Počítačová bezpečnost (1801T042)

Obor Počı́tačová bezpečnost je tematicky zaměřen na zkoumánı́ a vývoj bezpečných informačnı́ch a komunikačnı́ch systémů. Obor se zabývá na teoretické i aplikačnı́ úrovni problematikou vývoje a správy jak bezpečného hardwaru, tak také softwaru. Studenti zı́skajı́ přehled o kryptologických principech, o způsobech detekce útoků v počı́tačových sı́tı́ch, o bezpečné správě informačnı́ch systémů a také o návrhu bezpečného softwaru a hardwaru. Obor má vyvážený poměr aplikačnı́ch a teoretických témat, a to s ohledem na dostatečné a správné pochopenı́ bezpečnostnı́ch principů modernı́ch ICT systémů.

Získané dovednosti a znalosti

Absolventi oboru Počı́tačová bezpečnost zı́skajı́ teoretické znalosti kryptologie a matematických principů počı́tačové bezpečnosti a praktické dovednosti v oblasti návrhu a realizace bezpečného počı́tačového hardwaru i softwaru, např. na úrovni systémové a sı́t’ové bezpečnosti, aplikované kryptografie a kryptoanalýzy a reverznı́ho inženýrstvı́ počı́tačového softwaru. V oblasti hardwarové bezpečnosti budou absolventi schopni bezpečně použı́vat a začleňovat hardwarové komponenty do informačnı́ch systémů a dokážou tyto komponenty rovněž testovat na odolnost vůči útokům.

Popis uplatnění v oboru

Absolventi oboru Počı́tačová bezpečnost naleznou uplatněnı́ ve firmách zabývajı́cı́ch se návrhem, realizacı́ a poskytovánı́m bezpečnostnı́ch ICT řešenı́, tvorbou bezpečného softwaru, hardwaru, zajišt’ovánı́m bezpečného provozu sı́tı́, serverů, datových center, ap. Absolventi mohou pracovat také jako bezpečnostnı́ analytici, vývojáři bezpečnostnı́ch řešenı́, administrátoři a konzultanti na všech úrovnı́ch pozic bezpečnosti ICT v podnicı́ch, firmách a orgánech veřejné správy a samosprávy nebo e-governmentu.

Detailní popis

Náplň studia, vyučované předměty včetně jejich obsahů rozpracovaných do podrobných osnov, povinné předměty programu, oborové předměty a volitelné předměty, doporučené průchody respektující návaznosti předmětů a mnohé další.

Podrobný studijní plán a doporučený průchod tímto plánem jsou dostupné v Bílé knize.

Garant oboru

Otázky k oboru Počítačová bezpečnost rád zodpoví garant oboru prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Miroslav Balík, Miroslav.Balik@fit.cvut.cz


Poslední změna: 27.4.2018, 15:32