Webové a softwarové inženýrství, zaměření Webové inženýrství (1801T044)

Obor Webové a softwarové inženýrstvı́ poskytuje teoretické i praktické znalosti v oblasti rozsáhlých podnikových a webových systémů. Všichni studenti oboru zı́skajı́ základnı́ technologické znalosti o integračnı́ vrstvě modernı́ch softwarových systémů založené zejména na architekturách REST, SOA a Enterprise Service Bus.

Získané dovednosti a znalosti

Zaměřenı́ Webové inženýrstvı́ svým obsahem reflektuje současné trendy vývoje webových technologiı́ použı́vaných v oblasti otevřeného webu i v rozsáhlých podnikových aplikacı́ch. Jde předevšı́m o modernı́ přı́stupy pro reprezentaci sémantiky dat (Linked Data) a dále dolovánı́ a analýzy dat na webu včetně dat ze sociálnı́ch sı́tı́ a v neposlednı́ řadě modernı́ metody návrhu uživatelských rozhranı́.

Popis uplatnění v oboru

V závislosti na volbě profilových předmětů budou absolventi schopnı́ pracovat na pozicı́ch analytik IS/IT, šéfprogramátor, architekt nebo vývojář informačnı́ch systémů, produktový manažer, manažer IT v podniku (CIO – Chief Information Officer), projektový manažer ICT/SW projektů, procesnı́ analytik, systémový integrátor, enterprise architekt apod.

Detailní popis

Náplň studia, vyučované předměty včetně jejich obsahů rozpracovaných do podrobných osnov, povinné předměty programu, oborové předměty a volitelné předměty, doporučené průchody respektující návaznosti předmětů a mnohé další.

Podrobný studijní plán a doporučený průchod tímto plánem jsou dostupné v Bílé knize.

Garant oboru/zaměření

Otázky k oboru WSI - Webové inženýrství rád zodpoví garant zaměření doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Miroslav Balík, Miroslav.Balik@fit.cvut.cz


Poslední změna: 27.4.2018, 16:08