Webové a softwarové inženýrství

Obor Webové a softwarové inženýrstvı́ poskytuje teoretické i praktické znalosti v oblasti rozsáhlých podnikových a webových systémů. Všichni studenti oboru zı́skajı́ základnı́ technologické znalosti o integračnı́ vrstvě modernı́ch softwarových systémů založené zejména na architekturách REST, SOA a Enterprise Service Bus. Dále se studenti specializují v jednom ze tří zaměření oboru.

Informační systémy a management 

Zaměřenı́ Informačnı́ systémy a management cı́lı́ na ekonomicko-manažerské aspekty ICT a klade důraz na integraci ICT řešenı́ a obchodnı́ch a výrobnı́ch procesů ve firmách a organizacı́ch s cı́lem efektivnı́ podpory procesů a naplněnı́ informačnı́ch potřeb firmy a dále na přı́pravu manažerů řı́dı́cı́ch informačnı́ procesy ve firmách včetně finančnı́ho a personálnı́ho řı́zenı́ podnikové informatiky (CIO - Chief Information Officer).

Podrobnější informace o zaměření Informační systémy a managent oboru Webové a softwarové inženýrství.

Softwarové inženýrství

Zaměřenı́ Softwarové inženýrstvı́ je tématicky orientováno na vývoj, produkci, správu, údržbu a inovaci velkých softwarových systémů. Jde o vyváženou sadu teoretických témat, jako jsou formálnı́ nástroje pro popis softwarových systémů a jejich chovánı́, technologicky orientovaných témat, jako jsou architektury velkých databázı́, informačnı́ch systémů, a metodických postupů, jako jsou architektonické a návrhové vzory či návrh udržitelných softwarových systémů.

Podrobnější informace o zaměření Softwarové inženýrství oboru Webové a softwarové inženýrství.

Webové inženýrství

Zaměřenı́ Webové inženýrstvı́ svým obsahem reflektuje současné trendy vývoje webových technologiı́ použı́vaných v oblasti otevřeného webu i v rozsáhlých podnikových aplikacı́ch. Jde předevšı́m o modernı́ přı́stupy pro reprezentaci sémantiky dat (Linked Data) a dále dolovánı́ a analýzy dat na webu včetně dat ze sociálnı́ch sı́tı́ a v neposlednı́ řadě modernı́ metody návrhu uživatelských rozhranı́.

Podrobnější informace o zaměření Webové inženýrství oboru Webové a softwarové inženýrství.

Profilové předměty jsou většinou společné dvěma ze třı́ výše zmı́něných zaměřenı́. Zı́skané znalosti absolventa oboru jsou tedy vždy specifickým průnikem těchto zaměřenı́.

Garantem oboru je prof. Dr. Ing. Petr Kroha CSc.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Miroslav Balík, Miroslav.Balik@fit.cvut.cz


Poslední změna: 26.1.2016, 14:19