Průběh přijímacího řízení do magisterského studia 2018/2019

Podrobný průběh přijímacího řízení stanovují Podmínky přijetí do magisterského programu z roku 2015Podmínky přijetí do magisterského programu z roku 2018. Zde jsou uvedeny jeho nejdůležitější body od vyplnění přihlášky až po zápis do studia:

 1. Vyplnit, vytisknout a podepsat přihlášku

  Do přijímacího řízení je uchazeč zařazen na základě přihlášky. Doporučený způsob je vyplnit webovou přihlášku, kterou je po vyplnění nutné uložit, vytisknout a vlastnoručně podepsat

 2. Zaplatit poplatek

  Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je 650 Kč. Uhrazení poplatku se preferuje platební kartou on-line. Při této formě úhrady není požadováno doložení platby. Ostatní způsoby uhrazení poplatku musí uchazeč doložit a doručit společně s přihláškou.

 3. Podepsanou přihlášku doručit

  Uchazeč musí vytištěnou a podepsanou přihlášku (ideálně včetně příloh) doručit fakultě do 31. 3. 2018 pro program z roku 2015 nebo do 31. 5. 2018 pro program z roku 2018. Přihlášku může uchazeč zaslat doporučeně poštou (rozhodné je datum podání na poště) nebo jiným způsobem v souladu se Správním řádem. Případně ji může doručit osobně v úředních hodinách do podatelny fakulty (místnost 333) nebo na Studijní oddělení (místnost 312).

 4. Přihlásit se do webové aplikace

  Aplikace pro přijímací řízení bude dostupná od 1. 4. 2018 pro program z roku 2015 a od 30. 4. 2018 pro program z roku 2018. Aplikace slouží pro zobrazení údajů uchazeče, pro registraci na termíny přijímací zkoušky a zápisu do studia nebo pro podávání omluv. Přihlašovací údaje do aplikace budou uchazeči zaslány při prvním přístupu po zadání kódu přihlášky, a to na e-mail uvedený v přihlášce.

 5. Případně dodat přílohy přihlášky

  Nejpozději 21. 6. 2018 (náhradní termín přijímací zkoušky) musí uchazeč doručit fakultě ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení bakalářského nebo magisterského studijního programu (netýká se absolventů naší fakulty). Pokud uchazeč získal titul v zahraničí, pak musí dodat nostrifikaci diplomu (netýká se Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska).

 6. Případně absolvovat přijímací zkoušku

  Fakulta organizuje přijímací zkoušku. Termín přijímací zkoušky je 13. 6. 2018. Pokud se chce uchazeč zúčastnit přijímací zkoušky, musí se na ni v aplikaci pro přijímací řízení registrovat nejpozději 10. 6. 2018.

 7. Zapsat se do studia

  Pokud uchazeč splní všechny podmínky, je do studia přijat. Studentem naší fakulty se stává dnem zápisu do studia. Termín zápisu do studia pro přijaté uchazeče je 28. 6. 2018. Uchazeč se na zápis musí registrovat v aplikaci pro přijímací řízení nejpozději 24. 6. 2018.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Miroslav Balík, Ph.D., miroslav.balik@fit.cvut.czProděkan pro studium a pedagogickou činnost


Poslední změna: 27.4.2018, 16:41