Přijímací řízení do bakalářského studia 2018/2019

Fakulta informačních technologií uskutečňuje jeden bakalářský studijní program s názvem Informatika. Studium probíhá jak prezenční, tak kombinovanou formou. Standardní doba studia jsou tři roky. Student po úspěšném absolvování studia získává titul bakalář (Bc.).

Průběh

Podrobný průběh přijímacího řízení stanovují Podmínky přijetí do bakalářského studia. Zde jsou uvedeny jeho nejdůležitější body od vyplnění přihlášky až po zápis do studia:

 1. vyplnit, vytisknout a podepsat přihlášku,
 2. zaplatit poplatek,
 3. podepsanou přihlášku doručit,
 4. přihlásit se do webové aplikace,
 5. případně dodat přílohy přihlášky,
 6. případně absolvovat přijímací zkoušku,
 7. zapsat se do studia.

Podmínky přijetí

Přijetí uchazeče je podmíněno prokázáním studijních předpokladů. Toho je možné dosáhnout buď u fakultní přijímací zkoušky, nebo u SCIO testů, případně úspěchem ve středoškolské olympiádě z matematiky, fyziky nebo programování. Další možností je úspěšné řešení fakultní programovací soutěže FIKS.

Konkrétně se jedná o splnění alespoň jedné z těchto podmínek:

 • Z přijímací zkoušky organizované fakultou v roce 2018 získal alespoň 65 bodů.
 • Národních srovnávacích zkouškách (SCIO) z matematiky nebo z obecných studijních předpokladů organizované v příslušném roce společností SCIO dosáhl minimálně percentilu 65.
 • Za poslední 4 roky je úspěšným řešitelem krajského kola středoškolské olympiády v matematice, fyzice nebo programování (v ČR se jedná o Matematickou olympiádu kategorie A, B, C a P a o Fyzikální olympiádu kategorie A, B, C a D) nebo se za poslední 4 roky úspěšně zúčastnil obdobné celostátní soutěže v ČR nebo jiné zemi.
 • Je úspěšným řešitelem programovací soutěže Fiťácký informatický korespondenční seminář (FIKS).

Časový plán

Všechny důležité termíny a data shrnuje Časový plán přijímacího řízení do bakalářského studia. Přihlášku ke studiu lze podat 1. 1. – 31. 3. 2018. Kopii maturitního vysvědčení musí uchazeč dodat do 21.  6. 2018. Přijímací zkouška se bude konat 13. 6. 2018. Zápis do studia se uskuteční 28. 6. 2018.

Příprava na zkoušku a její průběh

Cílem přijímací zkoušky je ověření znalostí z matematiky. Tematické okruhy zkoušky jsou stanoveny v Podmínkách přijetí do bakalářského studia. K dispozici jsou vzorové přijímací zkoušky a také přípravný (self-teaching) kurz.

Studijní obory

Přihláška se podává do studijního programu „Informatika“, studijní obor si student volí během studia – nejpozději se zadáním bakalářské práce. Pro prezenční formu studia se v roce 2018/2019 otevírají všechny obory, pro kombinovanou formu jen obor Bezpečnost a informační technologie a obor Webové a softwarové inženýrství, zaměření Softwarové inženýrství.

Den otevřených dveří

V termínech 9. 12. 2017 a 25. 1. 2018 pořádá fakulta pro zájemce o bakalářské studium Dny otevřených dveří. Zájemce se může:

 • zúčastnit prezentace studia na naší fakultě,
 • podívat se na stánky jednotlivých oborů,
 • prohlédnout si prostory fakulty a
 • navštívit specializované laboratoře.

Kontakt

V případě dotazů můžete kontaktovat Studijní oddělení na e-mail pririz@fit.cvut.cz. Písemnosti můžete doručit poštou na adresu Studijního oddělení či osobně na Studijní oddělení nebo do podatelny.

Adresa Studijního oddělení:

 1. České vysoké učení technické v Praze
 2. Fakulta informačních technologií
 3. Studijní oddělení
 4. Thákurova 9
 5. 160 00 Praha 6
 6. Česká republika
Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Miroslav Balík, Ph.D., miroslav.balik@fit.cvut.czProděkan pro studium a pedagogickou činnost


Poslední změna: 26.11.2018, 17:04