Fostering Sustainable, Balanced, Equitable, Place-based and Inclusive Development of Rural-Urban Communities' Using Specific Spatial Enhanced Attractiveness Mapping ToolBox

Program
Horizon Europe
Provider
European Commission
Period
2024 - 2026
Description
PoliRuralPlus

Advance Research In Software Engineering

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Code
SGS23/206/OHK3/3T/18
Period
2023 - 2025
Description
The project builds on the outputs of a previous SGS project of the same name. Its overall goal is to continue work on promising areas of software engineering. Compared to the previous project, there are changes in the primary research areas due to changes in the research team and progress in the research areas. Therefore, this year we will primarily focus on the following areas:

Algorithms and Techniques of Knowledge Engineering: from theory to practical applications

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Code
SGS23/210/OHK3/3T/18
Period
2023 - 2025
Description
The project focuses on a broad area of basic research on algorithms, concepts and techniques in knowledge engineering. This is a promising and constantly expanding field both in terms of theoretical research and in terms of potential for practical applications. At the same time, the area of the project is experiencing an extreme increase in complexity due to the amount of data and the diversity of techniques that are trying to deal with this trend. The central interest of the project will specifically be methods in data processing, extraction of information-rich data from data and automatic search for explanations for phenomena that occur in the data. A burning problem of current artificial intelligence focused on knowledge processing is the limited ability or inability to provide an explanation leading to a certain decision. As a result, decisions often cannot be traced back to their origin, which makes debugging difficult and reduces the credibility of the system. This question will therefore be reflected throughout the entire project through all sub-themes. It is a doctoral project covering the diverse research interests of the doctoral student members, but providing a general supporting question that intertwines across sub-themes. The project specifically intends to develop algorithms and techniques in neural networks, evolutionary algorithms, image and text processing, and motion information processing, from basic theory to practical applications. The project immediately follows the ending SGS project on modern algorithmic techniques for knowledge engineering.

Cybersecurity Innovation Hub

Program
Projects of the Ministry of Industry and Trade not included in the CEP
Provider
Ministry of Industry and Trade
Period
2023 - 2026
Description
CIH will significantly support digital transformation and application of innovation in SMEs and public administration by building a coordinated and effective ecosystem comprising top research institutions with the necessary know-how and infrastructure, specialized business clusters, professional organizations, and public authorities. This robust ecosystem will provide its beneficiaries with access to education and information on cybersecurity trends and best practices, to expert advice and state-of-the-art infrastructures to verify the suitability and security of innovative solutions under consideration and increase the availability of funds to invest in innovation. CIH will also function as a platform for cooperation and information sharing between entities in the cybersecurity market, both at the level of Czechia and the EU. This will increase the efficiency and competitiveness of the EU cybersecurity industry, the security of IT infrastructures and the strength of the EU economy.

Czech National Infrastructure for Biological Data

Program
Large RDI infrastructures projects
Provider
Ministry of Education, Youth and Sports
Code
LM2023055
Period
2023 - 2026
Description
Projekt ELIXIR CZ, Česká národní infrastruktura pro biologická data, je zaměřen na zpracování, uchovávání, sdílení a analýzu dat v oblasti věd o živé přírodě. Cílem projektu je zajistit, aby data generovaná ostatními infrastrukturami splňovala kritéria FAIR – findable, accessible, interoperable and reusable, nutná k jejich plnému využití. Infrastruktura ELIXIR CZ je založena na expertní části zajišťované unikátním know-how špičkových odborníků z oblasti bioinformatiky, genomiky, biologie, medicíny, informatiky a počítačového inženýrství a na technické části spočívající v heterogenním souboru hardware a software prostředků a specifických architektur podle povahy zpracovávaných dat. Toto unikátní technické řešení je naplňováno především přímým zapojením e-infrastruktur zodpovědných za pokročilá IT řešení, budování datových úložišť, přístup k datům a výpočetním kapacitám. Cílem infrastruktury ELIXIR CZ je provozování pokročilých bioinformatických nástrojů, unikátních a zároveň interoperabilních datových zdrojů pro všechna odvětví současné biologie, školení odborníků a řešení pro dedikaci výpočetních prostředků a jejich specifických technických parametrů podle potřeb uživatelské komunity. Základním prvkem pro přístup a sdílení dat jsou nástroje pro autorizaci a autentizaci uživatelů, které umožňují přístup k datovým zdrojům a nástrojům. Jde většinou o vysoce rozvinuté metody, které jsou na základě schopnosti identifikovat uživatele používány pro přístup k datovým zdrojům včetně těch, které se týkají vysoce citlivých dat. Obecně představuje toto řešení technologii použitelnou ve všech disciplínách pracujících se sdílenými daty napříč vědami o živé přírodě a v podstatě i mimo ni. ELIXIR CZ se výrazně profiluje v oblasti správy dat (Data Management), a to od úrovně uživatelů po úroveň administrátorů vědeckých projektů. Koncepce a nástroje v této oblasti jsou aplikovatelné na řešení procesů od generování dat po jejich archivaci a využitelnost.

Design of efficient parallel algorithms for solution of important engineer's problems II

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Code
SGS23/209/OHK3/3T/18
Period
2023 - 2025
Description
The proposed project is based on previous research results in the field of parallel and distributed algorithms for solution of some important engineer's problems. More specifically, the project is going to focus 1) on the most advanced computer science methods in astronomy to allow preprocessing, storing, sharing, and analyzing of petabytes of data flowing continuously from astronomical instruments, 2) on the methodology and algorithms for a systematic evaluation of sparse matrix and tensor storage formats that would allow a complex understanding of their properties, 3) on parallel algorithms for reconstruction of physical objects from recorded data.

Design, programming and verification of intelligent embedded systems

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Code
SGS23/208/OHK3/3T/18
Period
2023 - 2025
Description
The project deals with digital design focused on so-called intelligent embedded systems. It focuses on studying the latest trends in technology and their use, especially in so-called "mission-critical" applications, where it uses artificial inteligence (e.g. neural networks) and approximate computing. The design of such systems must consider requirements not only for functionality but also for other limiting conditions: reliability, safety, security, resistance to attacks, size, consumption, and real-time guarantees. Therefore, we will use new methods, algorithms, and design tools (EDA tools) and search, design, and modify suitable models that will allow testing, predicting, and formally verifying the required functions and behavior of the system.

International Mobility of Researchers MSCA-F-I at CTU in Prague

Program
Programme Johannes Amos Comenius
Provider
European Commission
Code
, CZ.02.01.01/00/22_010/0003405
Period
2023 - 2025
Description
V souladu s výzvou projekt umožní mezinárodní mobilitu výzkumným pracovníkům, kterým byl v minulých letech schválen projekt z programu Marie Skłodowska-Curie Individual / Postdoctoral Fellowships, ovšem z důvodů nedostatku financí byl zařazen do kategorie tzv. no-money projektů. Projekt bude realizován pracovními pobyty zahraničních VP na ČVUT. Hlavním cílem projektu je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků, kvalitního výzkumu, vzdělávání pro praxi a rozvoje komunikace a spolupráce. Na FIT se jedná o příjezdovou mobilitu na 24 měsíců pracovníka, Pierre Donat-Bouillud, s příspěvkem na rodinu, na Fakultu informačních technologií. Školitel je prof. Jan Vitek, MSc., Ph.D. V rámci této mobility na FIT je plánovaný 3 měsíční secondment v Rakousku, Paris Lodron University, Salzburg).

Mobilities CTU MSCA-F-CZ-I

Program
Programme Johannes Amos Comenius
Provider
European Commission
Code
, CZ.02.01.01/00/22_010/0003405
Period
2023 - 2025
Description
This project will enable international mobility for researchers who were approved in previous years for the Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships of the Horizon 2020 program (call H2020–MSCA-IF–2020) and Horizon Europe, but were excluded due to lack of funding to the category of "no-money" projects. The project will be implemented by working stays of foreign researchers in the Czech Republic. The main goal of the project is to support the professional growth of researchers, quality research, education for practice and the development of communication and cooperation.

Mobilities CTU MSCA-F-CZ-II

Program
Programme Johannes Amos Comenius
Provider
European Commission
Departments
Code
, CZ.02.01.01/00/22_010/0005725
Period
2023 - 2026
Description
In accordance with the call, the project will enable international mobility for researchers who were approved for a project in the Marie Sklodowska-Curie Action Postdoctoral Fellowships program in previous years, but due to a lack of funds, it was included in the category of so-called no-money projects. The project will be implemented through working stays at CTU and abroad. The main goal of the project is to support the professional growth of researchers, quality research, training for practice and the development of cooperation.

Most – a city that did not disappear

Program
The NAKI III program - program to support applied research in the field of national and cultural identity for the years 2023 to 2030
Provider
Ministry of Culture
Code
DH23P03OVV048
Period
2023 - 2027
Description
Cílem projektu je vyrobit virtuální model dnes neexistujících, či změněných lokací v historické části města Most. Jako zdrojový materiál poslouží převážně historické kresby a fotky, které budou augmenotvány, opraveny, kolorovány a poslouží k vytvoření 3D modelů pro virtuální realitu dostupnou jak přes webové rozhraní, tak VR headsety.

Open Science Plan-Track-Assess Pathways

Program
Horizon Europe
Provider
European Commission
Period
2023 - 2025
Description
The project deals with streamlining the work with FAIR data in research - their planning (plan), monitoring (track) and evaluation (assess). It is primarily about introducing interoperability between existing DMP creation tools, SKG-type services and evaluation tools. Likewise, other supporting tools related to research data management will be incorporated. The results of the project will be verified by a number of pilots across Europe.

Participation of CTU students and staff at quantum computing hackathon by IBM Quantum Hub at National Taiwan University

Program
Projekty podpořené ze zahraničí (pracovní kód k dodatečnému upřesnění)
Provider
Another foreign provider
Code
N62909-23-1-2077
Period
2023
Description
The IBM Quantum Hub at the National Taiwan University (NTU) is holding a Qiskit Hackathon during 8—10 August 2023. Participation at the NTU Qiskit Hackathon is expected to be a valuable contribution to the long-term cooperation between CTU and NTU, as well as to the overall strategic plans of CTU on the field of quantum technologies. NTU is covering local expenses for six students and a mentor from CTU Students have been selected from among masters and PhD students from two faculties of the Czech Technical universities, the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering and the Faculty of Information Technologies. Selected students have significant experience in quantum computing and Qiskit and reflect the commitment to supporting diversity, equity, and inclusion.

PhD workshop "Buď embeded FIT!"

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Code
SVK 63/23/F8
Period
2023
Description
PhD studenti katedry číslicového návrhu FITu za podpory svých školitelů se rozhodli uspořádat pracovní setkání - workshop s tématikou vztahující se k současným výzkumným i aplikačním výzvám, které podporují masivní rozvoj nových technologií a spolu s tím i možnost využití čím dál složitějších a chytřejších algoritmů. Tématika vestavných systémů v sobě zahrnuje mnoho výzkumných výzev v oblasti computer science: kritické aplikace (v dopravě i ve vesmíru), umělou inteligenci např. pro ovládání robotů, návrhy nových architektur odolných proti útokům a/i poruchám, real-time komunikaci na velké vzdálenosti, sběr dat z chytrých nízkopříkonových senzorových systémů, aj. Jinými slovy současný svět informatiky je propojený a cílem naší nové akce je propojit i studenty a jejich aktivity tak, aby jejich prezentace dílčích výsledků nebo zdánlivě slepých cest cílila ke vzájemné spolupráci a lepším týmovým a hlavně disertabilním výstupům. Chceme navázat na dříve pořádanou doktorskou konferenci na FITu, která ovšem byla povinná a nebyla výjezdní (a byla také podporovaná interním grantem SVK). Chceme podpořit nejen spolupráci na bázi poslechu přednášek, ale hlavně podpořit kuloární diskuse a hledání společných a vzájemně využitelných výzkumných témat. Organizátoři jsou zejména členové výzkumné skupiny "Digital Design & Dependability Research Group" (http://ddd.fit.cvut.cz/), a to hlavně PhD studenti, kteří budou předsedat jednotlivým sekcím a vyzkouší si tak prakticky roli "session chairs" na klasických konferencích. Bude připraven elektronický sborník abstraktů a soubor podkladů pro prezentace. Účast studentů magisterského, případně bakalářského studia, kteří uvažují o doktorském studiu je vítána. Hlavní náplní workshopu budou ústní prezentace a zároveň poskytnutí velkého prostoru pro diskuse o nejnovějších (třeba i rozpracovaných) výzkumných výsledcích i realizačních výstupech v oblasti, která má vztah k návrhu a aplikaci vestavných systémů, a to k jejich realizaci, verifi

POSTER 2023

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Code
SVK 26/23/F3
Period
2023
Description
Studentská vědecká konference POSTER 2023 je pětadvacátým ročníkem konference, která si jako svá témata vybrala kompletní průřez elektrotechnikou a informatikou rozšířený o související problematiku přírodních věd, biomedicínského inženýrství a historie vědy a techniky. Cílem konference je vytvořit fórum pro publikace doktorandů a magisterských studentů, na němž mohou získat první zkušenosti s vytvořením a obhajobou svých příspěvků. Jednacím jazykem je angličtina. Konference je otevřená zahraničním účastníkům, kterých bývá pravidelně přes dvacet procent, takže stimuluje zkušenosti doktorandů s publikací na mezinárodním fóru. Na závěr konference jsou vyhodnocovány nejlepší prezentace v jednotlivých sekcích, čímž se daří využít přirozené soutěživosti mladých ke zlepšení kvality jejich písemných projevů i obhajoby posterů před návštěvníky, kterými jsou i členové hodnotících (programových) výborů. Konference se běžně účastní doktorandi FEL, FBMI a FIT. Těmito fakultami byla také spolupořádána v předcházejících letech a de facto bude takto pořádána i letos (i když to aplikace pro podání přihlášek nepodporuje). Seznam sekcí, informaci o programovém výboru a další informace lze získat na www stránce konference http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster/.

Prague Embedded Systems Workshop 2023

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Code
SVK 62/23/F8
Period
2023
Description
Prague Embedded Systems Workshop (PESW 2023) bude již jedenáctým ročníkem akce přednostně určené pro studenty (doktorandy, magisterské a bakalářské studenty) z České republiky, EU i mimo EU. Hlavní náplní a cílem jsou ústní prezentace a poskytnutí velkého prostoru pro diskuse o nejnovějších (třeba i rozpracovaných) výzkumných výsledcích i realizačních výstupech v oblasti, která má vztah k návrhu a aplikaci vestavných systémů, a to k jejich realizaci, verifikaci, syntéze, testovatelnosti a bezpečnosti. Ohlasy všech minulých ročníků byly a jsou jednoznačně kladné, přestože jsme v dobách covidových umožnili prezentovat některé příspěvky on-line, je akce přednostně organizovaná živě, protože hlavním cílem je vzájemná komunikace a navázání mezinárodní spolupráce. Hlavním organizátorem je katedra číslicového návrhu FITu, zejména členové výzkumné skupiny "Digital Design & Dependability Research Group" (http://ddd.fit.cvut.cz/), a to hlavně studenti, kteří pracují na svých doktorských, diplomových nebo bakalářských pracích. Se svými dílčími i finálními výsledky se mohou na PESW pochlubit v mezinárodním měřítku, a to buď formou ústní prezentace nebo na posterové soutěži, viz níže. Každý ročník aktualizujeme mezinárodní programový výbor, získáváme významné odborníky a jejich studenty. Akce nabývá stále větší prestiže i v mezinárodním měřítku. Počítáme opět s účastí zástupců z universit (Tel Aviv - Izrael, Leicester - UK, Montpellier, Lyon, Grenoble - Francie, Řím, Pavia - Itálie, Leuven - Belgie, Zelená Gora - Polsko, Talinn - Estonsko, San Diego - US, FIIT Bratislava - Slovensko, VUT, ZČU a i další university z Česka) i firem (např. EaToN, ASICentrum, CESNET, Intel, STMicroelectronics aj.). Počítáme samozřejmě s účastí studentů z ČVUT, z FELu, FITu, FJFI, FD a pracujeme na propagaci pro získání studentů a odborníků z dalších pracovišť z ČR i SR. Podařilo se nám domluvit partnerství s prestižní akcí 28th IEEE European Test Symposium 2023 (https://cas.polito.it/ETS23/#/).

Rigorous Engineering of Data Analysis Pipelines (RiGiD)

Program
Grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO
Provider
Czech Science Foundation
Code
GX23-07580X
Period
2023 - 2027
Description
The RiGiD project lays the groundwork for this research programme and aims to develop a methodology for rigorous engineering of data analysis pipelines that can be adopted in practice. Our approach is pragmatic. Rather than chasing functional correctness, we hope to substantially reduce the incidence of errors in the wild. The research is structured in three overlapping chapters. First, identify the problem by carrying out user studies and large-scale program analysis of a corpus of over 100,000 data science pipelines. The outcome will be a catalog of error patterns as well as a labeled dataset to be shared with other researchers. The technical advances will focus on combining dynamic and static program analysis to approximate the behavior of partial programs and programs written in highly dynamic languages. The second part of our effort proposes a methodology and tooling for developing data sciences codes with reduced error rates. The technical contributions of this part of the project focus on lightweight specification techniques and, in particular, the development of a novel gradual typing system that deals with common programming idioms found in our corpus. This includes various forms of object orientation, data frames, and rich value specifications. These specifications are complemented with an automated test generation technique that combines test and input synthesis with fuzzing and test minimization. Finally, the execution environment is extended to support automatic reproducibility and result audits through data lineage. The third and last part of the work evaluates the proposal by conducting user studies and developing tools for automating deployment. The contribution will be a qualitative and quantitative assessment of the RiGiD methodology and tooling. The technical contribution will be tools that leverage program analysis to infer approximate specifications to assist deployment and adoption. Our tools target R, a language for data analytics with 2 milli

Security Solutions for Selected Cryptographic Systems and Networks

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Code
SGS23/211/OHK3/3T/18
Period
2023 - 2025
Description
The project has three main goals. The first goal deals with malware detection using machine learning. The focus will be on problems of malware classification and creating and defending against adversarial samples. The second goal belongs to the field of cryptanalysis of ciphers using side channels. The research will focus on ciphers that have made it to the finals of the post-quantum cipher competition organized by NIST. The last goal will be to systematically describe blockers and barriers in deploying and using cryptographic tools.

Selected questions of discrete and computational geometry

Program
Grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO
Provider
Czech Science Foundation
Code
GX23-04949X
Period
2023 - 2027
Description
The project will be focused on several fundamental problems in discrete and computational geometry, and their surrounding (sub)areas.

Side channel attacks on post-quantum cryptography algorithms

Program
Promoting the mobility of researchers and workers in the framework of international cooperation in R&D
Provider
Ministry of Education, Youth and Sports
Code
8J23FR012
Period
2023 - 2024
Description
The project deals with the design (and implementation) of new side-channel attacks on the postquantum algorithms, as well as the design (and implementation) of countermeasures that will prevent these attacks.
Next

Filter

The person responsible for the content of this page: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.