FIT current information on coronavirus can be found here.

Analýza motivických klastrů z oblasti aktuálních kulturně-společenských témat a jejich aplikace na materiál uměleckých textů 19. a počátku 20. století

Program
Programme of applied research and experimental development in social sciences and humanities ETA
Code
TL05000288
Period
2021 - 2023
Description
Hlavním cílem projektu je vytvoření postupů pro analýzu tematických klastrů na materiálu uměleckého textu novočeské literatury a jejich následná aplikace na konkrétní digitalizovaně zpracované texty. Smyslem projektu je za využití softwarových nástrojů materiál uměleckého textu roztřídit podle stanovených kulturně-společenských kategorií, jež i dnes vnímáme jako společensky závažná a aktuální, do tematických hnízd, s nimiž bude moci uživatel pracovat, třídit je a kombinovat, což mu umožní nalezení nečekaných souvislostí v textech novočeského básnictví. Výstup výzkumu se následně promítne do prezentační aplikace, která bude zpřístupňovat takto zpracovaný materiál pomocí definovaných modulů podle cílového uživatele (čtenářská veřejnost; student středoškolák a vysokoškolák, resp. pedagog; badatel; vydavatel). Tato prezentační aplikace bude přístupná on-line a přinese nejvýznamnější knihy česky psané poezie 19. a počátku 20. století ve fulltextu s rozsáhlým rejstříkem nástrojů. Proponovaná aplikace má potenciál zásadním způsobem ovlivnit způsob výuky literatury, bude moderní didaktickou pomůckou a bude mít též dopad v oblasti výzkumu společenských věd.

Biomasa v trvale udržitelné krajině: platforma pro výuku fotosyntézy ve vodě a na souši k poznání úlohy rostlin v krajině

Period
2021 - 2023
Description
Cílem projektu je inovace výuky fotosyntézy na ZŠ a SŠ ve smyslu jejího významu pro tvorbu trvale udržitelné biomasy, chemismus vod a atmosféru v době globální klimatické změny. Prostředkem k dosažení tohoto cíle bude digitální platforma obsahující interaktivní učebnici k tématu fotosyntézy suchozemských a vodních rostlin využitelná pro 8. a 9. roč. ZŠ a a 1. a 2 roč.SŠ, v praxi ověřené a moderními výukovými metodami (challange based learning, project based learning, inquiry learning, place based education) zpracované návody na experimentální úlohy a metodiku pro učitele. Platfotma bude vyvíjena prostřednictvím výzkumného rámce tvořeného „Modelem didaktické rekonstrukce“, pedagogickou metodou využívanou pro inovace výuky v didaktice přírodovědných předmětů.

Connect and align ELIXIR Nodes to deliver sustainable FAIR life-science data management services’

Period
2021 - 2024
Description
The diversity, complexity and volume, as well as privacy and regulatory considerations, necessitate a collaborative and federated approach to life-science data. For scientists to find and share data across Europe and world-wide, ELIXIR needs to continuously develop and connect its services. The international ecosystem provided by ELIXIR – with 220 institutes in 23 Nodes, connecting hundreds of bioinformatics services – is globally unique and a competitive advantage for European research. Through our national Nodes ELIXIR has the geographical spread, service portfolio and expertise to fulfil our ambition that every European project uses FAIR data based on common standards, tools and services. The initial operational phase of ELIXIR, supported by the H2020 ELIXIR-EXCELERATE project, focussed on the coordination and delivery of bioinformatics services from national Nodes. This lay the foundation for a coordinated European infrastructure. ELIXIR-CONVERGE will build on these achievements to deliver another critical component: the provisioning, across Europe, of distributed local support for data management based on a toolkit for researchers that enables lifecycle management for their research data according to international standards. ELIXIR-CONVERGE will develop the national operations of such a distributed research infrastructure to drive good data management, reproducibility and reuse in a heterogeneous funding landscape. Over 36 months and with partners from our 23 Nodes, ELIXIR-CONVERGE takes the next step to realise a European data federation where interconnected national operations, strategically managed via national research infrastructure roadmaps, allow users to extract knowledge from life science’s large, diverse and distributed datasets. By connecting ELIXIR Nodes to provide FAIR data management as a service, ELIXIR-CONVERGE will build national capacity and create a blueprint for operating sustainable Nodes in distributed research infrastructures.

Development of equipment for automatic evaluation of defect indications, magnetic powder method and fluorescent penetration method

Period
2021 - 2023
Description
Hlavním cílem projektu je automatické vyhodnocení indikací defektoskopických metod, založené na moderních principech vyhodnocování pomocí metod umělé inteligence, strojového učení a deep learningu. Jedná se o dvě metody automatického vyhodnocení indikací defektů - metody magnetické práškové (MPI) a metody fluorescenční penetrační (FPI). Výstupem projektu bude software pro automatické vyhodnocení indikací defektoskopických metod FPI a MPI a zařízení pro automatické nasnímání a detekci indikací v metodě FPI a MPI.

Malware detection and network security methods using AI

Period
2021 - 2022
Description
The goal of the project is the research and development of security features of current information systems. The emphasis is placed on the application of machine learning methods in various areas of information security. The proposed project addresses the following thematic research areas. It is mainly research in the field of malware detection, network security, and detection of attacks in an Active Directory environment.

Moderní železnice pro 21. století

Code
SVK 46/21/F6
Period
2021
Description
Náplň SVK v roce 2021 bude tvořit problematika moderní železnice odpovídající 21. století. Železnice má v 21. století své místo. Podle nedávné studie Mezinárodní železniční unie má železniční doprava v přepočtu na osobokilometry asi čtyřikrát méně externích nákladů než silniční nebo letecká. V nákladní dopravě je to dokonce šestkrát méně. Více než polovina externích nákladů silniční dopravy přitom pochází z nehod. U letadel externality z drtivé většiny souvisejí s exhalacemi a jejich neblahým vlivem na změnu klimatu. Důležitou oblastí moderní železnice 21. století je digitalizace, která je zakotvena v projektech Inteligentní dopravní systémy na železnici (ITS-R) resp. technologické rozpracování ITS-R v projektu Železnice 4.0. Důležitou aktuální změnou současné železnice je celková digitalizace, která není zaměřena pouze na oblast řízení a zabezpečení, ale i na oblast týkající se cestujících (přístup k internetu aj.), informačních a odbavovacích technologií, logistických a dispečerských aplikací. S tím souvisí především zásadní a systémové otázky pokrytí mobilními sítěmi celé železniční sítě a především vybavení novými digitálními technologiemi všech vozidel. To železnici do budoucna otevírá velké možnosti. S masivním přechodem k plně digitální železnici však vyvstávají nové a dosud tolik na železnici neřešené problémy jako jsou kybernetická bezpečnost či ekonomická udržitelnost a efektivita železnice. Proto je tematika ITS-R a Železnice 4.0 jednou z hlavních sekcí konference. Moderní železnice se samozřejmě dotýká i ostatních částí železničního provozu. Pokud chceme provozovat opravdu kvalitní a spolehlivou železniční dopravu, je nutné dbát o pravidelnou údržbu vozidel a zejména infrastruktury. Velkým problémem je nákladní doprava; většina vozidel je na hranici životnosti a jejich digitalizace je, zdá se, obtížná a ekonomicky nevýhodná. Je možné diskutovat kromě údržby také o provozu, nákupu, resp. pronájmu vozidel. Oblasti energetiky se kromě elektrifikace dotýká n

Návrh a prototypová implementace specializovaného informačního systému pro řízení specifické zakázkové výroby

Program
Operational Program Prague - Pole of Growth Czech Republic
Code
, 0000605
Period
2021
Description
Cílem projektu je zmapování jednotlivých procesů zakázkové výroby, v tomto případě zakázkové výroby luxusních hodinek, vytvoření strukturálního i procesního modelu celé aplikační domény a na jeho základě návrh a implementace podpůrného softwarového systému, který bude dobře škálovatelný a pomocí konfigurace snadno upravitelný v případě změn některých dílčích procesů. Při návrhu a realizaci bude dbáno na to, aby výsledný systém byl po drobných (konfiguračních) úpravách použitelný obecně.

Politeia 21

Period
2021
Description
Project Politeia 21 aims to reconstruct Plato’s ideal polis as being described in his famous book of The Republic using 21st century technologies.

Our goal is to build a virtual simulation where Plato’s theses about an ideal society and ethical aspects of human behaviour could be examined. But we won't stop just there. We plan to use the simulation as a vast experimental instrument to study real time human interactions in a virtual environment.

We introduce the research-based reconstruction of Plato’s view on what the city-state (called polis) should look like using scientific data from Humanities and Natural Sciences.

The virtual city will follow the laws and regulations proposed by Plato. The question is whether or not contemporary people will be able and/or willing to accept the given order. After all they are the citizens of the polis and the shape of their society will be totally up to them.

Last but not least, the project will expose individual participants to various “ethical challenges”.

Each participant will pick up his/her avatar, enter the environment, and interact with the world. Fundamentally, they will use all kinds of interaction the system would provide, as if they were in a real world - talking to other people, buying items from NPC characters, and enjoying all aspects of the daily routine.

Then, on the background, the system will gather many kinds of data, events, interactions, and the like, which will be later on processed by AI, resulting in many interesting outcomes, for instance, analysis of human behaviour over a certain time period - what the participants have been doing and how they have responded to certain events.

We all know that to actually experience something is different than to just hear about it. Our project provides safe space to try different situations. Life in the platonic polis can bring joyful as well as unpleasant moments, but both can teach us something useful.

POSTER 2021

Period
2021
Description
Studentská vědecká konference POSTER 2021 je čtyřiadvacátým ročníkem konference, která si jako svá témata vybrala kompletní průřez elektrotechnikou a informatikou rozšířený o související problematiku přírodních věd, biomedicínského inženýrství a historie vědy a techniky. Cílem konference je vytvořit fórum pro publikace doktorandů a magisterských studentů, na němž mohou získat první zkušenosti s vytvořením a obhajobou svých příspěvků. Jednacím jazykem je angličtina. Konference je otevřená zahraničním účastníkům, kterých bývá pravidelně přes dvacet procent, takže stimuluje zkušenosti doktorandů s publikací na mezinárodním fóru. Na závěr konference jsou vyhodnocovány nejlepší prezentace v jednotlivých sekcích, čímž se daří využít přirozené soutěživosti mladých ke zlepšení kvality jejich písemných projevů i obhajoby posterů před návštěvníky, kterými jsou i členové hodnotících (programových) výborů. Konference se běžně účastní doktorandi FEL, FBMI a FIT. Těmito fakultami byla také spolupořádána v předcházejících letech a de facto bude takto pořádána i letos (i když to aplikace pro podání přihlášek nepodporuje). Seznam sekcí, informaci o programovém výboru a další informace lze získat na www stránce konference http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster/.

Prague Embedded Systems Workshop 2021

Period
2021
Description
Prague Embedded Systems Workshop (PESW 2021) bude již devátým ročníkem akce přednostně určené pro studenty (doktorandy, magisterské a bakalářské studenty) z České republiky, EU i mimo EU. Hlavní náplní a cílem jsou ústní prezentace a poskytnutí velkého prostoru pro diskuse o zajímavých výzkumných výsledcích i realizačních výstupech v oblasti, která má vztah k návrhu vestavných systémů, a to k jejich realizaci, verifikaci, syntéze, testovatelnosti a bezpečnosti. Ohlasy minulých ročníků byly a jsou jednoznačně kladné, přestože PESW 2020 proběhl viruálně.Chceme vužít tyto čerstvé zkušenosti a uspořádat PESW 2021 tak, že spojíme výhody obojího způsobu. Pro živou organizaci využijeme služby hotelu Academic v Roztokách u Prahy s tím, že ji budeme zároveň přenášet on-line. Hlavním organizátorem je katedra číslicového návrhu FITu, zejména členové výzkumné skupiny "Digital Design & Dependability Research Group" (http://ddd.fit.cvut.cz/), a to hlavně studenti, kteří pracují na svých doktorských i diplomových nebo bakalářských pracích. Se svými dílčími i finálními výsledky se mohou na PESW pochlubit v mezinárodním měřítku, a to buď formou ústní prezentace nebo na posterové soutěži, viz níže. Každý ročník aktualizujeme mezinárodní programový výbor, získáváme významné odborníky a jejich studenty. Akce nabývá stále větší prestiže i v mezinárodním měřítku. Počítáme opět s účastí zástupců z universit (Tel Aviv - Izrael, Leicester - UK, Montpellier, Lyon, Grenoble - Francie, Řím, Pavia - Itálie, Leuven - Belgie, Zelená Gora - Polsko, Talinn - Estonsko, San Diego - US, FIIT Bratislava - Slovensko, VUT, ZČU a i další university z Česka) i firem (např. EaToN, ASICentrum, CESNET, ESET, STMicroelectronics aj.). Počítáme samozřejmě s účastí studentů z ČVUT, z FELu, FITu, FJFI, FD a pracujeme na propagaci pro získání studentů a odborníků z dalších pracovišť. Členové programového výboru mají za povinnost propagaci akce po celý rok na mezinárodních i vnitrostátních fórech. Vzhledem k me

Software pro video analýzu chování zákazníků před vstupem do retailové pobočky

Program
Operational Program Prague - Pole of Growth Czech Republic
Code
, 0000605
Period
2021
Description
Předmětem inovačního voucheru pro společnost NetRex s.r.o. je implementace softwarové aplikace, jejímž cílem je analýza chování osob před výlohou prodejny za pomocí aplikace algoritmů umělé inteligence. Výstupem aplikace by měli být agregované informace o aktivitě osob, které se před výlohou objeví, včetně odhadu jejich biometrických údajů (pohlaví, věk, rasa atd.). To vše v souladu s požadavky GDPR.

STIGMA - School on Theoretical Informatics, Graphs and MAthematics

Period
2021
Description
Jedná se již o 6. ročník této konference. Cílem konference STIGMA je poskytnout studentům a mladým vědeckým pracovníkům prostor pro prezentaci jejich vědecké práce a činnosti mezi sebou, příležitost naučit se novým technikám a postupům z aktuálních vědeckých výsledků, nabídnout čas, ve kterém mohou účastníci řešit otevřené problémy, a v neposlední řadě též příležitost navázat mezi sebou kontakty. Během dne proběhne několik přednáškových bloků. Zbývající čas je vyhrazen na řešení problémů a diskuze. Doktorandi a studenti přednesou přednášky týkající se buďto jejich vlastního výzkumu, nebo aktuálního vědeckého výsledku zapadajícího do tématiky konference. Mladí vědečtí pracovníci přednesou přednášky, které budou mít za cíl inspirovat studenty k budoucímu výzkumu a nabídnou tak vhodné problémy k řešení. Tématicky je konference vymezena na tyto oblasti: - teoretická informatika - diskrétní matematika - teorie grafů - výpočetní složitost a algoritmy - datové struktury Konference je určena především pro doktorandy a studenty ČVUT, kteří na ní budou mít přednášku.

Structural Approaches in Stability Under Diversity Constraints

Program
Promoting the mobility of researchers and workers in the framework of international cooperation in R&D
Code
8J21AT021
Period
2021 - 2022
Description
Výpočetní kolektivní volba (Computational Social Choice) je moderní oblast informatiky, ve které se setkává teoretická informatika a teorie her (ekonomie). Mnoho zásadních problémů v této oblasti je NP-těžkých, proto se začala v poslední dekádě stále častěji uplatňovat tzv. parametrizovaná analýza, která si klade za cíl identifikovat parametry, jejichž zafixování na malých hodnotách vede k efektivní řešitelnosti daného problému. V předkládaném projektu se hodláme zaměřit na strukturální parametry (mezi nejznámější bezpochyby patří stromová šířka) vstupních instancí, čímž omezíme například vzájemnou interakci mezi agenty hledajícími kolektivní rozhodnutí a podobně.

Student Workshop on Scientific Computing WSC 2021

Code
SVK 40/21/F4
Period
2021
Description
Konference je tradičně pořádána jako dvanácté setkání studentů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT, které je věnováno problematice vědeckotechnických výpočtů. Tématicky je konference zaměřena zejména na numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic různými metodami s velkou aplikační šíří. Přednášky budou zaměřeny na matematické modelování, numerické simulace, optimalizaci, analýzu stability, chybu aproximací, statistickou analýzu, paralelní implementaci algoritmů a analýzu časové náročnosti. Prezentované výsledky se budou týkat ekologie, biologie, medicíny, ekonometrie a průmyslových aplikací. V rámci konference budou mít studenti možnost diskuse se zkušenějšími účastníky konference.

Studentská konference a Rektorysova soutěž

Code
SVK 01/21/F1
Period
2021
Description
Konference spolu s Rektorysovou soutěží navazuje na serii stejnojmenných soutěží pořádaných od roku 2007 Katedrou matematiky na Fakultě stavební ČVUT v Praze nebo na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Tyto soutěže byly pořádány každoročně a letošní ročník bude již 14. v pořadí. Zaměřením konference je aplikovaná matematika. Předpokládá se, že studenti přednesou práce zaměřené na oblasti propojující matematickou analýzu, numerickou matematiku, pravděpodobnost a matematickou statistiku a odborné předměty přírodovědného a technického zaměření. Hlavním cílem konference je umožnit studentům magisterských a doktorských programů školy prezentovat své práce vzniklé nad rámec běžného studia a seznámit se s výsledky ostatních studentů, čímž se podpoří aktivita nadaných studentů, jejich zájem o obor a spolupráce s odbornými pracovníky školy i mezi studenty samotnými. Konference se mohou zúčastnit i studenti jiných vysokých škol. Součástí konference je Rektorysova soutěž. Tato soutěž je určena pouze pro studenty ČVUT. Soutěžící pošlou své práce a abstrakty prací elektronicky v pdf formátu organizačnímu výboru konference. Odborná porota práce posoudí a s přihlédnutím k prezentacím v rámci konference udělí ocenění autorům. Všechny práce budou odměněny. Časový harmonogram organizace konference a Rektorysovy soutěže: 1. Vyhlášení konference ihned po obdržení informace o přijetí projektu. 2. Přihlášení na konferenci: Přihlašovací portál na webové stránce konference. Účastníci Rektorysovy soutěže zašlou abstrakt své práce a celou práci v pdf formátu a účastníci nesoutěžní části zašlou abstrakt své práce v pdf formátu organizačnímu výboru na emailovou adresu stanislav.olivik@cvut.cz do 17. 10. 2021. Ostatní účastníci z ČVUT se mohou také registrovat na uvedenou emailovou adresu nebo na webové stránce konference do začátku konference 5. 11. 2021. 3. Organizační výbor vybere oponenty pro soutěžní práce podle témat přihlášených prací a zvolí odbornou porotu pro konfe

Videostream Hunter

Period
2021 - 2022
Description
Currently, a large amount of multimedia content (audio/video) is offered through online platforms, typically at the request of the user (Video-on-Demand). This practice is quite common today for paid services (eg online video rentals), but it also appears on data sharing platforms (eg. Ulož.to), where the legality of the origin of the data cannot be guaranteed. There are even platforms where it can even be argued (see the document "On the Net") that your own content, regardless of origin, can be extremely harmful (eg. terrorism, child pornography, etc.). The whole thing is further complicated by the fact that the majority of this traffic is currently encrypted using the HTTPS protocol, which makes it very difficult to identify. The purpose of the project is to search for ways and mechanisms for finding the fingerprint of specific video streams and then identify them from the network traffic reported via the NetFlow / IPFix protocol. The solution of the project presupposes the creation of a common research infrastructure over a distributed data storage (created from SSD or NVMe disks) between the two university workplaces, the interconnection of which will be realized through the Cesnet backbone network.

Advance Research In Software Engineering

Period
2020 - 2022
Description
he general aim of the project is to continue in the research of perspective concepts in Software Engineering. We are moving the focus according to changes in the team. Actually we plan to concentrate on research in following areas: (1) Model-driven Software Development, (2) Distributed and parallel data processing in graph databases, (3) Generating Models from Textual Requirement Specifications.

Boss 4.0 - Modul Média

Program
Operational Program Prague - Pole of Growth Czech Republic
Code
, 1820000072
Period
2020
Description
Cílem projektu je vývoj webové aplikace, která umožní podrobnější evidenci zakázek, usnadnění práce při nákupu, prodeji a správě mediálních kampaní, využití datových zdrojů a SW třetích stran (ceníky inzerce, monitoring reklamy, Google Analytics, Ad Manager Facebook), zpřístupnit klientům online informace o průběhu kampaně a dokumentaci. Softwarový nástroj bude nastaven tak, aby jej bylo možno připojit do ve stejném období vyvíjeného centrálního informačního systému BOSS 4.0, který umožní sdílení a předávání informací v rámci skupiny sesterských či spolupracujících firem.

BOSS 4.0, modul intelligence

Program
Operational Program Prague - Pole of Growth Czech Republic
Code
, 1820000070
Period
2020
Description
Cílem projektu je zefektivnění poskytovaných služeb prostřednictvím specializovaného softwarového nástroje, který umožní konsolidaci dat a interaktivní práci s nimi v reálném čase s využitím moderních technologií (ovládání prostřednictvím smart přístrojů) a nabídl tak svým zákazníkům vyšší standard nabízených služeb. Softwarový modul bude nastaven tak, aby jej bylo možno připojit do centrálního informačního systému BOSS 4.0, který žadatel sám používá a zároveň také poskytuje třetím stranám jako ERP systém.

BOSS 4.0, rozšíření modulu správa reklamních ploch o obsluhu a evidenci zařízení/reklamních ploch

Program
Operational Program Prague - Pole of Growth Czech Republic
Code
, 1820000071
Period
2020
Description
Cílem projektu je zefektivnění poskytovaných služeb v oblasti prodeje reklamních kampaní zákazníkům, a to prostřednictvím specializovaného softwarového nástroje, který by umožnil obsluhu a evidenci zařízení/reklamních ploch v reálném čase s využitím moderních technologií (ovládání prostřednictvím smart přístrojů) a nabídl tak svým zákazníkům vyšší standard nabízených služeb. Rozšíření SW modulu bude realizováno tak, aby jej bylo možno připojit do centrálního informačního systému BOSS 4.0, který žadatel používá jako ERP systém.
Next

Filter

The person responsible for the content of this page: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.