Elektronické zabezpečení zbraně

Program
TREND
Poskytovatel
Technologická agentura České republiky
Kód
FW1001
Období
2024 - 2026
Popis
Hlavním cílem projektu je realizace funkčního vzorku krátké ruční palné zbraně s vestavěným elektronickým zámkem.

Fostering Sustainable, Balanced, Equitable, Place-based and Inclusive Development of Rural-Urban Communities' Using Specific Spatial Enhanced Attractiveness Mapping ToolBox

Program
Horizon Europe
Poskytovatel
Evropská komise
Období
2024 - 2026
Popis
PoliRuralPlus

Reproducible Data Analysis for All

Program
Horizon Europe
Poskytovatel
Evropská komise
Kód
101081989-R4R
Období
2024 - 2025
Popis
Creating a reproducible environment for data-analysis pipelines is hard. The current practice is to assemble it manually. That is both labor-intensive and error-prone and requires skills and knowledge that data analysts do not usually have. While there exist tools that try to simplify this process, they all rely on some metadata that has to be provided by the user. Getting this metadata is not trivial. Not only does one have to include all the libraries directly imported with their transitive dependencies, but each of these libraries can depend on native libraries and tools, which themselves have their dependencies and configurations. Versions have to be pinned appropriately as libraries frequently update and change their behavior. There is no description of these dependencies, and thus the process of gathering the metadata is mainly based on experience and trial-and-error. The challenge that we are addressing is to build an automated system that can track all of the pipeline dependencies, data inputs, and other sources of non-determinism to prepare an environment where data-analysis pipelines can repeatedly run, producing identical results.

Výpočet a aproximace ekvilibrií ve hrách se složitými prostory strategií

Program
Standardní projekty
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Kód
GA24-12046S
Období
2024 - 2026
Popis
Navzdory zvyšujícímu se počtu úspěšných aplikací teorie her v praxi je expresivita nasazených modelů stále limitována výpočetními možnostmi existujících algoritmů pro hledání (přibližných) řešení. Jedním z omezujících faktorů je velká výpočetní složitost hledání ekvilibrií pro hry s velkými či dokonce nekonečnými prostory akcí. Navíc prostory strategií mají v aplikacích často složitou vnitřní strukturu, což složitost výpočtu ekvilibrií dále prohlubuje. Cílem projektu je proto posunout stav poznání hledáním nových podmínek pro existenci ekvilibrií ve hrách se složitými prostory strategií, návrhem nových iterativních algoritmů pro aproximaci ekvilibrií v těchto hrách, výzkumem složitosti výpočtu ekvilibrií pro speciální třídy her a aplikovat získané poznatky na různé karetní hry.

Algoritmy a techniky znalostního inženýrství: od teorie k praktickým aplikacím

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS23/210/OHK3/3T/18
Období
2023 - 2025
Popis
Projekt se zaměřuje na širokou oblast základního výzkumu algoritmů, konceptů a technik ve znalostním inženýrství. Jedná se o perspektivní a neustále se rozšiřující oblast jak z hlediska teoretického výzkumu, tak z hlediska potenciálu pro praktické aplikace. Zároveň oblast působení projektu zažívá extrémní nárůst komplexity vzhledem k množství dat a diverzity technik, které se snaží s tímto trendem vypořádat. Ústředním zájmem projektu budou konkrétně metody ve zpracování dat, vytěžování informačně obsažných údajů z dat a automatické hledání vysvětlení pro jevy, které se v datech vyskytují. Palčivým problémem současné umělé inteligence zaměřené na zpracování znalostí je omezená schopnost či neschopnost podat vysvětlení vedoucí k určitému rozhodnutí. U rozhodnutí se tak často nelze dopátrat jeho původu, což ztěžuje ladění a snižuje důvěryhodnost systému. Celým projektem naskrz všechna dílčí témata tedy bude tato otázka reflektována. Jedná se o doktorský projekt zastřešující pestré výzkumné zájmy členů doktorandů, avšak poskytující obecnou nosnou otázku, která se prolíná napříč dílčími tématy. Projekt speciálně hodlá rozvíjet algoritmy a techniky v neuronových sítích, evolučních algoritmech, zpracování obrazu a textu a zpracování pohybové informace, a sice od základní teorie po praktické aplikace. Projekt bezprostředně navazuje na končící projekt SGS z moderních algoritmických technik pro znalostní inženýrství.

Cybersecurity Innovation Hub

Program
Projekty MPO nezahrnuté do CEP
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Období
2023 - 2026
Popis
CIH will significantly support digital transformation and application of innovation in SMEs and public administration by building a coordinated and effective ecosystem comprising top research institutions with the necessary know-how and infrastructure, specialized business clusters, professional organizations, and public authorities. This robust ecosystem will provide its beneficiaries with access to education and information on cybersecurity trends and best practices, to expert advice and state-of-the-art infrastructures to verify the suitability and security of innovative solutions under consideration and increase the availability of funds to invest in innovation. CIH will also function as a platform for cooperation and information sharing between entities in the cybersecurity market, both at the level of Czechia and the EU. This will increase the efficiency and competitiveness of the EU cybersecurity industry, the security of IT infrastructures and the strength of the EU economy.

Česká národní infrastruktura pro biologická data

Program
Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kód
LM2023055
Období
2023 - 2026
Popis
Projekt ELIXIR CZ, Česká národní infrastruktura pro biologická data, je zaměřen na zpracování, uchovávání, sdílení a analýzu dat v oblasti věd o živé přírodě. Cílem projektu je zajistit, aby data generovaná ostatními infrastrukturami splňovala kritéria FAIR – findable, accessible, interoperable and reusable, nutná k jejich plnému využití. Infrastruktura ELIXIR CZ je založena na expertní části zajišťované unikátním know-how špičkových odborníků z oblasti bioinformatiky, genomiky, biologie, medicíny, informatiky a počítačového inženýrství a na technické části spočívající v heterogenním souboru hardware a software prostředků a specifických architektur podle povahy zpracovávaných dat. Toto unikátní technické řešení je naplňováno především přímým zapojením e-infrastruktur zodpovědných za pokročilá IT řešení, budování datových úložišť, přístup k datům a výpočetním kapacitám. Cílem infrastruktury ELIXIR CZ je provozování pokročilých bioinformatických nástrojů, unikátních a zároveň interoperabilních datových zdrojů pro všechna odvětví současné biologie, školení odborníků a řešení pro dedikaci výpočetních prostředků a jejich specifických technických parametrů podle potřeb uživatelské komunity. Základním prvkem pro přístup a sdílení dat jsou nástroje pro autorizaci a autentizaci uživatelů, které umožňují přístup k datovým zdrojům a nástrojům. Jde většinou o vysoce rozvinuté metody, které jsou na základě schopnosti identifikovat uživatele používány pro přístup k datovým zdrojům včetně těch, které se týkají vysoce citlivých dat. Obecně představuje toto řešení technologii použitelnou ve všech disciplínách pracujících se sdílenými daty napříč vědami o živé přírodě a v podstatě i mimo ni. ELIXIR CZ se výrazně profiluje v oblasti správy dat (Data Management), a to od úrovně uživatelů po úroveň administrátorů vědeckých projektů. Koncepce a nástroje v této oblasti jsou aplikovatelné na řešení procesů od generování dat po jejich archivaci a využitelnost.

Mobility ČVUT MSCA-F-CZ-I

Program
Operační program Jan Amos Komenský
Poskytovatel
Evropská komise
Kód
, CZ.02.01.01/00/22_010/0003405
Období
2023 - 2025
Popis
V souladu s výzvou projekt umožní mezinárodní mobilitu výzkumným pracovníkům, kterým byl v minulých letech schválen projekt z akce Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships programů Horizont 2020 (výzva H2020–MSCA-IF–2020) a Horizont Evropa, ovšem z důvodů nedostatku financí byl zařazen do kategorie "no-money" projektů. Projekt bude realizován pracovními pobyty zahraničních výzkumných pracovníků v ČR. Hlavním cílem projektu je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků, kvalitního výzkumu, vzdělávání pro praxi a rozvoje komunikace a spolupráce.

Mobility ČVUT MSCA-F-CZ-I

Program
Operační program Jan Amos Komenský
Poskytovatel
Evropská komise
Kód
, CZ.02.01.01/00/22_010/0003405
Období
2023 - 2025
Popis
V souladu s výzvou projekt umožní mezinárodní mobilitu výzkumným pracovníkům, kterým byl v minulých letech schválen projekt z programu Marie Skłodowska-Curie Individual / Postdoctoral Fellowships, ovšem z důvodů nedostatku financí byl zařazen do kategorie tzv. no-money projektů. Projekt bude realizován pracovními pobyty zahraničních VP na ČVUT. Hlavním cílem projektu je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků, kvalitního výzkumu, vzdělávání pro praxi a rozvoje komunikace a spolupráce. Na FIT se jedná o příjezdovou mobilitu na 24 měsíců pracovníka, Pierre Donat-Bouillud, s příspěvkem na rodinu, na Fakultu informačních technologií. Školitel je prof. Jan Vitek, MSc., Ph.D. V rámci této mobility na FIT je plánovaný 3 měsíční secondment v Rakousku, Paris Lodron University, Salzburg).

Mobility ČVUT MSCA-F-CZ-II

Program
Operační program Jan Amos Komenský
Poskytovatel
Evropská komise
Pracoviště
Kód
, CZ.02.01.01/00/22_010/0005725
Období
2023 - 2026
Popis
V souladu s výzvou projekt umožní mezinárodní mobilitu výzkumným pracovníkům, kterým byl v minulých letech schválen projekt v programu Marie Sklodowska-Curie Action Postdoctoral Fellowships, ovšem z důvodů nedostatku finančních prostředků byl zařazen do kategorie tzv. no-money projektů. Projekt bude realizován pracovními pobyty na ČVUT a v zahraničí. Hlavním cílem projektu je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků, kvalitního výzkumu, vzdělávání pro praxi a rozvoje spolupráce.

Monitorování provozu vysokorychlostních sítí pomocí umělé inteligence

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS23/207/OHK3/3T/18
Období
2023 - 2025
Popis
Umělá inteligence a strojové učení začíná zasahovat do mnoha aplikačních domén, kde zlepšuje automatizaci a využití velkého množství strojově zpracovatelných dat pro odvození nových informací. Přirozenou evolucí počítačových sítí dochází ke zvyšování složitosti a různorodosti infrastruktur a k masivnímu využívání šifrovaných protokolů. Tento trend komplikuje proces monitorování, neboť použití šifrování snižuje viditelnost do provozu. Navíc různorodost protokolů komplikuje zpracování provozu monitorovacími systémy. Na tyto nové vlastnosti síťového provozu je potřeba přizpůsobit a rozšířit existující nástroje pro monitorování a bezpečnostní analýzu a využití strojového učení k tomu může poskytnout technologie a postupy. V projektu plánujeme vyvíjet a využívat pokročilé nástroje pro vytváření IP toků obohacených o vektory příznaků a statistik pro strojové učení. Výsledné rozšířené IP toky plánujeme využít pro vytváření datových sad, klasifikaci provozu a detekci bezpečnostních hrozeb. Vyvíjené klasifikační a detekční algoritmy budou zkoumány mimo jiné z pohledu časových řad vytvořených ze síťového provozu. Důležitou součástí plánovaného výzkumu je analýza a automatické vyhodnocování vytvářených datových sad ze síťového provozu.

Návrh efektivních paralelních algoritmů pro řešení důležitých inženýrských problémů II

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS23/209/OHK3/3T/18
Období
2023 - 2025
Popis
Navrhovaný projektu navazuje na předchozí výzkum a vývoj v oblasti paralelních a distribuovaných algoritmů pro řešení některých důležitých inženýrských problémů. Konkrétně se projekt zaměří: 1) na nejvyspělejší metody astronomie pro potřeby preprocessingu, ukládání, sdílení a analyzování petabytů dat, která tečou průběžně z astronomických instrumentů, 2) na metodologii a algoritmy pro systematické vyhodnocování formátů řídkých matic a tenzorů, které by umožnily komplexní pochopení jejich vlastností, 3) na paralelní a GPU akcelerované algoritmy pro rekonstrukci fyzikálních objektů ze zaznamenaných dat.

Návrh, programování a verifikace inteligentních vestavných systémů

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS23/208/OHK3/3T/18
Období
2023 - 2025
Popis
Projekt se zabývá číslicovým návrhem zaměřeným na tzv. inteligentní vestavné systémy. Zaměřuje se na studium nejnovějších trendů v technologiích a jejich využití zejména v tzv. "mission-critical" aplikacích, kde využívá umělou inteligenci (např. neuronové sítě) a aproximativní výpočty. Návrh takových systémů musí zohledňovat požadavky nejen na funkčnost, ale i na další omezující podmínky: spolehlivost, bezpečnost, odolnost proti útokům, velikost, spotřebu a real-timové garance. Proto budeme využívat nové metody, algoritmy a návrhové prostředky (EDA tools) a hledat, navrhovat a upravovat vhodné modely, které umožní testovat, predikovat i formálně verifikovat požadované funkce a chování systému.

Open Science Plan-Track-Assess Pathways

Program
Horizon Europe
Poskytovatel
Evropská komise
Období
2023 - 2025
Popis
The project deals with streamlining the work with FAIR data in research - their planning (plan), monitoring (track) and evaluation (assess). It is primarily about introducing interoperability between existing DMP creation tools, SKG-type services and evaluation tools. Likewise, other supporting tools related to research data management will be incorporated. The results of the project will be verified by a number of pilots across Europe.

Participation of CTU students and staff at quantum computing hackathon by IBM Quantum Hub at National Taiwan University

Program
Projekty podpořené ze zahraničí (pracovní kód k dodatečnému upřesnění)
Poskytovatel
Jiný zahraniční poskytovatel
Kód
N62909-23-1-2077
Období
2023
Popis
The IBM Quantum Hub at the National Taiwan University (NTU) is holding a Qiskit Hackathon during 8—10 August 2023. Participation at the NTU Qiskit Hackathon is expected to be a valuable contribution to the long-term cooperation between CTU and NTU, as well as to the overall strategic plans of CTU on the field of quantum technologies. NTU is covering local expenses for six students and a mentor from CTU Students have been selected from among masters and PhD students from two faculties of the Czech Technical universities, the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering and the Faculty of Information Technologies. Selected students have significant experience in quantum computing and Qiskit and reflect the commitment to supporting diversity, equity, and inclusion.

PhD workshop "Buď embeded FIT!"

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 63/23/F8
Období
2023
Popis
PhD studenti katedry číslicového návrhu FITu za podpory svých školitelů se rozhodli uspořádat pracovní setkání - workshop s tématikou vztahující se k současným výzkumným i aplikačním výzvám, které podporují masivní rozvoj nových technologií a spolu s tím i možnost využití čím dál složitějších a chytřejších algoritmů. Tématika vestavných systémů v sobě zahrnuje mnoho výzkumných výzev v oblasti computer science: kritické aplikace (v dopravě i ve vesmíru), umělou inteligenci např. pro ovládání robotů, návrhy nových architektur odolných proti útokům a/i poruchám, real-time komunikaci na velké vzdálenosti, sběr dat z chytrých nízkopříkonových senzorových systémů, aj. Jinými slovy současný svět informatiky je propojený a cílem naší nové akce je propojit i studenty a jejich aktivity tak, aby jejich prezentace dílčích výsledků nebo zdánlivě slepých cest cílila ke vzájemné spolupráci a lepším týmovým a hlavně disertabilním výstupům. Chceme navázat na dříve pořádanou doktorskou konferenci na FITu, která ovšem byla povinná a nebyla výjezdní (a byla také podporovaná interním grantem SVK). Chceme podpořit nejen spolupráci na bázi poslechu přednášek, ale hlavně podpořit kuloární diskuse a hledání společných a vzájemně využitelných výzkumných témat. Organizátoři jsou zejména členové výzkumné skupiny "Digital Design & Dependability Research Group" (http://ddd.fit.cvut.cz/), a to hlavně PhD studenti, kteří budou předsedat jednotlivým sekcím a vyzkouší si tak prakticky roli "session chairs" na klasických konferencích. Bude připraven elektronický sborník abstraktů a soubor podkladů pro prezentace. Účast studentů magisterského, případně bakalářského studia, kteří uvažují o doktorském studiu je vítána. Hlavní náplní workshopu budou ústní prezentace a zároveň poskytnutí velkého prostoru pro diskuse o nejnovějších (třeba i rozpracovaných) výzkumných výsledcích i realizačních výstupech v oblasti, která má vztah k návrhu a aplikaci vestavných systémů, a to k jejich realizaci, verifi

Pokročilý výzkum v softwarovém inženýrství

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS23/206/OHK3/3T/18
Období
2023 - 2025
Popis
Projekt navazuje na výstupy předchozího SGS projektu stejného jména. Jako svůj rámcový cíl si klade pokračování v práci na perspektivních oblastech softwarového inženýrství. Oproti předchozímu projektu dochází v důsledku změn v řešitelském týmu a s pokrokem ve zkoumaných oblastech ke změnám v primárních zkoumaných oblastech. Tento rok se proto zaměříme především na následující oblasti:

POSTER 2023

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 26/23/F3
Období
2023
Popis
Studentská vědecká konference POSTER 2023 je pětadvacátým ročníkem konference, která si jako svá témata vybrala kompletní průřez elektrotechnikou a informatikou rozšířený o související problematiku přírodních věd, biomedicínského inženýrství a historie vědy a techniky. Cílem konference je vytvořit fórum pro publikace doktorandů a magisterských studentů, na němž mohou získat první zkušenosti s vytvořením a obhajobou svých příspěvků. Jednacím jazykem je angličtina. Konference je otevřená zahraničním účastníkům, kterých bývá pravidelně přes dvacet procent, takže stimuluje zkušenosti doktorandů s publikací na mezinárodním fóru. Na závěr konference jsou vyhodnocovány nejlepší prezentace v jednotlivých sekcích, čímž se daří využít přirozené soutěživosti mladých ke zlepšení kvality jejich písemných projevů i obhajoby posterů před návštěvníky, kterými jsou i členové hodnotících (programových) výborů. Konference se běžně účastní doktorandi FEL, FBMI a FIT. Těmito fakultami byla také spolupořádána v předcházejících letech a de facto bude takto pořádána i letos (i když to aplikace pro podání přihlášek nepodporuje). Seznam sekcí, informaci o programovém výboru a další informace lze získat na www stránce konference http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster/.

Prague Embedded Systems Workshop 2023

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 62/23/F8
Období
2023
Popis
Prague Embedded Systems Workshop (PESW 2023) bude již jedenáctým ročníkem akce přednostně určené pro studenty (doktorandy, magisterské a bakalářské studenty) z České republiky, EU i mimo EU. Hlavní náplní a cílem jsou ústní prezentace a poskytnutí velkého prostoru pro diskuse o nejnovějších (třeba i rozpracovaných) výzkumných výsledcích i realizačních výstupech v oblasti, která má vztah k návrhu a aplikaci vestavných systémů, a to k jejich realizaci, verifikaci, syntéze, testovatelnosti a bezpečnosti. Ohlasy všech minulých ročníků byly a jsou jednoznačně kladné, přestože jsme v dobách covidových umožnili prezentovat některé příspěvky on-line, je akce přednostně organizovaná živě, protože hlavním cílem je vzájemná komunikace a navázání mezinárodní spolupráce. Hlavním organizátorem je katedra číslicového návrhu FITu, zejména členové výzkumné skupiny "Digital Design & Dependability Research Group" (http://ddd.fit.cvut.cz/), a to hlavně studenti, kteří pracují na svých doktorských, diplomových nebo bakalářských pracích. Se svými dílčími i finálními výsledky se mohou na PESW pochlubit v mezinárodním měřítku, a to buď formou ústní prezentace nebo na posterové soutěži, viz níže. Každý ročník aktualizujeme mezinárodní programový výbor, získáváme významné odborníky a jejich studenty. Akce nabývá stále větší prestiže i v mezinárodním měřítku. Počítáme opět s účastí zástupců z universit (Tel Aviv - Izrael, Leicester - UK, Montpellier, Lyon, Grenoble - Francie, Řím, Pavia - Itálie, Leuven - Belgie, Zelená Gora - Polsko, Talinn - Estonsko, San Diego - US, FIIT Bratislava - Slovensko, VUT, ZČU a i další university z Česka) i firem (např. EaToN, ASICentrum, CESNET, Intel, STMicroelectronics aj.). Počítáme samozřejmě s účastí studentů z ČVUT, z FELu, FITu, FJFI, FD a pracujeme na propagaci pro získání studentů a odborníků z dalších pracovišť z ČR i SR. Podařilo se nám domluvit partnerství s prestižní akcí 28th IEEE European Test Symposium 2023 (https://cas.polito.it/ETS23/#/).

Rigorous Engineering of Data Analysis Pipelines (RiGiD)

Program
Grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Kód
GX23-07580X
Období
2023 - 2027
Popis
The RiGiD project lays the groundwork for this research programme and aims to develop a methodology for rigorous engineering of data analysis pipelines that can be adopted in practice. Our approach is pragmatic. Rather than chasing functional correctness, we hope to substantially reduce the incidence of errors in the wild. The research is structured in three overlapping chapters. First, identify the problem by carrying out user studies and large-scale program analysis of a corpus of over 100,000 data science pipelines. The outcome will be a catalog of error patterns as well as a labeled dataset to be shared with other researchers. The technical advances will focus on combining dynamic and static program analysis to approximate the behavior of partial programs and programs written in highly dynamic languages. The second part of our effort proposes a methodology and tooling for developing data sciences codes with reduced error rates. The technical contributions of this part of the project focus on lightweight specification techniques and, in particular, the development of a novel gradual typing system that deals with common programming idioms found in our corpus. This includes various forms of object orientation, data frames, and rich value specifications. These specifications are complemented with an automated test generation technique that combines test and input synthesis with fuzzing and test minimization. Finally, the execution environment is extended to support automatic reproducibility and result audits through data lineage. The third and last part of the work evaluates the proposal by conducting user studies and developing tools for automating deployment. The contribution will be a qualitative and quantitative assessment of the RiGiD methodology and tooling. The technical contribution will be tools that leverage program analysis to infer approximate specifications to assist deployment and adoption. Our tools target R, a language for data analytics with 2 milli

Filtr

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.