Algorithms and Game Comonads

Program
Horizon Europe
Poskytovatel
Evropská komise
Kód
101111373
Období
2024 - 2026
Popis
The emerging theory of game comonads establishes a fruitful interplay between category theory, mathematical logic, and algorithms. This theory has shown its power when obtaining new Lovasz-type theorems, preservation theorems and decomposition theorems in finite model theory. In our recent work we show that the theory of game comonads can be leveraged to obtain the two traditional Courcelle theorems, stating FPT decidability of monadic second order logic on classes of bounded tree-width and clique-width. This result is only a first step in concrete algorithmic applications of the theory. The abstract setting of game comonads is a good candidate for a systematic treatment of algorithmic problems. The first objective of the project is to formulate a general theory of FPT decidability in terms of game comonads. To start with, we describe some of the important model-theoretic algorithms.

Elektronické zabezpečení zbraně

Program
TREND
Poskytovatel
Technologická agentura České republiky
Kód
FW10010142
Období
2024 - 2026
Popis
Hlavním cílem projektu je realizace funkčního vzorku krátké ruční palné zbraně s vestavěným elektronickým zámkem.

Enhancing capacities for technology transfer and technology uptake in the field of ICT

Program
Interreg DANUBE
Poskytovatel
Evropská unie
Období
2024 - 2026
Popis
Projekt se zaměří na podporu rozvoje technologického a znalostního transferu v devíti zemích – České republiky, Německa, Slovenska, Chorvatska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Rumunska a Ukrajiny. Jádrem projektu je hledání nových synergií, spolupráce a výměny zkušeností mezi inovátory v jednotlivých zemích, přičemž projekt poskytne podpůrné služby pro rozvíjející se podnikatelské záměry v oblasti technologického transferu a komercionalizace. Součástí projektu je vytvoření inkubačního/akceleračního programu – Danube Digital Accelerator pro oblast ICT, který umožní 30 účastníkům seznámit se s perspektivními technologiemi. Souběžně projekt umožní přístup a propojení inovativních aktivit a expertů v mezinárodním prostředí prostřednictvím digitálního nástroje EXPERTS.AI. Další důležitou součástí projektu je zmapování inovačního prostředí v oblasti ICT u 4 partnerských zemích mimo EU a podpora rozvoje jejich S3 strategií.
Projekt CapTTict je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Interreg Danube Region.

Fostering Sustainable, Balanced, Equitable, Place-based and Inclusive Development of Rural-Urban Communities' Using Specific Spatial Enhanced Attractiveness Mapping ToolBox

Program
Horizon Europe
Poskytovatel
Evropská komise
Období
2024 - 2026
Popis
PoliRuralPlus

International Conference on Network and Service Management - Poster Session

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 67/24/F8
Období
2024
Popis
Poster session se pořádá v rámci dvacátého ročníku prestižní konference CNSM (Conference on Network and Service Management), která se v roce 2024 pořádá v Praze. Plánovaná sekce pro prezentaci studentských posterů cílí na začínající výzkumníky a studenty nejen z ČVUT, ale z celého světa, aby získali zpětnou vazbu na jejich dosavadní či plánovaný výzkum v oblasti počítačových sítí. Tématika počítačových sítí patří ke klíčovým oblastem současného technologického světa, jejíž rozvoj je nutný k zajištění efektivní komunikace, sdílení informací a bezpečnosti přenášených dat. I proto konference cílí na velké množství témat zabývající se síťovou bezpečností, analýzou síťového provozu, inovativních síťových řešení a protokolů, správou sítí, spolehlivostí, testováním a aplikací nových algoritmů v síťovém prostředí. Tématicky navrhovaná akce souvisí i s úspěšně řešeným projektem SGS, jehož řešitelem je navrhovatel dr. Čejka. Pořádáním této konference chceme navázat na předchozí ročníky poster session pořadaných v rámci CNSM, které vždy rozproudily diskuze o nových výzkumných tématech a umožnily začínajícím výzkumníkům z řad Ph.D. či magisterských studentů získat zkušenosti s tímto typem akce. Dále tento plán navazuje i na předchozí ročníky studentského vědeckého workshopu Prague Embedded Systems Workshop (PESW) pořádaný Katedrou Číslicového Návrhu FIT ČVUT v Praze, na kterém již řadu let probíhá speciální sekce Network Security. Organizátoři konference jsou zejména členové laboratoře monitorování síťového provozu na Katedře Číslicového Návrhu, a to hlavně Ph.D. studenti, kteří si tak prakticky vyzkouší organizaci takového typu akce. Navíc předpokládáme i zapojení dalších Ph.D. studentů z ČVUT v Praze do programového výboru konference, kteří si tak budou mít možnost i vyzkoušet recenzování příspěvků ostatních výzkumníků. Samotná poster session se bude skládat z krátkých (2 stránkových) článků, které budou prezentovány v angličtině během konference ve formě plakátu (posteru)

Mobility ČVUT MSCA-F-CZ-III

Program
Operační program Jan Amos Komenský
Poskytovatel
Evropská komise
Kód
, CZ.02.01.01/00/22_010/0008601
Období
2024 - 2026
Popis
V souladu s výzvou projekt umožní mezinárodní mobilitu výzkumným pracovníkům, kterým byl v minulých letech schválen projekt Horizont 2020 z programu Marie Skłodowska-Curie Individual / Postdoctoral Fellowships, jež dosáhl hodnocení alespoň 70 %, ale z důvodů nedostatku financí byl zařazen do kategorie tzv. no-money projektů. Projekt bude realizován pracovními pobyty zahraničních VP na ČVUT. Hlavním cílem projektu je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků, kvalitního výzkumu, vzdělávání pro praxi a rozvoje komunikace a spolupráce. Na FIT se jedná o příjezdovou mobilitu na 24 měsíců výzkumného pracovníka, Foivos Fioravantes Ph.D., z Francie. Školitel je doc. Ing. Dušan Knop, Ph.D.

Open Science Plan-Track-Assess Pathways

Program
Horizon Europe
Poskytovatel
Evropská komise
Období
2024 - 2027
Popis
The project deals with streamlining the work with FAIR data in research - their planning (plan), monitoring (track) and evaluation (assess). It is primarily about introducing interoperability between existing DMP creation tools, SKG-type services and evaluation tools. Likewise, other supporting tools related to research data management will be incorporated. The results of the project will be verified by a number of pilots across Europe.

PhD workshop "Buď embeded FIT!"

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 69/24/F8
Období
2024
Popis
Doktorští studenti katedry číslicového návrhu FITu za podpory svých školitelů se rozhodli uspořádat pracovní setkání - workshop s tématikou vztahující se k současným výzkumným i aplikačním výzvám, které podporují masivní rozvoj nových technologií a spolu s tím i možnost využití čím dál složitějších a chytřejších algoritmů. Tématika vestavných systémů v sobě zahrnuje mnoho výzkumných výzev v oblasti computer science: kritické aplikace (v dopravě i ve vesmíru), umělou inteligenci např. pro ovládání robotů, návrhy nových architektur odolných proti útokům a/i poruchám, real-time komunikaci na velké vzdálenosti, sběr dat z chytrých nízkopříkonových senzorových systémů, aj. Jinými slovy současný svět informatiky je propojený a cílem této akce je propojit i studenty a jejich aktivity tak, aby jejich prezentace dílčích výsledků nebo zdánlivě slepých cest cílila ke vzájemné spolupráci a lepším týmovým a hlavně disertabilním výstupům. Touto konferencí chceme navázat na minulý ročník (2023) a také dříve pořádanou doktorskou konferenci na FITu, která ovšem byla povinná a nebyla výjezdní (a byla také podporovaná interním grantem SVK). Chceme podpořit nejen spolupráci na bázi poslechu přednášek, ale hlavně podpořit kuloární diskuse a hledání společných a vzájemně využitelných výzkumných témat. Organizátoři konference jsou zejména členové výzkumné skupiny "Digital Design & Dependability Research Group" (http://ddd.fit.cvut.cz/), a to hlavně PhD studenti, kteří budou zaštiťovat akci, případně předsedat jednotlivým sekcím a vyzkouší si tak prakticky roli "session chairs" na klasických konferencích. Bude připraven elektronický sborník abstraktů a soubor podkladů pro prezentace. Účast studentů magisterského, případně bakalářského studia, kteří uvažují o doktorském studiu je velmi vítána. Hlavní náplní workshopu budou ústní prezentace a zároveň poskytnutí velkého prostoru pro diskuse o nejnovějších (třeba i rozpracovaných) výzkumných výsledcích i realizačních výstupech v oblasti, kt

POSTER 2024

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 28/24/F3
Období
2024
Popis
Studentská vědecká konference POSTER 2024 je šestadvacátým ročníkem konference, která si jako svá témata vybrala kompletní průřez elektrotechnikou a informatikou rozšířený o související problematiku přírodních věd, biomedicínského inženýrství a historie vědy a techniky. Cílem konference je vytvořit fórum pro publikace doktorandů a magisterských studentů, na němž mohou získat první zkušenosti s vytvořením a obhajobou svých příspěvků. Jednacím jazykem je angličtina. Konference je otevřená zahraničním účastníkům, kterých bývá pravidelně přes dvacet procent, takže stimuluje zkušenosti doktorandů s publikací na mezinárodním fóru. Na závěr konference jsou vyhodnocovány nejlepší prezentace v jednotlivých sekcích, čímž se daří využít přirozené soutěživosti mladých ke zlepšení kvality jejich písemných projevů i obhajoby posterů před návštěvníky, kterými jsou i členové hodnotících (programových) výborů. Konference se běžně účastní doktorandi FEL, FBMI a FIT. Těmito fakultami byla také spolupořádána v předcházejících letech a de facto bude takto pořádána i letos (i když to aplikace pro podání přihlášek nepodporuje). Seznam sekcí, informaci o programovém výboru a další informace lze získat na www stránce konference https://poster.fel.cvut.cz/poster2024/.

Prague Embedded Systems Workshop 2024

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 68/24/F8
Období
2024
Popis
Prague Embedded Systems Workshop (PESW 2024) bude již dvanáctým ročníkem akce přednostně určené pro studenty (doktorandy, magisterské a bakalářské studenty) nejen z ČVUT, ale z celé ČR, EU i mimo EU. Hlavní náplní a cílem jsou ústní prezentace a poskytnutí velkého prostoru pro diskuse o nejnovějších (třeba i rozpracovaných) výzkumných výsledcích i realizačních výstupech v oblasti, která má vztah k návrhu a aplikaci vestavných systémů, a to k jejich realizaci, verifikaci, syntéze, testovatelnosti a bezpečnosti. Ohlasy všech minulých ročníků byly a jsou jednoznačně kladné. Akce je organizovaná živě, protože hlavním cílem je vzájemná komunikace a navázání spolupráce, zejména mezinárodní. Ve výjímečných případech zajišťujeme prezentaci některých příspěvků on-line (například prezentace zvaných přednášek významných zahraničních odborníků). Hlavním organizátorem je katedra číslicového návrhu FITu, zejména členové výzkumné skupiny "Digital Design & Dependability Research Group" (http://ddd.fit.cvut.cz/). Aktivními účastníky jsou hlavně studenti, kteří pracují na svých doktorských, diplomových nebo bakalářských pracích. Se svými dílčími i finálními výsledky se mohou na PESW pochlubit v mezinárodním měřítku, a to buď formou ústní prezentace nebo na posterové soutěži, viz níže. Každý ročník aktualizujeme mezinárodní programový výbor, získáváme významné odborníky a jejich studenty. Akce nabývá stále větší prestiže i v mezinárodním měřítku. Počítáme opět s účastí zástupců z univerzit (Tel Aviv - Izrael, Leicester - UK, Montpellier, Lyon, Grenoble - Francie, Řím, Pavia - Itálie, Leuven - Belgie, Zelená Gora - Polsko, Talinn - Estonsko, San Diego - US, FIIT Bratislava - Slovensko, VUT, ZČU a i další univerzity z Česka) i firem (např. EaToN, ASICentrum, CESNET, Intel, STMicroelectronics aj.). Počítáme samozřejmě s účastí studentů z ČVUT, z FELu, FITu, FJFI, FD a pracujeme na propagaci pro získání studentů a odborníků z dalších pracovišť z ČR i SR. Rozšiřujeme i záběr témat formo

Reproducible Data Analysis for All

Program
Horizon Europe
Poskytovatel
Evropská komise
Kód
101081989-R4R
Období
2024 - 2025
Popis
Creating a reproducible environment for data-analysis pipelines is hard. The current practice is to assemble it manually. That is both labor-intensive and error-prone and requires skills and knowledge that data analysts do not usually have. While there exist tools that try to simplify this process, they all rely on some metadata that has to be provided by the user. Getting this metadata is not trivial. Not only does one have to include all the libraries directly imported with their transitive dependencies, but each of these libraries can depend on native libraries and tools, which themselves have their dependencies and configurations. Versions have to be pinned appropriately as libraries frequently update and change their behavior. There is no description of these dependencies, and thus the process of gathering the metadata is mainly based on experience and trial-and-error. The challenge that we are addressing is to build an automated system that can track all of the pipeline dependencies, data inputs, and other sources of non-determinism to prepare an environment where data-analysis pipelines can repeatedly run, producing identical results.

STIGMA - School on Theoretical Informatics, Graphs and MAthematics

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 66/24/F8
Období
2024
Popis
Cílem konference STIGMA je poskytnout studentům a mladým vědeckým pracovníkům prostor pro prezentaci jejich vědecké práce a činnosti mezi sebou, příležitost naučit se novým technikám a postupům z aktuálních vědeckých výsledků, nabídnout čas, ve kterém mohou účastníci řešit otevřené problémy, a v neposlední řadě též příležitost navázat mezi sebou kontakty. Během dne proběhne několik přednáškových bloků. Zbývající čas je vyhrazen na řešení problémů a diskuze. Doktorandi a studenti přednesou přednášky týkající se buďto jejich vlastního výzkumu, nebo aktuálního vědeckého výsledku zapadajícího do tématiky konference. Mladí vědečtí pracovníci přednesou přednášky, které budou mít za cíl inspirovat studenty k budoucímu výzkumu a nabídnou tak vhodné problémy k řešení. Tématicky je konference vymezena na tyto oblasti: - teoretická informatika - diskrétní matematika - teorie grafů - výpočetní složitost a algoritmy - datové struktury Konference je určena především pro doktorandy a studenty ČVUT, kteří na ní budou mít přednášku.

Studentská vědecká konference a Rektorysova soutěž

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 01/24/F1
Období
2024
Popis
Konference spolu s Rektorysovou soutěží navazuje na serii stejnojmenných soutěží pořádaných od roku 2007 Katedrou matematiky na Fakultě stavební ČVUT v Praze nebo na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Tyto soutěže byly pořádány každoročně a letošní ročník bude již 17. v pořadí. Zaměřením konference je aplikovaná matematika. Předpokládá se, že studenti přednesou práce zaměřené na oblasti propojující matematickou analýzu, numerickou matematiku, pravděpodobnost a matematickou statistiku a odborné předměty přírodovědného a technického zaměření. Hlavním cílem konference je umožnit studentům magisterských a doktorských programů školy prezentovat své práce vzniklé nad rámec běžného studia a seznámit se s výsledky ostatních studentů, čímž se podpoří aktivita nadaných studentů, jejich zájem o obor a spolupráce s odbornými pracovníky školy i mezi studenty samotnými. Konference se mohou zúčastnit i studenti jiných vysokých škol. Součástí konference je Rektorysova soutěž. Tato soutěž je určena pouze pro studenty ČVUT. Soutěžící pošlou své práce a abstrakty prací elektronicky v pdf formátu organizačnímu výboru konference tím, že je uloží v přihlašovacím portálu na webové stránce konference. Odborná porota práce posoudí a s přihlédnutím k prezentacím v rámci konference udělí ocenění autorům. Všechny práce budou odměněny.

Výpočet a aproximace ekvilibrií ve hrách se složitými prostory strategií

Program
Standardní projekty
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Kód
GA24-12046S
Období
2024 - 2026
Popis
Navzdory zvyšujícímu se počtu úspěšných aplikací teorie her v praxi je expresivita nasazených modelů stále limitována výpočetními možnostmi existujících algoritmů pro hledání (přibližných) řešení. Jedním z omezujících faktorů je velká výpočetní složitost hledání ekvilibrií pro hry s velkými či dokonce nekonečnými prostory akcí. Navíc prostory strategií mají v aplikacích často složitou vnitřní strukturu, což složitost výpočtu ekvilibrií dále prohlubuje. Cílem projektu je proto posunout stav poznání hledáním nových podmínek pro existenci ekvilibrií ve hrách se složitými prostory strategií, návrhem nových iterativních algoritmů pro aproximaci ekvilibrií v těchto hrách, výzkumem složitosti výpočtu ekvilibrií pro speciální třídy her a aplikovat získané poznatky na různé karetní hry.

Využití technologie Vehicle to Grid pro poskytování energetické flexibility

Program
Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA 2
Poskytovatel
Technologická agentura České republiky
Kód
TS01020030
Období
2024 - 2027
Popis
S: Cílem projektu je přinést možnost technického i ekonomického řešení pro poskytování energetické flexibility skrze systém propojení elektromobilu s elektrizační soustavou – Vehicle to Grid (V2G). M: Výzkum bude vycházet z reálných dat používání nabíjecích stanic a vytíženosti distribuční soustavy. Výstupem bude prakticky ověřené technologie pro úspěšné komerční uplatnění V2G. A: Cíle byly stanoveny na základě současného stavu a zkušeností obou uchazečů s projekty VaVaI i komerční aplikací nových technologií. R: Výzkum rozšíří současné projekty, využitím metod strojového učení zpřesní predikce a převede je do praxe. Vychází z potřeby trhu i státu pro udržitelnost energetiky i rozvoje elektromobility. T: Projekt bude veden dle detailního harmonogramu a bude ukončen v roce 2025.

Algoritmy a techniky znalostního inženýrství: od teorie k praktickým aplikacím

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS23/210/OHK3/3T/18
Období
2023 - 2025
Popis
Projekt se zaměřuje na širokou oblast základního výzkumu algoritmů, konceptů a technik ve znalostním inženýrství. Jedná se o perspektivní a neustále se rozšiřující oblast jak z hlediska teoretického výzkumu, tak z hlediska potenciálu pro praktické aplikace. Zároveň oblast působení projektu zažívá extrémní nárůst komplexity vzhledem k množství dat a diverzity technik, které se snaží s tímto trendem vypořádat. Ústředním zájmem projektu budou konkrétně metody ve zpracování dat, vytěžování informačně obsažných údajů z dat a automatické hledání vysvětlení pro jevy, které se v datech vyskytují. Palčivým problémem současné umělé inteligence zaměřené na zpracování znalostí je omezená schopnost či neschopnost podat vysvětlení vedoucí k určitému rozhodnutí. U rozhodnutí se tak často nelze dopátrat jeho původu, což ztěžuje ladění a snižuje důvěryhodnost systému. Celým projektem naskrz všechna dílčí témata tedy bude tato otázka reflektována. Jedná se o doktorský projekt zastřešující pestré výzkumné zájmy členů doktorandů, avšak poskytující obecnou nosnou otázku, která se prolíná napříč dílčími tématy. Projekt speciálně hodlá rozvíjet algoritmy a techniky v neuronových sítích, evolučních algoritmech, zpracování obrazu a textu a zpracování pohybové informace, a sice od základní teorie po praktické aplikace. Projekt bezprostředně navazuje na končící projekt SGS z moderních algoritmických technik pro znalostní inženýrství.

Automatický systém pro detekci úniků z potrubí

Program
Projekty MPO nezahrnuté do CEP
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Období
2023
Popis
Předmětem Inovačního voucheru je automatický systém pro detekci úniků z potrubí pomocí aplikace strojového učení a umělé inteligence.

Cybersecurity Innovation Hub

Program
Projekty MPO nezahrnuté do CEP
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Období
2023 - 2026
Popis
CIH will significantly support digital transformation and application of innovation in SMEs and public administration by building a coordinated and effective ecosystem comprising top research institutions with the necessary know-how and infrastructure, specialized business clusters, professional organizations, and public authorities. This robust ecosystem will provide its beneficiaries with access to education and information on cybersecurity trends and best practices, to expert advice and state-of-the-art infrastructures to verify the suitability and security of innovative solutions under consideration and increase the availability of funds to invest in innovation. CIH will also function as a platform for cooperation and information sharing between entities in the cybersecurity market, both at the level of Czechia and the EU. This will increase the efficiency and competitiveness of the EU cybersecurity industry, the security of IT infrastructures and the strength of the EU economy.

Česká národní infrastruktura pro biologická data

Program
Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kód
LM2023055
Období
2023 - 2026
Popis
Projekt ELIXIR CZ, Česká národní infrastruktura pro biologická data, je zaměřen na zpracování, uchovávání, sdílení a analýzu dat v oblasti věd o živé přírodě. Cílem projektu je zajistit, aby data generovaná ostatními infrastrukturami splňovala kritéria FAIR – findable, accessible, interoperable and reusable, nutná k jejich plnému využití. Infrastruktura ELIXIR CZ je založena na expertní části zajišťované unikátním know-how špičkových odborníků z oblasti bioinformatiky, genomiky, biologie, medicíny, informatiky a počítačového inženýrství a na technické části spočívající v heterogenním souboru hardware a software prostředků a specifických architektur podle povahy zpracovávaných dat. Toto unikátní technické řešení je naplňováno především přímým zapojením e-infrastruktur zodpovědných za pokročilá IT řešení, budování datových úložišť, přístup k datům a výpočetním kapacitám. Cílem infrastruktury ELIXIR CZ je provozování pokročilých bioinformatických nástrojů, unikátních a zároveň interoperabilních datových zdrojů pro všechna odvětví současné biologie, školení odborníků a řešení pro dedikaci výpočetních prostředků a jejich specifických technických parametrů podle potřeb uživatelské komunity. Základním prvkem pro přístup a sdílení dat jsou nástroje pro autorizaci a autentizaci uživatelů, které umožňují přístup k datovým zdrojům a nástrojům. Jde většinou o vysoce rozvinuté metody, které jsou na základě schopnosti identifikovat uživatele používány pro přístup k datovým zdrojům včetně těch, které se týkají vysoce citlivých dat. Obecně představuje toto řešení technologii použitelnou ve všech disciplínách pracujících se sdílenými daty napříč vědami o živé přírodě a v podstatě i mimo ni. ELIXIR CZ se výrazně profiluje v oblasti správy dat (Data Management), a to od úrovně uživatelů po úroveň administrátorů vědeckých projektů. Koncepce a nástroje v této oblasti jsou aplikovatelné na řešení procesů od generování dat po jejich archivaci a využitelnost.

Mobility ČVUT MSCA-F-CZ-I

Program
Operační program Jan Amos Komenský
Poskytovatel
Evropská komise
Kód
, CZ.02.01.01/00/22_010/0003405
Období
2023 - 2025
Popis
V souladu s výzvou projekt umožní mezinárodní mobilitu výzkumným pracovníkům, kterým byl v minulých letech schválen projekt z akce Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships programů Horizont 2020 (výzva H2020–MSCA-IF–2020) a Horizont Evropa, ovšem z důvodů nedostatku financí byl zařazen do kategorie "no-money" projektů. Projekt bude realizován pracovními pobyty zahraničních výzkumných pracovníků v ČR. Hlavním cílem projektu je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků, kvalitního výzkumu, vzdělávání pro praxi a rozvoje komunikace a spolupráce.

Filtr

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.