Distribuce přesného času v energetice

Program
THÉTA: Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Kód
TK03030056
Období
2020 - 2025
Popis
Výzkum přesného, ale zejména spolehlivého a bezpečného časování a synchronizace pro synchrofázorové techniky měření a regulace systémů přenosových elektro-energetických soustav WAMS (Wide-Area-Monitoring-System) s inovativním použitím Globálních Navigačních Satelitních Systémů (GNSS). Využití GNSS v současné době této oblasti dominuje i přes množství identifikovaných bezpečnostních a kybernetických rizik (dle analýzy „Time Synchronization in the Electric Power Systems“ amerického NIST–NASPI (North American Synchrophasor Initiative), 2017). Cílem je vývoj uplatnitelných metod a přijímačů využívajících nových poznatků a signálů GNSS, s doplňkovým příjmem dalších vhodných časoměrných signálů (DCF77, LORAN, DVB-T a datové sítě 4. a 5. generace), překonávajících tato rizika.

Formalizace kombinatoriky na slovech

Program
Standardní projekty
Kód
GA20-20621S
Období
2020 - 2022
Popis
Kombinatorika na slovech je oblast diskrétní matematiky, která jako jiné kombinatorické obory přirozeně tíhne k technickým a pracným důkazům, často obsahujícím opakování podobných úvah a rozsáhlé rozbory případů. Jako taková je vhodná k počítačově ověřitelné formalizaci, o kterou se však dosud nikdo vážněji nepokusil. Naším úmyslem je formalizovat základní teorii konečných slov v dokazovacím asistentu Isabelle/HOL a poté se zaměřit na rozsáhlý projekt klasifikace binárních ekvivalenčních slov, který svou komplexností již naráží na meze běžné lidské kontroly. Projekt jednak nepochybným způsobem zpřístupní existující výsledky, jednak bude ohledávat jejich hranice a testovat schonost automatických dokazovacích nástrojů nalézat v této oblasti nová fakta, nebo alespoň urychlit lidský výzkum.

Mobilita ČVUT - VTA

Program
OPVVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Strukturální fondy EU
Kód
EF18_053/0016980, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016980
Období
2020 - 2023
Popis
Projekt je zaměřen na posílení mezinárodní mobility vědeckých, technických a administrativních pracovníků (jak výjezdů, tak příjezdů) na ČVUT. ČVUT patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má 8 fakult (stavební, strojní, elektrotechnickou, jadernou a fyzikálně inženýrskou, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a 6 ústavů. Vybrané mobility svým zaměřením pokrývají téměř všechny hlavní výzkumné směry žadatele. Cílem projektu je realizace mobilit vědeckých, technických a administrativních pracovníků ČVUT, které přispějí k rozvoji jejich dovedností, kompetencí a získání zkušeností ze zahraničních pracovišť. V rámci 6 klíčových aktivit proběhne dle předpokladu celkem 116 mobilit, které svým zaměřením pokrývají všechny hlavní výzkumné oblasti žadatele. Celková disponibilní alokace byla mezi jednotlivá výzkumná pracoviště rozdělena adekvátně dle velikosti pracovišť a podílů dle RIV tak, aby byl zajištěn rovný přístup a nediskriminace v rámci celé organizace. Rozvoj odbornosti perspektivních pracovníků pomocí stáží na mezinárodních renomovaných pracovištích v oblastech důležitých pro další rozvoj ČVUT je nezbytnou součástí kariérního vývoje vybraných pracovníků, pro vědecké pracovníky pak představuje nedílnou součást jejich profesního a odborného růstu. Součástí všech realizovaných výjezdových mobilit bude také návratová fáze, jejímž cílem je zajištění přenosu zkušeností ze zahraničí a diseminace výsledků mobility. Přilákání zahraničních vědeckých pracovníků umožní také navázání nových kontaktů se špičkovými pracovišti v zahraničí. Mezinárodní mobilita technických a administrativních pracovníků významně přispěje ke sdílení informací o spolupracujících institucích, diseminaci informací o probíhajících výzkumech a rozvíjení vzájemných kontaktů.

Moderní algoritmy a techniky znalostního inženýrství

Období
2020 - 2022
Popis
Projekt se v širším smyslu zaměřuje na výzkum v oblasti moderních algoritmů a technik ve znalostním inženýrství. Jedná se o perspektivní a neustále se rozšiřující oblast jak z hlediska teoretického výzkumu, tak z hlediska potenciálu pro praktické aplikace. Ústředním zájmem projektu budou konkrétně metody ve zpracování dat, vytěžování informačně obsažných údajů z dat a automatické hledání vysvětlení pro jevy, které se v datech vyskytují. Palčivým problémem současné umělé inteligence zaměřené na zpracování znalostí je omezená schopnost či neschopnost podat vysvětlení vedoucí k určitému rozhodnutí a rozhodnutí tak často nelze formálně podpořit a obhájit. Celým projektem naskrz všechna dílčí témata tedy bude tato otázka reflektována. Jedná se o doktorský projekt zastřešující pestré výzkumné zájmy členů doktorandů, avšak poskytující obecnou nosnou otázku, která se prolíná napříč dílčími tématy. Projekt speciálně hodlá teoreticky i aplikovaně rozvíjet algoritmy a techniky v neuronových sítích, evolučních algoritmech, zpracování obrazu a textu a zpracování pohybové informace. Projekt bezprostředně navazuje na končící projekt SGS z oblasti zpracování dat.

Monitorování provozu vysokorychlostních sítí a bezpečnostní analýza

Období
2020 - 2022
Popis
Přirozenou evolucí počítačových sítí dochází ke zvyšování složitosti a různorodosti infrastruktur a k masivnímu využívání šifrovaných protokolů. Tento trend komplikuje proces monitorování, neboť použití šifrování snižuje viditelnost do provozu. Navíc různorodost protokolů komplikuje zpracování provozu monitorovacími systémy. Na tyto nové vlastnosti síťového provozu je potřeba přizpůsobit a rozšířit existující nástroje pro monitorování a bezpečnostní analýzu. Tento projekt cílí na využití vysokoúrovňového aplikačně-specifického jazyka P4 pro popis funkcionality síťových zařízení a komunikačních protokolů, který umožní zpracování dat při vysokých rychlostech. Díky obecnému popisu v P4 plánujeme generovat pokročilé nástroje pro vytváření IP toků, které budou rozšířeny o charakteristiky provozu na paketové úrovni. Detailní paketové informace plánujeme využít pro klasifikaci a detekci anomálií síťového provozu. V rámci projektu se budeme soustředit na analýzu šifrovaného provozu, na který dosavadní monitorovací nástroje nejsou dostatečně připravené. Předmětem našeho výzkumu bude využití rozšířených IP toků a nalezení vhodných algoritmů pro jejich zpracování.

Návrh efektivních paralelních algoritmů pro řešení důležitých inženýrských problémů

Období
2020 - 2022
Popis
Navrhovaný projektu navazuje na předchozí výzkum a vývoj v oblasti paralelních a distribuovaných algoritmů pro řešení některých důležitých inženýrských problémů. Konkrétně se projekt zaměří: 1) na metodologii a algoritmy pro systematické vyhodnocování formátů řídkých matic a tenzorů, které by umožnily komplexní pochopení jejich vlastností, 2) na aplikaci strojového učení v síťové bezpečnosti, 3) na nejvyspělejší metody astronomie pro potřeby preprocessingu, ukládání, sdílení a analyzování petabytů dat, která tečou průběžně z astronomických instrumentů, 4) na výzkum algoritmů pro řešení problému memoizačního systému ve vícevláknovém prostředí zaměřený na jejich efektivní implementaci a paralelizaci.

Návrh, programování a verifikace vestavných systémů

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS20/211/OHK3/3T/18
Období
2020 - 2022
Popis
Projekt se zabývá číslicovým návrhem zaměřeným na vestavné systémy. Zaměřuje se na studium nejnovějších trendů jednak v technologiích a jejich využití i v tzv. "mission-critical" aplikacích. Návrh takových systémů musí zohledňovat požadavky nejen na funkčnost, ale i na další omezující podmínky, tzn., že musí splňovat požadovanou úroveň spolehlivosti, bezpečnosti, odolnosti proti útokům, velikost, spotřebu a real-timové garance. Proto budeme využívat nové metody, algoritmy a návrhové prostředky (EDA tools) a hledat, navrhovat a upravovat vhodné modely, které umožní testovat, predikovat i formálně verifikovat požadované funkce a chování systému.

Nové výzvy pro spektrální teorii: geometrie, pokročilé materiály a komplexní pole

Program
Grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO
Kód
GX20-17749X
Období
2020 - 2024
Popis
The ultimate goal of the project is to develop unconventional tools in spectral theory in order to tackle various newly born, or more classical but recently revived, open problems in mathematics and physics. Among the variety of problems, I intend to particularly consider hot open questions in: spectral geometry of optimal shapes and eigenfunction properties; mathematical models of modern nanostructures, graphene and metamaterials; new concepts in quantum mechanics with non-self-adjoint operators, Schrödinger and Dirac operators with complex potentials, damped wave systems, non-standard stochastic processes and asymptotic distribution of eigenvalues of structured matrices. These apparently unrelated problems are in fact interlinked and a cross-fertilisation of ideas and techniques will constitute an important part of the project. As examples of the synergy, I propose to develop the method of multipliers to become a standard tool in spectral theory of differential operators with complex coefficients and explain the cloaking effect in metamaterials by operator-theoretic methods.

Porkočilý výzkum v softwarovém inženýrství

Období
2020 - 2022
Popis
Projekt navazuje na výsledky předchozího SGS projektu stejného jména. Rámcovým cílem je pokračování započaté práce na perspektivních konceptech softwarového inženýrství. V souladu se změnou řešitelského týmu a s vývojem v dílčích zkoumaných oblastech se v tomto roce zaměříme zejména na následující oblasti: (1) Modelem řízený vývoj software, (2) Distribuované a paralelní zpracování dat v grafových databázích, (3) Generování modelů z textových specifikací.

POSTER 2020

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 21/20/F3
Období
2020
Popis
Studentská vědecká konference POSTER 2020 je čtyřiadvacátým ročníkem konference, která si jako svá témata vybrala kompletní průřez elektrotechnikou a informatikou rozšířený o související problematiku přírodních věd, biomedicínského inženýrství a historie vědy a techniky. Cílem konference je vytvořit fórum pro publikace doktorandů a magisterských studentů, na němž mohou získat první zkušenosti s vytvořením a obhajobou svých příspěvků. Jednacím jazykem je angličtina. Konference je otevřená zahraničním účastníkům, kterých bývá pravidelně přes dvacet procent, takže stimuluje zkušenosti doktorandů s publikací na mezinárodním fóru. Na závěr konference jsou vyhodnocovány nejlepší prezentace v jednotlivých sekcích, čímž se daří využít přirozené soutěživosti mladých ke zlepšení kvality jejich písemných projevů i obhajoby posterů před návštěvníky, kterými jsou i členové hodnotících (programových) výborů. Konference se běžně účastní doktorandi FEL, FBMI a FIT. Těmito fakultami byla také spolupořádána v předcházejících letech a de facto bude takto pořádána i letos (i když to aplikace pro podání přihlášek nepodporuje). Seznam sekcí, informaci o programovém výboru a další informace lze získat na www stránce konference http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster/.

Prague Embedded Systems Workshop 2020

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 55/20/F8
Období
2020
Popis
Prague Embedded Systems Workshop (PESW 2020) bude již osmým ročníkem akce přednostně určené pro studenty (doktorandy, magisterské a bakalářské studenty) z České republiky, EU i mimo EU . Hlavní náplní a cílem jsou ústní prezentace a poskytnutí velkého prostoru pro diskuse o zajímavých výzkumných výsledcích i realizačních výstupech v oblasti, která má vztah k návrhu vestavných systémů, a to k jejich realizaci, verifikaci, syntéze, testovatelnosti a bezpečnosti. Ohlasy minulých ročníků byly a jsou jednoznačně kladné, a to jak ohledně obsahu tak i místa konání a celkové organizace. Proto akci uspořádáme ve stejném formátu. Opět využijeme služby hotelu Academic v Roztokách u Prahy. Hlavním organizátorem je katedra číslicového návrhu FITu, zejména členové výzkumné skupiny "Digital Design & Dependability Research Group" (http://ddd.fit.cvut.cz/), a to hlavně studenti, kteří pracují na svých doktorských i diplomových nebo bakalářských pracích. Se svými dílčími i finálními výsledky se mohou na PESW pochlubit v mezinárodním měřítku, a to buď formou ústní prezentace nebo na posterové soutěži, viz níže. Každý ročník aktualizujeme mezinárodní programový výbor (tato aktualizace proběhla již před podáním přihlášky), získáváme významné odborníky a máme přislíbenou aktivní účast jejich studentů. Akce nabývá stále větší prestiže i v mezinárodním měřítku. Počítáme opět s účastí zástupců z universit (Tel Aviv - Izrael, Leicester - UK, Montpellier, Lyon, Grenoble - Francie, Řím, Pavia - Itálie, Leuven - Belgie, Zelená Gora - Polsko, Talinn - Estonsko, San Diego - US, FIIT Bratislava - Slovensko, VUT, ZČU a i další university z Česka) i firem (např. EaToN, ASICentrum, CESNET, ESET, STMicroelectronics aj.). Počítáme samozřejmě s účastí studentů z ČVUT, z FELu, FITu, FJFI, FD a pracujeme na propagaci pro získání studentů a odborníků z dalších pracovišť. Členové programového výboru mají za povinnost propagaci akce po celý rok na mezinárodních i vnitrostátních fórech. Vzhledem k mezináro

Software pro vyhodnocování věku podle pánve v retrospektivní antropologii, archeologii a forenzních vědách

Období
2020 - 2022
Popis
Cílem projektu je zvýšení úspěšnosti a spolehlivosti metod a snížení subjektivity při vyhodnocování věku kosterních pozůstatků dospělých jedinců v antropologických a forenzních vědách. Jde o propojení několika oblastí vědy, počínaje antropologií a získáváním 3D dat povrchovými skenery, přes jejich zpracování sofistikovanými statistickými přístupy, až k matematické informatice. Hlavním výstupem je uživatelsky přívětivý software pro automatické vyhodnocení věku založený na kvantifikaci změn povrchu kloubních ploch. Výstupy jsou cíleny na organizace či jednotlivce, kteří se vyhodnocováním věku pozůstatků rutině zabývají, ale i pro uživatele bez hlubších antropologických znalostí. Existence softwaru ulehčí a zefektivní práci, a hlavně přinese objektivnější, přesnější a spolehlivější výsledky.

STIGMA - School on Theoretical Informatics, Graphs and MAthematics

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 54/20/F8
Období
2020
Popis
Jedná se již o 5. ročník této konference. Cílem konference STIGMA je poskytnout studentům a mladým vědeckým pracovníkům prostor pro prezentaci jejich vědecké práce a činnosti mezi sebou, příležitost naučit se novým technikám a postupům z aktuálních vědeckých výsledků, nabídnout čas, ve kterém mohou účastníci řešit otevřené problémy, a v neposlední řadě též příležitost navázat mezi sebou kontakty. Během dne proběhne několik přednáškových bloků. Zbývající čas je vyhrazen na řešení problémů a diskuze. Doktorandi a studenti přednesou přednášky týkající se buďto jejich vlastního výzkumu, nebo aktuálního vědeckého výsledku zapadajícího do tématiky konference. Mladí vědečtí pracovníci přednesou přednášky, které budou mít za cíl inspirovat studenty k budoucímu výzkumu a nabídnou tak vhodné problémy k řešení. Tématicky je konference vymezena na tyto oblasti: - teoretická informatika - diskrétní matematika - teorie grafů - výpočetní složitost a algoritmy - datové struktury Konference je určena především pro doktorandy a studenty ČVUT, kteří na ní budou mít přednášku.

Studentská konference a Rektorysova soutěž

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 01/20/F1
Období
2020
Popis
Konference spolu s Rektorysovou soutěží navazuje na serii stejnojmenných soutěží pořádaných od roku 2007 Katedrou matematiky na Stavební fakultě ČVUT nebo na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Tyto soutěže byly pořádány každoročně a letošní ročník bude již 13. v pořadí. Zaměřením konference je aplikovaná matematika. Předpokládá se, že studenti přednesou práce zaměřené na oblasti propojující matematickou analýzu, numerickou matematiku, pravděpodobnost a matematickou statistiku a odborné předměty přírodovědného a technického zaměření. Hlavním cílem konference je umožnit studentům magisterských a doktorských programů školy prezentovat své práce vzniklé nad rámec běžného studia a seznámit se s výsledky ostatních studentů, čímž se podpoří aktivita nadaných studentů, jejich zájem o obor a spolupráce s odbornými pracovníky školy i mezi studenty samotnými. Konference se mohou zúčastnit i studenti jiných vysokých škol. Součástí konference je Rektorysova soutěž. Tato soutěž je určena pouze pro studenty ČVUT. Soutěžící pošlou své práce elektronicky v pdf formátu organizačnímu výboru konference a jeden exemplář své soutěžní práce v písemné formě v kroužkové vazbě dodají do dne konání konference do místnosti konání konference. Odborná porota práce posoudí a s přihlédnutím k prezentacím v rámci konference udělí ocenění autorům. Všechny práce budou odměněny. Časový harmonogram organizace konference a Rektorysovy soutěže: 1. Vyhlášení konference ihned po obdržení informace o přijetí projektu. 2. Přihlášení na konferenci: Účastníci Rektorysovy soutěže zašlou abstrakt své práce a celou práci v pdf formátu a účastníci nesoutěžní části zašlou abstrakt své práce v pdf formátu organizačnímu výboru na emailovou adresu stanislav.olivik@cvut.cz do 18. 10. 2020. Ostatní účastníci z ČVUT se mohou registrovat na uvedenou emailovou adresu do začátku konference 6. 11. 2020. 3. Organizační výbor vybere oponenty pro soutěžní práce podle témat přihlášených prací a zvolí odbornou porot

Studentská vědecká konference IRICoN 2020: Vysokorychlostní tratě - budoucnost české železnice

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 46/20/F6
Období
2020
Popis
Náplň SVK v roce 2020 bude tvořit problematika vysokorychlostních tratí připravovaných v České republice. Toto prioritní zaměření navazuje na usnesení vlády ze dne 22. 5. 2017, které schválilo výchozí strategický dokument ministerstva dopravy ČR "Příprava rozvoje rychlých železničních spojení v ČR" a zároveň stanovilo postup realizace záměrů tohoto programu. Vysokorychlostní železniční trať, zkráceně VRT, je železniční trať, na které jsou povoleny vyšší rychlosti než na konvenční železniční síti. Obecně se za vysokorychlostní trať považují ty, kde je traťová rychlost 250 km/h a vyšší (u nových tratí), nebo alespoň nad 200 km/h (u modernizovaných starších tratí). Některé nové tratě jsou již konstruované pro rychlost 350 km/h, ale může být na nich povolena rychlost nižší. Výstavba VRT v ČR by měla být zahájena do roku 2025 s tím, že pro urychlení přípravných prací nebudou tvořeny vlastní české národní standardy, ale SŽDC za 11 milionů korun zakoupila licenci na normy pro francouzský systém TGV. Výstavba VRT je jednou z podmínek rozvoje mobility v ČR, neboť současná síť konvenčních železničních tratí má již nedostatečnou provozní kapacitu. Současně je nutné se napojit na rozvíjející se síť VRT v Evropě včetně posledního rozvoje VRT v sousedních státech. Výstavbou VRT se výrazně zvýší konkurenceschopnost, kvalita a dostupnost železnice v ČR. Realizací tohoto záměru se přispěje k naplnění evropského strategického záměru - železnice jako páteř evropského integrovaného dopravního systému. Urychlení výstavby VRT a příprava podmínek pro jejich efektivní provozování znamená mít dostatek odborníků proto tento náročný technický a hospodářský úkol. K tomu musí být zaměřeno vzdělávání potřebných odborníků, podpora výzkumu, technického vývoje a inovací. K naplnění tohoto významného cíle chce také přispět naše Studentská vědecká konference IRICoN 2020: "Vysokorychlostní tratě - budoucnost české železnice". Odborná úroveň konference bude garantována vystoupením předních odborníků

Teoretická informatika, diskrétní modely a algoritmy

Období
2020 - 2022
Popis
Hlavním tématem navrhovaného grantu je teoretická informatika, výzkum diskrétních modelů a algoritmů. Zkoumáme složitost grafových a jiných problémů, herních mechanismů a kombinatorických her, navrhujeme efektivní algoritmy, studujeme stringologické problémy.

Vytvoření pokročilé analýzy a softwarové podpory pro stanovení rizikovosti subjektů vstupujících do systému DPH

Období
2020 - 2023
Popis
Cílem projektu je určovat potenciální rizikovost subjektů vstupujících do systému DPH v ČR s využitím kontextuální informace o těchto subjektech. Na jejich základě přímých a nepřímých vazeb bude vybudována jejich pomyslná “sociální síť”. V té následně aplikujeme metody známé z analýzy reálných sociálních sítí, jako např. - analýzu šíření vlivu, detekci anomalit, podobnostní modelování aj. Výběr konkrétních algoritmů a jejich modifikace pro sociální síť subjektů bude předmětem výzkumu. Vhodné metody budou implementovány formou modulární softwarové aplikace, nástroje, jenž umožní přímé využití výsledků registrátory.

23rd International Student Conference on Electrical Engineering

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 25/19/F3
Období
2019
Popis
Studentská vědecká konference POSTER 2019 je třiadvacátým ročníkem konference, která si jako svá témata vybrala kompletní průřez elektrotechnikou a informatikou rozšířený o související problematiku přírodních věd, biomedicínského inženýrství a historie vědy a techniky. Cílem konference je vytvořit fórum pro publikace doktorandů a magisterských studentů, na němž mohou získat první zkušenosti s vytvořením a obhajobou svých příspěvků. Jednacím jazykem je angličtina. Konference je otevřená zahraničním účastníkům, kterých bývá pravidelně přes dvacet procent, takže stimuluje zkušenosti doktorandů s publikací na mezinárodním fóru. Na závěr konference jsou vyhodnocovány nejlepší prezentace v jednotlivých sekcích, čímž se daří využít přirozené soutěživosti mladých ke zlepšení kvality jejich písemných projevů i obhajoby posterů před návštěvníky, kterými jsou i členové hodnotících (programových) výborů. Konference se běžně účastní doktorandi FEL, FBMI a FIT. Těmito fakultami byla také spolupořádána v předcházejících letech a de facto bude takto pořádána i letos (i když to aplikace pro podání přihlášek nepodporuje). Seznam sekcí, informaci o programovém výboru a další informace lze získat na www stránce konference www.cvut.cz/poster

Big Code: Škálovatelná analýza rozsáhlých bází programů

Období
2019 - 2022
Popis
V rámci projektu BigCode bude na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakultě informačních technologií (FIT) vytvořen Institut pro škálovatelnou analýzu kódu (ISCA), první výzkumné centrum v ČR zaměřené na analýzu rozsáhlých bází programových kódů na internetu, které představují obrovský znalostní potenciál, který ale neumíme zatím využít. Projekt BigCode si klade za cíl tuto bázi pomocí technik programovacích jazyků a statistického strojového učení zanalyzovat a umožnit porozumění získaným informacím. Požadované prostředky budou použity na vybudování hardwarové a softwarové infrastruktury centra a na mzdové prostředky pro mezinárodně uznávané výzkumné pracovníky. Výzkumná náplň projektu je v souladu s již existujícím výzkumem na FIT -- softwarové a znalostní inženýrství, vytěžování dat, paralelní výpočty. Díky mezinárodním kontaktům členů výzkumného týmu projektu BigCode centrum následně předpokládá získávání podpory od předních softwarových firem, jako jsou Google a Oracle.

Conversational AI system

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS19/091/OHK3/1T/37
Období
2019
Popis
Conversational AI is an active field of research both on a local and on an international level. The research goal is to create an AI system capable of leading a coherent and natural conversation with the user on any topic. This task encompasses many subproblems such as intent detection, entity recognition and dialogue knowledge base management.

Filtr

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.