Všeobecné obchodní podmínky programu Sponzor, verze 2406, účinnost od 17.06.2024

I. Definice

 1. Fakultou, jakožto poskytovatelem služeb, se rozumí České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií, IČO: 68407700, DIČ: CZ68407700, sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6, korespondenční adresa (sídlo Fakulty): Thákurova 2700/9, 160 00 Praha 6.
 2. Sponzorem se rozumí osoba uvedená jako objednatel v Objednávce.
 3. Stranami se rozumí Fakulta a Sponzor.
 4. VOP se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky, které mají povahu obchodních podmínek ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu pouze jako „občanský zákoník“), a které upravují práva a povinnosti Stran v případě, že tyto nejsou specifikovány v Objednávce samotné. V případě rozporů nebo nesrovnalostí mezi zněním Objednávky a VOP mají přednost ustanovení uvedená v Objednávce; tyto však Fakulta není povinna akceptovat.
 5. Smlouvou se rozumí smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi Fakultou a Sponzorem odesláním objednávky a její akceptací dle čl. II těchto VOP.
 6. Objednávka je nabídkou Sponzora na uzavření Smlouvy dle čl. II těchto VOP.
 7. Předmětem smlouvy nebo Službami se rozumí služby blíže specifikované ve Smlouvě, v souladu s těmito VOP.
 8. Odměnou se rozumí cena Služeb poskytovaných Fakultou Sponzorovi na základě Smlouvy.

II. Uzavření Smlouvy na základě Objednávky

 1. Sponzor zasílá Objednávku Fakultě v elektronické formě na adresu elektronické pošty ssp@fit.cvut.cz; z Objednávky musí být patrné, že ji činí osoba oprávněná jednat za Sponzora či jej zastupovat s tím, že je doporučeno, aby byla opatřena elektronickým podpisem v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. Doporučený vzor Objednávky je uveden v příloze č. 1 VOP.
 2. Objednávka obsahuje tyto VOP a dále může obsahovat přílohu s bližším popisem Služeb, objednávku dalších služeb nebo další přílohy dle potřeb Stran; v takovém případě jsou pak přílohy nedílnou součástí Objednávky. V případě, že Objednávka obsahuje vlastní obchodní podmínky Sponzora, V případě, že součástí Objednávky jsou vlastní obchodní podmínky Sponzora, mají přednost tyto VOP před vlastními obchodními podmínkami Sponzora.
 3. Smlouva je uzavřena okamžikem odeslání akceptace Objednávky Fakultou Sponzorovi zpět na adresu elektronické pošty, ze které byla Objednávka zaslána, nebo na adresu elektronické pošty, která je uvedená v Objednávce.

III. Práva a povinnosti Stran plynoucí z uzavřené Smlouvy

 1. Fakulta se zavazuje poskytovat Sponzorovi po dobu trvání Smlouvy tyto Služby:
  • účast na kariérním veletrhu Fakulty „COFIT“, a to 1x ročně (varianta 1) nebo 2x ročně (varianta 2),
  • zveřejnění loga Sponzora na webových stránkách Fakulty v sekci Naši partneři a sponzoři s proklikem na vlastní webové stránky Sponzora, po celou dobu trvání smlouvy,
  • zveřejnění loga Sponzora na webových stránkách Fakulty v sekci Kariérní veletrh COFIT, po celou dobu trvání smlouvy,
  • zveřejnění loga Sponzora v prostorách Fakulty na
   elektronických informačních panelech, po celou dobu
   trvání smlouvy,
  • spolupráce v rámci komunikačních kanálů Fakulty – zveřejnění a sdílení příspěvků Partnera s informační hodnotou pro studenty na sociálních sítích Fakulty (druh sociální sítě bude určen dle konkrétního požadavku), a to 1x ročně (varianta 1) nebo 2x ročně (varianta 2), a v rámci informačního e-mailu studentům Fakulty 1x ročně,

  • vlastní profil a správa nabídek pro studenty v rámci widgetu na webových stránkách Fakulty v sekci Nabídky práce, po celou dobu trvání smlouvy.
  V případě, že se Sponzor s Fakultou dohodne na poskytování dalších služeb, uvede je v Objednávce, v souladu s čl. II odst. 2 těchto VOP.
 2. Služba účasti na veletrhu COFIT dle odst. 1 písm. a) 1x ročně je vždy v období výuky zimního nebo letního semestru dle volby Sponzora, a 2x ročně je vždy v období výuky zimního i letního semestru, vždy podle příslušného harmonogramu akademického roku Fakulty, který je zveřejněn na webových stránkách https://fit.cvut.cz/harmonogram; termín nejbližšího veletrhu COFIT je uveden na webových stránkách https://fit.cvut.cz/cofit.
 3. Sponzor se zavazuje za Služby zaplatit Fakultě odměnu ve výši:
  • 70 000,- Kč za rok (v případě varianty 1), nebo
  • 100 000,- Kč za rok (v případě varianty 2),
  pokud se Fakulta se Sponzorem nedohodne jinak s tím, že tuto skutečnost potvrdí akceptací Objednávky.
 4. Fakulta a Sponzor se zavazují poskytovat si veškeré informace, podklady a součinnost, které jsou nezbytné pro poskytování Služeb. Fakulta neodpovídá za vady poskytnutých Služeb, které vznikly porušením těchto povinností Sponzora.
 5. Fakulta se zavazuje vést evidenci poskytnutých Služeb a na žádost Sponzora z této evidence poskytnout bez zbytečného odkladu výpis za určité období.

IV. Platební podmínky

 1. Odměna je splatná na bankovní účet Fakulty do 30 dnů ode dne vystavení faktury Fakultou a jejího doručení Sponzorovi. Fakulta se zavazuje vystavit fakturu do jednoho měsíce od uzavření Smlouvy.
 2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu předepsané příslušnými právními předpisy. V případě, že předložená faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti nebo Sponzor nebude souhlasit s vyúčtovanými položkami, je Sponzor povinen uplatnit své výhrady u Fakulty v době splatnosti. Pokud tak neučiní nebo fakturu uhradí, uznává oprávněnost fakturované částky. V případě oprávněně vznesených výhrad počíná běžet nová lhůta splatnosti dnem doručení nové, resp. opravené faktury.
 3. Fakulta je plátcem daně z přidané hodnoty. Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, jsou veškeré ceny uvedeny bez DPH. Daň z přidané hodnoty bude k ceně připočítána a s ní zaplacena ve výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
 4. Pokud bude Sponzor v prodlení s úhradou jakéhokoliv finančního plnění vůči Fakultě, je Fakulta oprávněna účtovat Sponzorovi zákonný úrok z prodlení a pozastavit poskytování Služeb nebo ukončit smlouvu dle čl. V těchto VOP.

V. Trvání Smlouvy

 1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření dle čl. II odst. 3 těchto VOP, a je uzavřena na dobu jednoho roku. Fakulta s předstihem nejméně jednoho měsíce upozorní Sponzora na blížící se konec platnosti a účinnosti Smlouvy.
 2. Fakulta či Sponzor mohou Smlouvu vypovědět v případě závažného porušení Smlouvy a/nebo VOP druhou Stranou, a to za předpokladu, že druhou Stranu na porušení smlouvy písemně upozornila a poskytla jí dostatečný čas ke zjednání nápravy. Výpovědní doba v takovém případě činí 2 měsíce ode dne doručení písemné výpovědi druhé Straně.
 3. Strany se dohodly, že v případě předčasného ukončení Smlouvy není Fakulta povinna vrátit Sponzorovi již zaplacenou odměnu nebo její část. Fakulta se zavazuje poskytnout Sponzorovi slevu, na jejíž výši se strany dohodnou, v případě předčasného ukončení Smlouvy, které by jinak vedlo k výraznému nepoměru mezi poskytnutými Službami a zaplacenou Odměnou.

VI. Prohlášení

 1. Sponzor souhlasí s tím, aby jeho obchodní firmu a logo, popř. ochrannou známku, Fakulta zveřejnila na svých webových stránkách a v dalších propagačních materiálech pod nadpisem „Sponzoři“.
 2. Fakulta souhlasí, aby Sponzor uvedl na svých webových stránkách a dalších propagačních materiálech, že je sponzorem Fakulty.
 3. Strany prohlašují, že zaplacením Odměny se Fakulta nezavazuje k odebírání jakýchkoli výrobků či služeb od Sponzora, a Sponzor nebude jakkoli zvýhodněn při poskytování výrobků či služeb Fakultě (včetně veřejných zakázek).
 4. Strany uzavřením Smlouvy potvrzují, že nejsou nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“). Strany se zavazují, že veškeré platby dle Smlouvy a/nebo VOP budou hrazeny pouze na účty, které Strany nechaly nebo nechají zveřejnit dle § 96 odst. 2 ZDPH. Do doby zveřejnění účtu není povinná strana v prodlení.
 5. Strany potvrzují, že místem plnění pro účely ZDPH je sídlo Sponzora.
 6. Strany potvrzují skutečnost, že Smlouva uzavřená na základě Objednávky je smlouvou uzavřenou veřejnou vysokou školou v rámci doplňkové činnosti, a nevztahuje se tak na ní povinnost jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v souladu s § 3 odst. 2 písm. l) cit. zákona.

VII. Kontaktní osoby

 1. Kontaktní osoby pro veškeré záležitosti týkající se plnění Smlouvy uvádí Sponzor v Objednávce a Fakulta v akceptaci Objednávky, popř. v průvodní zprávě elektronické pošty nebo písemně jiným způsobem.
 2. Případné změny kontaktních osob jsou Strany povinny oznamovat si navzájem písemně a bez zbytečného odkladu. Změny jsou účinné doručením druhé Straně, aniž by bylo třeba měnit Smlouvu.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti Stran se řídí Smlouvou, VOP, občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.
 2. Veškeré změny a doplňky Smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou Stran písemnou formou.
 3. V případě, že VOP a/nebo Smlouva odkazují na jakýkoli právní předpis nebo normu, rozumí se jimi právní předpis ve znění účinném v době vydání VOP a/nebo uzavření Smlouvy. V případě, že takový právní předpis není z jakéhokoli důvodu možno použít, jsou Strany povinny namísto něj použít právní normu svou povahou právnímu předpisu nejbližší.
 4. Ustanovení VOP nabývají vůči stranám Smlouvy účinnosti dnem účinnosti Smlouvy, jejíž jsou součástí.
 5. Ustanovení VOP jsou závazná pro obě smluvní strany, pokud není Smlouvou výslovně dohodnuto něco jiného.
 6. Fakulta je oprávněna VOP jednostranně měnit nebo vydávat nové verze VOP. Do účinných i předchozích verzí VOP lze nahlížet na webových stránkách https://fit.cvut.cz/vop.
 7. Tyto VOP pozbývají účinnosti okamžikem nabytí účinnosti pozdějších VOP; ve vztahu k plnění Smlouvy je však vždy účinná verze VOP, která byla součástí Smlouvy.
 8. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 17. 06. 2024.
 9. Je-li nebo stane-li se jakékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP neplatným, odporovatelným nebo nevynutitelným, nebude to mít vliv na platnost a vynutitelnost dalších ustanovení Smlouvy a/nebo VOP, lze-li toto ustanovení oddělit od Smlouvy a/nebo VOP jako celku. Strany jsou povinny dohodou nahradit neplatná ustanovení novými platnými ustanoveními, která nejlépe odpovídají původně zamýšlenému účelu neplatných ustanovení Smlouvy a/nebo VOP.
 10. Strany jsou povinny řešit případné spory vzniklé ze Smlouvy vždy nejprve vzájemným jednáním. Pro rozhodování sporů jsou příslušné obecné soudy České republiky.

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Jakub Novák