Celoživotní vzdělávání

Do programu celoživotního vzdělávání se může přihlásit každý bez ohledu na věk, znalosti, svoji profesi nebo předchozí vzdělání.

Studium v programu celoživotního vzdělávání se řídí zákonem č. 111/98 Sb. v platném znění a Řádem celoživotního vzdělávání ČVUT. Účastníky celoživotního vzdělávání nepovažuje zákon za studenty. Slevy na dani ani levnější jízdné díky tomuto programu nezískáte. Místo toho se vám dostane vzdělání v oboru, který je dnes mimořádně ceněný.

Co po studiu v programu celoživotního vzdělávání?

Pokud se chcete zapojit do řádného bakalářského nebo magisterského studia, je třeba podat přihlášku a přihlásit se tak do přijímacího řízení. Podrobnější informace najdete přímo v Podmínkách přijetí do jednotlivých programů – bakalářský nebo magisterský.

Předměty absolvované v mimořádném studiu v rámci celoživotního vzdělávání vám na základě dodané žádosti mohou být uznány do řádného studia. Uznány mohou být všechny úspěšně absolvované předměty, které byly hodnoceny stupněm A, B, C nebo D a to až do výše 60 % celkové kreditové zátěže daného studijního programu. Absolvování předmětů nesmí být starší 5 let. Zápis předmětu v celoživotním vzdělávání se nesčítá se zápisy v řádném studiu.

 

Nová směrnice

Pozn.: Dne 1.7. vyšla nová směrnice děkana k CŽV Předpisy, kde bylo nově zrušeno uznávání předmětů s klasifikací E.

Vzhledem k tomu, že účinnosti směrnice nabývá až 23.9.2024, mají studenti možnost si do toho termínu uznat odstudované předměty i s klasifikací E. Jakmile nabude účinnosti nová směrnice, toto uznávání nebude již možné.

Zapojte se do studia

1.

Vyplňte přihlášku

Přihlášky se podávají vždy na nejbližší semestr a smlouva se uzavírá také po jednotlivých semestrech. Přihlášky na zimní semestr ak. roku 2024/2025 můžete podávat od 1. 7. do 19. 9. 2024.

Vyplňte přihlášku, do které mimo jiné vyplníte předměty, které chcete v rámci CŽV studovat. Můžete si vybrat jakýkoliv předmět z nabídky aktuálního semestru a zároveň si zvolit formu studia, prezenční nebo kombinovanou. U kombinované formy studia probíhá výuka v sobotu (10–15 sobot za semestr). Nabídku všech předmětů najdete v Bílé knize.

PřihláškaNABÍDKA VŠECH PŘEDMĚTŮ

2.

Předejte přihlášku

Vyplněnou přihlášku pro letní semestr doručte nejpozději do 19. 9. 2024 na Studijní oddělení paní Zdeňce Kutinové (lze i elektronicky). Po ověření, zda je předmět vypsán a má dostatečnou kapacitu, vás mailem vyzveme k podepsání smlouvy a zaplacení poplatku.

Studijní oddělení

3.

Zaplaťte poplatek a vyzvedněte si kartu hosta

Studium CŽV je zpoplatněno částkou 1 000 Kč za každý kredit. Poplatek je možné zaplatit pouze na účet fakulty. Kartu hosta pro vstup do budovy si můžete za poplatek vyzvednout ve Vydavatelství průkazů.

Vydavatelství průkazů

Číslo účtu 43-4999220217/0100
variabilní symbol 85600
konstantní symbol 968
specifický symbol rodné číslo

Kurz Progresivní technologie v informatice a jejich využití

V současné době dochází k prudkému rozvoji technologií, které často nestačí sledovat ani odborníci v IT. Na základě toho jsme vytvořili kurz v rámci CŽV, orientovaný na (do)vzdělání účastníků v níže uvedených dovednostech. Kurz rozšiřuje stávající znalosti účastníků, aby byli připraveni lépe se orientovat v budoucích novinkách a snáze se adaptovat v profesním růstu.

Kurz se skládá ze dvou nezávislých předmětů, v nichž se se seznámíte s novými HW a SW technologiemi a souvisejícími platformami.

Přihlašování do kurzu

První část kurzu se vyučuje v zimním semestru a druhá část navazuje v semestru letním.

Online přihláška

1. semestr – Progresivní technologie v informatice I

 1. Operační systémy: vývoj, procesy, paralelismus, virtualizace 
 2. Počítačové sítě: úvod, historie, principy, technologie 
 3. Virtualizace počítačových systémů: typy virtualizace, příklady, způsoby realizace, využití 
 4. Cloudové technologie 1: privátní/veřejný cloud, cloudové úložiště, integrace s operačními systémy a aplikacemi, osobní využití 
 5. Cloudové technologie 2: administrace, využití v organizacích, propojení lokální infrastruktury a cloudu  
 6. Počítačová bezpečnost: druhy nebezpečí, bezpečné chování, bezpečné programování, bezpečnost webových aplikací 
 7. Bezpečnost a integrita dat: principy a technologie, šifrování, digitální podpis, časové razítko 
 8. Webové technologie: úvod, koncepty a technologie, vazba na cloud 
 9. Webové aplikace: principy, využití, implementace, využití cloudových služeb ve vývoji SW aplikací 
 10. Mobilní aplikace: implementace mobilních aplikací 
 11. Umělá inteligence: formulace problému, zpracování dat 
 12. Strojové učení: modely, supervizované a nesupervizované strojové učení 

2. semestr – Progresivní technologie v informatice II

 1. Operační systémy: víceuživatelské operační systémy, správa a řízení uživatelských rolí a přístupových práv, vícevláknové výpočty, příklady problémů a jejich řešení 
 2. Počítačové sítě: hierarchie síťových protokolů, struktura Internetu, adresace, přepínání, DNS 
 3. Systémová bezpečnost: souvislost fyzické, systémové a síťové bezpečnosti 
 4. Síťová bezpečnost: monitorování provozu, obrana proti útokům 
 5. Malware a jeho detekce 
 6. Spolehlivost: systémy odolné proti poruchám 
 7. IoT: inteligentní domácnost, způsoby komunikace, výhody, rizika 
 8. Vestavné systémy: návrh „chytrých“ zařízení, požadavky, vlastnosti a využití  
 9. Systémy reálného času: princip a využívání v praxi 
 10. Umělá inteligence: Inteligentní agenti, heuristické prohledávání 
 11. Strojové vidění: fyzikální podstata, snímací soustavy, algoritmy učení, prohledávání a vyhodnocení 
 12. Úvod do robotiky: logistika, lokalizace, mapování, senzory, plánování pohybu 

Kontaktní osoba

Zdeňka Kutinová

Referentka pro CŽV, poplatky a programy prg.ai Minor a Bioinformatika

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.