Přijímací řízení

Přijímací řízení – Bakalářský studijní program

Na naší fakultě máme momentálně jeden bakalářský studijní program Informatika. Stačí si proto podat jen jednu přihlášku a studijní specializaci zvolit až během studia.

Nejdůležitějším dokumentem, který se týká přijímacího řízení, jsou Podmínky přijetí do bakalářského studia. Dokument obsahuje všechny důležité informace, termíny a data či podrobný popis dokumentů, které od vás v rámci přijímacího řízení budeme potřebovat.

Podmínky pro přijetí ke studiu

Nová akreditace programu

V současné době probíhá nová akreditace stávajícího programu, která tento program modernizuje a od příštího akademického roku 2021/2022 jej nahradí. Nově akreditovaný program obsahuje navíc několik nových specializací, se kterými proto můžete počítat. Stejně jako nyní si je budete volit po ukončení 1. ročníku, který je pro všechny společný. Schválení nové akreditace předpokládáme v lednu 2021. Podmínky přijetí jsou proto do současného programu, ale vaše přihláška bude po akreditaci automaticky převedena do nového programu.

Nové specializace

Postup

1.

Vyplnit přihlášku do 31. 3. 2021

Online přihláška

Do přijímacího řízení vás zařadíme na základě vyplněné a zaplacené přihlášky. Vyplnit ji můžete jednoduše online od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021.

2.

Zaplatit poplatek do 31. 3. 2021

Poplatek za přijímací řízení je 850 Kč. Doporučujeme uhradit jej online hned při vyplnění přihlášky.

číslo účtu 43-4999220217/0100
specifický symbol kód přihlášky přidělený v rámci online přihlášky
variabilní symbol 77777
konstantní symbol 968
IBAN IBANCZ2301000000434999220217
SWIFT kód KOMBCZPPXXX
3.

Přihlásit se do aplikace přijímací řízení od 15. 4. 2021

Od 15. 4. 2021 bude dostupná aplikace přijímací řízení. Tato aplikace slouží pro zobrazení vašich osobních údajů včetně evidovaných výsledků, registraci na termín přijímací zkoušky a zápisu do studia nebo podávání omluv z přijímací zkoušky a zápisu. Přihlašovací údaje do aplikace vám zašleme při prvním přístupu po zadání kódu přihlášky, a to na e-mail uvedený v přihlášce.

aplikace přijímací řízení

4.

Dodat přílohy přihlášky do 22. 6. 2021

Povinnou přílohou přihlášky je úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení nebo nostrifikace, pokud absolvujete středoškolské vzdělání v zahraničí (neplatí pro absolventy středních škol ze Slovenské republiky).

Pokud nejste občanem České nebo Slovenské republiky nebo nemáte již absolvovanou střední nebo vysokou školu v českém jazyce, je potřeba dodat také doklad o úspěšně vykonané zkoušce z českého jazyka úrovně nejméně B2.

Všechny povinné přílohy je potřeba doručit na fakultu do 22. 6. 2021, a to buď doporučeně poštou na adresu Studijního oddělení, nebo osobně na Studijní oddělení či do podatelny.

Studijní odděleníPodatelna

5.

Absolvovat úspěšně přijímací zkoušku 10. 6. 2021

Ke studiu budete přijati, pokud splníte jednu z těchto podmínek:

6.

Zúčastnit se zápisu do studia 30. 6. 2021

Pokud splníte všechny podmínky, přijmeme vás do studia. Oficiálně se studentem FIT stáváte dnem zápisu do studia. Termín zápisu je předběžně 30. 6. 2021. Registrujete se na něj v aplikaci pro přijímací řízení nejpozději 3 dny před jeho termínem.

aplikace přijímací řízení

Přijímací zkouška z matematiky

Přijímací zkouška proběhne formou písemného testu z matematiky, který tvoří úlohy s výběrem odpovědí. Test trvá 90 minut. Z přijímací zkoušky je možné získat 0–100 bodů a pro úspěšné přijetí potřebujete získat minimálně 70 bodů. 

Termín přijímací zkoušky je 10. 6. 2021. Pokud se jí chcete zúčastnit, registrujte se na ni prostřednictvím aplikace pro přijímací řízení nejpozději 6. 6. 2021.

Tematické okruhy zkoušky jsou stanoveny v Podmínkách přijetí do bakalářského studia. K dispozici jsou vzorové přijímací zkoušky a přípravný kurz.

Přípravný kurz

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta informačních technologií
Studijní oddělení

Thákurova 9
Praha 6 – Dejvice
160 00
Česká republika

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.