Přijímací řízení 2022

Bakalářský studijní program

Na naší fakultě máme momentálně jeden bakalářský studijní program Informatika. Stačí si proto podat jen jednu přihlášku a studijní specializaci zvolit až během studia.

Nejdůležitějším dokumentem, který se týká přijímacího řízení, jsou Podmínky přijetí do bakalářského studia. Dokument obsahuje všechny důležité informace, termíny a data či podrobný popis dokumentů, které od vás v rámci přijímacího řízení budeme potřebovat.

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

Informace pro zájemce o studium v následujícím akademickém roce 2023/2024

Stránka nyní obsahuje informace k uplynulému přijímacímu řízení. Pro následující akademický rok 2023/2024 zveřejníme informace během listopadu 2022.

Postup

1.

Vyplnit přihlášku do 31. 3. 2022

Online přihláška

Do přijímacího řízení vás zařadíme na základě vyplněné a zaplacené přihlášky. Vyplnit ji můžete jednoduše online od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022.

2.

Zaplatit poplatek do 31. 3. 2022

Poplatek za přijímací řízení je 850 Kč. Doporučujeme uhradit jej online hned při vyplnění přihlášky.

3.

Přihlásit se do aplikace přijímací řízení od 15. 4. 2022

Od 15. 4. 2022 bude dostupná aplikace přijímací řízení. Tato aplikace slouží pro zobrazení vašich osobních údajů včetně evidovaných výsledků, registraci na termín přijímací zkoušky a zápisu do studia nebo podávání omluv z přijímací zkoušky a zápisu. Přihlašovací údaje do aplikace vám zašleme při prvním přístupu po zadání kódu přihlášky, a to na e-mail uvedený v přihlášce.

aplikace přijímací řízení

4.

Být přijat do studia nebo úspěšně absolvovat přijímací zkoušku 31. 5. 2022

Ke studiu budete přijati, pokud splníte jednu z těchto podmínek:

Bodová hranice pro přijetí se může snížit. Zda a na kolik bodů se snížila, se dozvíte pár dní po konání náhradního termínu přijímací zkoušky v aplikaci přijímací řízení.

5.

Dodat přílohy přihlášky do 17. 6. 2022

Povinnou přílohou přihlášky je úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení nebo nostrifikace, pokud absolvujete středoškolské vzdělání v zahraničí (neplatí pro absolventy středních škol ze Slovenské republiky).

Pokud nejste občanem České nebo Slovenské republiky nebo nemáte již absolvovanou střední nebo vysokou školu v českém jazyce, je potřeba dodat také doklad o úspěšně vykonané zkoušce z českého jazyka úrovně nejméně B2.

Všechny povinné přílohy je potřeba doručit na fakultu do 17. 6. 2022, a to buď osobně, nebo doporučeně poštou na adresu Studijního oddělení.

Studijní oddělení

6.

Zapsat se do studia 27. 6. 2022

Pokud splníte všechny podmínky, přijmeme vás do studia. Oficiálně se studentem FIT stáváte dnem zápisu do studia. Termín zápisu je 27. 6. 2022, náhradní termín se uskuteční 5. 9. 2022.

Prezentace k zápisu do studia Průvodce prváka

Přijímací zkouška z matematiky

Přijímací zkouška proběhne formou písemného testu z matematiky, který tvoří úlohy s výběrem odpovědí. Test trvá 90 minut. Z přijímací zkoušky je možné získat 0–100 bodů a pro úspěšné přijetí potřebujete získat minimálně 70 bodů.

Termín přijímací zkoušky je 31. 5. 2022. Pokud se jí chcete zúčastnit, registrujte se na ni prostřednictvím aplikace pro přijímací řízení nejpozději 2 dny před jejím termínem.

Tematické okruhy zkoušky jsou stanoveny v Podmínkách přijetí do bakalářského studia (v části Přijímací zkouška). K dispozici jsou vzorové přijímací zkoušky a přípravný kurz.

Přípravný kurz

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta informačních technologií
Studijní oddělení

Thákurova 9
Praha 6 – Dejvice
160 00
Česká republika

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.