Přijímací řízení 2023

Bakalářský studijní program

Na naší fakultě máme momentálně jeden bakalářský studijní program Informatika. Stačí si proto podat jen jednu přihlášku a studijní specializaci zvolit až během studia.

Informace pro zájemce o studium v následujícím akademickém roce 2024/2025

Stránka nyní obsahuje informace k uplynulému přijímacímu řízení. Pro následující akademický rok 2024/2025 zveřejníme informace během listopadu 2023.

Nejdůležitějším dokumentem, který se týká přijímacího řízení, jsou Podmínky přijetí do bakalářského studia. Dokument obsahuje všechny důležité informace, termíny a data či podrobný popis dokumentů, které od vás v rámci přijímacího řízení budeme potřebovat.

Postup

1.

Vyplnit přihlášku do 31. 3. 2023

Online přihláška

Do přijímacího řízení vás zařadíme na základě vyplněné a zaplacené přihlášky. Vyplnit ji můžete jednoduše online od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023.

2.

Zaplatit poplatek do 31. 3. 2023

Poplatek za přijímací řízení je 850 Kč. Doporučujeme uhradit jej online hned při vyplnění přihlášky.

3.

Přihlásit se do aplikace od 15. 4. 2023

Od 15. 4. 2023 bude dostupná aplikace pro přijímací řízení. Tato aplikace slouží pro zobrazení vašich osobních údajů včetně evidovaných výsledků, registraci na termín přijímací zkoušky a zápisu do studia nebo podávání omluv z přijímací zkoušky a zápisu. Přihlašovací údaje do aplikace vám zašleme při prvním přístupu po zadání kódu přihlášky, a to na e-mail uvedený v přihlášce.

Přihlásit se do APLIKACE

4.

Být přijat do studia

Ke studiu budete přijati, pokud splníte jednu z těchto podmínek:

Bodová hranice pro přijetí u přijímací zkoušky se může snížit. Zda a na kolik bodů se snížila, se dozvíte pár dní po konání náhradního termínu přijímací zkoušky v aplikaci.

5.

Dodat přílohy přihlášky nejpozději do 13. 9. 2023

Všechny povinné přílohy je potřeba doručit na fakultu nejpozději do 13. 9. 2023, a to buď osobně, nebo doporučeně poštou na adresu Studijního oddělení. Je potřeba doložit:

 • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo nostrifikaci, pokud absolvujete středoškolské vzdělání v zahraničí (neplatí pro absolventy středních škol ze Slovenské republiky). Tento dokument lze případně nahradit dokumentem vydaným ČVUT k uznání zahraničního vzdělání uchazeče.

 • Doklad o úspěšně vykonané zkoušce z českého jazyka úrovně nejméně B2, pokud nejste občanem České nebo Slovenské republiky nebo nemáte již absolvovanou střední nebo vysokou školu v českém nebo slovenském jazyce nebo nejste úspěšným řešitelem testu OSP v NSZ.

Studijní oddělení

6.

Zapsat se do studia

Pokud splníte všechny podmínky, přijmeme vás do studia. Oficiálně se ale studentem FIT stáváte až dnem zápisu do studia. Termíny zápisů jsou předběžně stanoveny na 27. 6. 2023, 16. 8. 2023 a 18. 9. 2023. Přesná data budou zveřejněna v aplikaci, kde také musíte nejpozději 1 den před konáním jednoho z termínů o zápis požádat.

Podrobnosti

Přijímací zkouška

Kdy a kde se zkouška koná

Řádné termíny přijímací zkoušky se konají 30. a 31. 5. 2023 v budově fakulty (Thákurova 9, Praha 6). O konkrétním termínu budete informováni v aplikaci. Na zkoušku se musíte registrovat v aplikaci nejpozději 1 den před jejím konáním. Pokud se nemůžete v tento termín dostavit:

Podejte nejpozději 3. 6. 2023 odůvodněnou omluvu na adresu prijimacky@fit.cvut.cz. Jako omluvený uchazeč budete automaticky zaregistrován na náhradní termín, který se uskuteční 7. 6. 2023 rovněž v budově fakulty.

Registrace v aplikaci

Pravidla a bodování zkoušky

Přijímací zkouška proběhne formou písemného testu z matematiky:

 • Test trvá 90 minut.
 • Můžete získat 0–100 bodů, pro úspěšné přijetí potřebujete získat minimálně 70 bodů.
 • Test bude tvořen bodovanými úlohami s výběrem odpovědí. Výsledek zkoušky vznikne součtem bodů získaných ze všech otázek.
 • S výjimkou psacích potřeb není povoleno používání jakýchkoliv pomůcek, včetně elektronických zařízení.

Tematické okruhy

Přijímací zkouška bude pokrývat následující tematické okruhy, které vycházejí z okruhů pro státní maturitu z matematiky a rozšiřují je:

 • Číselné obory: přirozená čísla, celá čísla, racionální čísla, reálná a komplexní čísla, zápis v jiné číselné soustavě.
 • Algebraické výrazy: mnohočleny, lomené výrazy, mocniny, odmocniny. Podmínky, kdy má výraz smysl.
 • Rovnice: lineární, s neznámou ve jmenovateli, s procenty, kvadratické, s odmocninami, s logaritmy, exponenciální, goniometrické, s absolutními hodnotami. Lineární a kvadratické rovnice s parametrem.
 • Nerovnice: lineární, kvadratické, s mocninou či odmocninou, s absolutními hodnotami, goniometrické. Nerovnice v součinovém tvaru.
 • Soustavy rovnic a nerovnic.
 • Funkce a jejich vlastnosti: lineární, kvadratické, exponenciální, logaritmické, mocninné, goniometrické. Definiční obory a obory hodnot.
 • Posloupnosti a řady: aritmetická posloupnost, geometrická posloupnost, součet geometrické řady, součet prvních n členů aritmetické či geometrické řady.
 • Planimetrie: trojúhelníky, mnohoúhelníky, kružnice, kruh, geometrická zobrazení.
 • Analytická geometrie: souřadnice bodu a vektoru, přímka v rovině (obecná rovnice, parametrický tvar), úhel a skalární součin, vektorový součin, roviny a poloroviny, kuželosečky.
 • Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika: permutace, kombinace a kombinace s opakováním, binomická věta při řešení úloh, pravděpodobnost náhodného jevu, nezávislost jevů, podmíněná pravděpodobnost.
 • Výroková logika: konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence, negace.

Příprava na zkoušku

Nenechte se na přijímacích zkouškách ničím zaskočit a do studia vyplujte jako matematičtí mazáci. Pomůže vám v tom náš přípravný kurz nebo sada vzorových zkoušek.

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta informačních technologií
Studijní oddělení

Thákurova 9
160 00 Praha 6 – Dejvice
Česká republika

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.