Přijímací řízení

Bakalářský studijní program

Na naší fakultě máme jeden bakalářský studijní program Informatika. Stačí si proto podat jen jednu přihlášku a studijní obor zvolit až během studia.

Nejdůležitějším dokumentem, který se týká přijímacího řízení, jsou Podmínky přijetí do bakalářského studia. Dokument obsahuje všechny důležité informace, termíny a data či podrobný popis dokumentů, které od vás v rámci přijímacího řízení budeme potřebovat.

Podmínky pro přijetí ke studiu

Postup

1.

Vyplnit přihlášku do 31. 3. 2020

Online přihláška

Do přijímacího řízení vás zařadíme na základě vyplněné a zaplacené přihlášky. Vyplnit ji můžete jednoduše online od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020.

2.

Zaplatit poplatek do 31. 3. 2020

Poplatek za přijímací řízení je 800 Kč. Doporučujeme uhradit jej online hned při vyplnění přihlášky.

číslo účtu 43-4999220217/0100
specifický symbol kód přihlášky přidělený v rámci online přihlášky
variabilní symbol 77777
konstantní symbol 968
IBAN IBANCZ2301000000434999220217
SWIFT kód KOMBCZPPXXX
3.

Přihlásit se do aplikace přijímací řízení od 15. 4. 2020

Od 15. 4. 2020 bude dostupná aplikace přijímací řízení. Tato aplikace slouží pro zobrazení vašich osobních údajů včetně evidovaných výsledků, registraci na termín přijímací zkoušky a zápisu do studia nebo podávání omluv z přijímací zkoušky a zápisu. Přihlašovací údaje do aplikace vám zašleme při prvním přístupu po zadání kódu přihlášky, a to na e-mail uvedený v přihlášce.

aplikace přijímací řízení

4.

Dodat přílohy přihlášky do 2. 7. 2020

Povinnou přílohou přihlášky je úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení nebo nostrifikace, pokud absolvujete středoškolské vzdělání v zahraničí (neplatí pro absolventy středních škol ze Slovenské republiky). 

Pokud nejste občanem České nebo Slovenské republiky nebo nemáte již absolvovanou střední nebo vysokou školu v českém jazyce, je potřeba dodat také doklad o úspěšně vykonané zkoušce z českého jazyka úrovně nejméně B2. 

Všechny povinné přílohy je potřeba doručit tak, aby byly fakultě doručeny nejpozději před termínem zápisu, na který jste se přihlásili, tj. do 2. 7. 2020, resp. 12. 9. 2020, a to buď doporučeně poštou na adresu Studijního oddělení, nebo osobně na Studijní oddělení či do podatelny.

Studijní odděleníPodatelna

5.

Absolvovat úspěšně přijímací zkoušku 29. 6. 2020

Ke studiu budete přijati, pokud splníte jednu z těchto podmínek:

6.

Registrovat se k zápisu do studia do 6. 7. 2020

Pokud splníte všechny podmínky, přijmeme vás do studia. Oficiálně se studentem FIT stáváte dnem zápisu do studia. Termín zápisu je 8. a 9. 7. 2020. Registrujete se na něj v aplikaci pro přijímací řízení nejpozději 6. 7. 2020.

aplikace přijímací řízení

Přijímací zkouška z matematiky

Termín přijímací zkoušky je 29. 6. 2020. Pokud se jí chcete zúčastnit, registrujte se na ni prostřednictvím aplikace pro přijímací řízení nejpozději 3. 6. 2020.

Přijímací zkouška 29. 6. 2020 se bude konat online. Zkoušku bude organizovat společnost SCIO, od které dostanete veškeré pokyny.

Náhradní termín přijímací zkoušky se bude konat 31. 8. 2020. Termín je určen pouze pro uchazeče, kteří se z vážných důvodů nemohli zúčastnit zkoušky 29. 6. Náhradní termín bude organizován prezenčně nebo distančně. Konkrétní formu organizace zveřejníme v aplikaci pro přijímací řízení nejpozději 21 dnů před jejím konáním.

Přijímací zkouška proběhne formou testu z matematiky, který tvoří úlohy s výběrem odpovědí. Test trvá 90 minut. Z přijímací zkoušky je možné získat 0–100 bodů a pro úspěšné přijetí potřebujete získat minimálně 65 bodů. Při zkoušce můžete používat vlastní kalkulačku, v případě distanční formy vestavěnou kalkulačku.

Tematické okruhy zkoušky jsou stanoveny v Podmínkách přijetí do bakalářského studia. K dispozici jsou vzorové přijímací zkoušky a přípravný kurz.

Přípravný kurz

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta informačních technologií
Studijní oddělení

Thákurova 9
Praha 6 – Dejvice
160 00
Česká republika

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.