Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

Přijímací řízení

Bakalářský studijní program

Na naší fakultě máme momentálně jeden bakalářský studijní program Informatika. Stačí si proto podat jen jednu přihlášku a studijní specializaci zvolit až během studia.

Nejdůležitějším dokumentem, který se týká přijímacího řízení, jsou Podmínky přijetí do bakalářského studia. Dokument obsahuje všechny důležité informace, termíny a data či podrobný popis dokumentů, které od vás v rámci přijímacího řízení budeme potřebovat.

Podmínky pro přijetí ke studiu

Změna pravidel maturitních zkoušek v 2021

Maturita je pro nás dokladem o úplném středoškolském vzdělání, což je jedna z nutných podmínek přijetí. Na její rozsah ani výsledky nebereme zřetel.

Přijímací zkouška na FIT se nijak nemění, bude z matematiky v rámci původních tematických okruhů uvedených v Podmínkách pro přijetí.

Postup

1.

Vyplnit přihlášku do 15. 4. 2021

Online přihláška

Do přijímacího řízení vás zařadíme na základě vyplněné a zaplacené přihlášky. Vyplnit ji můžete jednoduše online od 1. 1. 2021 do 15. 4. 2021.

2.

Zaplatit poplatek do 15. 4. 2021

Poplatek za přijímací řízení je 850 Kč. Doporučujeme uhradit jej online hned při vyplnění přihlášky.

číslo účtu 43-4999220217/0100
specifický symbol kód přihlášky přidělený v rámci online přihlášky
variabilní symbol 77777
konstantní symbol 968
IBAN IBANCZ2301000000434999220217
SWIFT kód KOMBCZPPXXX
3.

Přihlásit se do aplikace přijímací řízení od 30. 4. 2021

Od 30. 4. 2021 bude dostupná aplikace přijímací řízení. Tato aplikace slouží pro zobrazení vašich osobních údajů včetně evidovaných výsledků, registraci na termín přijímací zkoušky a zápisu do studia nebo podávání omluv z přijímací zkoušky a zápisu. Přihlašovací údaje do aplikace vám zašleme při prvním přístupu po zadání kódu přihlášky, a to na e-mail uvedený v přihlášce.

aplikace přijímací řízení

4.

Absolvovat úspěšně přijímací zkoušku 10. 6. 2021

Ke studiu budete přijati, pokud splníte jednu z těchto podmínek:

Bodová hranice pro přijetí se může snížit. Zda a na kolik bodů se snížila, se dozvíte pár dní po konání přijímací zkoušky v aplikaci přijímací řízení.

5.

Dodat přílohy přihlášky do 9. 9. 2021

Povinnou přílohou přihlášky je úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení nebo nostrifikace, pokud absolvujete středoškolské vzdělání v zahraničí (neplatí pro absolventy středních škol ze Slovenské republiky).

Pokud nejste občanem České nebo Slovenské republiky nebo nemáte již absolvovanou střední nebo vysokou školu v českém jazyce, je potřeba dodat také doklad o úspěšně vykonané zkoušce z českého jazyka úrovně nejméně B2.

Všechny povinné přílohy je potřeba doručit na fakultu do 9. 9. 2021, a to buď doporučeně poštou na adresu Studijního oddělení, nebo osobně na Studijní oddělení či do podatelny.

Studijní odděleníPodatelna

6.

Zapsat se do studia

Zápisy do studia probíhají kompletně online prostřednictvím aplikace přijímací řízení. Do studia se můžete zapsat, pokud jste splnili všechny podmínky přijetí, tedy:

  • Úspěšně jste zvládli přijímací zkoušku nebo vám byla prominuta
  • Dodali jste všechny přílohy přihlášky (viz bod 5)

Postup zápisu je takový, že se seznámíte s dokumenty a poté požádáte o zápis:

  1. Nejdůležitější dokument, zápisový list, vytisknete, vlastnoručně podepíšete a fyzicky doručíte (poštou nebo osobně) na adresu Studijního oddělení. Alternativně je možné elektronický dokument opatřit kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo po vytištění a podpisu provést jeho autorizovanou konverzi do elektronické podoby a zaslat e-mailem na adresu pririz@fit.cvut.cz.
  2. Po doručení na FIT a kontrole, bude tato informace zadána do aplikace přijímací řízení. To poznáte podle změny stavu přihlášky na „Připraven k zápisu“.
  3. V určených termínech (začátek července, konec srpna a září, přesně viz zadní strana zápisového listu) dojde k zápisu studentů, kteří k příslušnému datu doručili požadované dokumenty a bylo to zaznamenáno do aplikace přijímací řízení.

Mimořádné situace bude možné řešit individuálně až do začátku akademického roku.

Zápis je právní jednání podle zákona o vysokých školách, kdy získáte status studenta a vznikají vám práva a povinnosti uvedené v zákoně a vnitřních předpisech ČVUT a FIT. Například získáte nárok na daňové úlevy nebo nárok na průkaz studenta / mezinárodní ISIC kartu. Zároveň se vám ale začíná počítat doba studia, od které se odvíjí povinnost platit poplatky při překročení určité doby studia, nebo tzv. maximální doba studia, do které musíte studium dokončit.

aplikace přijímací řízení PREZENTACE K ZÁPISŮM DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA  Co zařídit – průvodce prváka

Přijímací zkouška z matematiky

Přijímací zkouška proběhne formou písemného testu z matematiky, který tvoří úlohy s výběrem odpovědí. Test trvá 90 minut. Z přijímací zkoušky je možné získat 0–100 bodů a pro úspěšné přijetí potřebujete získat minimálně 70 bodů. 

Termín přijímací zkoušky je 10. 6. 2021. Pokud se jí chcete zúčastnit, registrujte se na ni prostřednictvím aplikace pro přijímací řízení nejpozději 6. 6. 2021.

Tematické okruhy zkoušky jsou stanoveny v Podmínkách přijetí do bakalářského studia. K dispozici jsou vzorové přijímací zkoušky a přípravný kurz.

Přípravný kurz

Uznávání předmětů mezi akreditacemi

Od akademického roku 2021/2022 bude vyučován nově akreditovaný bakalářský program Informatika. Pokud se hlásíte ke studiu a v minulosti jste již na FIT studovali, je možné si nechat absolvované předměty uznat, případně zakončit studium ve starém programu.

Více

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta informačních technologií
Studijní oddělení

Thákurova 9
Praha 6 – Dejvice
160 00
Česká republika

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.