Informační deska

Všechny důležité dokumenty včetně předpisů a rozhodnutí najdete pěkně po kupě na tomto místě. Shromažďujeme zde vždy aktuální informace. K dispozici je máte online i fyzicky, na informační obrazovce ve 3. patře Nové budovy ČVUT před místností 333.

Aktuálně zveřejňované informace

Nedoručená pošta

Důležité dokumenty, které se nám ve správním řízení nepodaří doručit konkrétnímu studentovi standardní cestou – tedy zejména poštou – zveřejňujeme na Úřední desce ČVUT, kromě rozhodnutí o přijetí ke studiu, která doručujeme studentům prostřednictvím systému KOS. Patnáctý den po vyvěšení písemnosti na Úřední desce ČVUT se považuje za den doručení (podle § 25 odst. 2 správního řádu).

Úřední deska ČVUT

Žádosti o akreditaci

Fakulta zveřejňuje písemné žádosti o akreditaci studijních programů. Žádosti obsahují mj. doklady o zabezpečení studijního programu, záměr rozvoje studijního programu a sebehodnotící zprávu. Materiály jsou zaheslované a přístupné jen odpovědným osobám.

Pro studenty a uchazeče

Informace o přijímacím řízení

Přijímací řízení shrnuté krok za krokem zarámované do časového harmonogramu.

Zprávy o průběhu přijímacího řízení

Termíny přijímacího řízení v jednotlivých letech a celkové počty uchazečů. 

Bakalářské

Magisterské

Poplatky a úhrady

ČVUT vybírá podle § 58 zákona o vysokých školách od studentů následující poplatky a úhrady.

Stipendia

Vynikající studijní výsledky se u nás cení peněžitou podporou ve formě stipendia. Funguje u nás také podpora studentů, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci, ubytovací stipendium a účelové stipendium. Všechny detaily najdete ve Stipendijním řádu.

Státní závěrečné zkoušky

Studium v bakalářském a magisterském programu zakončujete sepsáním závěrečné práce, její obhajobou a složením státní závěrečné zkoušky. Doktorand po splnění všech základních studijních povinností dle individuálního studijního plánu skládá státní doktorskou zkoušku.

Vnitřní předpisy a další dokumenty

Statut fakulty

Pravidla, kterými se fakulta řídí, mají jasnou oporu ve Statutu. Definuje mimo jiné například poslání a cíle fakulty, vzdělávací činnosti, způsob fungování Akademického senátu a mnoho dalších nezbytností nutných k fungování fakulty.

Provozní řády

Fakulta informačních technologií ČVUT sídlí ve dvou budovách – Nové budově ČVUT (Thákurova 9) a budově A Fakulty stavební (Thákurova 7). Obě mají své  platné provozní řády, které je třeba dodržovat. Případné závady hlaste se elektronicky na adresu helpdesk@fit.cvut.cz.

Dlouhodobé a strategické záměry

Kdo neví, kam pluje, není mu žádný vítr dobrý. Proto jsme si definovali strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty, který postupně naplňujeme. Záměr FIT jde ruku v ruce se strategickým záměrem veřejné vysoké školy. Na návrh děkana ho v souladu s § 27 odst. 1 písm. h) zákona o vysokých školách schválil Akademický senát FIT.