Informační deska

Všechny důležité dokumenty včetně předpisů a rozhodnutí najdete pěkně po kupě na tomto místě. Shromažďujeme zde vždy aktuální informace.

Aktuálně zveřejňované informace

Výsledky voleb do AS ČVUT a AS FIT

Volební komise zveřejnila výsledky pro volby do Akademického senátu FIT a do Akademického senátu ČVUT, oboje ve volebním obvodu studentů. Volby jsou platné. Do AS FIT byli zvoleni Štěpán Pechman a Ing. Josef Koumar. Senátorem AS ČVUT se stal Bc. Ondřej Štorc.

Volby do AS FIT Volby do AS ČVUT

Nedoručená pošta

Důležité dokumenty, které se nám ve správním řízení nepodaří doručit konkrétnímu studentovi standardní cestou – tedy zejména poštou – zveřejňujeme na Úřední desce ČVUT, kromě rozhodnutí o přijetí ke studiu, která doručujeme studentům prostřednictvím systému KOS. Patnáctý den po vyvěšení písemnosti na Úřední desce ČVUT se považuje za den doručení (podle § 25 odst. 2 správního řádu).

Úřední deska ČVUT

Žádosti o akreditaci

Fakulta zveřejňuje písemné žádosti o akreditaci studijních programů. Žádosti obsahují mj. doklady o zabezpečení studijního programu, záměr rozvoje studijního programu a sebehodnotící zprávu. Materiály jsou zaheslované a přístupné jen odpovědným osobám.

Pro studenty a uchazeče

Informace o přijímacím řízení

Přijímací řízení shrnuté krok za krokem zarámované do časového harmonogramu.

Zprávy o průběhu přijímacího řízení

Termíny přijímacího řízení v jednotlivých letech a celkové počty uchazečů. 

Bakalářské

Magisterské

Stipendia

Vynikající studijní výsledky se u nás cení peněžitou podporou ve formě stipendia. Funguje u nás také podpora studentů, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci, ubytovací stipendium a účelové stipendium. Všechny detaily najdete ve Stipendijním řádu.

Státní závěrečné zkoušky

Studium v bakalářském a magisterském programu zakončujete sepsáním závěrečné práce, její obhajobou a složením státní závěrečné zkoušky. Doktorand po splnění všech základních studijních povinností dle individuálního studijního plánu skládá státní doktorskou zkoušku.

Disciplinární řízení

Také na vysoké škole musí studenti dodržovat předpisy a etické normy. Pokud se dopustíte porušení stanovených pravidel, může váš přestupek projednávat Disciplinární komise.

Vnitřní předpisy a další dokumenty

Statut fakulty

Pravidla, kterými se fakulta řídí, mají jasnou oporu ve Statutu. Definuje mimo jiné například poslání a cíle fakulty, vzdělávací činnosti, způsob fungování Akademického senátu a mnoho dalších nezbytností nutných k fungování fakulty.

Provozní řády

Fakulta informačních technologií ČVUT sídlí ve dvou budovách – Nové budově ČVUT (Thákurova 9) a budově A Fakulty stavební (Thákurova 7). Obě mají své  platné provozní řády, které je třeba dodržovat. Případné závady hlaste se elektronicky na webu helpdesk.fit.cvut.cz.