Starý web fakulty najdete na adrese https://old.fit.cvut.cz/.

Informační deska

Všechny důležité dokumenty včetně předpisů a rozhodnutí najdete pěkně po kupě na tomto místě. Shromažďujeme zde vždy aktuální informace. K dispozici je máte online i fyzicky na informační obrazovce umístěné ve 3. patře Nové budovy ČVUT před místností 333.

Aktuálně zveřejňované informace

Nedoručená pošta

Důležité dokumenty, které se nám ve správním řízení nepodaří doručit konkrétnímu studentovi standardní cestou – tedy zejména poštou – zveřejňujeme na Úřední desce ČVUT, kromě rozhodnutí o přijetí ke studiu, která jsou doručována studentům prostřednictvím systému KOS. Patnáctý den po vyvěšení písemnosti na Úřední desce ČVUT se považuje za den doručení (podle § 25 odst. 2 správního řádu).

Úřední deska ČVUT

Žádosti o akreditaci

Fakulta zveřejňuje písemné žádosti o akreditaci studijních programů. Žádosti obsahují mj. doklady o zabezpečení studijního programu, záměr rozvoje studijního programu a sebehodnotící zprávu. Materiály jsou zaheslované a přístupné jen odpovědným osobám.

Pro studenty a uchazeče

Zprávy o průběhu přijímacího řízení

Bakalářské

Magisterské

Poplatky a úhrady

ČVUT vybírá podle § 58 zákona o vysokých školách od studentů následující poplatky a úhrady.

Stipendia

Vynikající studijní výsledky se u nás cení peněžitou podporou ve formě stipendia. Funguje u nás také podpora studentů, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci, ubytovací stipendium a účelové stipendium. Všechny detaily najdete ve Stipendijním řádu.

Státní závěrečné zkoušky

Studium v bakalářském a magisterském programu zakončujete sepsáním záveřečné práce, její obhajobou před komisí a složením státní závěrečné zkoušky. Podrobné informace k průběhu můžete najít v systému Courses.

Vnitřní předpisy a další dokumenty

Statut fakulty

Pravidla, kterými se fakulta řídí, mají jasnou oporu ve Statutu. Definuje mimo jiné například poslání a cíle fakulty, vzdělávací činnosti, způsob fungování Akademického senátu a mnoho dalších nezbytností nutných k fungování fakulty.

Provozní řády

Fakulta informačních technologií ČVUT sídlí ve dvou budovách – Nové budově ČVUT (Thákurova 9) a budově A Fakulty stavební (Thákurova 7). Obě mají své  platné provozní řády, které je třeba dodržovat. Případné závady hlaste se elektronicky na adresu helpdesk@fit.cvut.cz.

Dlouhodobé a strategické záměry

Kdo neví, kam pluje, není mu žádný vítr dobrý. Proto jsme si definovali strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty, který postupně naplňujeme. Záměr FIT jde ruku v ruce se strategickým záměrem veřejné vysoké školy. Na návrh děkana ho v souladu s § 27 odst. 1 písm. h) zákona o vysokých školách schválil Akademický senát FIT.