Akademický senát

Akademický senát FIT je nejvyšší samosprávný zastupitelský orgán akademické obce naší fakulty. Jeho členy volí ze svých řad členové akademické obce. Schvaluje důležité fakultní dokumenty, rozpočet fakulty a usnáší se o návrhu na jmenování děkana. V čele fakultního senátu stojí předseda a dva místopředsedové.

Výsledky voleb

Volební komise zveřejnila výsledky pro volby do Akademického senátu FIT a do Akademického senátu ČVUT, oboje ve volebním obvodu studentů. Volby jsou platné. Do AS FIT byli zvoleni Štěpán Pechman a Ing. Josef Koumar. Senátorem AS ČVUT se stal Bc. Ondřej Štorc.

Volby do AS FIT Volby do AS ČVUT

Složení

Akademický senát FIT má celkem 10 členů, 6 z nich jsou akademičtí pracovníci a 4 studenti. Funkční období jsou 3 roky. Kandidovat na pozici ve volbách může jakýkoliv člen akademické obce. Senát zvolí ze svých členů na předem stanovenou dobu předsedu, prvního a druhého místopředsedu.

Členové Akademického senátu

Pravomoci a úkoly

Akademický senát FIT rozhoduje o zřízení, sloučení, rozdělení nebo zrušení pracovišť fakulty. Schvaluje návrh vnitřních předpisů a postupuje je ke schválení Akademickému senátu ČVUT. Schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty a kontroluje jejich využívání. Usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce.

Jednací řád

Zasedání a jednání Akademického senátu FIT se řídí Jednacím řádem. Tento řád stanovuje pravomoci a úkoly senátu. Dále určuje, jak se senát svolává, jak probíhají jeho zasedání a hlasování.

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU

Volební řád

Průběh voleb do Akademického senátu FIT stanovuje Volební řád. Tento řád dále popisuje, jak je možné kandidovat. Dále určuje, kdy jsou volby platné a kdo může být do senátu zvolen.

Volební řád Akademického senátu

Zasedání

Zasedání Akademického senátu FIT se konají dle potřeby (minimálně jednou za půl roku) zpravidla v zasedací místnosti T9:364 v Nové budově ČVUT. Všechna zasedání jsou veřejná. Návrhy závažných námětů k projednání mohou členové akademické obce podat prvnímu místopředsedovi, a to nejpozději 4 pracovní dny před zasedáním.

Pátek 1. 12. 2023 od 11:00

Další zasedání Akademického senátu se uskuteční v pátek 1. 12. 2023 od 11:00 v zasedací místnosti TH:A-1435 a prostřednictvím aplikace MS Teams.

Pozvánka (aktualizovaná)

Zápisy ze zasedání

Z každého zasedání Akademického senátu FIT pořizuje tajemník ve spolupráci s druhým místopředseda zápis, v němž uvádí program zasedání, průběh, výsledky hlasování a usnesení. Na následujícím zasedání zapracuje připomínky a Akademický senát zápis schválí. Dokumenty projednávané senátem jsou od září 2017 přístupné akademické obci na Google Drive.

Zápisy ze zasedání

Usnesení

Akademický senát FIT přijímá usnesení. Ta jsou konečná a závazná pro celou akademickou obec. Senát je může změnit jen novým usnesením. Usnesení z jednání předává předseda Akademického senátu děkanovi.

Usnesení

Volby

Členové akademické obce fakulty mají možnost kandidovat a volit své zástupce jak do Akademického senátu FIT, tak i do Akademického senátu ČVUT. Způsob a průběh voleb je pro oba senáty podobný. Volby jsou přímé a tajné, řídí je volební komise a volí se elektronicky ve volební aplikaci. Volby se řídí příslušnými volebními řády.

Volby

Kontaktní osoby

S případnými dotazy se obracejte na první místopředsedkyni Jitku Mertlovou nebo přímo na jednotlivé členy senátu. Předsedou Akademického senátu FIT je Tomáš Nováček a druhým místopředsedou Vojtěch Miškovský.

Ing. Tomáš Nováček

Předseda Akademického senátu

Jitka Mertlová

První místopředsedkyně Akademického senátu

Ing. Vojtěch Miškovský, Ph.D.

Druhý místopředseda Akademického senátu

Ing. Jan Řezníček

Tajemník Akademického senátu