Akademický senát

Akademický senát FIT je nejvyšší samosprávný zastupitelský orgán akademické obce naší fakulty. Jeho členy volí ze svých řad členové akademické obce. Schvaluje důležité fakultní dokumenty, rozpočet fakulty a usnáší se o návrhu na jmenování děkana. V čele fakultního senátu stojí předseda a dva místopředsedové.

Složení

Akademický senát FIT má celkem 10 členů, 6 z nich jsou akademičtí pracovníci a 4 studenti. Funkční období akademických pracovníků jsou 3 roky, funkční období studentů jsou 2 roky. Kandidovat na pozici senátora může ve volbách jakýkoliv člen akademické obce. Senát zvolí ze svých členů na předem stanovenou dobu předsedu, prvního a druhého místopředsedu.

Členové Akademického senátu

Pravomoci a úkoly

Akademický senát FIT rozhoduje o zřízení, sloučení, rozdělení nebo zrušení pracovišť fakulty. Schvaluje návrh vnitřních předpisů a postupuje je ke schválení Akademickému senátu ČVUT. Schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty a kontroluje jejich využívání. Usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce.

Jednací řád

Zasedání a jednání Akademického senátu FIT se řídí Jednacím řádem. Tento řád stanovuje pravomoci a úkoly senátu. Dále určuje, jak se senát svolává, jak probíhají jeho zasedání a hlasování.

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU

Volební řád

Průběh voleb do Akademického senátu FIT stanovuje Volební řád. Tento řád dále popisuje, jak je možné kandidovat. Dále určuje, kdy jsou volby platné a kdo může být do senátu zvolen.

Volební řád Akademického senátu

Zasedání

Zasedání Akademického senátu FIT se konají dle potřeby (minimálně jednou za půl roku). Všechna zasedání jsou veřejná. Návrhy závažných námětů k projednání mohou členové akademické obce podat prvnímu místopředsedovi, a to nejpozději 4 pracovní dny před zasedáním.

Dokumenty projednávané senátem jsou od září 2017 přístupné akademické obci na Google Drive.

Termín příštího zasedání není stanoven.

Termín příštího zasedání bude teprve určen a s dostatečným předstihem zveřejněn na těchto stránkách.

Předchozí 21. zasedání Akademického Senátu FIT proběhlo 24. 6. 2024.

Zápisy ze zasedání

Z každého zasedání Akademického senátu FIT pořizuje tajemník ve spolupráci s druhým místopředsedou zápis, v němž je uveden program zasedání, průběh, výsledky hlasování a usnesení. Zápis je zpravidla kontrolován a schválen Akademickým senátem na následujícím zasedání.

Zápisy ze zasedání

Usnesení

Akademický senát FIT přijímá usnesení. Ta jsou konečná a závazná pro celou akademickou obec. Senát je může změnit jen novým usnesením. Usnesení z jednání předává předseda Akademického senátu děkanovi, tajemník tento seznam usnesení zveřejňuje na těchto stránkách.

Usnesení

Volby

Členové akademické obce fakulty mají možnost kandidovat a volit své zástupce jak do Akademického senátu FIT, tak i do Akademického senátu ČVUT. Způsob a průběh voleb je pro oba senáty podobný. Volby jsou přímé a tajné, řídí je volební komise a volí se elektronicky ve volební aplikaci. Volby se řídí příslušnými volebními řády.

Volby

V současnosti neprobíhají žádné volby.

  • Mandáty dvěma studentům a akademickým pracovníkům z Akademického senátu FIT skončí v prosinci 2024, mandáty zbylým studentům v prosinci 2025.
  • Mandát jednomu studentovi z Akademického senátu ČVUT skončí na konci roku 2024, druhému z nich a akademickým pracovníkům na konci roku 2025.

Kontaktní osoby

S případnými dotazy se obracejte na prvního místopředsedu Štěpána Pechmana nebo přímo na jednotlivé členy senátu. Předsedou Akademického senátu FIT je Vojtěch Miškovský a druhým místopředsedou Ondřej Suchý.

Ing. Vojtěch Miškovský, Ph.D.

Předseda Akademického senátu

Štěpán Pechman

První místopředseda Akademického senátu

RNDr. Ondřej Suchý, Ph.D.

Druhý místopředseda Akademického senátu

Ing. Jan Řezníček

Tajemník Akademického senátu

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Jan Řezníček