Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

Akademický senát

Akademický senát FIT je nejvyšší samosprávný zastupitelský orgán akademické obce naší fakulty. Jeho členy volí ze svých řad členové akademické obce. Schvaluje důležité fakultní dokumenty, rozpočet fakulty a usnáší se o návrhu na jmenování děkana. V čele fakultního senátu stojí předseda, předsedající a tajemník.

Volby do Akademického senátu FIT 2021

Volební komise vyhlašuje řádné volby do Akademického senátu FIT ve volebních obvodech studentů a zaměstnanců. Volí se elektronicky ve volební aplikaci v termínu od 24. 11. 2021 9:00 do 1. 12. 2021 12:00. V aplikaci je možné si prohlédnout jednotlivé kandidátky.

Podrobnosti

Složení

Akademický senát FIT má celkem 10 členů, 6 z nich jsou akademičtí pracovníci a 4 studenti. Funkční období jsou 3 roky. Kandidovat na pozici ve volbách může jakýkoliv člen akademické obce. Senát zvolí ze svých členů na předem stanovenou dobu předsedu, předsedajícího a tajemníka.

Členové Akademického senátu

Pravomoci a úkoly

Akademický senát FIT rozhoduje o zřízení, sloučení, rozdělení nebo zrušení pracovišť fakulty. Schvaluje návrh vnitřních předpisů a postupuje je ke schválení Akademickému senátu ČVUT. Schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty a kontroluje jejich využívání. Usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce.

Jednací řád

Zasedání a jednání Akademického senátu FIT se řídí Jednacím řádem. Tento řád stanovuje pravomoci a úkoly senátu. Dále určuje, jak se senát svolává, jak probíhají jeho zasedání a hlasování.

Jednací řád Akademického senátu

Volební řád

Průběh voleb do Akademického senátu FIT stanovuje Volební řád. Tento řád dále popisuje, jak je možné kandidovat. Dále určuje, kdy jsou volby platné a kdo může být do senátu zvolen.

Volební řád Akademického senátu

Zasedání

Zasedání Akademického senátu FIT se konají dle potřeby (minimálně jednou za půl roku) zpravidla v zasedací místnosti T9:364 v Nové budově ČVUT. Všechna zasedání jsou veřejná. Návrhy závažných námětů k projednání mohou členové akademické obce podat předsedajícímu, a to nejpozději 4 pracovní dny před zasedáním.

Úterý 26. 10. 2021 od 16:15

Příští zasedání Akademického senátu se uskuteční v úterý 26. 10. 2021 od 16:15 v zasedací místnosti T9:364.

Zápisy ze zasedání

Z každého zasedání Akademického senátu FIT tajemník pořizuje zápis, v němž uvádí program zasedání, průběh, výsledky hlasování a usnesení. Na následujícím zasedání zapracuje připomínky a Akademický senát zápis schválí. Dokumenty projednávané senátem jsou od září 2017 přístupné akademické obci na Google Drive.

Zápisy ze zasedání

Usnesení

Akademický senát FIT přijímá usnesení. Ta jsou konečná a závazná pro celou akademickou obec. Senát je může změnit jen novým usnesením. Usnesení z jednání předává předseda Akademického senátu děkanovi.

Usnesení

Volby

Členové akademické obce fakulty mají možnost kandidovat a volit své zástupce jak do Akademického senátu FIT, tak i do Akademického senátu ČVUT. Způsob a průběh voleb je pro oba senáty podobný. Volby jsou přímé a tajné, řídí je volební komise a volí se elektronicky ve volební aplikaci. Volby se řídí příslušnými volebními řády.

Volby

Kontaktní osoby

S případnými dotazy se obracejte na předsedajícího Stanislava Jeřábka nebo přímo na jednotlivé členy senátu. Předsedou Akademického senátu FIT je Daniel Vašata a tajemníkem Michal Šoch.

Ing. Daniel Vašata, Ph.D.

Předseda Akademického senátu

Ing. Stanislav Jeřábek

Předsedající Akademického senátu

Ing. Michal Šoch, Ph.D.

Tajemník Akademického senátu