Akademický senát

Akademický senát FIT je nejvyšší samosprávný zastupitelský orgán akademické obce naší fakulty. Jeho členy volí ze svých řad členové akademické obce. Schvaluje důležité fakultní dokumenty, rozpočet fakulty a usnáší se o návrhu na jmenování děkana. V čele fakultního senátu stojí předseda a dva místopředsedové.

Složení

Akademický senát FIT má celkem 10 členů, 6 z nich jsou akademičtí pracovníci a 4 studenti. Funkční období jsou 3 roky. Kandidovat na pozici ve volbách může jakýkoliv člen akademické obce. Senát zvolí ze svých členů na předem stanovenou dobu předsedu, prvního a druhého místopředsedu.

Členové Akademického senátu

Pravomoci a úkoly

Akademický senát FIT rozhoduje o zřízení, sloučení, rozdělení nebo zrušení pracovišť fakulty. Schvaluje návrh vnitřních předpisů a postupuje je ke schválení Akademickému senátu ČVUT. Schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty a kontroluje jejich využívání. Usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce.

Jednací řád

Zasedání a jednání Akademického senátu FIT se řídí Jednacím řádem. Tento řád stanovuje pravomoci a úkoly senátu. Dále určuje, jak se senát svolává, jak probíhají jeho zasedání a hlasování.

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU

Volební řád

Průběh voleb do Akademického senátu FIT stanovuje Volební řád. Tento řád dále popisuje, jak je možné kandidovat. Dále určuje, kdy jsou volby platné a kdo může být do senátu zvolen.

Volební řád Akademického senátu

Zasedání

Zasedání Akademického senátu FIT se konají dle potřeby (minimálně jednou za půl roku) zpravidla v zasedací místnosti T9:364 v Nové budově ČVUT. Všechna zasedání jsou veřejná. Návrhy závažných námětů k projednání mohou členové akademické obce podat prvnímu místopředsedovi, a to nejpozději 4 pracovní dny před zasedáním.

Termín příštího zasedání není stanoven.

Termín příštího zasedání bude teprve určen a s dostatečným předstihem zveřejněn na těchto stránkách.

Zápisy ze zasedání

Z každého zasedání Akademického senátu FIT pořizuje druhý místopředseda zápis, v němž uvádí program zasedání, průběh, výsledky hlasování a usnesení. Na následujícím zasedání zapracuje připomínky a Akademický senát zápis schválí. Dokumenty projednávané senátem jsou od září 2017 přístupné akademické obci na Google Drive.

Zápisy ze zasedání

Usnesení

Akademický senát FIT přijímá usnesení. Ta jsou konečná a závazná pro celou akademickou obec. Senát je může změnit jen novým usnesením. Usnesení z jednání předává předseda Akademického senátu děkanovi.

Usnesení

Volby

Členové akademické obce fakulty mají možnost kandidovat a volit své zástupce jak do Akademického senátu FIT, tak i do Akademického senátu ČVUT. Způsob a průběh voleb je pro oba senáty podobný. Volby jsou přímé a tajné, řídí je volební komise a volí se elektronicky ve volební aplikaci. Volby se řídí příslušnými volebními řády.

Volby

V současnosti neprobíhají žádné volby.

  • Mandáty dvěma studentům z Akademického senátu FIT skončí v prosinci 2023 a mandáty zbylým senátorům v prosinci 2024.
  • Mandát jednomu studentovi z Akademického senátu ČVUT skončí na konci roku 2023, druhému z nich v prosinci 2024 a akademickým pracovníkům v prosinci 2025.

Kontaktní osoby

S případnými dotazy se obracejte na prvního místopředsedu Stanislava Jeřábka nebo přímo na jednotlivé členy senátu. Předsedou Akademického senátu FIT je Tomáš Nováček a druhým místopředsedou Jakub Meinlschmidt.

Ing. Tomáš Nováček

Předseda Akademického senátu

Ing. Stanislav Jeřábek

První místopředseda Akademického senátu

Jakub Meinlschmidt

Druhý místopředseda Akademického senátu

Ing. Jan Řezníček

Tajemník Akademického senátu