Akademický senát

Akademický senát FIT je nejvyšší samosprávný zastupitelský orgán akademické obce naší fakulty. Jeho členy volí ze svých řad členové akademické obce. Schvaluje důležité fakultní dokumenty, rozpočet fakulty a usnáší se o návrhu na jmenování děkana. V čele fakultního senátu stojí předseda, předsedající a tajemník.

Složení

Akademický senát FIT má celkem 10 členů, 6 z nich jsou akademičtí pracovníci a 4 studenti. Funkční období jsou 3 roky. Kandidovat na pozici ve volbách může jakýkoliv člen akademické obce. Senát zvolí ze svých členů na předem stanovenou dobu předsedu, předsedajícího a tajemníka.

Členové Akademického senátu

Pravomoci a úkoly

Akademický senát FIT rozhoduje o zřízení, sloučení, rozdělení nebo zrušení pracovišť fakulty. Schvaluje návrh vnitřních předpisů a postupuje je ke schválení Akademickému senátu ČVUT. Schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty a kontroluje jejich využívání. Usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce.

Jednací řád

Zasedání a jednání Akademického senátu FIT se řídí Jednacím řádem. Tento řád stanovuje pravomoci a úkoly senátu. Dále určuje, jak se senát svolává, jak probíhají jeho zasedání a hlasování.

Volební řád

Průběh voleb do Akademického senátu FIT stanovuje Volební řád. Tento řád dále popisuje, jak je možné kandidovat. Dále určuje, kdy jsou volby platné a kdo může být do senátu zvolen.

Volební řád Akademického senátu

Zasedání

Zasedání Akademického senátu FIT se konají dle potřeby (minimálně jednou za půl roku) zpravidla v zasedací místnosti T9:364 v Nové budově ČVUT. Všechna zasedání jsou veřejná. Návrhy závažných námětů k projednání mohou členové akademické obce podat předsedajícímu, a to nejpozději 4 pracovní dny před zasedáním.

Pondělí 19. 9. 2022 od 14:30

Další zasedání Akademického senátu se uskuteční v pondělí 19. 9. 2022 od 14:30 v zasedací místnosti T9:364 a prostřednictvím aplikace MS Teams.

Pozvánka s programem

Zápisy ze zasedání

Z každého zasedání Akademického senátu FIT tajemník pořizuje zápis, v němž uvádí program zasedání, průběh, výsledky hlasování a usnesení. Na následujícím zasedání zapracuje připomínky a Akademický senát zápis schválí. Dokumenty projednávané senátem jsou od září 2017 přístupné akademické obci na Google Drive.

Zápisy ze zasedání

Usnesení

Akademický senát FIT přijímá usnesení. Ta jsou konečná a závazná pro celou akademickou obec. Senát je může změnit jen novým usnesením. Usnesení z jednání předává předseda Akademického senátu děkanovi.

Usnesení

Volby

Členové akademické obce fakulty mají možnost kandidovat a volit své zástupce jak do Akademického senátu FIT, tak i do Akademického senátu ČVUT. Způsob a průběh voleb je pro oba senáty podobný. Volby jsou přímé a tajné, řídí je volební komise a volí se elektronicky ve volební aplikaci. Volby se řídí příslušnými volebními řády.

Volby

V současnosti neprobíhají žádné volby.

  • Mandáty dvěma studentům Akademickému senátu FIT skončí v listopadu 2022 a mandáty zaměstnancům skončí v prosinci 2024.
  • Mandáty současnému Akademickému senátu ČVUT skončí v prosinci 2022.

Kontaktní osoby

S případnými dotazy se obracejte na předsedajícího Vojtěcha Miškovského nebo přímo na jednotlivé členy senátu. Předsedou Akademického senátu FIT je Tomáš Nováček a tajemníkem Dušan Knop.

Ing. Tomáš Nováček

Předseda Akademického senátu

Ing. Vojtěch Miškovský, Ph.D.

Předsedající Akademického senátu

doc. RNDr. Dušan Knop, Ph.D.

Tajemník Akademického senátu