Vědecká rada

Vědecká rada fakulty tvoří samosprávný akademický orgán, který projednává strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti a schvaluje studijní programy. Kromě toho se věnuje habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorů. Radě předsedá děkan a její členové jsou význační představitelé v oboru informačních technologií.

Složení

Předsedou rady je děkan, který jmenuje její členy. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce ČVUT. Funkční období trvá 4 roky. Členy mohou být významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí činnost.

Členové Vědecké rady

Pravomoci a úkoly

Rada schvaluje návrhy studijních programů fakulty. Působí v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem. Také schvaluje členy Oborové rady doktorského studijního programu a výjimky pro nehabilitované školitele doktorandů či nehabilitované členy komisí pro státní závěrečné zkoušky. Rada se rovněž vyjadřuje k otázkám, které jí předloží děkan.

Jednací řád

Činnost Vědecké rady se řídí Jednacím řádem. Tento stanovuje práva a povinnosti rady a její složení. Řád stanoví, jak se rada svolává a jak probíhá její zasedání a hlasování.

Jednací řád Vědecké rady

Zasedání

Vědecká rada zasedá podle potřeby. Zasedání jsou veřejná a svolává je děkan nebo požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů.

Termín příštího zasedání byl zrušen

Termín příštího zasednání byl zrušen. Náhradní termín bude stanoven.

22. zasedání Vědecké rady FIT se bude konat 26. 3. 2020 od 13:00 v zasedací místnosti TH:A-1435, ve 14. patře budovy A (Thákurova 7).

Zápisy ze zasedání

Ze zasedání Vědecké rady pořizujeme zápis, v němž uvádíme program zasedání, průběh a závěry jednání veřejné části a závěry neveřejné části, včetně výsledků hlasování. Výsledky elektronického hlasování se stávají součástí zápisu z nejbližšího příštího zasedání.

Zápisy ze zasedání

Kontaktní osoby

S případnými dotazy týkajícími se Vědecké rady FIT se obracejte na Ing. Ladislavu Smítkovou Janků, Ph.D., a na Mgr. Lenku Fryčovou.

doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

Děkan

Ing. Mgr. Ladislava Smítková Janků, Ph.D.

Mgr. Lenka Fryčová

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.