Vědecká rada

Vědecká rada fakulty tvoří samosprávný akademický orgán, který projednává strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti a schvaluje studijní programy. Kromě toho se věnuje habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorů. Radě předsedá děkan a její členové jsou význační představitelé v oboru informačních technologií.

Složení

Předsedou rady je děkan, který jmenuje její členy. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce ČVUT. Funkční období trvá 4 roky. Členy mohou být významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí činnost.

Členové Vědecké rady

Pravomoci a úkoly

Rada schvaluje návrhy studijních programů fakulty. Působí v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem. Také schvaluje členy Oborové rady doktorského studijního programu a výjimky pro nehabilitované školitele doktorandů či nehabilitované členy komisí pro státní závěrečné zkoušky. Rada se rovněž vyjadřuje k otázkám, které jí předloží děkan.

Jednací řád

Činnost Vědecké rady se řídí Jednacím řádem. Tento stanovuje práva a povinnosti rady a její složení. Řád stanoví, jak se rada svolává a jak probíhá její zasedání a hlasování.

Jednací řád Vědecké rady

Zasedání

Vědecká rada zasedá podle potřeby. Zasedání jsou veřejná a svolává je děkan nebo požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů.

Čtvrtek 20. 6. 2024 od 14:00

28. zasedání Vědecké rady FIT se bude konat 20. 6. 2024 od 14:00 v zasedací místnosti TH:A-1435, ve 14. patře budovy A (Thákurova 7, Praha 6).

Zápisy ze zasedání

Ze zasedání Vědecké rady pořizujeme zápis, v němž uvádíme program zasedání, průběh a závěry jednání veřejné části a závěry neveřejné části, včetně výsledků hlasování. Výsledky elektronického hlasování se stávají součástí zápisu z nejbližšího příštího zasedání.

Zápisy ze zasedání

Kontaktní osoby

S případnými dotazy týkajícími se Vědecké rady FIT se obracejte na Ing. Ladislavu Smítkovou Janků, Ph.D., a na Mgr. Lenku Fryčovou.

doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

Děkan

Ing. Mgr. Ladislava Smítková Janků, Ph.D.

Tajemnice

Mgr. Lenka Fryčová

Referentka pro doktorské studium

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.