Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

Přijímací řízení

Přijímací řízení – Magisterský studijní program

Na naší fakultě máme jeden magisterský studijní program Informatika. Stačí si proto podat jen jednu přihlášku a studijní specializaci zvolit až během studia.

Nejdůležitějším dokumentem, který se týká přijímacího řízení, jsou Podmínky přijetí do magisterského studia. Dokument obsahuje všechny důležité informace, termíny a data či podrobný popis dokumentů, které od vás v rámci přijímacího řízení budeme potřebovat.

Podmínky pro přijetí ke studiu

Postup

1.

Vyplnit přihlášku do 31. 3. 2021

Online přihláška

Do přijímacího řízení vás zařadíme na základě vyplněné a zaplacené přihlášky. Vyplnit ji můžete jednoduše online od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021.

2.

Zaplatit poplatek do 31. 3. 2021

Poplatek za přijímací řízení je 850 Kč. Doporučujeme uhradit jej online hned při vyplnění přihlášky.

číslo účtu 43-4999220217/0100
specifický symbol kód přihlášky přidělený v rámci online přihlášky
variabilní symbol 77777
konstantní symbol 968
IBAN IBANCZ2301000000434999220217
SWIFT kód KOMBCZPPXXX
3.

Přihlásit se do aplikace přijímací řízení od 15. 4. 2021

Od 15. 4. 2021 bude dostupná aplikace přijímací řízení. Tato aplikace slouží pro zobrazení vašich osobních údajů včetně evidovaných výsledků, registraci na termín přijímací zkoušky a zápisu do studia nebo podávání omluv z přijímací zkoušky a zápisu. Přihlašovací údaje do aplikace vám zašleme při prvním přístupu po zadání kódu přihlášky, a to na e-mail uvedený v přihlášce.

aplikace přijímací řízení

4.

Dodat přílohy přihlášky do 22. 6. 2021

Pokud nejste absolventem FIT ČVUT v Praze v aktuálním akademickém roce, pak je nutné doložit potvrzení o absolvování bakalářského nebo magisterského studia nebo nostrifikaci, pokud absolvujete toto vzdělání v zahraničí (netýká se  Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska). 

Pokud nejste občanem České nebo Slovenské republiky nebo nemáte již absolvovanou střední nebo vysokou školu v českém jazyce, je potřeba dodat také doklad o úspěšně vykonané zkoušce z českého jazyka úrovně nejméně B2.

Všechny povinné přílohy je potřeba doručit na fakultu do 22. 6. 2021, a to buď doporučeně poštou na adresu Studijního oddělení, nebo osobně na Studijní oddělení či do podatelny.

Studijní oddělení Podatelna

5.

Absolvovat úspěšně přijímací zkoušku 10. 6. 2021 nebo zkusit požádat o její prominutí

Přijímací zkouška vám může být prominuta, pokud splníte následující podmínky:

  • Studujete v akademickém roce 2020/2021 takový studijní program, který zakládá předpoklady ke studiu magisterského studijního programu Informatika na FIT.
  • Váš vážený studijní průměr za celou dobu studia je ke dni 31. 3. 2021 nejvýše 2,1.
  • Požádáte ve stanoveném termínu o prominutí přijímací zkoušky podle pokynů zveřejněných v aplikaci přijímací řízení.

O tom, zda je vaše dosavadní studium příbuzného charakteru, rozhodne přijímací komise. Dále komise rozhodne i o počtu uchazečů, kterým bude přijímací zkouška prominuta. Studijní průměr 2,1 odpuštění zkoušky negarantuje. Rozhodnutí o případném prominutí přijímací zkoušky obdržíte nejpozději do 30. 4. 2021.

Pokud vám přijímací zkouška nebyla prominuta, musíte ji absolvovat a podle jejího výsledku bude sestaveno pořadí uchazečů. Celkový počet přijímaných uchazečů je dán prostorovými a personálními možnostmi fakulty a může být menší, než je maximální kapacita programu.

6.

Zúčastnit se zápisu do studia 30. 6. 2021

Pokud splníte všechny podmínky, přijmeme vás do studia. Oficiálně se studentem FIT stáváte dnem zápisu do studia. Termín zápisu do studia je 30. 6. 2021. Registrujete se na něj v aplikaci pro přijímací řízení nejpozději 3 dny před jeho termínem.

aplikace přijímací řízení

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška probíhá formou testu u počítače, který tvoří úlohy s výběrem odpovědí. Test trvá 90 minut. Z přijímací zkoušky je možné získat 0–100 bodů. 

Termín přijímací zkoušky je 10. 6. 2021. Pokud se jí chcete zúčastnit, registrujte se na ni prostřednictvím aplikace pro přijímací řízení nejpozději 6. 6. 2021.

Tematické okruhy zkoušky jsou stanoveny v Podmínkách přijetí do magisterského programu. K dispozici jsou také vzorové přijímací zkoušky.

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta informačních technologií
Studijní oddělení

Thákurova 9
Praha 6 – Dejvice
160 00
Česká republika

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.