Přijímací řízení 2024

Magisterský studijní program

Na naší fakultě máme jeden magisterský studijní program Informatika. Stačí si proto podat jen jednu přihlášku a studijní specializaci zvolit až během studia.

Podrobnosti o studiu na FIT

Důležité dokumenty a odkazy

Nejdůležitějším dokumentem, který se týká přijímacího řízení, jsou Podmínky přijetí do magisterského studia. Dokument obsahuje všechny důležité informace, termíny a data či podrobný popis dokumentů, které od vás v rámci přijímacího řízení budeme potřebovat.

Postup

1.

Vyplnit přihlášku do 31. 3. 2024

Online přihláška

Do přijímacího řízení vás zařadíme na základě vyplněné a zaplacené přihlášky. Vyplnit ji můžete jednoduše online od 1. 1. 2024 do 31. 3. 2024.

2.

Zaplatit poplatek do 2. 4. 2024

Poplatek za přijímací řízení je 900 Kč. Doporučujeme uhradit jej online hned při vyplnění přihlášky.

3.

Zkusit požádat o prominutí přijímací zkoušky do 19. 4. 2024 nebo zkoušku úspěšně absolvovat 28. 5. 2024

Přijímací zkouška vám může být prominuta, pokud splníte následující podmínky:

 • Plánujete v akademickém roce 2023/2024 úspěšně ukončit nebo jste již v tomto roce úspěšně ukončili takový studijní program, který zakládá předpoklady ke studiu magisterského programu Informatika na FIT. (O tom, zda je program příbuzného charakteru, rozhodne přijímací komise.)

 • Váš vážený studijní průměr za celou dobu studia je ke dni 31. 3. 2024 nejvýše 2,10.

 • Požádáte do 19. 4. 2023 na e-mail prihlasky@fit.cvut.cz o prominutí přijímací zkoušky a doložíte svůj studijní průměr. Žádost nemusíte podávat, pokud studujete / jste studovali bakalářské studium na FIT ČVUT.

Pokud navíc je váš vážený studijní průměr za celou dobu studia ke dni 31. 3. 2023 nejvýše 1,80, máte prominutí zkoušky garantováno.

V ostatních případech, studijní průměr (1,80; 2,10⟩, bude rozhodnuto s přihlédnutím ke kapacitním možnostem studijního programu. Rozhodnutí o případném prominutí přijímací zkoušky obdržíte v aplikaci nejpozději do 13. 5. 2024.

Pokud vám přijímací zkouška nebyla prominuta, musíte ji 28. 5. 2024 absolvovat a podle jejího výsledku bude sestaveno pořadí uchazečů. Celkový počet přijímaných uchazečů je dán prostorovými a personálními možnostmi fakulty a může být menší, než je maximální kapacita programu.

Podrobná pravidla naleznete v dokumentu Podmínky přijetí.

4.

Dodat přílohy přihlášky nejpozději do 13. 9. 2024

Všechny povinné přílohy je potřeba doručit na fakultu nejpozději do 13. 9. 2024, a to buď osobně, nebo doporučeně poštou na adresu Studijního oddělení. Je potřeba doložit:

 • Potvrzení o absolvování bakalářského nebo magisterského studia, pokud nejste absolventem FIT ČVUT v aktuálním akademickém roce. Případně nostrifikaci, pokud absolvujete toto vzdělání v zahraničí (netýká se Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska). Tento dokument lze případně nahradit dokumentem vydaným ČVUT k uznání zahraničního vzdělání uchazeče.

 • Doklad o úspěšně vykonané zkoušce z českého jazyka úrovně nejméně B2, pokud nejste občanem České nebo Slovenské republiky nebo nemáte již absolvovanou střední nebo vysokou školu v českém nebo slovenském jazyce.

Studijní oddělení

5.

Zapsat se do studia

Pokud splníte všechny podmínky, přijmeme vás do studia. Oficiálně se ale studentem FIT stáváte až dnem zápisu do studia. Termíny zápisů jsou předběžně stanoveny na 28. 6. 2024, 15. 8. 2024 a 17. 9. 2024. Přesné termíny budou zveřejněny v aplikaci, kde také musíte nejpozději 1 den před konáním jednoho z termínů o zápis požádat.

Přijímací zkouška

Kdy a kde se zkouška koná

Řádný termín přijímací zkoušky se koná 28. 5. 2024 v budově fakulty (Thákurova 9, Praha 6). O konkrétním termínu budete informováni v aplikaci. Pokud se nemůžete v tento termín dostavit:

Podejte nejpozději 3. 6. 2024 odůvodněnou omluvu na adresu prihlasky@fit.cvut.cz. Jako omluvený uchazeč budete automaticky zaregistrován na náhradní termín, který se uskuteční 6. 6. 2024 rovněž v budově fakulty.

Vstup do APLIKACe

Pravidla a bodování zkoušky

Přijímací zkouška proběhne formou elektronického testu u počítače:

 • Test trvá 90 minut.
 • Můžete získat 0–100 bodů.
 • Test bude tvořen bodovanými úlohami s výběrem odpovědí. Výsledek zkoušky vznikne součtem bodů získaných ze všech otázek.

Tematické okruhy

Přijímací zkouška bude pokrývat následující tematické okruhy na úrovni bakalářského studia:

 • Datové struktury
 • Algoritmizace
 • Výpočetní složitost
 • Matematická logika
 • Lineární algebra
 • Diskrétní matematika
 • Pravděpodobnost a statistika
 • Formální jazyky a automaty
 • Operační systémy
 • Databáze
 • Číslicové obvody a Booleova algebra
 • Architektura procesorů a počítačů
 • Paměťová hierarchie
 • Instrukční soubor a strojový kód
 • Počítačové sítě
 • Počítačová bezpečnost
 • Teorie grafů

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta informačních technologií
Studijní oddělení

Thákurova 9
160 00 Praha 6 – Dejvice
Česká republika

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.