Přijímací řízení

Magisterský studijní program

Na naší fakultě máme jeden magisterský studijní program Informatika. Stačí si proto podat jen jednu přihlášku a studijní obor zvolit až během studia.

Nejdůležitějším dokumentem, který se týká přijímacího řízení, jsou Podmínky přijetí do magisterského studia. Dokument obsahuje všechny důležité informace, termíny a data či podrobný popis dokumentů, které od vás v rámci přijímacího řízení budeme potřebovat.

Podmínky pro přijetí ke studiu

Postup

1.

Vyplnit přihlášku do 31. 3. 2020

Online přihláška

Do přijímacího řízení vás zařadíme na základě vyplněné a zaplacené přihlášky. Vyplnit ji můžete jednoduše online od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020.

2.

Zaplatit poplatek do 31. 3. 2020

Poplatek za přijímací řízení je 800 Kč. Doporučujeme uhradit jej online hned při vyplnění přihlášky.

číslo účtu 43-4999220217/0100
specifický symbol kód přihlášky přidělený v rámci online přihlášky
variabilní symbol 77777
konstantní symbol 968
IBAN IBANCZ2301000000434999220217
SWIFT kód KOMBCZPPXXX
3.

Přihlásit se do aplikace přijímací řízení od 15. 4. 2020

Od 15. 4. 2020 bude dostupná aplikace přijímací řízení. Tato aplikace slouží pro zobrazení vašich osobních údajů včetně evidovaných výsledků, registraci na termín přijímací zkoušky a zápisu do studia nebo podávání omluv z přijímací zkoušky a zápisu. Přihlašovací údaje do aplikace vám zašleme při prvním přístupu po zadání kódu přihlášky, a to na e-mail uvedený v přihlášce.

aplikace přijímací řízení

4.

Dodat přílohy přihlášky do 2. 7. 2020

Pokud nejste absolventem FIT ČVUT v Praze, pak je nutné doložit potvrzení o absolvování bakalářského nebo magisterského studia nebo nostrifikaci  pokud absolvujete toto vzdělání v zahraničí (netýká se  Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska). 

Pokud nejste občanem České nebo Slovenské republiky nebo nemáte již absolvovanou střední nebo vysokou školu v českém jazyce, je potřeba dodat také doklad o úspěšně vykonané zkoušce z českého jazyka úrovně nejméně B2. 

Všechny povinné přílohy je potřeba doručit tak, aby byly fakultě doručeny nejpozději před termínem zápisu, na který jste se přihlásili, tj. do 2. 7. 2020, resp. 12. 9. 2020, a to buď doporučeně poštou na adresu Studijního oddělení, nebo osobně na Studijní oddělení či do podatelny.

Studijní oddělení Podatelna

5.

Absolvovat úspěšně přijímací zkoušku 29. 6. 2020

Ke studiu budete přijati bez přijímací zkoušky, pokud v akademickém roce 2019/2020 úspěšně absolvuje bakalářský studijní program na naší fakultě. Další studenti budou přijati do naplnění kapacity (380 studentů) na základě sestavení pořadí podle výsledku přijímací zkoušky.

6.

Zúčastnit se zápisu do studia

Pokud splníte všechny podmínky, přijmeme vás do studia. Oficiálně se studentem FIT stáváte dnem zápisu do studia.

 1. Únoroví absolventi FIT (bez přijímací zkoušky):
  • Individuální zápis dne 22. 6. 2020
  • Bez registrace
 2. Červnoví absolventi FIT (bez přijímací zkoušky):
  • Individuální zápis od 22. 6. do 3. 7. 2020
  • Bez registrace
 3. Uchazeči přijatí na základě úspěšného složení přijímací zkoušky 29. 6., resp. 31. 8.:
  • Zápis ke studiu: 8. 7., resp. v týdnu od 14. 9. 2020
  • Registrace k zápisu: od poloviny června do 2. 7., resp. do 7. 9. 2020 v aplikaci přijímací řízení

aplikace přijímací řízení

Přijímací zkouška

Termín přijímací zkoušky je 29. 6. 2020 a zkouška bude organizována prezenčně. Pokud se jí chcete zúčastnit, registrujte se na ni prostřednictvím aplikace pro přijímací řízení nejpozději 21. 6. 2020.

Náhradní termín přijímací zkoušky se bude konat 31. 8. 2020. Termín je určen pouze pro uchazeče, kteří se z vážných důvodů nemohli zúčastnit zkoušky 29. 6.

Přijímací zkouška probíhá formou testu u počítače, který tvoří úlohy s výběrem odpovědí. Test trvá 90 minut. Z přijímací zkoušky je možné získat 0–100 bodů. Při zkoušce můžete používat vlastní kalkulačku.

Tematické okruhy zkoušky jsou stanoveny v Podmínkách přijetí do magisterského programu. K dispozici jsou také vzorové přijímací zkoušky.

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta informačních technologií
Studijní oddělení

Thákurova 9
Praha 6 – Dejvice
160 00
Česká republika

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.