Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

Přijímací řízení

Magisterský studijní program

Na naší fakultě máme jeden magisterský studijní program Informatika. Stačí si proto podat jen jednu přihlášku a studijní specializaci zvolit až během studia.

Nejdůležitějším dokumentem, který se týká přijímacího řízení, jsou Podmínky přijetí do magisterského studia. Dokument obsahuje všechny důležité informace, termíny a data či podrobný popis dokumentů, které od vás v rámci přijímacího řízení budeme potřebovat.

Podmínky pro přijetí ke studiu

Postup

1.

Vyplnit přihlášku do 31. 3. 2021

Online přihláška

Do přijímacího řízení vás zařadíme na základě vyplněné a zaplacené přihlášky. Vyplnit ji můžete jednoduše online od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021.

2.

Zaplatit poplatek do 31. 3. 2021

Poplatek za přijímací řízení je 850 Kč. Doporučujeme uhradit jej online hned při vyplnění přihlášky.

číslo účtu 43-4999220217/0100
specifický symbol kód přihlášky přidělený v rámci online přihlášky
variabilní symbol 77777
konstantní symbol 968
IBAN IBANCZ2301000000434999220217
SWIFT kód KOMBCZPPXXX
3.

Přihlásit se do aplikace přijímací řízení od 15. 4. 2021

Od 15. 4. 2021 bude dostupná aplikace přijímací řízení. Tato aplikace slouží pro zobrazení vašich osobních údajů včetně evidovaných výsledků, registraci na termín přijímací zkoušky a zápisu do studia nebo podávání omluv z přijímací zkoušky a zápisu. Přihlašovací údaje do aplikace vám zašleme při prvním přístupu po zadání kódu přihlášky, a to na e-mail uvedený v přihlášce.

aplikace přijímací řízení

4.

Absolvovat úspěšně přijímací zkoušku 10. 6. 2021 nebo zkusit požádat o její prominutí

Přijímací zkouška vám může být prominuta, pokud splníte následující podmínky:

  • Studujete v akademickém roce 2020/2021 takový studijní program, který zakládá předpoklady ke studiu magisterského studijního programu Informatika na FIT.
  • Váš vážený studijní průměr za celou dobu studia je ke dni 31. 3. 2021 nejvýše 2,1.
  • Požádáte ve stanoveném termínu o prominutí přijímací zkoušky podle pokynů zveřejněných v aplikaci přijímací řízení.

O tom, zda je vaše dosavadní studium příbuzného charakteru, rozhodne přijímací komise. Dále komise rozhodne i o počtu uchazečů, kterým bude přijímací zkouška prominuta. Studijní průměr 2,1 odpuštění zkoušky negarantuje. Rozhodnutí o případném prominutí přijímací zkoušky obdržíte nejpozději do 30. 4. 2021.

Pokud vám přijímací zkouška nebyla prominuta, musíte ji absolvovat a podle jejího výsledku bude sestaveno pořadí uchazečů. Celkový počet přijímaných uchazečů je dán prostorovými a personálními možnostmi fakulty a může být menší, než je maximální kapacita programu.

5.

Dodat přílohy přihlášky do 9. 9. 2021

Pokud nejste absolventem FIT ČVUT v Praze v aktuálním akademickém roce, pak je nutné doložit potvrzení o absolvování bakalářského nebo magisterského studia nebo nostrifikaci, pokud absolvujete toto vzdělání v zahraničí (netýká se  Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska). 

Pokud nejste občanem České nebo Slovenské republiky nebo nemáte již absolvovanou střední nebo vysokou školu v českém jazyce, je potřeba dodat také doklad o úspěšně vykonané zkoušce z českého jazyka úrovně nejméně B2.

Všechny povinné přílohy je potřeba doručit na fakultu do 9. 9. 2021, a to buď doporučeně poštou na adresu Studijního oddělení, nebo osobně na Studijní oddělení či do podatelny.

Studijní oddělení Podatelna

6.

Zapsat se do studia

Zápisy do studia probíhají kompletně online prostřednictvím aplikace přijímací řízení. Do studia se můžete zapsat, pokud jste splnili všechny podmínky přijetí, tedy:

  • Úspěšně jste zvládli přijímací zkoušku nebo vám byla prominuta

  • Dodali jste všechny přílohy přihlášky (viz bod 5)

Postup zápisu je takový, že se seznámíte s dokumenty a poté požádáte o zápis:

  1. Nejdůležitější dokument, zápisový list, vytisknete, vlastnoručně podepíšete a fyzicky doručíte (poštou nebo osobně) na adresu Studijního oddělení. Alternativně je možné elektronický dokument opatřit kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo po vytištění a podpisu provést jeho autorizovanou konverzi do elektronické podoby a zaslat e-mailem na adresu pririz@fit.cvut.cz.

  2. Po doručení na FIT a kontrole, bude tato informace zadána do aplikace přijímací řízení. To poznáte podle změny stavu přihlášky na „Připraven k zápisu“.

  3. V určených termínech (začátek července, konec srpna a září, přesně viz zadní strana zápisového listu) dojde k zápisu studentů, kteří k příslušnému datu doručili požadované dokumenty a bylo to zaznamenáno do aplikace přijímací řízení.

Mimořádné situace bude možné řešit individuálně až do začátku akademického roku.

Zápis je právní jednání podle zákona o vysokých školách, kdy získáte status studenta a vznikají vám práva a povinnosti uvedené v zákoně a vnitřních předpisech ČVUT a FIT. Například získáte nárok na daňové úlevy nebo nárok na průkaz studenta / mezinárodní ISIC kartu. Zároveň se vám ale začíná počítat doba studia, od které se odvíjí povinnost platit poplatky při překročení určité doby studia, nebo tzv. maximální doba studia, do které musíte studium dokončit.

aplikace přijímací řízeníPrezentace k zápisům do magisterského studia

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška probíhá formou testu u počítače, který tvoří úlohy s výběrem odpovědí. Test trvá 90 minut. Z přijímací zkoušky je možné získat 0–100 bodů. 

Termín přijímací zkoušky je 10. 6. 2021. Pokud se jí chcete zúčastnit, registrujte se na ni prostřednictvím aplikace pro přijímací řízení nejpozději 6. 6. 2021.

Tematické okruhy zkoušky jsou stanoveny v Podmínkách přijetí do magisterského programu. K dispozici jsou také vzorové přijímací zkoušky.

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta informačních technologií
Studijní oddělení

Thákurova 9
Praha 6 – Dejvice
160 00
Česká republika

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.