Průvodce studiem

Stipendia

Našim studentům poskytujeme finanční podporu v podobě různých stipendií. Jejich cílem je podpořit naše studenty v aktivitách souvisejících se studiem, a to na základě splnění určitých kritérií. Stipendia tak mohou sloužit např. jako sociální dávka pro studenty v obtížné životní situaci nebo jako hmotná pochvala nejen za mimořádné výsledky.

Stipendijní řád

Všechny druhy stipendií jsou vyjmenovány a podrobně popsány ve Stipendijním řádu.

Způsob výplaty stipendií
Nezapomeňte si zadat své číslo účtu do KOS

 • Stipendia se vyplácí zpravidla bezhotovostním převodem na váš bankovní účet, který jste vyplnili v systému KOS. Číslo účtu v systému nastavíte následovně: záložka Uživatel » Osobní údaje » Upravit údaje » Upravit účet » Uložit změnu.
 • Pokud svůj bankovní účet včas nevyplníte, bude vám stipendium vydáno pokladnou (místnost T9:308) v úředních hodinách.

Případy, kdy nelze stipendium přiznat

 • Po dobu přerušení studia – nemáte status studenta.
 • Při nesplnění podmínky disciplinární bezúhonnosti v případech, kdy vám byla udělena sankce napomenutí nebo podmínečného vyloučení ze studia. (Netýká se sociálního a ubytovacího stipendia.)
 • Nesplníte-li konkrétní kritéria pro přiznání jednotlivých stipendií, která jsou popsána níže.

Prospěchové stipendium

Prospěchové stipendium se přiznává bakalářským a magisterským studentům za vynikající studijní výsledky dosažené v jednotlivých semestrech.

Výše stipendia

Výše prospěchového stipendia je odstupňována podle váženého průměru do 4 kategorií. Celkovou výši finančních prostředků schvaluje Akademický senát FIT. Výše stipendia je dále limitovaná prostředky ve stipendijním fondu, který se plní poplatky za delší studium. Zároveň ale tyto prostředky nelze využít jinak, než právě na stipendia.

Kritéria pro přiznání

Na prospěchové stipendium máte nárok jako bakalářský nebo magisterský student, jestliže jste v daném semestru splnili všechna následující kritéria:

 • Získali jste minimálně 30 kreditů z absolvovaných předmětů.
 • Počet klasifikovaných předmětů byl větší nebo roven 4.
 • Dosažený vážený průměr z předmětů, které byly klasifikovány v daném semestru, je menší nebo roven 1,50.
 • Studovali jste v prezenční nebo kombinované formě studia, a to ve standardní době studia (3 roky pro bakaláře, 2 roky pro magistra).
 • Pokud překračujete standardní dobu studia nejvýše o jeden rok, ale splňujete ostatní kritéria a zároveň jste strávili alespoň jeden semestr na studijním pobytu v zahraničí, můžete písemně požádat o výjimečné přiznání stipendia.

Podrobnosti jsou dále specifikovány v čl. 3 Stipendijního řádu.

Žádost o stipendium

O přiznání prospěchového stipendia nemusíte žádat. Na základě výsledků studia uvedených v systému KOS jsou nároky na prospěchové stipendium generovány automaticky.

Výjimkou, kdy je potřeba podat písemnou žádost, jsou např. studenti, kteří v průběhu studia byli na zahraničním výjezdu, a překročili tím standardní dobu studia.

Výplata stipendia

Prospěchové stipendium se vyplácí jednorázově a zpětně na základě studijních výsledků dosažených v předchozím semestru, a to ve dvou platebních termínech:

 • Za letní semestr se vyplácí v měsíci listopadu.
 • Za zimní semestr se vyplácí v měsíci květnu.

Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendium je vypláceno na podporu ubytování a není podmíněno ubytováním na koleji.

Výše stipendia

Stav nároku a výši ubytovacího stipendia je možné zkontrolovat v aplikaci Stipendia.

Kritéria pro přiznání

Podmínkami pro přiznání stipendia na ubytování je, že splňujete stanovené podmínky dle údajů ze systému Sdružených informací matrik studentů (SIMS):

 • Studujete bakalářský, magisterský nebo doktorský program v prezenční formě studia.
 • Studujete v prvním studijním programu nebo ve studijním programu na něj navazujícím. V případě souběžně studovaných programů jste započteni nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém jste byli do studia zapsáni dříve.
 • Nepřekročili jste standardní dobu studia v žádném ze souběžně studovaných studijních programů (3 roky pro bakaláře, 2 roky pro magistra).
 • Nemáte místo trvalého pobytu na území hlavního města Prahy. (Je-li místo vašeho studia na území Prahy.)

Kritéria pro přiznání stipendia jsou k dispozici také v aplikaci Stipendia. Jejich podobu stanovuje kromě čl. 7 Stipendijního řádu také:

Žádost o stipendium

O ubytovací stipendium není potřeba žádat. Pokud splňujete podmínky v systému SIMS, je vám přiznáno automaticky.

Výplata stipendia

Ubytovací stipendium se přiznává po dobu akademického roku s výjimkou července, srpna a září, a to na tři období v kalendářním roce. Je tedy vypláceno zpětně čtvrtletně, a to na:

 • Říjen až prosinec s výplatním termínem od 15. ledna.
 • Leden až březen s výplatním termínem od 15. dubna.
 • Duben až červen s výplatním termínem od 15. července.
 • Červenec až září s výplatním termínem od 15. října (pouze pro doktorandy).

Sociální stipendium

Sociální stipendium je přiznáváno na základě nároku, který vám potvrdí Úřad státní sociální podpory (tzv. státní sociální stipendium). Fakulta dále nabízí jednorázovou podporu v rámci tíživé sociální situace (tzv. fakultní sociální stipendium), která je popsána v sekci Účelové stipendium.

Výše stipendia

Výše sociálního stipendia je stanovena příslušným vládním nařízením.

Sociální stipendia se nezapočítávají do příjmů rodiny pro výpočet sociálních dávek a jsou osvobozena od daně z příjmů.

Kritéria pro přiznání

Tento druh sociálního stipendia je přiznán pouze studentům s občanstvím ČR, a závisí mj. na příjmu rodiny. Na stipendium máte nárok za každý kalendářní měsíc, po který splňujete následující podmínky:

 • Byli jste po celý měsíc studentem.
 • Podali jste žádost s přiloženým oznámením o přiznání přídavku na dítě nejpozději poslední pracovní den před koncem čtvrtletí.
 • Dle přiložené žádosti podle zvláštního právního předpisu vydaným Úřadem státní sociální podpory jste splňovali celý měsíc podmínky pro přiznání stipendia.
 • Máte nárok na přídavek na dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.

Podrobnosti jsou dále specifikovány v čl. 5 Stipendijního řádu.

Žádost o stipendium

O sociální stipendium je potřeba zažádat. K žádosti, podané prostřednictvím Studijního oddělení, nejpozději do 31. října, nezapomeňte přiložit písemné „Oznámení o přiznání přídavku na dítě ve zvýšené výměře“ vydané Úřadem státní sociální podpory. Pokud vám vznikne nárok až později, můžete zažádat kdykoliv v průběhu akademického roku.

Výplata stipendia

Stipendium je přiznáváno po standardní dobu studia za každý celý kalendářní měsíc, po který splňujete podmínky pro jeho přiznání. Stipendium se vyplácí zpětně čtvrtletně s výjimkou července a srpna.

Účelové stipendium

Účelová stipendia a jejich výši přiznává děkan nebo rektor na základě žádosti studenta nebo návrhu rektora, děkana, prorektorů nebo proděkanů a vedoucích pracovišť.

Příklady stipendií, o která můžete žádat

Příklady stipendií, která vám mohou být navrhnuta

 • Za zapojení se do projektu FIT studenti sobě.
 • Za absolvování studijního programu s hodnocením „prospěl s vyznamenáním“.
 • Za ocenění vaší závěrečné práce Cenou děkana.
 • Další druhy účelových stipendií jsou popsány v čl. 4 odst. 2 Stipendijního řádu.

Další stipendia

Studenti ČVUT mají možnost získat finanční podporu z dalších nadací, grantů a fondů. Finanční podpory jsou poskytovány z různých zdrojů a k různým účelům. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách ČVUT.

Kontaktní informace

Ivana Dolejšová

Referentka pro přijímací řízení, stipendia a pro program Athens

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.