Disciplinární komise

Disciplinární komise je fakultní orgán, který projednává disciplinární přestupky studentů v rámci disciplinárních řízení a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. Komisi tvoří zaměstnanci a studenti fakulty. Jednání a rozhodování komise jsou neveřejná. Činnost komise se řídí Disciplinárním řádem ČVUT.

Složení komise

Členy Disciplinární komise jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty se souhlasem Akademického senátu FIT. Komise má deset členů, z toho polovinu tvoří studenti. Disciplinární komisi pro funkční období od 19. 1. 2024 do 18. 1. 2026 jmenoval děkan ve složení:

Zaměstnanci

Studenti

Disciplinární řízení

Podnět k projednání disciplinárního přestupku se podává děkanovi. Může ho podat kdokoli jakýmkoli způsobem (např. prostřednictvím e-mailu, podatelny, Sekretariátu děkana nebo Studijního oddělení). Děkan při odůvodněném podnětu předloží návrh na zahájení disciplinárního řízení Disciplinární komisi. Ta následně projedná za účasti studenta jeho obvinění a navrhne případnou sankci. Na základě tohoto návrhu vydá děkan své rozhodnutí.

Disciplinární přestupek

Za přestupek se považuje zaviněné porušení povinností stanovené zákonem či jiným právním předpisem, vnitřními právními předpisy ČVUT nebo fakulty. Přestupkem může být např. podvádění či opisování při zkoušce nebo písemce, plagiátorství (vydávání cizí práce za vlastní), úmyslné ničení a poškozování majetku ČVUT nebo agresivní (fyzické i slovní) chování.

Možné sankce

Disciplinární komise může doporučit několik sankcí nebo může navrhnout od uložení sankce opustit. Navrženou sankcí může být napomenutí, podmínečné vyloučení ze studia (se stanovenou lhůtou k osvědčení) nebo úplné vyloučení ze studia.

Anonymizovaný přehled rozhodnutí

Rozhodnutí o uložených sankcích jsou neveřejná. Zveřejňujeme ale anonymizovaný přehled přestupků, který může poskytnout představu o závažnosti porušování předpisů a disciplinárních sankcích, které v takovém případě mohou následovat.

Akademický rok 2022/2023

Studijní program Ročník Přestupek Sankce
Bakalářský program 4. Plagiátorství bakalářské práce Vyloučení ze studia