Disciplinární komise

Disciplinární komise je fakultní orgán, který projednává disciplinární přestupky studentů a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. Komisi tvoří zaměstnanci a studenti fakulty. Jednání a rozhodování komise jsou neveřejná. Činnost komise se řídí Disciplinárním řádem ČVUT.

Disciplinární řád ČVUT

Složení komise

Členy Disciplinární komise jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty se souhlasem Akademického senátu FIT. Komise má deset členů, z toho polovinu tvoří studenti. Disciplinární komisi pro funkční období od 22. 12. 2021 do 21. 12. 2023 jmenoval děkan ve složení:

Zaměstnanci

Studenti