Softwarové inženýrství

Závěrečné práce

Diplomové práce

Implmentace zobecněné verze systému pro discriminant chronicles mining

Autor
Radek Buša
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
prof. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
Anotace
Tato práce se věnuje úpravě existujícího systému pro vytěžování odlišných průběhů událostí z dat (discriminant chronicles mining) tak, aby byl schopen přijímat vícedimenzionální vstupní data. Upravený systém bude následně použit na reálná data, která se týkají růstu monokrystalů.

Redesign administračního webového rozhraní pro routery

Autor
Bogdan Bodnar
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Hunka
Oponenti
Ing. Pavel Štěpán
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá přepracováním administračního rozhraní pro Turris routery vyvinuté sdružením CZ.NIC. Hlavním úkolem práce je návrh, implementace a testování nového administračního rozhraní s důrazem na rozšiřitelnost a za pomoci moderních přístupů a technologií. Veškerá implementace je vyvinuta na základě znalostí získaných z analytické části práce. Tato práce obsahuje analýzu stávajícího rozhraní Foris a konkurenčních řešení. Práce také popisuje návrh architektury a design uživatelského rozhraní zvoleného řešení. Výstupem této práce je samotný zdrojový kód administrátorského rozhraní, včetně automatických testů, a výsledky uživatelského testování.

Návrh a implementace modulu pro obousměrný převod mezi formáty x-definice a XML Schéma

Autor
Tomáš Šmíd
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem algoritmu pro obousměrný převod formátů X-definice a XML schéma. Práce dále popisuje problémové části transformace zmíněných datových formátů. Výsledný algoritmus je implementován jako nadstavba volně dostupné knihovny X-definice od společnosti Syntea software group a.s. v programovacím jazyce Java.

Analýza trendů ve vyhledávání v reálném čase

Autor
Samuel Butta
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Oponenti
Ing. Petr Špaček, Ph.D.
Anotace
Zpracování velkého množství dat je v posledních letech velmi populární a rozvíjející se oblast informatiky. Kromě zpracování velkého množství spíše historických dat, je velmi žádoucí zpracovávat velká data v reálném čase. Tato práce nejprve představuje a popisuje v současnosti používané technologie na zpracování velkých dat a to včetně těch umožnujících zpracování v reálném čase. Jádrem práce je návrh a implementace prototypu distribuovaného výpočetního systému, který vypočítává dotazy, u kterých došlo k výraznému nárůstu hledanosti jak pro historická data, tak pro data v reálném čase. Součástí práce je také prototyp aplikace, která vizualizuje vypočítané hodnoty.

Využití principů dolování datových toků v doporučovacích systémech

Autor
Tomáš Chládek
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Oponenti
Ing. Petr Špaček, Ph.D.
Anotace
Hlavním tématem diplomové práce je využití technik dolování dat z datových toků k doporučování novinových článků. V teoretické části jsou rozebrány principy doporučovacích systémů a jejich testování. Dále jsou popsány principy, které se v algoritmech na dolování dat z datových toků využívají. V rešerši jsou zkoumána existující řešení v doméně novinových článků a platforma, která je k experimentování použita. V části dolování dat je popsán proces získání informací a analyzována data, která jsou použita k experimentům. Proudový algoritmus implementuje různé parametrizovatelné techniky vytěžování datových toků. V experimentální části jsou zkoumány vlivy jednotlivých technik a heuristik na měřené metriky. Experimenty jsou rozděleny do kategorii dle následujích heuristik: náhodný výběr, populárnost, iterátor a nedávno navštívený článek. Testování je provedeno na platformě StreamingRec. V závěru práce je shrnutí vhodnosti technik k doporučování položek v doméně novinových článků.

Výpočet lokálně tuhého optického toku na GPU s využitím duálních čísel

Autor
Boris Laskov
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
prof. Ing. Daniel Sýkora, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Anotace
Výpočet optického toku je jedním ze základních úkolů v oblasti počítačového vidění. Během posledních tří desetiletí byla navržena různá řešení - od klasických algoritmů až po neuronové sítě. V této práci popisujeme několik metod k výpočtu optického toku. Zaměřujeme se na dva algoritmy, které explicitně zachovávají lokální tuhost výsledného vektorového pole. Kromě toho, že poskytujeme podrobný popis samotných algoritmů a souvisejících matematických nástrojů, optimalizujeme navíc výkon jedné vybrané metody s využitím GPU. V teoretické části práce rozebíráme několik algoritmů pro výpočet optického toku a popisujeme specifické pro GPU optimalizací jednoho z nich. V praktické části hodnotíme a porovnáváme kvalitu výsledků získaných každou z prozkoumaných metod. Také měříme výpočetní rychlost GPU verze vybraného algoritmu a porovnáváme ji s rychlostí výchozí sekvenční implementace. Testování se provádí na reálném produkčním videu.

Evolvabilita UI technologií

Autor
Václav Mareš
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Mgr. Ondřej Dvořák
Oponenti
Ing. David Šenkýř
Anotace
Tato diplomová práce se zaměřuje na evolvabilitu technologií uživatelských rozhraní. V textu jsou popsány jednotlivé architektury takových systémů a jejich principy. Jsou představeny dvě metodologie, které se zaměřují na koncept evolvability. Text obsahuje rozvahu nad možnými přístupy k přechodu mezi technologiemi grafických uživatelksých rozhraní. Dále obsahuje přehled dvou .NET technologií, zařazení jejich architektur a zhodnocení jejich evolvability. Uveden je také příklad aplikace a její převedení z jedné technologie do druhé. Výstupem této práce je přehled aspektů, které hrají roli při změně grafického uživatelského rozhraní.

Aplikace pro rozvoj řeči u sluchově postižených

Autor
Vojtěch Pajer
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. David Šenkýř
Oponenti
Ing. David Bernhauer
Anotace
Tato diplomová práce popisuje návrh a implementaci mobilní aplikace pro operační systém iOS. Úkolem aplikace je podpořit rozvoj řeči u dětí se sluchovým postižením za pomoci čtyř animovaných her. Při vývoji aplikace byla použita architektura VIPER, framework na tvorbu her SpriteKit a framework na zpracování zvuku AudioKit.

Analýza dotazů v distribuované grafové databázi

Autor
Lucie Svitáková
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Přestože dnes existuje několik produktů grafových databází určených pro distribuovaná prostředí, jsou v nich obvykle data distribuována na jednotlivé fyzické uzly náhodně, bez pozdější revize zatížení a možné reorganizace dat. Tato práce analyzuje současné praktiky ukládání dat v distribuovaných grafových databázích. Podle této analýzy práce navrhuje a implementuje nový modul pro grafový výpočetní framework TinkerPop, který loguje provoz vygenerovaný dotazy uživatelů. Je rovněž naimplementována samostatná aplikace pro ukládání takovýchto logovaných dat do databáze JanusGraph. Tento program rovněž spouští redistribuční algoritmus navrhující efektivnější uložení dat v clusteru. Existující algoritmus od Vaquera a spol., kompatibilní se systémem Pregel, je aplikován s podstatnými rozšířeními. Výsledkem je návrh reorganizace dat s 70-80% zlepšením komunikace mezi uzly clusteru. Takovýto výsledek je porovnatelný s jinou známou metodou Ja-be-Ja, která však vyžaduje výrazně vyšší výpočetní prostředky. Na druhou stranu metoda v této práci zavádí malou disbalanci na uzlech clusteru. Nakonec tato práce uvádí doporučení pro možná budoucí rozšíření a vylepšení.

Revitalizace diagnostického nástroje v medicíně

Autor
Petra Krnáčová
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jakub Novák
Oponenti
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Anotace
Táto diplomovaná práca sa zaoberá revitalizáciou programu DITHYRON určeného na diagnostiku porúch štítnej žľazy, ktorý vznikol v 90. rokoch minulého storočia pre operačný systém MS-DOS, do formy modulu modernej webovej aplikácie Alma Diagnostics. V rámci práce je uvedená podrobná analýza nedostatkov historickej implementácie, ktoré neumožňovali program v súčasnosti používať, rozširovať a vylepšovať. V práci sú zároveň analyzované existujúce aplikácie na pomoc s diagnostikou ochorení a problémy, ktoré limitujú ich rozšírenie. S využitím týchto informácii je navrhnutý a následné implementovaný modul na pomoc s diagnostikou porúch štítnej žľazy.

Inkrementální update úložiště pro data lineage v grafové databázi

Autor
Jan Sýkora
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce je analýza a implementace inkrementálních aktualizací úložiště data lineage v softwarovém nástroji Manta Flow. Obsahem této práce je studium současného úložiště data lineage v Manta Flow, zkoumání existujících řešení inkrementálních atualizací v systémech řízení verzí, zkoumání inkrementálního zálohování v databázích, analýza a návrh nového řešení inkrementálních aktualizací v Manta Flow a následná imlementace prototypu a provedení výkonnostního testování. Výsledný prototyp je možné nasadit do existujícího produktu Manta Flow, a tím řádově snížit časovou složitost aktualizací v úložišti data lineage.

Vývoj nástroje pro konceptuální modelování Normalizovaných systémů

Autor
Peter Uhnák
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
prof. Jan Verelst
Anotace
Tato práce se zaměřuje na tvorbu modelovacího a diagramovacího nástroje v platformě OpenPonk pro potřeby Normalizovaných Systémů a meta-systému Prime Radiant. Stručně je představena teorie Normalizovaných Systémů, platformy OpenPonk a dalších nástrojů použitých při tvorbě modeláře. Pro potřebu integrace mezi systémem Prime Radiant a implementovaným modelářem jsou analyzovány soubory XML obsahující deskripce Normalizovaných Systémů. Z analýzy je následně zkonstruován vhodný metamodel. Jak proces analýzy, tak i výstupný metamodel je detailně rozebrán. Současná notace používaná pro Normalizované Systémy je obohacena, a mimo jiné čerpá z myšlenek notací jako je diagram databází, UML diagramy tříd či stavových strojů. Jsou probrány různé možnosti, návrhy a přístupy k diagramové tvorbě modelů Normalizovaných Systémů. Dále je představena série validačních pravidel pro modely Normalizovaných Systémů. Téma samotného popisu takových pravidel je probrána, stejně jako i aktuální způsob implementace. Neboť tato práce popisuje softwarový projekt, je modelář zanalyzován a zhodnocen z hlediska testování a testovatelnosti, stejně jako i dlouhodobé údřzby. Na závěr jsou shrunty přínosy této a práce a je navřžena série kroků vhodných k budoucímu prozkoumání.

Metody pro konstrukci trénovací množiny

Autor
Tomáš Borovička
Rok
2012
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.
Oponenti
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.