Zápis z 6. zasedání Akademického senátu konaného dne 9. 11. 2022

Na 6. zasedání se schvalovaly Podmínek pro přijetí do studijních programů FIT (BI/BIE/NI/MIE), výše Prospěchového stipendia, ale AS FIT také řešil duševní zdraví studentů FIT.

Program schůze

 1. Schválení programu 6. zasedání AS FIT
 2. Schválení zápisu z 5. zasedání AS FIT
 3. Schválení Podmínek pro přijetí do studijních programů FIT (BI/BIE/NI/MIE)
 4. Schválení výše Prospěchového stipendia
 5. Vyjádření souhlasu se jmenováním člena VR FIT
 6. Různé
1.

Schválení programu zasedání AS FIT

Ještě před zasedáním senátoři D. Knop, O. Suchý a L. Procházková požádali mailem o rozšíření bodů Různé o body

 • 6a. Informace ohledně prof. Vítka,
 • 6b. Standardní magisterské předměty,
 • 6c. Odměňování doktorandů a
 • 6d. Péče o duševní zdraví studentů.

Předsedající tyto body zařadil do programu a požádal senátory o hlasování.

 • Usnesení: AS FIT schválil program 6. zasedání AS FIT s doplněním bodů Různé
 • Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
 • Usnesení bylo přijato.
2.

Schválení zápisu z 5. zasedání AS FIT

Předsedající otevřel diskuzi k tomuto bodu. Senátoři měli přístup k pracovní verzi Zápisu z 5. zasedání AS FIT a mohli jej připomínkovat do začátku zasedání. Některé technické poznámky byly ihned předsednictvem přijaty, zbývající byly přijaty a upraveny přímo na zasedání. V rámci tohoto bodu proběhla diskuze s proděkanem Z. Muzikářem ohledně schůzky nad problematikou kombinovaného studia. Nikdo další neměl k zápisu připomínky, předsedající tedy uzavřel diskuzi a požádal senátory o hlasování.

 • Usnesení: AS FIT schválil zápis z 5. zasedání AS FIT.
 • Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 1
 • Usnesení bylo přijato.
3.

Schválení Podmínek pro přijetí do studijních programů FIT

Bakalářské stud. programy v českém jazyce

Předsedající otevřel diskuzi k tomuto dokumentu a předal slovo panu proděkanovi. Z. Muzikář informoval AS o změnách v tomto dokumentu, které jsou většinově způsobeny enormním množstvím přihlášených, resp. přijatých studentů v loňském roce. Po důkladné analýze je Z. Muzikář názoru, že kvalita SCIO testů klesla, respektive úspěšnost studentů v těchto testech vzrostla. Došlo tedy k oddělení hodnocení přijímací zkoušky z Matematiky a SCIO testů – mimo jiné z důvodu, že přijímací zkouška z matematiky je hodnocena bodově a SCIO testy pomocí percentilu. Body z přijímací zkoušky z matematiky zůstávají na stejné hodnotě jako v loňském roce (70 b.), u SCIO testů se percentil zvýšil ze 70 na 85. Podle Z. Muzikáře je mimo jiné záměrem fakulty přijímat více studentů přes přijímací zkoušky z matematiky na místo SCIO testů.

D. Knop se dotázal, zda-li je v budoucnu zamýšleno přijímání studentů na základě výsledků maturitní zkoušky z matematiky. L. Procházková doplnila, že by se mohlo například jedna o tzv. Matematiky+ od Cermatu. F. Janouch doplnil technickou poznámku, že v současné době Matematika+ neexistuje a že by se tedy mohlo jednat o Matematiku rozšiřující. Inspirací mohou být Podmínky pro přijetí na FEL ČVUT. Z. Muzikář souhlasí s otevřením diskuze o této možnosti přijetí ke studiu.

L. Procházková se dotázala, jestli má fakulta statistiku percentilu ze SCIO testů uchazečů a jestli zmíněná kapacita 1200 studentů je únosná pro personální zajištění výuky na fakultě. O. Suchý doporučuje snížení tohoto čísla, aby byl také dán signál studentům, jaké množství je fakulta schopna pokrýt. Z. Muzikář zmiňuje, že počet přijatých a zapsaných studentů se vždy liší a tento počet je odvozen poměrově. Dále proběhla diskuze mezi děkanem, Z. Muzikářem, D. Knopem, O. Suchým, L. Procházkovou, P. Šťastným, J. Janouškem a P. Tvrdíkem ohledně kapacity počtu přijímaných studentů. Upozorňovali mimo jiné na to, že v případě vyššího počtu studentů prvního ročníku by bylo potřeba navýšit i počet paralelek v předmětech prvního ročníku.

O. Suchý se dotázal, jaký počet zapsaných studentů je cílem pro fakultu. Z. Muzikář zmínil, že cílové číslo je 850 zapsaných studentů. Děkan doplňuje, že proto jsou podmínky přijímání nastavené na nové hodnoty, dle těchto požadavků by v letošním akademickém roce, tedy 2022/2023, fakulta dosáhla přijetí obdobného počtu studentů.

J. Janoušek doplnil technickou poznámku, že primární problém v současné chvíli jsou prostory, nikoliv personální zajištění. Ujistil, že například KTI je schopna personálně zajistit předmět PA1 pro první ročník i ve větším množství. Dále proběhla technická oprava dokumentu a zapracování připomínek od senátorů, například doplnění informací o používání Aplikace na přijímací řízení, upřesnění možnosti přijetí na základě FIKSu za poslední 4 roky a doplnění informací o online zápisu do studia. Pan děkan si všechny připomínky v dokumentu osvojil.

J. Meinlschmidt se dotázal, z jakého důvodu je nutné vyžadovat kopii maturitního vysvědčení i od studentů, kteří již na fakultě studovali. Z. Muzikář reagoval, že se jedná o legislativní problém, jelikož fakulta má povinnost archivovat složku studenta i po ukončení studia a nemůže svévolně přenášet dokumenty z jedné složky do druhé.

J. Meinlschmidt se dotázal, z jakého důvodu nedošlo k vypsání specializace Informační bezpečnost v kombinované formě pro nadcházející běh. P. Tvrdík reagoval, že důvodem jsou nedostatečné personální kapacity.

Další připomínky do diskuze již nebyly, předsedající tedy uzavřel diskuzi a požádal senátory o hlasování.

 • Usnesení: AS FIT schválil Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy bakalářského studijního programu Informatika pro AR 2023/24 po zapracování připomínek osvojených panem děkanem.
 • Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 1
 • Usnesení bylo přijato.
Navazující magisterský stud. program v českém jazyce

Předsedající otevřel diskuzi k tomuto dokumentu. Senátoři navrhli obdobné technické opravy jako u předchozího dokumentu, aby byla dodržena konzistentnost. Tyto připomínky si pan děkan také osvojil. Dále proběhla diskuze mezi děkanem, Z. Muzikářem, D. Knopem a D. Sedláčkem o definování přijímací komise a definování bodové hranice pro přijetí ke studiu.

Další připomínky do diskuze již nebyly, předsedající tedy uzavřel diskuzi a požádal senátory o hlasování.

 • Usnesení: AS FIT schválil Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy navazujícího magisterského studijního programu Informatika pro AR 2023/24 po zapracování připomínek osvojených panem děkanem.
 • Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
 • Usnesení bylo přijato.
Bakalářský stud. program v anglickém jazyce

Předsedající otevřel diskuzi k tomuto dokumentu. Senátoři navrhli drobné technické opravy, například v anglickém názvosloví. Tyto připomínky si pan děkan osvojil.

Další připomínky do diskuze již nebyly, předsedající tedy uzavřel diskuzi a požádal senátory o hlasování.

 • Usnesení: AS FIT schválil Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy bakalářského studijního programu Informatics pro AR 2023/24 po zapracování připomínek osvojených panem děkanem.
 • Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
 • Usnesení bylo přijato.
Navazující magisterský stud. program v anglickém jazyce

Předsedající otevřel diskuzi k tomuto dokumentu. Senátoři navrhli obdobné technické opravy jako u předchozího dokumentu, aby byla dodržena konzistentnost. Tyto připomínky si pan děkan také osvojil.

Další připomínky do diskuze již nebyly, předsedající tedy uzavřel diskuzi a požádal senátory o hlasování.

 • Usnesení: AS FIT schválil Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy navazujícího magisterského studijního programu Informatics pro AR 2023/24 po zapracování připomínek osvojených panem děkanem.
 • Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
 • Usnesení bylo přijato.

O. Suchý v návaznosti na schvalování požádal pana děkana o opravy dokumentů k doktorskému studiu, jelikož schválené podmínky pro přijetí do doktorského programu, které jsou téměř prázdné a odkazují se na Směrnici děkana, která neprochází schvalováním v AS, jsou na hranici zákonnosti. Dále proběhla diskuze mezi děkanem, O. Suchým o definování Podmínek pro přijetí do doktorského studijního programu a fungování vypisování rámcových témat dizertačních prací. Děkan souhlasil s úpravou přijímacích podmínek v podobném duchu, jako jsou podmínky pro bakalářské a magisterské studium, současně ale uvedl, že nemůže přislíbit uskutečnění změn tak, aby byly platné pro následující přijímací řízení.

J. Janoušek doplnil technickou poznámku, že doktorské studijní programy uskutečňované na vysokoškolských ústavech ČVUT mají Podmínky pro přijetí rozepsané a schvalované přímo AS ČVUT. S. Jeřábek dále doplnil do diskuze informaci, že Podmínky pro přijetí mají ze zákona určenou lhůtu 4 měsíců před koncem podání přihlášek (Zákon 111/1998 sb., § 49, odstavec (5)).

4.

Schválení výše Prospěchového stipendia

Předsedající otevřel diskuzi k tomuto bodu a požádal proděkana o vyjádření.

Z. Muzikář informoval, že v tomto semestru došlo k navýšení vyplácených částek o 500 Kč, tedy na 16 000 Kč pro nejlepší kategorii, a věří, že nové výše bude fakulta schopna pokrýt ze Stipendijního fondu i do budoucna. L. Procházková poděkovala panu děkanovi za vyslyšení prosby studentů o navýšení stipendií.

K bodu neměl nikdo připomínky, předsedající tedy ukončil diskuzi a požádal senátory o hlasování.

 • Usnesení: AS FIT schválil výši Prospěchového stipendia za LS 2021/22.
 • Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
 • Usnesení bylo přijato.
5.

Vyjádření souhlasu se jmenováním člena VR FIT

Předsedající otevřel diskuzi k tomuto bodu a požádal děkana o představení kandidáta. Děkan informoval senát, že prof. Tvrdíka nominoval do VR FIT již v lednu v rámci souhlasu ostatních členů VR. Od té doby žádného jiného kandidáta senátu nenavrhl a nechal toto místo neobsazené. Nyní žádá senát o souhlas se jmenováním prof. Tvrdíka. Dodal, že pokud senát k tomuto jmenování opět nedá souhlas, již prof. Tvrdíka nebude navrhovat a případně navrhne jiného kandidáta. Zmínil také, že prof. Tvrdík je kapacitou ve svém oboru a přál si, aby ve VR měly zastoupení všechny obory, které se na fakultě vyskytují.

Předseda T. Nováček informoval senátory, že z důvodu nefunkčnosti hlasovací aplikace ČVUT (hlasovani.cvut.cz) bude hlasování provedeno pomocí aplikace aDoodle. Před zahájením tajného hlasování P. Šťastný požádal dle článku 4, odstavce 6 Jednacího řádu AS FIT o schválení tohoto usnesení pouze v případě, že bude pro nadpoloviční většina členů senátu účastnících se zasedání.

 • Usnesení: AS FIT vyjádřil souhlas se jmenováním prof. Ing. Pavla Tvrdíka, CSc., členem Vědecké rady FIT.
 • Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 3
 • Usnesení bylo přijato.
6.

Různé

Předsedající otevřel diskuzi k bodům Různé.

6a. Informace ohledně prof. Vítka

Děkan informoval, že prof. Vítek získal ERC grant, který skončil v září, byl podán další, který nebyl bohužel úspěšný, fakulta nabídla prof. Vítkovi financování jeho laboratoře, což nebylo prof. Vítkem reflektováno. Děkan je toho názoru, že prof. Vítek nechtěl odčerpávat finance z rozpočtu fakulty. Dále informoval, že zhruba polovina členů jeho laboratoře fakultu opustila, zbylým členům laboratoře děkan nastavil úvazky, aby zůstali součástí fakulty. Dále byl prof. Vítkem získán EXPRO projekt v hodnotě 50 milionů na dalších 5 let, který, na rozdíl od ERC projektu, nelze převést na jinou součást bez souhlasu děkana, resp. rektora univerzity. Rektor však děkana osobně informoval, že není jeho úmyslem tento projekt převádět mimo fakultu. V současné chvíli probíhá komunikace mezi prof. Vítkem a děkanem, který administrativní část vedení laboratoře převedl na nového vedoucího, prof. Christophera Kirsche, prof. Vítek zůstává vedoucím výzkumné skupiny. Zmíněný projekt by měl začít 1. ledna 2023. Děkan ubezpečil senátory, že se snaží, aby prof. Vítek na fakultě setrval.

O. Suchý se dotázal, jestli má FIT jistotu, že prof. Vítek chce zůstat na FITu, jelikož má informace, že například  Matematicko-fyzikální fakulta UK má připravenu pozici vhodnou pro prof. Vítka. D. Knop dále doplnil otázku, jakým způsobem příště řešit takové problémy fakulty, aby nemuselo docházet k pomoci ze strany pana rektora. Děkan reagoval, že o těchto informacích ví, nicméně diskuze s prof. Vítkem nadále probíhá a děkan se snaží, aby prof. Vítek zůstal na fakultě. Na dotaz T. Vally o krocích, které v tuto chvíli děkan pro prof. Vítka udělal, zmínil, že mu odebral administrativní povinnosti spojené se správou laboratoře, což bylo prof. Vítkem kvitováno. V současné době je dle děkana nejspíše největším problémem osoba pana tajemníka. O dalším postupu bude děkan AS informovat.

D. Knop zmínil, že laboratoř prof. Vítka je v současné době jedinou laboratoří, která není součástí žádné katedry, a že by bylo vhodné ji k nějaké katedře přidružit, popřípadě vytvořit zcela novou katedru. J. Janoušek dále doplnil, že v roce 2019 zmiňoval možnost, aby laboratoř byla připojena ke KTI, nicméně tato možnost nebyla projednána. Dle jeho názoru je potřeba, aby fakulta udělala vše pro to, aby prof. Vítek na fakultě setrval.

 6b. Standardní magisterské předměty

Děkan informoval, že již probíhá debata mezi ním a předkladatelem D. Knopem, oba zmínili, že není v současné době potřeba tento bod probírat na zasedání.

6c. Odměňování doktorandů

Předsedající předal slovo předkladateli O. Suchému. Ten se dotázal, jakým způsobem jsou v současné době řešeny odměny za vědecko-výzkumnou činnost doktorandů, kteří nejsou na fakultě zaměstnaní. Děkan informoval, že v současné době není žádný předpis, který by tímto způsobem definoval hodnocení doktorandů, kteří nejsou zároveň zaměstnanci. Připomněl, že všichni doktorandi bez rozdílu jsou odměňováni na konci roku, jelikož vždy zbývá ve fondech nějaká část peněz na odměňování doktorandů za vědecko-výzkumnou činnost. O. Suchý se ještě dotázal, zda-li zmíněný předpis bude do konce tohoto kalendářního roku v provozu, to děkan vyloučil. Děkan však doplnil, že se pracuje na předpisu pro odměňování zaměstnanců za vědecko-výzkumnou činnost, jehož součástí by mělo být i odměňování doktorandů. Tento předpis se ovšem bohužel nestihne do konce roku připravit.

6d. Péče o duševní zdraví studentů

Děkan informoval senátory o nešťastné události o pádu studenta z budovy FITu v minulém týdnu. Doplnil, že bohužel fakulta a ani on osobně nemá v současné době žádné navazující informace, než ty, které sdělil všem členům akademické obce. L. Procházková navrhla připravit přednášku o duševním zdraví a práci s ním, zároveň přípravu akademické obci přístupných materiálů na toto téma, dále pak navrhla upravit některé ze stávajících prostor fakulty na relaxační místnost, kde by si mohli studenti tzv. vyčistit hlavu. J. Janoušek zmínil informace, které senátorům rozeslal mailem, dále zmínil, že FIT má problémy s místnostmi a je tedy potřeba se pořádně zamyslet nad vytvořením této místnosti. L. Procházková zmínila, že se mohou inspirovat školami v Singapuru, ze kterých má zkušenosti P. Šťastný. Třetí návrh L. Procházkové bylo zřízení podpůrné skupiny pro tyto případy. Děkan je velmi nakloněn a otevřen těmto možnostem, rád by se v prvé řadě pokusil najít globální řešení této problematiky. Informoval senátory, že téma otevřel na posledním Kolegiu rektora, kde proběhla širší diskuze a ukázalo se, že tyto problémy neřeší pouze naše fakulta. J. Janoušek ještě doplnil technicky, že toto téma rezonuje napříč celým ČVUT, zmínil schůzku kolegia rektora, na které je pozvána paní ředitelka CIPSu a kde se bude tato problematika a možné řešení probírat. Dále členy AS pozval na zasedání AS ČVUT 30. listopadu, kde se tímto tématem budou také zabývat.

L. Procházková se dotázala děkana, proč již není na fakultním webu viditelné prohlášení o útocích v Bratislavě. Děkan informoval, že prohlášení na fakultních stránkách stále je, nejspíše po určité době bylo přesunuto z hlavní stránky na stránku zprávy. Nejednalo se o úmysl, avšak o systémový postup přesunu zpráv v rámci webu.

L. Procházková dále apelovala na děkana, aby v rámci prohlášení bylo více poukázáno na LGBT+ komunitu. Děkan však stojí za původním prohlášením, protože nerozlišuje žádné vyznání, orientaci a je myšleno pro všechny bez rozdílů. P. Šťastný reagoval, že sice byl tímto splněn účel vyjádření se ke skutečnostem z Bratislavy, nicméně forma mu přijde nedostatečná. S. Jeřábek a další senátoři souhlasili s aktuálním zněním prohlášení. O. Suchý se dotázal L. Procházkové, jestli v současné chvíli jde studentům o to, aby se do prohlášení doplnila informace ohledně LGBT+ komunitě. Dále proběhla diskuze mezi děkanem a senátory o obsahu zmíněného prohlášení.

Další body do Různého již nebyly. Předsedající V. Miškovský poděkoval všem senátorům, členům vedení a hostům za účast a ukončil 6. zasedání AS FIT v 16:41.

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Tomáš Nováček