Mgr. Tomáš Houdek, Ph.D.

Projekty

Politeia 21

Řešitelé
Mgr. Tomáš Houdek, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Jakub Šenovský, Ph.D.
doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.
Ing. Adam Vesecký
Sara Polak, Ph.D.
Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.
Období
2021
Popis
Projekt je zaměřen na virtuální simulaci života lidí v idealistické společnosti. Pro tuto simulaci byl vybrán Platónův spis Ústava, protože je v mnoha ohledech základem všech pozdějších utopistických představ o „dokonalé společnosti“, které jsou postavené na realizaci „obecného dobra“, jako jsou např. Utopie Thomase Mora a Sluneční stát Tommasa Campanelly. Idealistické založení takové simulace společnosti má tu výhodu, že na poměrně malém vzorku populace lze zkoumat provázanost specifické ideologie společnosti, mravního řádu, konkrétních etických voleb, podmíněnosti těchto etických voleb společenským postavením, prostředím a individuálními zájmy jednotlivých členů v dané společnosti.

Hlavním záměrem je vytvořit sice virtuální, ale skutečně lidskou, tedy na přímé interakci avatarů postavenou a fungující společnost. Přestože počáteční podmínky společnosti (zákony, zvyky, rozdělení rolí atp.) budou dány výzkumníky na základě podrobné analýzy Platónovy ústavy, bude však nakonec záviset pouze na samotných účastnících, zda se danému uspořádání podvolí, či jej (z jakýchkoliv důvodů) změní. Právě sociální interakce mezi účastníky tak rozhodnou jednak o průběhu experimentu, jednak o konečné podobě obce.

Interdisciplinarita
Projekt si klade za cíl představit zcela novátorský přístup ke zkoumání teoretických konceptů, který dalece přesahuje hranice nejen filosofie, ale i sociologie, kulturní a sociální antropologie a příbuzných společenskovědních oborů. Jde o přístup interdisciplinární, využívající poznatků celé řady vědních oborů, ať již z oblasti technologické, přírodovědné či společenskovědní.

Inovace
Teprve v současné době můžeme díky rozvoji informačních technologií podrobit experimentálnímu zkoumání řadu otázek, které si od nepaměti kladou badatelé v oblastech filosofie, humanitních a společenských věd. Dosavadní hypotézy bylo možné zkoumat pouze pomocí sice složité a velmi komplexní, ale stále teoretické argumentace. Samotný fakt, že diskuse např. o platónských konceptech probíhá s různou intenzitou bezmála dvě a půl tisíciletí po jejich sepsání minimálně naznačuje, že logická argumentace a prostá spekulace nejsou s to teoretické otázky uspokojivě vyřešit. Pokud pomineme minimálně z dnešního pohledu nejen eticky a legislativně nepřijatelný „reálný experiment“, nabízí se nám experimentální ověření ve virtuálně simulovaném prostředí na základě interakce dostatečného množství participantů jako nejlepší z možností.

Užitelnost
Výzkumný záměr projektu vyžaduje vytvoření komplexního a realitě co nejlépe odpovídajícího virtuálního prostoru, jehož specifické podmínky bude možné snadno upravovat. Vzniklý funkční simulátor tak bude následně možné využít pro další výzkumnou činnost, stejně jako pro vzdělávací účely především v oblasti školství, ale i ve státní či podnikové sféře.