prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.

Vedoucí Katedry informační bezpečnosti

Závěrečné práce

Dizertační práce

Algoritmy kryptoměn

Stupeň
Téma dizertační práce
Popis tématu

Kryptoměny jsou novým fenoménem, který je založený na decentralizaci a umožňuje nám anonymní platby. V dnešní době existuje přes tisíc kryptoměn, které jsou založené na různých konceptech, jako jsou např. proof-of-work nebo proof-of-stake. Cílem bude navrhnout novou kryptoměnu, která by splňovala bezpečnostní požadavky i požadavky trhu jako jsou škálovatelnost, dostatečná rychlost zpracování transakcí, nízká latence a byla by šetrná k životnému prostředí.

Detekce malware

Stupeň
Téma dizertační práce
Popis tématu

Škodlivý kód neboli malware patří v dnešní době mezi největší bezpečnostní hrozby. Každodenně se vygeneruje ohromné množství nového škodlivého kódu, a protože není možné analyzovat každý vzorek zvlášť, je potřeba vyvinout automatické mechanismy, které by ho dokázaly detekovat. Ukazuje se, že algoritmy strojového učení jsou vhodným nástrojem pro automatickou detekci malware. Pomocí nich je možné detekovat i zero-day malware, avšak na rozdíl od standardních postupů, jako je detekce založena na signaturách, dosahují vyšší false positive (FP). Cílem dizertační práce bude vyvinout automatický systém pro detekci malware dosahující solidní přesnost klasifikace a mající minimální FP.

Mixed-radix conversion (MRC) algoritmus pro převod výsledků ze soustavy lineárních kongruencí do soustavy lineárních rovnic

Stupeň
Téma dizertační práce
Popis tématu

Řešení celočíselné soustavy lineárních rovnic (SLR) bez zaokrouhlovacích chyb lze provést pomocí rozdělení řešení do soustav lineárních kongruencí (SLK) a následného převodu výsledků do množiny řešení původní SLR. K tomuto převodu se používá tzv. MRC algoritmus, který má složitost O(nm2), kde n je dimenze matice a m je počet použitých SLK (modulů).

Cílem práce je nalézt efektivnější způsob použití MRC algoritmu, který těží ze znalosti vzájemné datové závislosti řešení SLR. Rovněž je možné navrhnout zparalelnění nově navrženého algoritmu. Výsledkem je metoda založená na MRC pracující s menší složitostí než O(nm2) pro řešení zpětného převodu výsledků SLK na výsledky SLR.

Modelování chování polovodičových komponent vlivem ionizujícího záření

Stupeň
Téma dizertační práce
Popis tématu

Chování různých obvodů založených na polovodičích je kromě jiných faktorů závislé taktéž na prostředí, ve kterém jsou provozovány. Žádanou informací pro uživatele různých HW zařízení je spolehlivost těchto zařízení v závislosti na stáří, a s tím do určité míry související odolnost polovodičových komponent vůči ionizujícímu záření.

Téma dizertační práce je matematické modelování chování HW polovodičových komponent na různé technologické úrovni v závislosti na ozáření ionizujícím/korpuskulárním zářením. Cílem práce je vytvořit model chování HW zařízení zahrnující faktory stárnutí a degradace materiálů vlivem ozařování. Výsledky budou využitelné pro určení spolehlivosti/doby bezchybné funkcionality obvodů vystavených ozáření nebo dlouhodobému používání.

Post-kvantová kryptografie

Stupeň
Téma dizertační práce
Popis tématu

Studium vhodných post-kvantových kryptosystémů je již dlouhodobě v zájmu kryptologů. Důvodem jsou zdárně se rozvíjející technologie kvantových počítačů, které by mohly svými vlastnostmi za použití vhodných faktorizačních algoritmů ohrozit bezpečnost asymetrických kryptosystémů.

Téma dizertační práce je studium a analýza stávajících a návrh nových metod kryptografických post-kvantových algoritmů. Cílem je vytvořit takový asymetrický kryptosystém, který by byl odolný vůči útokům za použití kvantových počítačů a byl by implementačně jednoduchý a bezpečný.

Jedním z kandidátů post-kvantových kryptosystémů vhodných pro analýzu a případnou úpravu je asymetrický šifrovací algoritmus McEliece založený na binárních Goppa kódech. Tento algoritmus vyhovuje bezpečnostním požadavkům kladeným na asymetrické kryptosystémy dnešní doby, avšak je zde problém s jeho velkou prostorovou složitostí. Snaha o zkrácení velikosti klíčů u tohoto algoritmu muže být dobrou počáteční výzvou pro další výzkum.

Specializovaný hardware pro modulární aritmetiku

Stupeň
Téma dizertační práce
Popis tématu

Cílem je návrh a implementace specializovaných hardwarových architektur pro výpočet modulárních aritmetických operací. Výsledky jsou použitelné v kryptografii eliptických křivek, stejně jako i v jiných systémech, které využívají modulární aritmetiku.

Výzkum chování fyzikálně neklonovatelných funkcí (PUF) a generátorů skutečně náhodných čísel (TRNG)

Stupeň
Téma dizertační práce
Popis tématu

Současné hardwarové komponenty kryptografických systémů se neobejdou bez kvalitních TRNG. Rovněž jsou žádané spolehlivé generátory klíčů, které jsou založené na PUF. Takové generování klíčů je z hlediska bezpečnosti velmi žádané, a to proto, že tímto způsobem vygenerovaný klíč zůstává „tajemstvím“ samotného hardware kryptosystému.

Téma dizertační práce je studium chování navržených PUF a TRNG z hlediska jejich dlouhodobé stabilní odezvy. Cílem práce je prozkoumat stávající a navrhnout nová řešení PUF a TRNG, která jsou vhodná pro účely dlouhodobého generování kvalitního výstupu u TRNG, a která dávají rovněž garanci stabilního generování klíčů vycházejícího z odezev PUF. Práce zahrnuje studium a pochopení chování těchto komponent na statistické úrovni a taktéž na úrovni fyziklální/technologické.

Bakalářské práce

Fyzicky neklonovatelné funkce na FPGA

Autor
Filip Kodýtek
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.
Oponenti
Ing. Jiří Buček, Ph.D.

Správa bezpečnostních událostí na Windows serveru 2008 R2

Autor
Silvie Müllerová
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.
Oponenti
Ing. Jiří Kašpar
Anotace
Tato bakalářská práce má vybraným administrátorům, IT specialistům a bezpečnostním manažerům umožnit nahlédnout do problematiky bezpečnostních logů a jeho managementu v podnikovém prostředí. První část práce je věnována úvodu do problematiky a vysvětlení základních pojmů, které s tvorbou logů souvisejí. Druhá část je zaměřena především na praktickou ukázku automatického sběru logů a analýzu. Popisuje metodologický proces, jak by mohla organizace v případě logování událostí správně postupovat. Tato část je zaměřena na současné prostředí provozované jednou organizací ve státním sektoru, kde je majoritně prosazována platforma MS Windows.

Diplomové práce

Kryptoanalýza šifry Baby Rijndael

Autor
Josef Kokeš
Rok
2013
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.
Oponenti
Ing. Jiří Buček, Ph.D.

Analýza složitosti binárních algoritmů pro modulární inverzi

Autor
Ivana Trummová
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.
Oponenti
Ing. Jiří Buček, Ph.D.
Anotace
Modulární inverze je operace, která se v moderní vědě a technice hojně využívá – zejména v kryptografii. Existuje více způsobů, jak modulární inverzi najít, a hledání ideálního způsobu stále není u konce. V této práci představujeme analýzu složitosti vybraných algoritmů a některé z nápadů z relevantní literatury, jak tyto algoritmy vylepšit.

Řešení soustav lineárnich rovnic v modulární aritmetice na GPU

Autor
Martin Černý
Rok
2013
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.
Oponenti
Ing. Tomáš Zahradnický, Ph.D.

Využití GPU architektur pro kryptoanalýzu vybraných šifer hrubou silou

Autor
Miroslav Moňok
Rok
2013
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.
Oponenti
Ing. Jiří Buček, Ph.D.

Implementační aspekty kryptografie eliptických křivek

Autor
Daniel Kobrle
Rok
2013
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.
Oponenti
Ing. Jiří Buček, Ph.D.

Asymetrický šifrovací algoritmus McEliece

Autor
Vojtěch Myslivec
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.
Oponenti
Ing. Josef Kokeš
Anotace
V této práci se zabýváme asymetrickým kryptosystémem McEliece, který je založený na samoopravných lineárních kódech a je jedním z kandidátů pro asymetrickou postkvantovou kryptografii. V práci uvádíme základní definici tohoto kryptosystému, variantu pro digitální podpis a věnujeme se též existujícím kryptoanalýzám a praktickým aspektům tohoto systému. V rámci práce vznikla ukázková implementace v softwaru Wolfram Mathematica, na které bylo provedeno měření časových závislostí algoritmů.

Algebraická kryptoanalýza Baby Rijndael

Autor
Lenka Vábková
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.
Oponenti
Ing. Josef Kokeš
Anotace
V této práci se zabýváme algebraickou kryptoanalýzou šifry Baby Rijndael. Baby Rijndael je zjednodušená verze nejpoužívanější symetrické blokové šifry AES. Provádíme útoky se znalostí otevřeného a šifrového textu. Postupně jsme útočili na jednu, dvě a čtyři rundy této šifry. Každou rundu si můžeme vyjádřit pomocí soustavy rovnic do stupně maximálně 2. Při útoku se snažíme tuto soustavu vyřešit a k tomu používáme algoritmy XL, XSL, T' a další heuristické postupy. Pro jednu rundu se nám podařilo šifru prolomit. Pro dvě rundy jsme museli znát čtvrtinu bitů klíče a pro čtyři rundy jsme museli znát skoro polovinu bitů klíče.

Výběr bitů pro SRAM PUF levného mikrokontroléru

Autor
Gabriela Hánová
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.
Oponenti
Ing. Filip Kodýtek
Anotace
Tato práce se věnuje fyzicky neklonovatelným funkcím (Physical Unclonable Function - PUF) a metodám výběru bitů pro PUF na nízkonákladovém mikrokontroléru. Nejprve je provedena rešerše týkající se problematiky PUF se zaměřením na SRAM mikrokontroléru. Následně je popsán návrh metody výběru bitů pro PUF a jeho praktické použití pro generování kryptografických klíčů. Je zde navázáno na práce [1] a [2]. Výsledkem práce je návrh a implementace PUFu na mikrokontroléru, sloužící k identifikaci zařízení a generování kryptografických klíčů a jeho analýza v různých teplotních podmínkách.

Současný vývoj autentizovaného šifrování a jeho použití v protokolu TLS

Autor
Jan Žák
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.
Oponenti
Ing. Jiří Buček, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zaměřuje na přidání nové šifrovací sady s autentizovaným šifrováním do OpenSSL implementace TLS protokolu použitím EVP API. Nová šifra byla vybrána z přihlášených algoritmů do CAESAR soutěže. Nová šifrovací sada byla úspěšně otestována analýzou TLS síťové komunikace mezi serverem a klientem.

Analýza chování a vylepšení navrženého PUF na FPGA

Autor
Filip Kodýtek
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.
Oponenti
Ing. Jiří Buček, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá fyzicky neklonovatelnými funkcemi (PUF) na FPGA. Nejprve poskytneme čtenáři literární rešerši týkající se problematiky PUF obecně a také různé konstrukce PUF se zaměřením na ty, jež jsou vhodné pro FPGA. Poté představíme PUF založený na kruhových oscilátorech, navržený v naší předešlé práci, a popíšeme jeho vlastnosti. Tento PUF je následně analyzován a testován v různých teplotních podmínkách a při různém napájecím napětí. Na základě výsledků provedených experimentů navrhneme vhodné úpravy tohoto PUFu ke zvýšení kvality jeho výstupu.