Ing. David Pešek

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Informační bezpečnost pro učitele základních škol, školní mládež a studenty

Autor
Kateřina Šebestová
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Pešek
Oponenti
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá informační bezpečností a analýzou informačně bezpečnostních rizik pro žáky základních škol. V rámci práce bylo provedeno dotazníkové šetření na několika školách, jehož cílem bylo zjistit současný stav povědomí o informační bezpečnosti ve vybraných oblastech. Na základě výsledků dotazníku a analýzy preventivních opatření konkrétní základní školy, byly vypracovány návrhy preventivních aktivit, které mohou školy učinit pro podporu výuky informační bezpečnosti.

BillSaver - Technicka analýza a proof of concept

Autor
Patrik Malý
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Pešek
Oponenti
Ing. Jiří Mlejnek
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá technickou a ekonomickou stránkou projektu BillSaver, který má za úkol vytvořit jednotný elektronický účtenkový systém, s přehledem jednotlivých pokožek na účtence a dostupný z mobilní aplikace. BillSaver dále usnadňuje vedení osobního učetnictví kvůli názornému přehledu spotřebitelské nákupní historie. Práce probírá různé procesy, architektonické vzory a technologie za účelem vytvoření prvotní architektury systému. Práce se dále zaměřuje na studii proveditelnosti ve které vytvoří plán budoucího vývoje, zanalyzuje finanční stránku celého projektu a zhodnotí potencionální rizika. Vytvořené řešení poskytuje flexibilní, škálovatelnou a robustní architekturu která splňuje stanovené požadavky obchodníku a spotřebitelů. Dále architektura poskytuje jednoduchou cestu k budoucí expandibilitě. Studie proveditelnosti stanovuje konkretní postup při budoucím vývoji, stanovuje rozpočet, odhaduje budoucí výnos a popisuje odhadnuta rizika a navrhuje jejich případnou mitigaci. Na závěr práce je vytvořen proof of concept, který testuje navrženou architekturu.

Analýza a návrh aplikace zjednodušující výběr notebooků

Autor
Pavel Čermák
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Pešek
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá problematikou výběru notebooků se zaměřením na netechnologicky znalou populaci. Cílem bylo provést analýzu aktuálních řešení a uživatelských požadavků. Na základě analýzy byla navržena aplikace, která zjednodušuje a zrychluje celkový proces výběru notebooku. Návrh umožňuje rozšiřitelnost pro jiné produkty či do jiných zemí, zároveň také pokrývá funkce, které aktuálně žádné z existujících řešení nenabízí. V závěru práce najdete studii proveditelnosti s ekonomickým zhodnocením pořízení a provozu aplikace.

Podpora efektivní organizace "tábora"

Autor
Tomáš Kasal
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Pešek
Oponenti
Ing. Pavel Náplava, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou osob a procesů jakkoliv souvisejících s organizací dětských táborů. Na základě výstupů této analýzy jsou v práci popsány pro tábor klíčové procesy, ze kterých jsou následně vybrány ty, jež je možné podpořit novou webovou službou. Tato služba nabízí propojení provozovatelům táborů, rodičům a organizátorům a výrazné zjednodušení jejich práce na efektivním průběhu organizace tábora tím, že podporuje na jednom místě klíčové činnosti s organizací takových akcí související. V této práci je pro webovou službu navržena vhodná monetizační strategie. Dále je zpracován business case model, ve kterém je zpřesněn odhad počtu potenciálních zákazníků, příjmů a výdajů a na základě těchto údajů vypočítána návratnost webové služby dle různých scénářů. V závěrečné části práce jsou navržena možná rozšíření do budoucna, která opět vychází z analýzy toho, jak udělat organizaci tábora efektivnější.

Vytvoření počítačové hry v prostředí automobilových závodů, kde bude možno získávat manažerské dovednosti

Autor
František Sciranka
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Pešek
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Táto bakalárska práca sa zaoberá motošportom. Práca analyzuje detaily z trhu hier v tomto segmente, vedenia tímu, súvis medzi vekom a výkonom pilota, funkciou zamestnancov a vplyv schopností jazdca, auta a vlastnosti okruhu na výsledky pretekov. Práca tiež analyzuje spôsob rozhodovania pri výbere názvu, jazdcov, dodávateľov, či vývoji vozidla, alebo výbere vhodnej série. Na analýzu nadväzuje Návrh vhodných algoritmov a podoby hry. Štúdia uskutočniteľnosti rozoberá náklady, výber technológií, vhodných algoritmov, a stratégiu predaja.

Informační systémy v hokejovém klubu HC Smíchov 1913

Autor
Matěj Černík
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Pešek
Oponenti
Ing. Pavel Náplava, Ph.D.
Anotace
V bakalářské práci se zabývám informačními systémy v hokejovém klubu HC Smíchov 1913. Základem práce je popis klubu a jím využívaných systémů. Tento popis zachycuji mimo jiné pomocí jazyka ArchiMate. Situaci zasazuji do kontextu českého sportovního prostředí průzkumem v jiných klubech a analýzou dalších systémů pro sportovní kluby. Na základě získaných znalostí nejdříve navrhuji nový web klubu, pro který také vytvářím specifikaci rozhraní pro získání dat z klubového informačního systému. Zajišťuji implementaci tohoto webu a provádím jeho testování a vyhodnocování. Díky tomuto vyhodnocování zjišťuji, že je web bez potíží použitelný a že oproti původnímu webu došlo k více než trojnásobnému nárůstu návštěvnosti, dvojnásobnému nárůstu zapojení uživatelů a více než 50% zvýšení podílu uživatelů, kteří na webu nalezli požadované informace. Dále se zabývám úpravami využívání informačních systémů klubu. Tyto úpravy navrhuji současně s návrhy změn ve fungování klubu. Značnou část činností (komunikaci, správu souborů, vyhodnocování, řízení změn) navrhuji podpořit službami Microsoft 365. Pro tyto služby navíc vytvářím nástroje pro automatickou správu (zejména pro tvorbu uživatelských účtů, skupin uživatelů a přiřazování uživatelů do těchto skupin). Zbytek činností doporučuji klubu podpořit stávajícím informačním systémem. Ve studii proveditelnosti dalšího rozvoje tohoto systému řeším jednak způsob dalšího využívání systému, jednak uvádím seznam funkčních i nefunkčních požadavků kladených na tento systém. Vedení klubu poskytuji podklady pro výběr jedné z nabízených variant, případně využívání jiného systému. Úpravy vnitřních systémů klubu a jeho webových stránek jsou navzájem propojené. Web na jedné straně získává data z klubového evidenčního systému, na straně druhé zobrazuje osobám v klubu potřebné informace a nabízí nástroje pro správu komunikace v klubu. V rámci celé práce kladu důraz na propojení jednotlivých činností klubu, umožnění jeho dlouhodobého a systematického rozvoje a vyhodnocování všech oblastí fungování klubu.

Diplomové práce

Frontend webové aplikace podporující proces přijímacího řízení pro zahraniční uchazeče na ČVUT FIT

Autor
Xuan Tam Trinh
Rok
2023
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. David Pešek
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu, návrh a implementaci frontendové části webové aplikace pro podporu procesu přijímacího řízení anglických studijních programů na ČVUT FIT v Praze. Aplikace sestává z uživatelské části pro uchazeče a administrátorské části pro organizátory přijímacího řízení. Práce obsahuje obchodní analýzu přijímacího procesu, technickou analýzu vhodných technologií, komplexní návrh architektury aplikace a uživatelského rozhraní, popis implementace frontendové části včetně ověření její správnosti. Výsledkem práce je funkční prototyp, který je napojený na backendovou část.

Backend webové aplikace podporující proces přijímacího řízení pro zahraniční uchazeče na ČVUT FIT

Autor
Tomáš Kovářík
Rok
2023
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. David Pešek
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Diplomová práce se zaměřuje na návrh, implementaci a nasazení backendové části webového systému pro automatizaci procesu přijímacího řízení do studijních programů v cizím jazyce na ČVUT FIT. Součástí práce je analýza existujících řešení, jejich technických nedostatků, dále pak návrh celého systému a jeho rozdělení na jednotlivé mikroslužby. Práce také obsahuje návrh databázového modelu a komplexního REST rozhraní s podporou selektivního vyhledávaní a řazení včetně popisu provedené implementace, automatizovaného testování a celkového nasazení. Výsledkem práce je komplexní a zejména funkční prototyp podporující různé druhy přihlašování.