prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.

Závěrečné práce

Dizertační práce

Modelování znalostní báze ekonomických procesů v OntoUml

Stupeň
Téma dizertační práce
Popis tématu

Školitel-specialista: Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.

V ekonomice podniku je v současné době generováno množství dat, následně uložených v podnikových informačních systémech (ERP). Takto získaná a uložená data jsou vhodným podkladem pro rozhodování manažerů na všech stupních řízení podniku. Pro podporu manažerského rozhodování je žádoucí vhodně formalizovat expertní znalosti z oblasti finančního zdraví podniku a řízení hlavních ekonomických procesů v podniku tak, aby došlo k jejich zefektivnění a zvýšení zisku podniku. Rámcové téma disertační práce se proto zaměřuje na nalezení vhodné metody reprezentace znalostní báze z oblasti řízení ekonomických procesů podniku, zejména s využitím nástrojů modelování používaných při modelování medicínských znalostí (GLIF, znalostní ontologie). Hlavní směr zkoumání bude orientován na modelování znalostní báze ekonomických procesů primárně pomocí metodik OntoUML.