Ing. Jan Blizničenko

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Webová aplikace pro tipovací soutěže

Autor
Daniel Blažek
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jan Blizničenko
Oponenti
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací webové aplikace umožňující pořádání tipovacích soutěží. Smyslem práce je vytvořit platformu, na které bude moci skupina osob předpovídat výsledky vlastních událostí a porovnat své umění tipovat. U událostí je možné nastavit bodování a každá skupina má dostupný bodovací žebříček. Práce začíná rešerší existujících řešení tohoto problému, ze které vyplynulo, že se na trhu nenachází aplikace splňující tuto funkčnost. Na tuto rešerši reaguje tvorba aplikace rozdělené na klientskou a serverovou část, které spolu komunikují pomocí REST API zabezpečeného využitím autorizačního serveru. Tato implementovaná aplikace dovoluje vytvořit místnosti, ve kterých je uživatelům umožněno předpovídat výsledky vlastních událostí. Výsledná aplikace byla otestována různými druhy testů a detailně zdokumentována.

Zápisník s tvorbou vlastních šablon

Autor
Elena Patceva
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jan Blizničenko
Oponenti
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem webové aplikace pro správu poznámek různého typu. Poznámkové bloky se vytváří podle šablon, a to buď veřejně předpřipravených nebo soukromě vytvořených. Začátek práce je věnován průzkumu existujících řešení a specifikaci funkčních a nefunkčních požadavků. Hlavní náplní této práce je návrh architektury aplikace a její implementace pomocí vhodných technologií. Práce je napsána s využitím frameworku React a vývojové platformy Firebase. Výsledkem je funkční webová aplikace, která umožňuje vytvářet šablony a poznámkové bloky.

Webová aplikace pro půjčování zařízení a hardware

Autor
Ilona Andrijašyn
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jan Blizničenko
Oponenti
Ing. Filip Glazar
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou webové aplikace pro Fakultu informačních technologií ČVUT v Praze, kde si studenti či zaměstnanci mohou vzájemně půjčovat zařízení a hardware. V práci je provedena rešerše podobných aplikací. Dále jsou popsány vybrané technologie a také vysvětlen způsob implementace. Aplikace je rozdělená na serverovou a klientskou část, které spolu komunikují pomocí REST API. Vytvořená webová aplikace je responzivní a dostupná v češtině a angličtině. Přihlásit se do ní může kdokoliv, kdo vlastní FIT účet. V závěru práce je k nalezení popis možných rozšíření, kterými lze na tuto práci navázat.

Přepracování a rozšíření webového vývojového prostředí pro jazyk Karel

Autor
Jan Jörka
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jan Blizničenko
Oponenti
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou webového vývojového prostředí pro výukový programovací jazyk Karel. Vývojové prostředí umožňuje pokročilou editaci zdrojového kódu a města, ve kterém se robot Karel pohybuje, spouštění vytvořených programů, jejich ladění, ukládání na server, sdílení a tvorbu automaticky hodnocených programovacích úkolů (výzev). Navazuje na aplikaci karlbot.cz, která je však jen velmi jednoduchá, nedokončená a ve špatném technickém stavu. V rámci práce je celá od začátku přepracována. V práci je provedena její analýza a analýza dalších aplikací stejného zaměření. Na jejich základě jsou sestaveny požadavky na novou aplikaci a navržena její implementace. Serverová část je implementována ve frameworku ASP.NET Core a klientská ve frameworku Angular. Je mimo jiné popsán také proces integrace editoru zdrojového kódu nebo automatického hodnocení výzev. Dále je aplikace otestována, zdokumentována a nasazena. Výsledkem je plně funkční webová aplikace dostupná komukoliv na doméně karlbot.dev.

RDF editor plugin pro nástroj OpenPonk

Autor
Vojtěch Doležal
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jan Blizničenko
Oponenti
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá návrhem a implementací pluginu pro platformu OpenPonk pro práci s linkovanými daty. Cílem práce bylo vytvořit software pro snadnou vizualizaci a úpravu RDF dat. Hlavní části této práce zahrnují import a export dat, uživatelské rozhraní pro vizualizaci a manipulaci s načtenými daty, a dotazování nad těmito daty. V závěru práce, po prezentaci ostatních funkcí, je použití pluginu předvedeno na modelové studii.

Rodinný organizér

Autor
Pavel Lipenský
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jan Blizničenko
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací rodinného organizéru. V práci je provedeno porovnání s konkurenčními řešeními, analýza použitých technologií a návrh uživatelského rozhraní. Dále je popsán celý postup vývoje aplikace od návrhu až po její nasazení. Funkčnost a~správný návrh aplikace byl ověřen uživatelským testováním. Aplikace je postavena na balíku služeb od Firebase od společnosti Google, kde využívá databázi Firestore a Firebase Authentication pro ověřování identity uživatele. Pro frontend je zvolený jazyk Java Script a framework React.js a pro styly je využito frameworku Tailwind CSS. Výsledkem práce je PWA aplikace, která je spustitelná na jakémkoli počítači nebo mobilním zařízení s internetovým připojením a webovým prohlížečem.

Headless CMS s generováním admin panelu

Autor
Jan Hejzlar
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jan Blizničenko
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá správou obsahu více webových stránek v rámci jedné organizace. Hlavním cílem je usnadnit tvorbu a změny obsahu u jednotlivých webů z jednoho centrálního systému (admin panelu). Zabývá se analýzou aktuálního stavu a procesů, které jsou spojeny s tvorbou webového obsahu v rámci dané organizace. V teoretické části popisuje metodiky a technologie, které jsou vhodné pro tvorbu webových API a které jsou důležité v implementační části práce. Součástí práce je i návrh a implementace vlastního řešení daného API, které bude automaticky generovat admin panel na základě existujícího GraphQL API a jeho entit.

Webová aplikace pro výuku fyziky

Autor
Michael Remeš
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jan Blizničenko
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a vývojem aplikace pro podporu vzdělávání. Výsledná aplikace je určena především pro učitele. Usnadňuje vytváření online testů, správu testových otázek, zadání komplexních vzorců a podporuje možnost vytváření studijních materiálů. Práce popisuje celý vývoj aplikace až po její nasazení, testování a dokumentaci. Pro vývoj je použit model MERN Stack. Tento model využívá frontendovou knihovnu pro JavaScript -- React.js, web application framework pro Node.js -- Express.js a NoSQL databázi -- MongoDB. Pro hostování aplikace je použita platforma Heroku s rozšířením mLab MongoDB, což umožňuje cloudové hostování databáze. Práce je veřejně dostupná, volně použitelná a k dispozici pro další vývoj. Přínosem této práce je poskytnutí rozšiřitelné aplikace, pro vyžití na školách pro online testování studentů.

Front-end systému pro práci s investičními produkty

Autor
Simon Klibi
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jan Blizničenko
Oponenti
Ing. Filip Glazar
Anotace
Tato práce se zaměřuje na návrh a implementaci frontendu pro investiční scraper. Cílem je vytvořit uživatelsky přívětivé rozhraní pro sledování cen drahých kovů. V rámci práce je analyzován doposud používaný frontend a to z pohledu zvolených technologií a architektury. Na základě informací zjištěných z analýzy je následně navržen frontend nový. Práce popisuje proces implementace SPA aplikace včetně návrhu architektury, wireframu a konečného UI. Dále práce popisuje specifické využití frameworku Next.js, které má za cíl maximalizovat optimalizaci pro vyhledávání i přes použití knihovny React a single-page application přístupu při vývoji a zároveň udržovat plynulost a dobrou user experience při užívání aplikace.

Investiční aplikace pro porovnání cen drahých kovů

Autor
Mikoláš Holý
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jan Blizničenko
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Anotace
Práce se zaměřuje na analýzu českého trhu s drahými kovy a vytvořeni nástroje pro porovnáváni nabidky a poptávky různých subjektů trhu. Teoretická část práce srovnává dosavadni nástroje jako je Heureka.cz a analyzuje eshopy prodejců drahých kovů. Algoritmus těži informace z eshopů za použiti návrhového vzoru adaptérů a porovnává nabidku s poptávkou. Stejné produkty jsou spojovány do jednoho produktu s vice cenovými nabidkami. Aplikace je implementována v Javě za použiti frameworku Spring. Frontendová část aplikace je implementována v jazyku JavaScript s použitim knihovny React.

Aplikace pro monitoring cen nemovitostí

Autor
Ondřej Malach
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jan Blizničenko
Oponenti
Ing. Radek Dobiáš, Ph.D., MBA
Anotace
Tato práce se zabývá návrhem a implementací nástroje, který automatizovaně monitoruje ceny českých nemovitostí a na jejich základě sestavuje index. Hlavní myšlenkou je vytvoření interaktivní webové aplikace, skrze kterou je možné sledovat vývoj ceny českých nemovitostí takřka ”v reálném čase“ ať již v obecném rámci napříč českým trhem, či s rozlišením na jednotlivé regiony a typy nemovitostí. Backendová část je napsána v Javě s použitím moderní platformy Quarkus. Frontend je postavený na javaskriptovém frameworku Oracle JET.

Framework pro detekci anomálií při obchodování

Autor
Josef Havelka
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jan Blizničenko
Oponenti
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce si klade za cíl implementovat software pomáhající nasadit model detekce anomálií do programu napsaného v jazyce Java. Při vývoji softwaru byly brány v úvahu požadavky zákazníka, který zadal tento úkol. Pro uložení hotového modelu detekce anomálií bylo prozkoumáno několik formátů, do kterých se model ukládá. Byly také studovány relevantní knihovny pro výrobu a spotřebu takových modelů. Znalost formátů modelu a základní znalost pracovního postupu detekce anomálií byla transformována do výsledného softwaru napsaného v Javě, který lze rozšířit tak, aby používal nové formáty. Může být integrován do jakéhokoli projektu běžícího v programovacím jazyce Java. Funkčnost je testována na datech poskytnutých zákazníkem. Řešení má být v budoucnu naplněno algoritmy analyzujícími data z domény zákazníka. Konečný software je publikován pod licencí open-source.

Diplomové práce

Univerzální vyvolávací systém

Autor
Ilona Andrijašyn
Rok
2023
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jan Blizničenko
Oponenti
Ing. Filip Glazar
Anotace
Obsahem této diplomové práce je univerzální prototyp vyvolávacího systému, který se skládá z desktopové aplikace spravující frontu, mobilní aplikace pro klienty a společné serverové části, která poskytuje také API pro tiskárnu lístku. Vytvořená mobilní aplikace umožňuje sledovat frontu v reálném čase a vygenerovat pořadové číslo dálkově. Obě aplikace jsou multiplatformní a se serverovou částí komunikují pomocí HTTP protokolu a WebSocket protokolu, který zajišťuje komunikace v reálném čase. Výsledný prototyp by mohl pomoci všem klientům s dlouhým čekáním ve frontách. Na závěr je uvedeno několik možných rozšíření.

Využití multiplatformního frameworku pro sjednocení frontendu aplikace

Autor
Martin Šach
Rok
2022
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jan Blizničenko
Oponenti
Ing. Jiří Havlíček
Anotace
Tato diplomová práce popisuje využití multiplatformního frameworku pro zhotovení multiplatformní aplikace. Konkrétněji pak práce popisuje především implementaci (a všechny její nezbytné součásti) multiplatformní mobilní aplikace produktu Daktela prostřednictvím moderního frameworku Flutter. Dále práce demonstruje, jak využít zmíněný framework na dalších platformách jako desktop aplikace nebo rozšíření pro webový prohlížeč.

Aplikace pro zobrazení výsledků hlasování Poslanecké sněmovny

Autor
Ivan Demchenko
Rok
2023
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jan Blizničenko
Oponenti
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Anotace
Tato práce se věnuje analýze, návrhu, implementaci a testování mobilní aplikace a související back-end služby, která poskytuje data pro tuto aplikaci. Aplikace umožňuje uživatelům zobrazovat výsledky hlasování Poslanecké Sněmovny, včetně rozpisu výsledků jednotlivých poslanců. Dále umožňuje zobrazovat seznam poslanců, včetně možnosti vyhledávání a jednotlivých profilů. Jako poslední funkce aplikace umožňuje zobrazovat seznam schůzí Poslanecké Sněmovny. Na základě analýzy domény, konkurence a zdrojových dat jsou definovány požadavky na aplikaci a jsou vybrány vhodné technologie. Dále se práce věnuje návrhu aplikace z hlediska implementace a uživatelského rozhraní. Nakonec je aplikace implementována pomocí vybraných technologií a vhodně otestována. Na závěr jsou shrnuty výsledky práce a popsány její přínosy.

Aplikace pro sjednocení informací o nadcházejících turnajích v plážovém volejbale

Autor
Richard Vacenovský
Rok
2024
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jan Blizničenko
Oponenti
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá vyhledáváním nadcházejících turnajů v plážovém volejbale a implementací webové aplikace pro jejich zobrazení. Aplikace kromě zobrazování dat nabízí i další funkcionality, mezi které patří manuální vytváření nových turnajů nebo jejich export v podobě kalendáře. V analytické části práce jsou rozebrány a porovnány technologie jak pro získávání dat z webového zdroje, tak pro samotný vývoj webové aplikace. Následuje návrh architektury včetně specifikací požadavků a souvisejících případů užití. Na základě specifikací vznikla samotná implementace, jejíž součástí je i nasazení aplikace. Na závěr je uskutečněno uživatelské a manuální testování, jehož výstupy se odráží na konečných úpravách. Web je již v provozu a aktivně využíván hráči plážového volejbalu.