Ing. Jan Blizničenko

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Rodinný organizér

Autor
Pavel Lipenský
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jan Blizničenko
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací rodinného organizéru. V práci je provedeno porovnání s konkurenčními řešeními, analýza použitých technologií a návrh uživatelského rozhraní. Dále je popsán celý postup vývoje aplikace od návrhu až po její nasazení. Funkčnost a~správný návrh aplikace byl ověřen uživatelským testováním. Aplikace je postavena na balíku služeb od Firebase od společnosti Google, kde využívá databázi Firestore a Firebase Authentication pro ověřování identity uživatele. Pro frontend je zvolený jazyk Java Script a framework React.js a pro styly je využito frameworku Tailwind CSS. Výsledkem práce je PWA aplikace, která je spustitelná na jakémkoli počítači nebo mobilním zařízení s internetovým připojením a webovým prohlížečem.

Framework pro detekci anomálií při obchodování

Autor
Josef Havelka
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jan Blizničenko
Oponenti
Ing. Marek Suchánek
Anotace
Tato bakalářská práce si klade za cíl implementovat software pomáhající nasadit model detekce anomálií do programu napsaného v jazyce Java. Při vývoji softwaru byly brány v úvahu požadavky zákazníka, který zadal tento úkol. Pro uložení hotového modelu detekce anomálií bylo prozkoumáno několik formátů, do kterých se model ukládá. Byly také studovány relevantní knihovny pro výrobu a spotřebu takových modelů. Znalost formátů modelu a základní znalost pracovního postupu detekce anomálií byla transformována do výsledného softwaru napsaného v Javě, který lze rozšířit tak, aby používal nové formáty. Může být integrován do jakéhokoli projektu běžícího v programovacím jazyce Java. Funkčnost je testována na datech poskytnutých zákazníkem. Řešení má být v budoucnu naplněno algoritmy analyzujícími data z domény zákazníka. Konečný software je publikován pod licencí open-source.

Headless CMS s generováním admin panelu

Autor
Jan Hejzlar
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jan Blizničenko
Oponenti
Ing. David Bernhauer, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá správou obsahu více webových stránek v rámci jedné organizace. Hlavním cílem je usnadnit tvorbu a změny obsahu u jednotlivých webů z jednoho centrálního systému (admin panelu). Zabývá se analýzou aktuálního stavu a procesů, které jsou spojeny s tvorbou webového obsahu v rámci dané organizace. V teoretické části popisuje metodiky a technologie, které jsou vhodné pro tvorbu webových API a které jsou důležité v implementační části práce. Součástí práce je i návrh a implementace vlastního řešení daného API, které bude automaticky generovat admin panel na základě existujícího GraphQL API a jeho entit.

Webová aplikace pro výuku fyziky

Autor
Michael Remeš
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jan Blizničenko
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a vývojem aplikace pro podporu vzdělávání. Výsledná aplikace je určena především pro učitele. Usnadňuje vytváření online testů, správu testových otázek, zadání komplexních vzorců a podporuje možnost vytváření studijních materiálů. Práce popisuje celý vývoj aplikace až po její nasazení, testování a dokumentaci. Pro vývoj je použit model MERN Stack. Tento model využívá frontendovou knihovnu pro JavaScript -- React.js, web application framework pro Node.js -- Express.js a NoSQL databázi -- MongoDB. Pro hostování aplikace je použita platforma Heroku s rozšířením mLab MongoDB, což umožňuje cloudové hostování databáze. Práce je veřejně dostupná, volně použitelná a k dispozici pro další vývoj. Přínosem této práce je poskytnutí rozšiřitelné aplikace, pro vyžití na školách pro online testování studentů.

Zápisník s tvorbou vlastních šablon

Autor
Elena Patceva
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jan Blizničenko
Oponenti
Ing. Marek Suchánek
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem webové aplikace pro správu poznámek různého typu. Poznámkové bloky se vytváří podle šablon, a to buď veřejně předpřipravených nebo soukromě vytvořených. Začátek práce je věnován průzkumu existujících řešení a specifikaci funkčních a nefunkčních požadavků. Hlavní náplní této práce je návrh architektury aplikace a její implementace pomocí vhodných technologií. Práce je napsána s využitím frameworku React a vývojové platformy Firebase. Výsledkem je funkční webová aplikace, která umožňuje vytvářet šablony a poznámkové bloky.

Webová aplikace pro půjčování zařízení a hardware

Autor
Ilona Andriyashyn
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jan Blizničenko
Oponenti
Ing. Filip Glazar
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou webové aplikace pro Fakultu informačních technologií ČVUT v Praze, kde si studenti či zaměstnanci mohou vzájemně půjčovat zařízení a hardware. V práci je provedena rešerše podobných aplikací. Dále jsou popsány vybrané technologie a také vysvětlen způsob implementace. Aplikace je rozdělená na serverovou a klientskou část, které spolu komunikují pomocí REST API. Vytvořená webová aplikace je responzivní a dostupná v češtině a angličtině. Přihlásit se do ní může kdokoliv, kdo vlastní FIT účet. V závěru práce je k nalezení popis možných rozšíření, kterými lze na tuto práci navázat.

Aplikace pro monitoring cen nemovitostí

Autor
Ondřej Malach
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jan Blizničenko
Oponenti
Ing. Radek Dobiáš, Ph.D., MBA
Anotace
Tato práce se zabývá návrhem a implementací nástroje, který automatizovaně monitoruje ceny českých nemovitostí a na jejich základě sestavuje index. Hlavní myšlenkou je vytvoření interaktivní webové aplikace, skrze kterou je možné sledovat vývoj ceny českých nemovitostí takřka ”v reálném čase“ ať již v obecném rámci napříč českým trhem, či s rozlišením na jednotlivé regiony a typy nemovitostí. Backendová část je napsána v Javě s použitím moderní platformy Quarkus. Frontend je postavený na javaskriptovém frameworku Oracle JET.

Diplomové práce

Využití multiplatformního frameworku pro sjednocení frontendu aplikace

Autor
Martin Šach
Rok
2022
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jan Blizničenko
Oponenti
Ing. Jiří Havlíček
Anotace
Tato diplomová práce popisuje využití multiplatformního frameworku pro zhotovení multiplatformní aplikace. Konkrétněji pak práce popisuje především implementaci (a všechny její nezbytné součásti) multiplatformní mobilní aplikace produktu Daktela prostřednictvím moderního frameworku Flutter. Dále práce demonstruje, jak využít zmíněný framework na dalších platformách jako desktop aplikace nebo rozšíření pro webový prohlížeč.