Ing. David Buchtela, Ph.D.

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Analýza podnikových účetních systémů na českém trhu

Autor
Jan Spolek
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
Ing. Josef Vogel, CSc.
Anotace
Tato práce se zabývá analýzou podnikových účetních systémů na českém trhu. V první části je vymezení pojmů a základní popis stavu trhu s podnikovými systémy. Následně jsou zde definovány skupiny uživatelů a jejich požadavky. Na základě těchto požadavků jsou stanovena kritéria rozhodování. Další část práce obsahuje popis zvolených produktů, podle kritérií s následným vyhodnocením doporučených nástrojů pro jednotlivé skupiny podnikatelů. Dále jsou závěry analýzy zapracovány do podoby zadávací dokumentace pro doporučenou implementaci řešení.

Návrh a implementace webové aplikace Haxtip pro sázkovou kancelář

Autor
Kryštof Tulinger
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
Ing. Daniel Vašata, Ph.D.

Podnikatelský záměr tvorby a zavedení podnikových informačních systémů

Autor
Filip Nezbeda
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Anotace
Cílem této bakalářské práce je vypracování podnikatelského plánu pro založení softwarové společnosti, která se zaměřuje na tvorbu informačních systémů. Dalším cílem je analýza přínosu informačních systému pro společnosti a také jak a zda je vhodné softwarovou firmu v současné době založit. Hlavním zjištěním je, že podnikatelský plán je uskutečnitelný a za současných podmínek je možné jej realizovat a zhodnotit tak vložený kapitál.

Implementace Shibboleth na serveru Moodle FIT

Autor
Martin Horejš
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
Ing. Ondřej Guth, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá implementací autentizační metody Shibboleth na serveru Moodle Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze. Blízký přechod této e-learningové aplikace na novou infrastrukturu nabízí možnost zavedení tohoto způsobu ověření identifikace. Toto zavedení však vyžaduje návrh řešení, který je s následnou přípravou na realizaci cílem této práce. Z hlediska analýzy byl důraz kladen především na popis samotného projektu Shibboleth a technologií pro plánovaný přechod služby Moodle. Implementace vyžadovala vytvoření nového autentizačního modulu pro systém Moodle. Ten bude umožňovat přihlašování v budoucí infrastruktuře tohoto serveru, které je v souladu se současnou autentizační politikou ČVUT. Webová aplikace Moodle se tak zanedlouho zařadí mezi většinu školních systémů využívající jednotnou autentizaci a zvýší tak pohodlí svých uživatelů.

Webová aplikace Fotoblog

Autor
Markéta Filipová
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.

Webová aplikace pro psaní všemi deseti prsty

Autor
Marek Pukaj
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Anotace
Práca sa zameriava na problematiku výučby strojopisu prostredníctvom webovej aplikácie. Cieľom práce je návrh a implementácia aplikácie, ktorá bude slúžiť ako nástroj na výučbu strojopisu. Osobitosť tejto aplikácie bude pozostávať z možnosti pridávania reklamných textov externými inzerentmi, na ktorých si užívateľ bude precvičovať odpisovanie textu. Vďaka tejto funkcionalite bude aplikácia dostupná všetkým užívateľom, ktorí sa chcú záujem naučiť strojopis zdarma. Reklamné texty v aplikácii sa budú prelínať s náučnými textami, ktoré budú slúžiť ako zdroj zaujímavých informácií pri výučbe strojopisu. Súčasťou práce je tiež finančná analýza tohto business modelu aplikácie a prieskum trhu, na ktorom bude pôsobiť.

ELISA - elektronický informační systém spisových agend

Autor
Dagmar Bradáčková
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce pojednává o analýze informačního systému ELISA ve zvoleném podniku, kde se tento informační systém jako softwarové dílo tvoří a vyvíjí. Jejím cílem je prověřit implementační návrh informačního systému, identifikovat v něm slabá místa a navrhnout řešení pro jejich eliminaci a plán budoucího rozvoje. Práce se zaměřuje jak na samotný informační systém a jeho funkcionality, tak i na proces jeho tvorby - projektovou metodiku podniku.

E-learningová aplikace pro rozvoj kybernetické bezpečnosti

Autor
Markéta Petrtýlová
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, realizací, implementací, nasazením a testováním aplikace pro rozvoj znalostí v oblasti sociálního inženýrství. Zahrnuta je také analýza požadavků společnosti požadující vzdělávací aplikaci a podpora společnosti při nasazení i prvním používání aplikace. Obsah vzdělávacích kurzů v aplikaci je vytvořen na základě analýzy oblasti sociálního inženýrství, která tvoří teoretickou část této práce. Tato aplikace pomáhá společnosti, pro kterou je aplikace tvořena, rozvíjet znalosti zaměstnanců v oblasti sociálního inženýrství. Aplikace také připravuje uživatele na rozpoznání útoků phishing v e-mailové komunikaci. Hlavním přínosem bakalářské práce je pomocí vzdělávacích kurzů proškolit zaměstnance, aby se dokázali ubránit před útoky sociálního inženýrství, a tak ochránili sebe i společnost. V příloze práce lze nalézt přípravy a zápisy z jednání se zadavatelem. Také je zde pomocí fotografií představeno vývojové prostředí aplikace a uživatelské rozhraní aplikace.

Analýza a návrh informačního systému pro správu úvěrů

Autor
Karel Šmejkal
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
Ing. Pavel Náplava, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá problematikou poskytování úvěrů a jejich správou za pomoci informačního systému. Cílem práce je navrhnout informační systém, který je schopen uchovávat všechny informace o úvěru. Práce se zaměřuje na analýzu a návrh takového systému. Výstup práce poslouží firmě k rozhodnutí o budoucí implementaci mnou navrženého systému. Přínosem této práce je snadnější a efektivnější správa informací o úvěrech než nabízí momentálně používaný software evidence půjček fungující na bázi tabulkového editoru.

Výuková aplikace pro děti předškolního věku

Autor
Martin Strobel
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Chludil

Studie proveditelnosti nasazení elektronického volebního systému

Autor
Yana Paluyan
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Anotace
V současné době se po celém světě aktivně vyvíjí teoretický a praktický základ elektronických hlasovacích systémů. Tato práce je zaměřena na analýzu stávajících elektronických hlasovacích systémů za účelem identifikace jejich silných a slabých stránek. Na základě analýzy je navrženo možné zlepšení systémů online voleb a dostupnost potřebných k tomu technologií, popsány hlavní případy použití a uživatelské scénáře. Výsledkem práce je studie proveditelnosti, na jejímž základě je možné posoudit výhody a relevantnost vylepšení elektronických hlasovacích systémů navrženým způsobem.

Lokalizační server pro firmu Zentity

Autor
Dominik Plíšek
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.

Elektronický průvodce podnikatele e-commerce

Autor
Marek Elznic
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
PhDr. Ing. Tomáš Evan, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou podnikání na internetu. Konkrétně pak zkoumá problematiku založení internetového obchodu a především výběru technického řešení pro internetový obchod. Cílem práce je zmapovat požadavky začínajících podnikatelů, na základě kterých práce poskytne doporučené technické řešení pro internetový obchod. Všechna doporučení jsou následně realizována v podobě interaktivní webové aplikace. Hlavním přínosem je zjednodušení výběru technického řešení e-shopu a zpracování dalších dílčích kroků, které musí začínající podnikatel podniknout.

Analýza nástrojů pro automatické testování mobilních aplikací a her

Autor
Aneta Steimarová
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce řeší problém výběru správného nástroje pro automatické testování mobilních aplikací a her určených pro zařízení s operačním systémem Android. Součástí bakalářské práce je sestavení přehledu aktuálně a nejčastěji používaných programovacích jazyků a vývojových prostředí pro vývoj mobilních aplikací a her určených pro zařízení s operačním systémem Android. Práce představuje i jednotlivé možnosti automatizovaného testování, respektivě jednotlivé nástroje pro automatické testování a to jak ty určené přímo pro vývoj v konkrétním jazyce, tak i ty multiplatformní. Tyto jednotlivé nástroje jsou zároveň posouzeny i z ekonomického hlediska. Bakalářská práce zároveň upozorňuje na nedostatky v oblasti nástrojů pro automatické testování aplikací a her na mobilních zařízení. Na základě zjištěných informací je možné porovnat jednotlivé projekty a určit, které nástroje pro automatické testování pro ně lze využít a které je nepodporují. Získané poznatky jsou následně aplikovány na vybrané aplikace a hry. Hlavním přínosem této práce je pomoci čtenářům zvolit správný nástroj pro automatické testování jejich aplikace nebo hry.

Cloudové řešení podnikové IT infrastruktury

Autor
Andrej Kozlov
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Kašpar
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současných cloudových technologií a možnostmi jejich zavedení do podnikové praxe v ČR. Na úvod jsou popsány cloudové technologie a služby poskytovatelů cloudových technologií v ČR. Poté je provedena podrobná analýza poskytovatelů cloudových služeb na trhu v ČR a zejména analýza jejich obchodních strategií. Výstupem práce je souhrn doporučených obchodních strategií při poskytování cloudových služeb.

Návrh a implementace webové aplikace pro návrh uživatelských Beamer šablon

Autor
Jan Kabelka
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá tématem tvorby šablon pro nástroj Beamer. Studuje problematiku vzhledu prezentací a reaguje na jejich omezení. Cílem práce bylo implementovat webovou aplikaci, ve které si bude moci uživatel vytvořit vlastní šablonu podle své představy. Tento cíl byl vyřešen pomocí PHP frameworku Nette. V něm byl vytvořen dlouhý formulář, ve kterém si uživatel volí z možností vzhledu, a na základě vstupu generuje soubor, který je základem výsledné prezentace. Možnosti poskytnuté ve formuláři nemohou být kompletní, proto uživateli nabízí k úpravě jen nejčastěji upravované části. Aplikace především uspokojuje potřeby Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického (FIT ČVUT). Pro ni je také v práci vytvořena interní metodika pro tvorbu prezentací pro různé příležitosti a účely. Výsledky práce a shromážděné informace mohou ale pomoci i ostatním uživatelům Beameru hlouběji porozumět problematice vzhledu prezentací v Beameru. V příloze jsou zdrojové kódy aplikace včetně frameworku Nette.

Informační systém Strahovské ligy ve stolním tenisu

Autor
Maroš Karas
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
Ing. David Bernhauer
Anotace
Bakalárska práca sa zaoberá riešením neefektíveho organizovania Strahovskej ligy v stolnom tenise. Daný problém som vyriešil vytvorením informačného systému, ktorý uľahčí a zefektívni organizovanie stolnotenisovej ligy. Vytvorené riešenie umožňuje registráciu účastníkov ligy, generovanie zápasov, podľa registrovaných hráčov do turnaja a zapisovanie výsledkov zápasov. Prínosom tejto práce je zlepšenie fungovania stolnotenisovej ligy. Zjednodušiť účastníkom komunikáciu s organizátormi a ďalšími účastníkmi a sprehľadniť aktuálny stav zápasov. Súčasťou práce je finančná analýza.

Studie proveditelnosti nasazení podnikového informačního systému

Autor
Azhar Kadirova
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
Ing. Petr Špaček, Ph.D.
Anotace
Cílem práce bylo zpracovat Studie proveditelnosti nasazení podnikového informacního systému ze strany dodavatele Estimatix s.r.o. Po dukladné analýze potreb Stomatologické kliniky DentBrand a.s. vytvorit návrh systému. Výsledkem je podrobná projektová dokumentace obsahující technickou specifikaci rešení problému. Bude obsahovat ekonomické zhodnocení potreby financních, personálních a jiných zdroju na porízení a provoz IS pro zákazníka. Klícová slova Informacní systém, studie proveditelnosti, projekt, udržitelnost projektu, dodavatel informacního systému, výhody pro zákazníka

Návrh a implementace evidenčního systému pro nakladatelství

Autor
Václav Štengl
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh, implementaci a zhodnocení dosažených ekonomicko-manažerských přínosů webové aplikace, která má za úkol nahradit stávající způsob vedení skladové evidence v knižním nakladatelství. V práci lze nalézt potřebný teoretický základ, který je následovaný výčtem požadavků kladených na funkčnost a rozsah aplikace. Dále soupis existujících řešení pro vedení skladové evidence a zhodnocení jejich vhodnosti pro potřeby nakladatelství. Navazuje sekce obsahující podrobnější popis návrhu a implementace aplikace. Včetně použité architektury, výběru použitých technologií a stručného popisu implementace. Práce na závěr obsahuje testování aplikace, zhodnocení ekonomicko-manažerských přínosů a instalační příručku.

Podnikatelský plán pro firmu dodávající e-learningový portál

Autor
Jiří Polák
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Chludil
Anotace
Tato bakalářská práce popisuje nejprve teorii pro vypracování podnikatelského plánu. Teoretická část slouží jako souhrn požadavků pro jeho vytvoření. V druhé části je vypracován příklad takového plánu prakticky. Praktická část se týká reálného podnikání společnosti BEE, která vyvinula e-learningový portál pro základní školy. V práci je důkladně analyzován produkt i trh.

Webový systém daňové evidence

Autor
Martin Hudský
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
Ing. Michal Šoch, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce je zanalyzovat, navrhnout, implementovat a otestovat webový systém pro vedení danové evidence pro podnikatele v Ceské republice. Hlavní výhoda je responzivita obsahu. Implementace je založena na spojení webových technologií PHP, MySQL a Apache.

Studie proveditelnosti nasazení systému mobilního číšníka

Autor
Illia Koshovyi
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Anotace
Práce je zaměřená na tvorbu studie proveditelnosti nasazení systému mobilního číšníka v restauračním zařízení. Tato studie má za cíl zhodnotit přínosy nasazení systému a náklady s tím spojené. Výsledek práce pomůže restauracím rozhodnout, zda je vhodné zavádět takový systém. Klíčový problém, který řeší systém je střet zájmu v procesu zpětné vazby. Obecně tento proces neodpovídá požadavkům na něj kladeným a zcela potřebuje revizi. V rámci studie jsou rozebrané cílové byznys procesy restaurace, provedena analýza požadavků na informační systém, popsány hlavní případy užití a uživatelské scénáře, provedena analýza přínosu zavedení systému, navržený plán projektu, zanalyzované rizika spojené s použitím systému a provedena analýza finančních nákladů. Studie proveditelnosti prokázala relevanci nasazení systému mobilního číšníka. Pohodlné finanční náklady a zjevné přínosy jsou podklady pro rozhodnutí ve prospěch realizace projektu.

Informační systém cestovní kanceláře

Autor
Lukáš Koštenský
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
RNDr. Helena Wallenfelsová

Informační systém pro podporu činností společenství vlastníků

Autor
Marek Suchánek
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením open-source informačního systému pro společenství vlastníků, který usnadní některé vybrané činnosti a poskytne zajímavou alternativu k existujícím komerčním řešením. Součástí procesu vývoje a tedy i práce je analýza činností společenství vlastníků, sestavení požadavků na systém, následný návrh systému, jeho implementace, dokumentace a testování. Dále práce obsahuje i analýzu stávajících řešení a ekonomicko-manažerské zhodnocení vyvinutého systému pro společenství vlastníků i jeho případného poskytování jako služby. Výsledkem je plně funkční rozšiřitelný informační systém a jeho dokumentace včetně textu této práce.

Návrh a implementace systému podpory oběhu elektronického obsahu firmy

Autor
Zdeněk Haták
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
RNDr. Helena Wallenfelsová
Anotace
Tato práce se zabývá návrhem a implementací nástroje pro podporu schvalování elektronického obsahu, který se firmě tvoří a předává mezi zaměstnanci a klienty. Práce obsahuje analýzu požadavků na nový nástroj, který má tento proces zefektivnit, jeho návrh a implementaci pomocí Google Drive API. Výsledek je poté pilotně nasazen ve firmě a otestován zaměstnanci firmy a jsou zhodnoceny přínosy pro firemní praxi.

Návrh a implementace evidenčního systému zahraničních faktur

Autor
Aneta Musilová
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací webové aplikace pro evidenci zahraničních faktur. V první části práce jsou shrnuty zákonné požadavky na aplikaci, další části se zabývají zhodnocením existujících řešení, návrhem a následně samotnou implementací aplikace. V závěru jsou zhodnoceny ekonomicko-manažerské přínosy aplikace.

Analýza dopadů GDPR v oblasti webových služeb

Autor
Michal Šanda
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá příchodem Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) a změnám oproti zákonu o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Práce analyzuje povinnosti vzhledem k současnému zákonu a poukazuje na nové změny a dopady na webové služby a jejich monetizaci. Praktická část pak analyzuje procesy v projektu ElateMe a navrhuje jejich změny vzhledem GDPR, dále se zabývá nutnými dokumenty a finančními náklady. Teoretická část pak může sloužit jako souhrn podstatných částí nařízení pro další webové aplikace.

Analýza webových portálů pro marketingové strategie

Autor
Eva Kopecká
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá měřením aktivit klientů na webových portálech společnosti Trask solutions a.s. Nejdříve jsou uvedeny různé možnosti měření aktivit. Poté pomocí těchto metrik pro měření aktivit klientů jsou zpracována a analyzována data, která odhalují nedostatky měřených portálů. Po zhodnocení naměřených dat jsou navržena možná řešení. Tyto návrhy optimalizace jsou implementovány na reálných portálech. Závěrem jsou sledovány a zhodnoceny dopady navržených řešení. Na základě nově naměřených údajů lze pozorovat, jak optimalizace může zvýšit atraktivitu webu.

Analýza a návrh informačního systému pro evidenci stravenek

Autor
Lukáš Pechač
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Anotace
Cílem této bakalářské práce je vytvoření informačního systému pro správu stravenek ve velké korporátní firmě. Evidence stravenek, která se v současné době ve firmě využívá, je již zcela nevyhovující kvůli personálnímu růstu firmy a s tím spojené časové náročnosti evidence. Na základě analýzy a požadavků budoucích uživatelů informačního systému je navržena a implementována nová webová aplikace. Webová aplikace, která je součástí informačního systému usnadňuje a urychluje práci zaměstnancům firmy, kteří zajišťují správu stra- venek ve firmě. Tito zaměstnanci jsou evidováni jako administrátoři infor- mačního systému. Běžným zaměstnancům firmy webová aplikace poskytuje přehled o jejich aktuálním nebo historickém nároku na stravenky. Aplikace dále administrátorům umožňuje generovat důležité reporty nebo provádět zá- kladní administraci informačního systému. Nasazením informačního systému ve firmě se zkrátí čas evidence stravenek každý měsíc přibližně o 60 %. In- formační systém je implementován pomocí jazyka C# v technologii Microsoft .NET s pomocí architektury MVC. Práce je zakončena zhodnocením nákladů na vývoj systému, srovnáním současné evidence s novým systémem, vyhodno- cení nákladů a benefitů plynoucích z nasazení nového informačního systému.

Analýza a revize ICT procesů Technologické agentury ČR

Autor
Kristýna Viktorová
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Práce se věnuje návrhu procesních modelů (Service Desk, Change Management a Release Management) Technologické agentury ČR. Před návrhem procesních modelů byla vytvořena analýza stávajícího stavu za pomoci vlastníků procesů a dalších klíčových osob. Při návrhu modelů bylo postupováno podle interní metodiky Technologické agentury ČR, ale také podle metodiky ITIL v3. Pro modelování procesů byl použit nástroj ARPO BPMN++ Modeler.

Aplikace iOS v globálním prostředí

Autor
Tuan Tu Do
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou zahraničních trhů pro expanzi a chod crowdfundingové služby a iOS aplikace ElateMe. Literární rešerše práce se zaměřuje na analýzu právních forem obchodních společností, online platebních metod či bankovních domů ve vybraných zemích. V praktické části se pak implementuje a také testuje iOS aplikace. Informace na analýzu jsou získávány z dokumentů právnických a finačních firem, institucí a bank dostupných na internetu. V rámci práce je vytvořena analýza, která poskytne široký přehled o zahraničních trzích, a naimplementována iOS aplikace tak, aby fungovaly nejdůležitější případy užití. Na základě zjištěných informací z analýzy a testování je možné naplánovat další kroky při vytváření aplikace a služby ElateMe a její budoucí expanzi na zahraniční trhy. V příloze práce lze nalézt zdrojové kódy funkční iOS aplikace ElateMe.

Výuková webová aplikace pro analýzu nákladové funkce firmy

Autor
Jana Čabaiová
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.

Webová aplikace pro kreativní výuku fyziky

Autor
Přemysl Černý
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
Ing. Ondřej Guth, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá implementací webové aplikace, která umožní učitelům fyziky na základních a středních školách zaznamenávat data z měřících přístrojů Vernier a odesílat je na server, kde budou k dispozici v podobě grafů a ve formátu CSV ke stažení. Hlavní důraz je kladen na to, aby aplikace byla srozumitelná a umožnila tak kreativní výuku fyziky, popřípadě zadávání domácích úkolů či laboratorních prací, ve kterých je důležité zaznamenávání fyzikálních veličin a jejich následná analýza, popřípadě porovnání s ostatními veličinami či výstupy z různých měřících přístrojů. Při vytváření řešení je důležité zohlednit skutečnost, že školy disponují omezenými finančními prostředky, takže minimalizace nákladů je hlavní prioritou. K vlastní programové implementaci jsou tedy využity volně dostupné nástroje. Společnost Vernier přímo poskytuje základní program spolu se zdrojovými kódy, které lze dále rozšiřovat a zefektivnit tak celý proces tvorby aplikace na klientské straně. Na straně serveru se pak jedná o jednoduché komunikační rozhraní a zobrazování dat, k čemuž jsem využil Nette framework, jenž je rovněž dostupný zdarma. Konečným cílem bylo aplikaci vhodně navrhnout, implementovat a vyzkoušet na zvolené střední škole, což se nakonec s drobnými nepřesnostmi zmíněnými v závěru povedlo.

Informační systém pro řízení finanční bilance zaměstnanců podniku

Autor
Pavel Čejka
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá návrhem a implementací programu, který slouží ke kontrole výdajů spojené se zaměstnanci podniku. Program pomůže malým až středně velkým podnikům monitorovat výši výdajů a odhalit takové možnosti optimalizace, které zajistí, že zaměstnanec bude za svou práci adekvátně ohodnocen. Na základě požadavků byl určen za cílový systém Microsoft Windows 7. Z toho důvodu bylo využito technologie C#, která je cílovým systémem podporována. S přihlédnutím k požadavkům bylo pro fungování programu využito databázového programu SQLite. Aplikace je přenosná, není nutná instalace. Aplikace využívá standardních programátorských principů a je naprogramována s ohledy k zákonům ČR k roku 2016 a poskytnutým podnikovým zásadám. Práce se rovněž zabývá problematikou finančního řízení zaměstnanců a zákonů s ním spojeným, identifikuje druhy výdajů a jejich vztah k finanční bilanci podniku a vysvětluje vliv motivace na příjmy společnosti.

Informační systém pro pohostinství

Autor
Josef Havlíček
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Anotace
Cílem práce je v rámci studie proveditelnosti navrhnout optimální řešení zavedení informačního systému v pohostinství. Zároveň určit, zda je takové řešení proveditelné z finančního hlediska. V rámci práce se zabývám průzkumem existujících řešení, která jsou alespoň zčásti vhodná pro pohostinství. Analyzuji současný stav a uživatelské požadavky na systém. Dle těchto požadavků a specifik pohostinství jsem navrhl nejvíce vyhovující řešení - cloudový systém Abra FlexiBee společnosti Abra Software propojený s pokladnou a rezervačním systémem na webových stránkách podniku.

Analýza využití CRM systému při prodeji nových vozů

Autor
Tomáš Kapitán
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá možností využití systémů napomáhajících řízení vztahů se zákazníky (CRM) při prodeji nových automobilů. V současnosti je v tomto odvětví velmi obtížné vyhledávat nové zákazníky a pro všechny zde působící firmy je důležité udržet si stávající klientelu. Nejprve je vysvětlen pojem CRM, následně je vysvětlena situace na českém trhu s novými osobními vozy. Poté je celá problematika představena na případové studii nasazení CRM řešení ve firmě FAIR AUTOTOP, s.r.o. prodávající automobily značky Peugeot. V úvodu studie je nejprve představena firma FAIR AUTOTOP, s.r.o., poté jsou popsány jednotlivé procesy marketingu, prodeje a poprodejních služeb. Následně jsou zdokumentovány používané systémy a všechny požadavky kladené na hledané CRM řešení. V závěru celé studie je navrženo řešení nalezených problémů a požadavků. Poslední část celé práce je zaměřena na data poskytovaná ministerstvem dopravy České republiky a jejich možnost využití prodejci nových automobilů.

Webový systém řízení lidských zdrojů v podniku

Autor
Jakub Zahradníček
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
Ing. Josef Vogel, CSc.
Anotace
Práce se zabývá návrhem a implementací webového systému personální a mzdové evidence. Součástí práce je rovněž teoretická část shrnující legislativu ČR týkající se tématu práce. Systém je implementován v jazyce PHP za použití Nette frameworku. Výsledkem je funkční webová aplikace schopna zpracovávat mzdy evidovaných zaměstnanců a následně generovat mzdové listy a evidenční listy důchodového pojištění.

Analýza a návrh informačního systému pro Český svaz pozemního hokeje

Autor
Vojtěch Kolář
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
V této bakalářské práci rozebírám a analyzuji proces vytváření rozlosování Českého svazu pozemního hokeje. Poté přicházím s možnými zjednodušeními, na která naváži návrhem informačního systému. Jako řešení navrhnu nový interní program, který bude po vzhledové stránce inspirován tím starým, aby byl jednoduchý na přeučení, avšak funkcí bude mít oproti původnímu daleko více. Na závěr práce zhodnotím možné ekonomické dopady navrženého řešení. Přínosem této práce je poukázat na nynější špatný stav řešení procesu a navržení efektivnějšího a snadnějšího řešení, které Českému svazu pozemního hokeje ušetří čas, který bude moci věnovat na jiné projekty.

Webový informační systém menší politické strany

Autor
Tomáš Doležálek
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Anotace
V této bakalářské práci se čtenář dočte o analýze, návrhu a implementaci informačního systému. Součástí analýzy je popis funkčních a nefunkčních požadavků, případů užití a identifikace uživatelských rolí. V návrhu jsem se zabýval architekturou webové alikace a uživatelským rozhraním. Tento informační systém byl vytvořen pro menší politickou stranu, aby nahradil nedostačující evidenci vedenou v programu Microsoft Excel. Informační systém je určen k evidenci členů strany, volebních výsledků a volebních komisí. Součástí informačního systému je MySQL databáze pro ukládání dat a webová aplikace napsaná v PHP. V bakalářské práci je také zahrnuto ekonomicko-manažerské zhodnocení nákladů na pořízení a provoz informačního systému, a popis přínosů pro politickou stranu. Přínosem informačního systému je zejména zjednoduššení agendy politické strany a zabezpečení přístupu k evidovaným datům.

Podnikatelský plán vybudování tenisového areálu

Autor
Jakub Prchal
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Anotace
Cílem této bakalářské práce je vytvoření konkrétního podnikatelského plánu na vybudování tenisového areálu. Součástí práce je také seznámení čtenáře s jednotlivými částmi, které se vyskytují v podnikatelském záměru a popsání důvodů, proč je dobré tvořitpodnikatelský plán. Protože při vytvářenípodnikatelskéhoplánunavybudovánítenisovéhoareálujepotřebasirozmyslet,jaké povrchy budou použity, proto práce obsahuje přehled tenisových povrchů, na kterých je možné v současné době hrát. Dále je důležité při tvorbě takového plánu mít přehled o poměrech týkajících se tenisu v České republice, z tohoto důvodu je součástí práce i popsání aktuálního stavu tenisu v České republice.

Studie nasazení biometrických systémů v podnicích

Autor
Aneta Texler
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá studií proveditelnosti nasazení biometrických systémů v podnikové praxi ČR. V první části práce jsou vysvětleny základní biometrické metody využívané v praxi a další pojmy nutné k pochopení praktické části práce, ve které popisuji proces nasazení běžně využívaných biometrických technologií ve třech různých typech podniků z hlediska procesního i ekonomického. Přínosem této práce není pouze procesní a ekonomická analýza, která je názorně popsána u každého ze tří podniků, ale i doporučení pro nasazení biometrických systému a shrnutí výhod a nevýhod těchto systémů pro daný typ podniku.

Studie proveditelnosti pro elektronickou formu stavebního deníku

Autor
Andrea Krupková
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá realizovatelností elektronické formy stavebního deníku ve společnosti Skanska a.s. Pro zhodnocení, zda je projekt realizovatelný, byla vytvořena studie proveditelnosti tohoto záměru. Analyzovány a zváženy byly různé alternativy řešení i možná rizika. Ze studie vyplynulo, že projekt je realizovatelný a nejvhodnějším řešením se ukázalo vytvoření webové aplikace s využitím cloud computingu. Toto řešení bylo ideální jak z technologického, tak i z ekonomického hlediska. V závěru práce jsou shrnuty výsledky studie a její budoucí využití.

Diplomové práce

Výuková webová aplikace pro finanční analýzu firmy

Autor
David Dušek
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.

Projekt reimplementace podnikového ERP systému

Autor
Tomáš Kapitán
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce v první části popisuje metodiky pro řízení implementačních projektů ERP systémů. Práce popisuje metodiky významných globálních výrobců ERP systémů, kterými jsou Accelerated SAP společnosti SAP, Oracle Unified Method od společnosti Oracle a Microsoft Dynamics Sure Step. U jednotlivých metodik je provedeno porovnání jejich vhodnosti pro projekt implementace ERP systému. Druhá část je zaměřena na vytvoření projektové dokumentace ve formátu Cílového konceptu informačního systému v rámci projektu implementace ERP řešení Microsoft Dynamics NAV 2017 ve vybrané společnosti.

Návrh a implementace aplikace pro údržbářské služby hotelu

Autor
Evgenia Filkina
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
Ing. Josef Vogel, CSc.
Anotace
Tato práce se zabývá zejména analýzou informačního systému pro údržbářské a úklidové služby hotelu. Na základě analýzy a průzkumu trhu je vybráno a porovnáno několik existujících řešení. Následující část se zabývá návrhem konkrétního nového řešení pro Many Glacier Hotel. Práce postupně přestavuje požadavky na systém, diagramy užití a analytický model systému. Dále rozebírá návrh testů a testovacích scénářů. Poslední částí práce je část samotné implementace informačního systému.

Studie proveditelnosti informačního systému pro firmu Železná koule

Autor
Vojtěch Kolář
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
Ing. Mgr. Ladislava Smítková Janků, Ph.D.
Anotace
V této diplomové práci rozebírám interní informační systém firmy Železná koule, s.r.o., který eviduje členy tělocvičen, zaměstnance v nich pracující a tréninky v tělocvičnách vedené. Nejdříve systém rozeberu s tím, že představím jak interní informační systém funguje a všechny procesy s ním spojené. Poté všechny tyto informace analyzuji, abych mohl navrhnout možná vylepšení systému a zjednodušení procesů firmy. Na závěr všechny návrhy zhodnotím po ekonomické stránce a rozhodnu, které jsou pro firmu Železná koule, s.r.o vhodné implementovat. Cílem práce je poukázat na aktuální nevhodná řešení procesů spjatých s interním informačním systémem a navržení lepších řešení, která firmě zjednoduší práci s ním spojenou.

Systém pro zpracování výstupů z frameworku Cucumber

Autor
Václav Štengl
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Daněček
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením open source reportovacího nástroje pro testy napsané pomocí testovacího frameworku Cucumber. Reportovací nástroj formou webové aplikace poskytne uživatelům několik různých pohledů na výsledky testů. První pohled poskytne technicky zdatnému uživateli detailní pohled na strukturu a výsledky testů, usnadní tak dohledávání chyb a údžbu testů v dobrém stavu. Druhý pohled poskytne manažerům shrnutí výsledků formou statistik a osobám interesovaným v průběhu implementace funkcionality přehled o postupu implementace pomocí pokrytí testy. Práce obsahuje kapitoly, které popisují vývojový cyklus aplikace. Práce začíná kapitolou, která čtenáři přiblíží Cucumber framework, aby čtenář získal potřebné údaje o fungování frameworku a stávající řešení pro reportovaní. Dále je popsán proces vývoje mimo jiné obsahující sběr požadavků a jejich analýzu, návrh aplikace, její následnou implementaci a pokrytí implementace testy. Výsledkem bude funkční systém, který by měl nahradit stávající řešení reportování výsledků získaných spuštěním testů napsaných v Cucumber frameworku pro projekt, na kterém dlouhodobě pracuji. Po dohodě s projektovým manažerem budou zdrojové kódy dostupné na githubu jako open source řešení. To platí i pro budoucí rozšiřování systému. Práce dále obsahuje podpůrné kapitoly s ekonomicko manažerským zhodnocením a postupem instalace.

Analýza a návrh iOS aplikace pro komunikaci a kooperaci při vývoji software

Autor
Pavel Šmejkal
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá možnostmi využití nástrojů pro podporu komunikace a kooperace při vývoji software. První část detailně analyzuje produkty na trhu. Následuje rozbor komunikačních požadavků a postupů ve vybrané společnosti. Práce popisuje návrh a implementaci softwarového nástroje pro podporu specifických procesů v dané firmě, založený na aplikaci pro mobilní platformu iOS. Dále bylo provedeno testování a zhodnocení ekonomických přínosů aplikace.

Informační systém pro podporu podnikových procesů oddělení nákupu

Autor
Petr Slavotínek
Rok
2013
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.

Webová a mobilní aplikace pro systém SVAR

Autor
Tomáš Bučko
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Anotace
Predmetom tejto záverečnej práce je implementácia systému pre zadávanie bezpečnostných stavov SVAR (Systému včasného varovania). Analýza súčasného stavu rozoberá aktuálne fungujúci proces a jeho nedostatky. Nasleduje analýza požiadaviek a definovanie prípadov použitia, ktoré sú základom pre konceptuálny model systému. V kapitole implementácia je popísaný implementovaný systém a jeho používateľské rozhranie, nasledované integračnými a funkčnými testami.

Vykazovací systém pro menší firmy v IT

Autor
Michal Kocánek
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
V diplomové práci se zabývám problémem vykazování času v IT firmách. Nejprve vysvětlím proces vykazování a provedu průzkum existujících vykazovacích systémů. Dále se věnuji analýze, návrhu a implementaci Java Spring aplikace. Nakonec hodnotím návratnost investice do vývoje vlastní vykazovací aplikace.

Návrh a implementace informačního systému pro tenisový klub

Autor
Jakub Prchal
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
Ing. Ivan Halaška
Anotace
Hlavním cílem této práce je vytvoření návrhu informačního systému a následná implementace tohoto návrhu. Tento informační systém bude uživatelům umožňovat rezervace tenisových kurtů, přihlašování na události pořádané klubem. Samotnému klubu pak bude systém umožňovat vytváření událostí a snadnější evidenci klientů. Druhým cílem je seznámení čtenáře se základními pojmy v oblasti tvorby informačních systémů a procesů tenisového klubu.\\\\ Hlavním výsledkem této práce je vytvoření a implementace návrhu informačního systému na základě uživatelských požadavků, které vzešly z analýzy současných procesů v tenisovém klubu.

Návrh konceptu a implementace podsystému pro definování struktury dokumentů

Autor
David Apltauer
Rok
2013
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Daněček

Návrh a implementace modulu Antiplagiát pro Moodle FIT

Autor
Michal Sklenár
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Oponenti
Ing. Josef Vogel, CSc.
Anotace
Obsahom mojej diplomovej práce je analyza, návrh, popis implementácie a testovania modulu pre systém Moodle. Navyše v závere ponúkam niekolko návrhov na vylepšenia a prípadné úpravy vysledku mojej práce. Tento modul bol vyvinuty za úcelom zefektívnenia a zjednodušenia práce vyucujúcich na fakulte.