Ing. Jiří Daněček

Závěrečné práce

Bakalářské práce

E-obchod s podporou logistiky rozvozu zboží

Autor
Tomáš Greger
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Daněček
Oponenti
Ing. Josef Vogel, CSc.
Anotace
Cílem této práce je analyzovat, navrhnout, implementovat a otestovat webovou aplikaci ve formě e-obchodu. Teoretická část práce se zabývá rešerší grafových algoritmů vhodných pro řízení rozvozu zboží. V implementační části je kladen důraz na použití moderních technologií (Spring Boot, Angular) a moderních přístupů (HATEOAS), které jsou zde detailněji rozepsány. Aplikace je snadno rozšiřitelná vzhledem k rozdělení aplikace do jednotlivých modulů. Výsledkem práce je e-obchod s podporou logistiky rozvozu zboží, platby přes platební portál PayPal, práce s fakturami... Výsledná aplikace je dostupná na serveru Heroku.

Implementace DI kontejneru

Autor
Samuel Butta
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Daněček
Oponenti
Ing. Petr Špaček, Ph.D.
Anotace
Při tvorbě netriviálních programů téměř v libovolném jazyce programátor dříve či později narazí na problém s předáváním závislostí mezi třídami. Řešením je použití různých návrhových vzorů, které mohou pomoci vyvarovat se problémů. Jedním z nejmodernějších přístupů k této problematice je použití návrhového vzoru dependency injection. Ve své práci jsem se zaměřil na popis a porovnání nejpoužívanějších DI frameworků v jazyce Java a to konkrétně Google Guice, Spring IoC a Weld. Popsal jsem a diskutoval možnosti použití těchto projektů. Dále jsem navrhla implementoval vlastní DI kontejner v jazyce Java, s použitím pokročilých konstruktů, jako je například reflexe, jehož praktické použití jsem ukázal na reálném příkladu.

Aplikace pro správu skupinových výdajů a příjmů

Autor
David Nechuta
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Daněček
Oponenti
Ing. Josef Vogel, CSc.
Anotace
Tato práce se zabývá popisem možností použití jazyka Kotlin při vývoji mobilních aplikací na platformě Android a serverových aplikacích používajících framework Spring. Druhá část práce se zabývá návrhem, implementací a testováním aplikace pro správu společných výdajů. Projekt se skládá z mobilní aplikace pro platformu Android a serverové aplikace používající primárně framework Spring. Uživatelská data z mobilní aplikace jsou v reálném čase synchronizována se serverem.

Systém pro správu přihlášek do mateřských škol

Autor
Tomáš Michalička
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Daněček
Oponenti
RNDr. Michal Žemlička, Ph.D.

Aplikace funkcionálního programování ve vývoji podnikových aplikací

Autor
Jan Hanuš
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Daněček
Oponenti
Ing. Petr Máj
Anotace
Cílem práce je vytvořit přehled funkcionálních principů v kontextu vývoje podnikových aplikací. Teoretická část se zaměřuje na popis obecných funkcionálních principů i jejich dopadů na kvalitu aplikace, věnuje se také problematice měnného stavu a referenční transparentnosti v návaznosti na zjednodušení čitelnosti, udržovatelnosti, škálovatelnosti a testování aplikace. Tato část se rovněž zabývá možnou využitelností matematiky v rámci modularizace a návrhových vzorů, a vytvářením programů na vysoké úrovni abstrakce pomocí vydefinování DSL. V neposlední řadě tato část popisuje, jak jednoduše vytvářet reaktivní aplikace a jak lze funkcionálně přistupovat k persistenci pomocí event-sourcingu a CQRS. Praktická část práce poté demonstruje některé tyto principy na jednoduché client-server aplikaci.

Mobilní aplikace pro monitoring pohybu osob

Autor
Jakub Veverka
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Daněček

Informační systém Pražského komorního kytarového orchestru

Autor
Vojtěch Tošovský
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Daněček
Oponenti
Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.

Rezervační komponenta pro informační systém sportovního centra

Autor
Martin Kolínský
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Daněček
Oponenti
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.

Systém pro sběr a prezentaci geografických dat

Autor
Tadeáš Musil
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Daněček
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Anotace
Cílem bakalářské práce je analyzovat problematiku vývoje multiplatformních aplikací. Z této analýzy vybrat konkrétní technologie a ty použít pro vytvoření vzorové aplikace. Aplikace je zaměřena na sportovní trasy. Uživatel v nich může vyhledávat i hodnotit podle různých kritérií a přidávat nové.

Uživatelské rozhraní strategické tahové hry Sepulcher

Autor
Barbora Červenková
Rok
2012
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Daněček
Oponenti
Ing. Zdeněk Troníček, Ph.D.

Organizátor cvičebních plánů

Autor
David Veselý
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Daněček
Oponenti
Ing. Zdeněk Troníček, Ph.D.

Pokladní komponenta pro informační systém sportovního centra

Autor
Jan Hylmar
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Daněček
Oponenti
Ing. Josef Vogel, CSc.

Herní server strategické tahové hry Sepulcher

Autor
Václav Starý
Rok
2012
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Daněček
Oponenti
Ing. Miroslav Balík, Ph.D.

Informační systém pro velkochov hospodářských zvířat

Autor
Jan Bláha
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Daněček
Oponenti
Ing. Josef Vogel, CSc.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací informačního systému pro velkochov hospodářských zvířat. Součástí práce je analýza současného stavu řešení problematiky. Systém je vyvinut na platformě Java SE s použitím technologií Hibernate a JavaFX. Součástí práce je přehled možností zajištění persistence dat v Java SE.

Diplomové práce

Generátor štítků na dveře

Autor
David Pavel
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Daněček
Oponenti
doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
Anotace
Proces správy a generování štítků na dveře lze v dnešní době z velké části automatizovat a to díky povaze dat, která se na dveřních štítcích vyskytují. Tato práce se zabývá tvorbou aplikace pro generování různých grafických podob štítků na dveře budov ČVUT. Pro usnadnění práce s aplikací je kladen důraz na maximální využití a integraci dat ze systémů ČVUT. Práce zahrnuje rozbor architektury vhodné k plánované integraci aplikace do systému Usermap.

Virtuální stroj pro Lisp v jazyku Scala

Autor
Adam Červenka
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Daněček
Oponenti
Ing. Petr Špaček, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá implementací virtuálního stroje napsaného v jazyce Scala, který interpretuje kód jazyka Scheme. Dále pojednává obecně o virtuálních strojích a čtenáři přiblíží jazyk Scheme a Scala.

Webový systém pro správu úkolů a spolupráci

Autor
Jakub Janeček
Rok
2012
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Daněček
Oponenti
Ing. Martin Bloch, CSc.

Portál pro správu orchestru

Autor
Adam Příhoda
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Daněček
Oponenti
prof. Dr. Ing. Petr Kroha, CSc.
Anotace
Práce pojednává o problematice vytvoření webového portálu pro podporu správy orchestrálního tělesa. Konkrétně se zabývá analýzou, návrhem, implementací i testováním této aplikace a popisuje celý systém od základních požadavků až po konkrétní architekturu a použité technologie. Součástí práce je zdrojový kód všech jejích částí. Práce vznikla ve spolupráci s Pražským filmovým orchestrem.

Editace abstraktního syntaktického stromu

Autor
Matej Pankovčin
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Daněček
Oponenti
Ing. Miroslav Balík, Ph.D.
Anotace
Tato práce vznikla pro prozkoumání možnosti nového přístupu k vývoji kódu. Jejím hlavním cílem je představit koncept a dodat nástroj pro tvorbu abstraktních syntaktických stromů s použitím grafického rozhraní. V rešeršní části této práce je vysvětlena podstata a smysl abstraktních syntaktických stromů při kompilaci jazyka. Rešeršní část také obsahuje probádání frameworků umožňující manipulaci s abstraktním syntaktickým stromem. V implementační části je navržené řešení prezentováno a testováno.