Ing. Stanislav Jeřábek

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Vylepšení emulátoru bezkontaktní čipové karty v FPGA

Autor
Denis Titov
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Stanislav Jeřábek
Oponenti
Ing. Jiří Buček, Ph.D.
Anotace
Tato pr´ace popisuje vylepˇsen´i pˇridan´a k jiˇz existuj´ic´imu emul´atoru ˇcipov´ych karet v FPGA. Byla pˇrid´ana moˇznost rekonfigurace emul´atoru za bˇehu a tak´e podpora pro propriet´arn´i protokoly podle normy ISO/IEC 14443-4. Pro splnˇen´i poˇzadavk°u t´eto normy byl zvolen hybridn´i pˇr´istup se dvˇema komponentami - FPGA a mikrokontroler. Komponenty jsou propojeny pomoc´i SPI.

Návrh a realizace wattrouteru

Autor
Jiří Cvrček
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Stanislav Jeřábek
Oponenti
Ing. Jiří Buček, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá řešením problému řízeného využívání energie vyrobené fotovoltaickou elektrárnou místo její distribuce do rozvodné sítě. Cílem práce je navrhnout zařízení, které bude řídit spotřebu vyrobené energie v připojených spotřebičích na základě zadaných pravidel. v rámci práce se podařilo navrhnout zařízení, které sleduje aktuální výrobu fotovoltaické elektrárny, spotřebu domácnosti a porovnává je se zadanými pravidly. Spotřebiče se zapínají za předpokladu, že výroba převyšuje spotřebu a jsou splněna nastavená pravidla pro sepnutí daného spotřebiče. v příloze práce lze nalézt schéma a popis zapojení zařízení.

Diplomové práce

Obrany proti útokům postranními kanály založené na dynamické rekonfiguraci FPGA

Autor
Jan Brejník
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Stanislav Jeřábek
Oponenti
Dr.-Ing. Martin Novotný
Anotace
Programovatelná hradlová pole (FPGA) disponují schopností dynamické rekonfigurace, díky které mohou být částečně přeprogramovány za běhu, a to bez nutnosti vnějšího zásahu. Jeden a ten samý výpočet tak může být v různých okamžicích realizován různým způsobem. Konkrétní způsob realizace v daný čas není pro případného útočníka známý, a proto je pro něj obtížnější využít informací uniklých postranními kanály k útoku, kterým by získal citlivé informace. Tato diplomová práce navazuje na článek [1], který popisuje aplikaci tří různých ochran na šifrovací algoritmus PRESENT. V rámci této práce byly tyto publikované ochrany aplikovány na šifrovací algoritmy PRESENT, SERPENT a AES. Algoritmus AES byl navíc implementován dvěma způsoby - první způsob je založen na postupu z [1], druhý způsob pak používá konečné kompozitní těleso pro implementaci S-Boxu, což vyžaduje méně CFGLUTů.