Ing. Martin Půlpitel

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Webový portál Divadlo13

Autor
Petr Hejna
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Martin Půlpitel
Oponenti
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.

Případová studie uvedení IT produktu na trh

Autor
Ladislav Moravec
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Martin Půlpitel
Oponenti
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.

Cesta k bohatství (internetová aplikace)

Autor
Lukáš Kmoch
Rok
2012
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Martin Půlpitel
Oponenti
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.

Zobrazovaní staveb (3D objektů) pomocí rozšířené reality na iOS

Autor
Samuel Šušla
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Martin Půlpitel
Oponenti
Ing. Martin Kačer, Ph.D.
Anotace
Hlavným účelom práce bolo nájdenie optimálneho riešenia pre 3D vizualizáciu budov na iOS zariadeniach. Neexistuje jedno univerzálne riešenie pre všetky prípady preto boli preskúmané viaceré možnosti a frameworky. Napriek viacerým frameworkom dostupným na trhu, bolo implementované vlastné riešenie používajúce accelerometer a gyroscope SceneKitu a CoreMotion.

Mobilní aplikace Fakturoid pro systém Android

Autor
Michal Kučera
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Martin Půlpitel
Oponenti
Ing. Marcel Mika

Mobilní aplikace Divadlo13 - iOS

Autor
Petr Šíma
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Martin Půlpitel
Oponenti
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.

Historie ČVUT (iOS mobilní aplikace)

Autor
Vojtěch Pajer
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Martin Půlpitel
Oponenti
Ing. Miroslav Balík, Ph.D.
Anotace
Tato bakalarska prace se zabyva navrhem a implementaci mobilni aplikace pro operacni system iOS prezentujici informace o univerzite Ceske vysoke uceni technicke v Praze. Soucasti prace je sber dat o univerzite, navrh designu apli- kace a spoluprace s dvema diplomanty, kteri v ramci svych diplomovych praci vytvareli webovy backend a verzi teto aplikace pro operacni system Android.

Mobilní aplikace Divadlo13 - Android

Autor
Michal Šutka
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Martin Půlpitel
Oponenti
Ing. Jiří Daněček

Diplomové práce

C++ knihovna pro tvorbu her a intermediálních aplikací

Autor
Adam Vesecký
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Martin Půlpitel
Oponenti
prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.
Anotace
Tato práce se zabývá obecnou problematikou spojenou s programováním počítačových her a herních enginů. Výhody komponentově orientovaného přístupu, umožňujícího jednoduché přidávání nových funkcionalit, demonstruje vlastní herní engine, napsaný v jazyce C++ jako nadstavba frameworku OpenFrameworks a použitelný pro tvorbu desktopových i mobilních her. Součástí práce je rovněž stručný úvod do obecné problematiky multiplayeru a umělé inteligence, jež byly použity při implementaci realtime strategické hry, která zároveň testuje použitelnost enginu.

HTML5 pro uživatelské rozhraní automobilu

Autor
Jan Václavík
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Martin Půlpitel

iOS aplikace pro správu zaměstnanců

Autor
Michal Sousedík
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Martin Půlpitel
Oponenti
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou mobilní aplikace pro platformu iOS, která slouží k usnadnění zaměstnaneckých procesů v malé či střední společnosti. Všem zaměstnancům společnosti poskytuje možnost kontroly jejich osobních údajů, jež jsou zaměstnavatelem evidovány a dále umožňuje externím pracovníkům vykazovat faktury za uplynulé měsíce. Důležitou součástí aplikace je správa zaměstnaneckých profilů a všech vykázaných faktur, která je dostupná pouze adminovi aplikace. Práce obsahuje detailní postup návrhu uživatelského rozhraní společně se zpracovanou architekturou, která je založena na analýze možných řešení a dostupných technologií pro iOS. Velký důraz je kladen na testovací praktiky, kterými se ověřuje správnost implementovaných funkcí. Výsledkem je aplikace, která vznikla realizací vytvořeného návrhu.

Android mobilní aplikace s GPS trekingem

Autor
Vojtěch Vopařil
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Martin Půlpitel
Oponenti
Ing. Daniel Vašata, Ph.D.
Anotace
Diplomová práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro cyklisty pro operační systém Android. Aplikace je vyvinuta ve dvou provedeních se shodnou funkcionalitou, které se odlišují použitým programovacím paradigmatem ve zdrojovém kódu. První provedení je založené čistě na objektově orientovaném paradigmatu, druhé využívá paradigmatu funkcionálně reaktivního. Oba přístupy jsou vzájemně porovnány z hlediska vývoje, testování, nasazení a též údržby a případného budoucího rozšiřování funkcionality aplikace.

HTML 5 a JavaScript pro vývoj a simulaci uživatelského rozhraní automobilu

Autor
Martin Doubek
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Martin Půlpitel
Anotace
Hlavním cílem této práce je implementace nových kontextů do již existující aplikace, která simuluje uživatelské rozhraní palubního počítače automobilu. K existujícím uživatelským rozhraním Tuneru, Medií a Počasí budou přidána rozhraní Telefon, Info a DAB radio. Telefon umožňuje simulaci odchozích a příchozích hovorů, Info zobrazuje informace o stavu automobilu a DAB radio slouží k přehrávání digitálního rozhlasu.

Mobilní aplikace pro festivaly na platformě Windows Phone

Autor
Libor Vilímek
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Martin Půlpitel
Oponenti
Ing. Jiří Chludil

Vedení projektu mobilních aplikací pro fakturační systém a mobilní aplikace pro iOS

Autor
Jiří Ostatnický
Rok
2014
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Martin Půlpitel
Oponenti
Ing. Lukáš Rychtecký

Mobilní aplikace pro plánování schůzek pro OS android

Autor
David Khol
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Martin Půlpitel
Oponenti
Mgr. Martin Podloucký
Anotace
Práce zkoumá standardy iCalendar a CalDAV, které se používají k reprezentaci událostí a přístupu k plánovacím informacím ze serverů. Uvádí aktuální stav platformy Android a představuje několik knihoven, které značně usnadňují řešení problémů, s nimiž se vývojáři běžně potýkají. Jedná o standardu Reactive Streams, jeho vztah k tématu reaktivního programování a představuje jednu z jeho implementací, knihovnu RxJava. Analyzuje implementaci stávající webové služby a navrhuje rozšíření její funkčnosti. Dále analyzuje možnosti, jak přehledně vizualizovat události v kalendáři. Shrnuje závěrečnou podobu aplikace a popisuje, jak se Android verze liší od webové verze. Rozepisuje pokročilý algoritmus pro nalezení optimálního rozložení událostí v kalendáři. Na závěr hovoří o testování aplikace provedeném s uživateli.

Webový backend projektu Historie ČVUT

Autor
Vojtěch Bartoš
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Martin Půlpitel
Oponenti
Ing. Miroslav Balík, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá webovou aplikaci umožňující správu historických dat o ČVUT a jejich zpřístupnění mobilním aplikacím za účelem prezentace. Aplikace je rozebrána z pohledu analýzy požadavků, návrhu řešení a následné implementace. Jsou diskutovány především požadavky na vytvoření rozhraní poskytujícího data, vícejazyčnost textů (která významně ovlivňuje návrh databáze) a multimediální obsah. Jako zajímavé se jeví řešení rozdělit celou aplikaci na dvě části, a sice backendovou část běžící na serveru, jež poskytuje zmíněné rozhraní, a část frontendovou běžící v prohlížeči, která toto rozhraní využívá podobně jako mobilní aplikace.

Webová aplikace na podporu práce s úkoly malého týmu

Autor
Pavel Švagr
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Martin Půlpitel
Oponenti
Ing. Mgr. Ladislava Smítková Janků, Ph.D.
Anotace
Diplomová práce se zabývá procesem zadávání úkolů v malém týmu. Cílem je navrhnout, implementovat a otestovat moderní webovou aplikaci pro podporu zadávání úloh napojenou na systém Redmine, která bude reflektovat aktuální potřeby firem zaměřených na tvorbu softwarového či grafického produktu. Za tímto účelem je kromě analýzy procesu na teoretické úrovni proveden průzkum problémů a slabin při zadávání úkolů ve vybraných podnicích doplněn o zhodnocení již existujících podpůrných nástrojů.

3D hra s otevřeným světem pro Android

Autor
Adam Novák
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Martin Půlpitel
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá návrhem a implementací prototypu hry využívající Unity Data-Oriented Technology Stack (DOTS). Cílem práce je prozkoumat možnosti a potenciál DOTS, který je nyní v ranném stádiu vývoje. Unity prezentuje budoucnost jako výkonnou alternativu k GameObjectům. Klíčové oblasti práce zahrnují pohyb postavy na 3D terénu, soubojový systém, umělou inteligenci, procedurální generátor map a uživatelské rozhraní. Výsledná aplikace běží na Androidu 5 a novějším.

Sdílený prioritní webový playlist

Autor
Martin Horský
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Martin Půlpitel
Oponenti
Ing. Jiří Hunka
Anotace
Obsahem práce je návrh webové aplikace, která slouží pro přehrávání hudby formou sdíleného webového playlistu. Výsledná aplikace řeší prioritu přehrávání v uzavřené skupině uživatelů. Podstatnou částí práce je řešení architektury aplikace jako tzv. single-page aplikace s využitím komunikace technikou REST.

Aplikace pro tvorbu cenových kalkulací

Autor
Marek Přibáň
Rok
2014
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Martin Půlpitel
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.

Historie ČVUT (Android mobilní aplikace)

Autor
Tomáš Krabač
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Martin Půlpitel
Oponenti
Ing. Miroslav Balík, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací mobilní aplikace pro operační systém Android o vysoké škole České vysoké učení technické v Praze. Při implementaci byla použita architektura Model-View-Presenter a reaktivní programování. Součástí práce byl sběr dat a spolupráce s kolegy, kteří v rámci svých závěrečných prací vytvářeli backend a verzi této aplikace pro operační systém iOS.