Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Mobilní aplikace pro vyšívání na platformě Android

Autor
Alina Lagoda
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro operační systém Android, která umožní generování schémat pro vyšívání z obrázků a následně jejich interaktivní zpracování. Aplikace si klade za cíl přinést nové technologie do vyšívaní a zjednodušit tento proces. Součástí bakalářské práce je analýza podobných programů a vhodných algoritmů, návrh, implementace a testování aplikace. Výsledkem této práce je plně funkční aplikace.

Informační systém personální agentury

Autor
Michal Majer
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Oponenti
Ing. Mgr. Pavla Vozárová, Ph.D., M.A.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a vývojem informačního systému pro personální agenturu AW Partners s.r.o. Při analýze požadavků a návrhu architektury systému vychází autor práce z dostupné vědecké literatury zaměřené na tématiku e-recruitment procesů. Pro implementaci byl vybrán PHP Framework Symfony 3.0 a uživatelské rozhraní je realizováno s využitím šablony AdminLTE. Výsledkem práce je fungující informační systém, který je možné využít pro podporu firemních procesů personální agentury. Část práce je věnována procesu testování výsledného informačního systému a nechybí analýza rizik a možných ekonomických dopadů na fungování personální agentury.

Cloudová aplikace pro správu sdílené domácnosti

Autor
Gary Fibiger
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.

Webový portál pro základní a mateřskou školu Josefův Důl

Autor
Andrea Engeová
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce pokrývá návrh a implementaci webového portálu pro základní a mateřskou školu, která se nachází v obci Josefův Důl. Během analýzy se stávající řešení ukázalo jako nevyhovující a proto byl navržen nový systém dle aktuálních požadavků. Vytvořené řešení se skládá ze dvou částí, správa agendy školy a možnost vlastní úpravy webových stránek. V práci je poukázáno na různé aplikace, které jsou nabízeny školám, ale nejsou vždy zcela vyhovující. V příloze lze nalézt zdrojový kód webového portálu a dvě příručky, jednu pro administrátora a druhou pro vyučující.

Studie proveditelnosti mobilní aplikace iCook

Autor
Cong Long Nguyen
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Cílem této bakalářské práce je vypracovat studii proveditelnosti aplikace iCook, která dává podklad k tomu, zda je zrealizovatelná jak z technického, tak z finančního hlediska. Součástí studie proveditelnosti je dále analýza stávajících elektronických kuchařek a jejich následné porovnání. Na základě provedené analýzy byly vyhodnoceny nejdůležitější požadavky, které se staly součástí aplikace iCook. Podle těchto požadavků jsem vytvořil prototyp aplikace iCook pomocí nástroje Xcode. Analýza zahrnovala možné varianty technických řešení, z pohledu struktury aplikace byla vybrána hybridní aplikace. Z pohledu API pro video hosting bylo zvoleno Youtube API. V neposlední řadě se provedla finanční analýza, která obsahovala možnosti zisku postavené na předpokladu počtu potenciálních uživatelů. Rozhodnutí o nejoptimálnější variantu se provedlo pomocí metod ROI a NPV. Shrnutím všech analýz se zhodnotil výstup práce, který vysvětluje, zda je aplikace zrealizovatelná, a zda se do aplikace vyplatí investovat.

Studie proveditelnosti zavedení e-shopu ve zvolené společnosti

Autor
David Mošna
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Oponenti
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Anotace
Cilem bakalarske prace je vypracovani studie proveditelnosti zavedeni e-shopu ve spolecnosti ORISEK s. r. o. zabyvajici se prodejem suchych plodu, suseneho ovoce a cukrovinek. Studie je vypracovana za ucelem zhodnoceni realnosti podnikatelskeho zameru zavedeni e-shopu v jiz existujici firme a soucasne slouzi jako projektova dokumentace, ktera obsahuje analyzu technickeho reseni a financni analyzu.

Informační systém pro správu reklamačního řízení

Autor
Andreas Rolli
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Cílem této bakalářské práce je analýza, návrh a implementace informačního systému pro správu reklamačního řízení. Na základě současného stavu řešení je navržen systém, který může použít jakákoliv firma, či organizace. Přínosem systému je úplný přehled pro výrobce i spotřebitele o reklamačním procesu. Dále systém generuje reklamační protokol a uchovává všechny informace o reklamaci. V příloze bakalářské práce lze nalézt zdrojové kódy a obrazovou přílohu. Součástí práce je i ekonomicko-manažerské zhodnocení.

Podpůrná webová aplikace pro mapování motivace na pracovišti

Autor
Jonáš Sixta
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.

On-line rezervační systém kulturního domu

Autor
Tomáš Marek
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.

Webový průvodce založením podnikatelského subjektu

Autor
Jiří Kasl
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Oponenti
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá tvorbou webového průvodce, který krok za krokem provede uživatele vytvářením podnikatelského plánu. V teoretické části, která je rozdělena do několika kapitol, je popsán význam a struktura podnikatelského plánu. Teoretická část také obsahuje informace o daňovém systému v ČR a o nákladech obětované příležitosti. Poslední kapitola se zabývá praktickou částí práce, výslednou implementací a testováním prototypu, který byl úspěšně nasazen. Prototyp informuje uživatele o nejdůležitějších volbách, které by měl učinit před začátkem podnikání. Na základě získaných dat od uživatele vytvoří kostru podnikatelského plánu, kterou si bude moci uživatel uložit.

Mobilní aplikace pro analýzu složení kosmetických přípravků pro OS Android

Autor
Oleksandra Liutova
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce popisuje proces návrhu a implementace Android aplikace pro analýzu složení kosmetických produktů. Hlavní cíl této aplikace je usnadnit uživateli výběr kvalitní kosmetiky, vhodné přímo pro něj, na základě poskytnutých informací o zdravotních rizicích produktu a jeho složení. Práce obsahuje analýzu současných řešení tohoto problému. V několika dalších kapitolách je postupně popsán proces vývoje aplikace: analýza, návrh, a implementace. Úspěšně byla dokončena tvorba prototypu aplikace se základní funkcionalitou. V prototypu je umožněno hledání produktu oskenováním jeho čárového kódu nebo podle jména, dále vyhledávání konkrétních látek ve složení, zobrazení kompletní informace o produktu a kompletní informace o jeho složení. V neposlední řadě aplikace dokáže zobrazit uživateli varování o alergenech ve složení výrobku. V poslední části je určeno, jakým směrem, v návaznosti na testování, by se mohl řídit budoucí vývoj.

Návrh a implementace katedrální knihovny

Autor
Adéla Blažková
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace pro správu knihovní agendy Katedry informačního inženýrství Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Pro realizaci byl vybrán webový framework Ruby on Rails, frontendový framework Twitter Bootstrap a databáze MySQL. Nasazení aplikace do produkčního prostředí s webovým serverem Apache je řešeno modulem Phusion Passenger. Výsledkem práce je funkční aplikace, která umožňuje správu čtenářů, výpůjček, rezervací a stažení knihovního fondu z knihovního systému Aleph. Do budoucna je možné v aplikaci vytvořit podporu i pro ostatní katedry České zemědělské univerzity.