Dva doktorské diplomy v rámci jednoho studia

University of Antwerp

Navázali jsme intenzivní spolupráci v oblasti vědy a výzkumu s belgickou Univerzitou v Antverpách. Díky jedinečnému dvojitému doktorskému studijnímu programu (Double Degree Program) je možné absolvovat na obou univerzitách současně, a tedy za výrazně kratší dobu, než kdyby studium probíhalo zvlášť. Výsledkem jsou diplomy z domácí a spřátelené zahraniční univerzity.

Fakulta má dlouhodobě za cíl zaměřovat se na vědu a výzkum a propojovat své znalosti a zkušenosti i s významnými zahraničními univerzitami. Několikaletá intenzivní spolupráce mezi vedením Fakulty aplikované ekonomie Univerzity v Antverpách (FAE UA) a FIT ČVUT vedla k tomu, že se obě vedení dohodla o jejím formálním zastřešení. Z tohoto důvodu v roce 2018 začaly diskuse ohledně doktorandského Double Degree Program.

„Spolupráce obou fakult vyvrcholila dne 6. června 2019 podpisem Memoranda o porozumění. FIT ČVUT odteď svým studentům se zaměřením na softwarové inženýrství nabízí prestižní příležitost získat dvojité Ph.D.,“ říká doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D, zakladatel a vedoucí Centra pro konceptuální modelování a implementace (CCMi) při Katedře softwarového inženýrství.

Podmínkou tohoto programu je, že si partnerské univerzity vzájemně uznají vybrané předměty v daném studijním programu a studijní plán je sestaven tak, aby odpovídal požadavkům k udělení diplomu na obou univerzitách. Úspěšné dokončení tohoto programu, jehož výsledkem jsou mimo jiné diplomy z více než jedné země, je nejen prestižní, ale dává absolventům nespornou výhodu na trhu práce.

Podpis Memoranda o porozumění

První se do tohoto double degree programu hlásí Ing. Marek Suchánek, doktorand, který nyní na FIT ČVUT čerstvě obhájil doktorské minimum na téma Ontologická brána propojující konceptuální modely a normalizované systémy. Doc. Pergl k tomu dodává:

„V tuto chvíli připravujeme praktické a procesní náležitosti pro hladký průběh. Ing. Suchánek, jakožto neohrožený průkopník, bude s velkou pravděpodobností děkanem pověřen rolí koordinátora double degree programu, a bude tak nápomocný dalším zájemcům.“

Zaštítit spolupráci mezi FIT ČVUT a FAE UA se podařilo díky děkanovi FIT, doc. RNDr. Ing. Marcelu Jiřinovi, Ph.D. Hlavní zásluhu na realizaci této myšlenky měl proděkan pro vědu a výzkum doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D., který dával Memorandum o porozumění s našimi belgickými partnery dohromady.

FIT ČVUT od roku 2015 nabízí oborově-povinný předmět Normalized Software Systems, který každý rok vyučují profesoři z FAE UA. Tento předmět se stává stále oblíbenějším.

„Abychom uspokojili zájem studentů po technických detailech i praxi přesahující rámec předmětu, od roku 2018 nabízíme též NS Summer School, možnost pro studenty vycestovat do Univerzity v Antverpách,“ říká Ing. Michal Valenta, Ph.D., vedoucí Katedry softwarového inženýrství. „Věříme, že spolupráce s Univerzitou v Antverpách bude nyní pro řadu studentů ještě zajímavější a těšíme se na další zájem z řad studentů všech úrovní,“ uzavírá Valenta.

Na Univerzitě v Antverpách pracují na velkém průlomu v softwarovém inženýrství za posledních několik desítek let: aplikování teorie normalizovaných systémů na udržitelnost rozvoje velkých informačních systémů. Ačkoliv udržitelnost rozvoje je tradiční téma, přístup k této problematice v Antverpách je výjimečný ve své exaktnosti, dokazatelnosti a též významných aplikací v praxi.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková