Ing. Lucie Svitáková

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Návrh a implementace analýzy datových toků v platformě StreamSets pro projekt Manta

Autor
Marek Burdeľ
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Lucie Svitáková
Anotace
Cieľom tejto práce je preskúmať pohyby dát v prostredí StreamSets, navrhnúť a implementovať funkčný prototyp modulu, ktorý bude vykonávať dátovú analýzu nad StreamSets objektmi. Modul je spustitelný z projektu Manta, ktorý sa zameriava na poskytovanie analýzy dátových línií pre široké spektrum technológií. Výsledok dátovej analýzy je graf, ktorého uzly a hrany reprezentujú dátovú líniu v prostredí StreamSets. V rámci práce je navrhnutý algoritmus na rozpoznávanie a rozširovanie elementárnych objektov z prostredia StreamSets pre dosiahnutie výsledného grafu. Graf je možné zobraziť pomocou Manta projektu.

Portál srovnávače faktur se smlouvami z registru smluv

Autor
Matěj Adamec
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Lucie Svitáková
Oponenti
Ing. Marek Sušický
Anotace
Ministerstva České republiky uzavírají smlouvy s dodavateli a následně vznikají faktury, které jsou vypláceny. O obou položkách jsou těmito ministerstvy zveřejňovány informace. Avšak ucelený přehled o tom, jaké faktury patří k určité smlouvě neexistuje a propojení položek je často nadlidský výkon. Tato bakalářská práce se zabývá návrhem metod pro mapování faktur na uzavřené smlouvy, které tato ministerstva v České republice zveřejňují. Dále se také věnuje implementaci těchto metod a tvorbě webové aplikace, která bude výsledky prezentovat a upozorní na případné nesrovnalosti. Aby bylo možné vytvořit spojení, byly popsány jednotlivé atributy a vztahy, které byly použity při mapování. Následně byly navrhnuty a implementovány tři aplikace. První, která extrahuje informace o fakturách a smlouvách z dostupných zdrojů. Druhá aplikace mapuje faktury na smlouvy na základě definovaných testů. A třetí, webová aplikace, která tyto výsledky prezentuje a upozorňuje na případné nesrovnalosti. Přínosem této práce je nový pohled na nakládání státu s veřejnými prostředky a lepší kontrola státních institucí.

Portál výsledků analýzy dat a dalších informací o STK

Autor
Aleksandra Parkhomenko
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Lucie Svitáková
Oponenti
Ing. Kamil Dedecius, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá analýzou otevřeného datasetu, který obsahuje záznamy jednotlivých prohlídek na stanicích technické kontroly v roce 2018, návrhem metod pro odhalení podezřelého chování na stanicích s využitím získaných znalostí a vývojem webového portálu pro reprezentaci výsledků a poskytování dalších užitečných informací pro uživatele. V rámci práce byly navrženy tři metody pro detekci podezřelého chování na stanicích: hledání kontrol po zavírací době, kontrola hustoty prohlídek na základě počtu kontrolních linek a odhalení podezřele častých souběhu značek automobilů. Taktéž byl navržen webový portál, který zobrazuje výsledky aplikování těchto metod.

Diplomové práce

Analýza datových toků v nástroji SAP Business Objects

Autor
Jan Potočiar
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Lucie Svitáková
Anotace
Cílem této práce bylo zanalyzovat datové toky v reportovacím nástroji SAP BusinessObjects a na základě této analýzy navrhnout a implementovat modul, který provede jejich integraci do nástroje Manta. V rámci práce byla také zanalyzována a použita metodika programování řízené testy (test-driven development). Pro implementaci byl použit programovací jazyk Java a několik podpůrných nástrojů jako Maven, JUnit či ANTLR. Výsledkem je funkční prototyp modulu, který byl úspěšně integrován do nástroje Manta.