Ing. Filip Glazar

  • Profil
  • Závěrečné práce

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Rezervační systém klubu Silicon Hill - klientská část

Autor
Matej Stieranka
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Filip Glazar
Oponenti
Ing. Pavel Štěpán
Anotace
Táto práca sa zaoberá návrhom a implementáciou klientskej časti rezervačného systému pre klub Silicon Hill. V práci je obsiahnutý popis funkčných a nefunkčných požiadavok na aplikáciu, analýza existujúcich riešení, či návrh používateľského rozhrania. Okrem toho je popísaný proces vývoja aplikácie a jej následná štruktúra. Ďalej je v tejto práci popísaný priebeh používateľského testovania a jeho výsledky. Aplikácia využíva frontendovú knižnicu React spolu s jazykom TypeScript, pre štýlovanie aplikácie je použitý framework Tailwind CSS a na tvorbu servisnej vrstvy aplikácie bola použitá knižnica na generovanie kódu. Výsledkom práce je aplikácia, ktorá je spustiteľná na akomkoľvek počítači či telefóne s moderným webovým prehliadačom a internetovým pripojením.

Anviron - automatizované prostředí

Autor
Adam Šánta
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Filip Glazar
Oponenti
Ing. Marek Erben
Anotace
Táto práca sa zameriava na vývoj prototypu webovej aplikácie s názvom Anviron, ktorej cieľom je zjednodušenie procesu nastavenia vývojového prostredia pre študentov softvérového inžinierstva a podobných študijných programov. Cieľovou užívateľskou skupinou sú primárne študenti nižších ročníkov, ktorí s nastavovaním prostredí a riešením prípadných problémov, ktoré počas neho môžu nastať, často nemajú dostatok skúseností. Aplikácia pre zostavenie generovaných prostredí a réžiu ich behu využíva princíp kontajnerizácie. Implementovaný prototyp je následne testovaný automatickými testovacími metodikami a metódou užívateľského testovania.

Nástroj pro tvorbu interaktivní fikce

Autor
Zdeněk Havelka
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Filip Glazar
Oponenti
Ing. David Bernhauer, Ph.D.
Anotace
Předmětem této práce je vývoj nástroje pro tvorbu interaktivní fikce, a to od fáze analýzy problému, přes návrh a implementaci, až po testování. V průběhu celého vývoje je kladen důraz na uživatelskou příjemnost a na snadnou rozšiřitelnost funkcionality aplikace. K reprezentaci rozvětveného příběhu interaktivně fiktivního díla je využita teorie grafů. Výstupem práce je prototyp, který poskytuje dobrou představu, jak by měl kompletní nástroj vypadat, a rozepsaný postup, který by měl být aplikován pro jeho budoucí vývoj. Bude-li tento nástroj dále rozšiřován, má potenciál přispět k vývoji žánru interaktivní fikce a podpořit kreativitu a zájem o informatiku v mladších generacích.

Systém na podporu organizace šachových turnajů

Autor
Jana Maříková
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Filip Glazar
Oponenti
Ing. Jiří Hunka
Anotace
Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému na organizaci šachových turnajů. Důraz je kladen především na losování typu round-robin a švýcarský. Nejprve je rozebrána daná problematika, následně jsou analyzovány již existující programy a cílová skupina uživatelů. Na základě toho jsou vytvořeny požadavky na systém a návrh aplikace.

Informační systém pro fyzioterapeuty - klientská část

Autor
Michal Kovář
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Filip Glazar
Oponenti
Ing. Mgr. Pavla Vozárová, Ph.D., M.A.
Anotace
Tato bakalářská práce si klade za cíl vytvořit klientskou část neboli frontend informačního systému pro soukromé fyzioterapeuty. Nejprve je proveden sběr a analýza požadavků společně s analýzou konkurenčních řešení. Na základě požadavků jsou navrženy drátěné modely neboli wireframe uživatelského rozhraní v grafickém nástroji Figma a současně jsou zvoleny vhodné technologie pro implementaci prototypu, která je následně realizována v programovacím jazyce Typescript za pomoci webové technologie React.js. Pro efektivní implementaci uživatelského rozhraní je použita komponentová knihovna Material Design. Dále jsou popsány kritické a netriviální části vývoje systému jako například autentizace uživatele, validace uživatelského vstupu či napojení na serverovou část. Na závěr je provedeno uživatelské testování prototypu s potenciálními uživateli. Výsledkem je informační systém v podobě webové aplikace, který fyzioterapeutovi umožní vést efektivněji léčbu svých klientů, plánovat schůzky, udržovat si databázi cviků a vybrané relevantní informace klientům zobrazit. Nad rámec zadání je implementována vícejazyčnost podporující českou a anglickou lokalizaci a celý systém lze jednoduše rozšířit o další jazyky.

Interaktivní Jukebox

Autor
Tomáš Rokos
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Filip Glazar
Oponenti
Ing. Oldřich Malec
Anotace
Cílem bakalářské práce je navrhnout a realizovat jukebox 21. století, který lze spustit na jakémkoliv počítači s internetovým připojením a internetovým prohlížečem a který využívá hudební databázi streamovací služby Spotify. V bakalářské práci je dále čtenář seznámen s historií jukeboxu. Je provedeno porovnání hudebních streamovacích platforem a dostupných aplikací. Dále jsou vybrány technologie pro implementaci prototypu jukeboxu. V realizační části je pak popsáno, jak tyto technologie byly použity. Cíle bakalářské práce bylo dosaženo, realizovaný prototyp jukeboxu je dostupný na adrese https://jukex.eu. Jukebox může vyzkoušet každý s premium předplatným služby Spotify.

Systém pro sportovní kluby

Autor
Lukáš Paukert
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Filip Glazar
Oponenti
Ing. Oldřich Malec
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace, která bude sloužit sportovním klubům, a to především těm, jež se věnují orientačnímu běhu. Prototyp aplikace je vytvořen v programovacím jazyku PHP s využitím Symfony frameworku. Aplikace umožňuje správu událostí a uživatelů, kteří se mohou na tyto události přihlašovat. Mezi její přednosti se řadí propojení s informačním systémem Českého svazu orientačních sportů, které minimalizuje počet manuálních úkonů nezbytných pro přidání nové události a odeslání evidovaných přihlášek do celorepublikového systému. Samotné implementaci předchází analýza existujících řešení, specifikace funkčních a nefunkčních požádavků a výběr vhodných technologií. Výsledná aplikace byla podrobena uživatelskému testování a je připravena pro nasazení místo aktuálně využívaného systému.

Informační systém pro házenkářské sportovní kluby

Autor
Stela Augustínová
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Filip Glazar
Oponenti
Ing. Pavel Štěpán
Anotace
Táto bakalárska práca popisuje návrh a implementáciu webovej aplikácie, ktorá slúži ako informačný systém pre hádzanárske kluby, ktorý zjednodušuje organizáciu zápasov a tréningov. Táto aplikácika taktiež poskytuje štatistiky, či už pre tímy alebo pre hráčov. Prvá časť sa zaoberá definovaním funkcionalít systému, pričom sa porovná aj s existujúcimi riešeniami. Nasleduje návrh samotnej webovej aplikácie a jej architektúry klient-server. Táto časť definuje aj technológie využité pre implementáciu zvolenej architektúry. Na návrh nadväzuje implementácia aplikácie. Tá využiva technológie z predchádzajúcej časti. Server je implementovaný v jazyku Java s využitím Spring Frameworku, zatiaľ čo klient je implementovaný pomocou TypeScriptu a Angularu. Na záver je popísané užívateľské testovanie a jeho výsledky, na čo nadväzujú budúce rozšírenia aplikácie

Aplikace pro verifikaci zpráv

Autor
Aydar Mannanov
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Filip Glazar
Oponenti
Ing. Jan Matoušek
Anotace
Tato práce se zaměřuje na návrh a implementaci webové aplikace pro ověřování zpráv (tzv. tweetů) ze sociální sítě Twitter. Hlavním účelem této aplikace je zabránit tomu, aby se ve webovém prostoru objevovaly falešné zprávy. Navržená aplikace dokáže ověřit tweety ze zdrojových zpráv tak, že se na ně dotazuje omezené skupiny uživatelů prostřednictvím dotazníku. Následně se na základě jejich odpovědí rozhodne, zda je zpráva důvěryhodná, či nikoli. Konečné výsledky průzkumu jsou ve formátu JSON. Aplikace načítá zprávy z Twitteru pomocí Twitter API. Backend je napsán v jazyce Java pomocí frameworku Spring. Frontend je napsán v jazyce TypeScript pomocí frameworku ReactJS a knihovny komponentu Bootstrap. Aplikace je implementována pomocí nástroje Docker.

Aplikace pro sledování opotřebení sportovního vybavení

Autor
Karel Zanáška
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Filip Glazar
Oponenti
Ing. Ivan Halaška
Anotace
Tato bakalářská práce si klade za cil navrhnout a vyvinout webovou aplikaci, která umožni uživatelům sledovat opotřebeni jejich sportovniho vybaveni. Aplikace poskytuje uživatelům možnost ručně vytvářet aktivity nebo synchronizovat nové aktivity z platformy Strava. Umožňuje také vytvářeni sportovniho vybaveni a jeho komponent. Opotřebeni vybaveni nebo jeho kom- ponent se monitoruje na základě vzdálenosti a času stráveného při aktivitách. Práce obsahuje teoretickou část, která analyzuje požadavky na aplikaci, integraci se Stravou, architekturu a technologie pro vývoj webové aplikace. Dále obsahuje praktickou část, která popisuje proces vývoje, testováni a nasazeni aplikace. V závěru práce je uvedeno shrnuti práce a možná rozšiřeni aplikace.

EcoTracker pro Android

Autor
David Holkup
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Filip Glazar
Oponenti
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Anotace
Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a naimplementovat aplikaci ECO Tracker pro mobilní systém Android. K funkčním požadavkům aplikace patří sběr dat o vypro-dukovaném odpadu a následné zobrazování statistik. K dalším funkcím aplikace patří správa a přehled událostí o ekologických akcích. Uživatelé mezi sebou mohou sdílet jak tyto události, tak i různé nápady směřující k ekologičtějšímu životnímu stylu. Aplikaci jsem naimplementoval. Výsledkem této práce je funkční prototyp s mnoha funkcemi. Tato práce poskytla odpovědi na důležité otázky a ustanovila základ, na kterém staví další fáze projektu.

Systém pro testování znalostí matematiky

Autor
Jan Fara
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Filip Glazar
Oponenti
Ing. Eliška Šestáková
Anotace
Tato bakalářské práce usnadňuje studentům základních škol přípravu na přijímací řízení z matematiky. Aplikace studentům umožňuje zkoušet si přijímací řízení ze sedmé a deváté třídy nanečisto. Studenti si mohou spustit test, který obsahuje stejná témata a velice podobné příklady, jaké je čekají u oficiální zkoušky. Program je ve formě responzivní webové aplikace, která běží na většině webových prohlížečů.

Systém pro správu zaměstnanců

Autor
Jan Picka
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Filip Glazar
Oponenti
Ing. Jan Bradáč
Anotace
Tato práce popisuje analýzu, návrh a implementaci prototypu systému pro správu zaměstnanců. Tato webová aplikace, napsaná v programovacím jazyce PHP, si klade za cíl zlepšit a zpřehlednit komunikaci mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a zároveň poskytnout i možnosti domluvy mezi jednotlivými zaměstnanci.

Aplikace pro sledování přehrávané hudby v okolí

Autor
Igor Súlovský
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Filip Glazar
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Táto bakalárska práca sa zaoberá implementáciou progresívnej webovej aplikácie, ktorá umožňuje používateľom vidieť ostatných používateľov v ich okolí a to, čo počúvajú na Spotify. Súčasťou je aj testovanie aplikácie. Práca podrobne analyzuje technológiu PWA a porovnáva ju s natívnymi mobilnými aplikáciami. Rozoberá tiež možnosti geolokačného API prehliadača a API služby Spotify. Na záver opisuje nasadenie aplikácie a navrhuje možné funkcie, ktoré by sa mohli pridať v budúcnosti.

Reaktivní technologie v jazyce Java

Autor
Patrik Hanes
Rok
2024
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Filip Glazar
Oponenti
Ing. Jiří Daněček
Anotace
Hlavnou úlohou tejto práce je vysvetliť' a popísať' reaktívny programovací paradigmat, a jeho uplatnenie v oblasti webových aplikácií. Práca sa zameriava na tvorbu serverových aplikácií v programovacom jazyku Java. Okrem poskytnutia informácií ohľadom toho, čo to reaktívne programovanie je, je cieľom práce predstaviť čitateľovi možné riešenia vo forme implementácií, poskytovaných technológiami Spring Webflux, Quarkus Reactivea Vert.x. V teoretickej časti je vysvetlené reaktívne programovanie, a následne udalosti ktoré viedli ku popularizácií tohto paradigmatu. Tieto technológie sú v teoretickej časti zanalyzované a v praktickej časti podľa zvolených metrík porovnané. Na konci sú zhodnotené výsledky porovnania, a nasleduje diskusia ohľadom najvhodnejšieho riešenia, ktoré si čitateľ môže zvoliť pri písaní reaktívnej webovej aplikácie.

Poptejsi.cz - poptávkový systém

Autor
Jaroslav Fikar
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Filip Glazar
Oponenti
Ing. Jan Matoušek
Anotace
Tato práce se zabývá návrhem a vývojem nového portálu pro evidenci poptávek. V práci jsou popsány stávající poptávkové portály a nevýhody použitých obchodních modelů pro některé potenciální zákazníky. V~práci je navržen nový obchodní model, který učiní nový portál dostupným pro většinu podnikatelů. Jsou definovány funkční a nefunkční požadavky poptávkového portálu. Samotný portál je navržen a jsou popsány klíčové případy užití. Na základě analýzy jsou pro navržený systém zvoleny vhodné technologie a systém je v programovacím jazyce PHP s využitím frameworku Symfony implementován. Pro systém jsou v práci navrženy automatické i uživatelské testy. Na závěr je pro implementovaný systém navrženo řešení reálného nasazení prostřednictvím VPS serveru.

Progresivní webová aplikace DrinkApp

Autor
Tomáš Dvořák
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Filip Glazar
Oponenti
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením progresivní webové aplikace, která svým uživatelům doporučuje koktejly pomocí aktivního kolaborativního filtrování. V práci jsou využívány nejnovější technologie a přístupy určené pro tvorbu webových aplikací. Práce rovněž popisuje vývoj celého konceptu PWA, jeho výhod, nevýhod a porovnává jej s nativními aplikacemi. Součástí práce je i návrh a implementace serverové části. Práce mimo jiné popisuje nasazení celého projektu do produkčního prostředí.

PicTrvl - mobilní aplikace na vyhledávání míst

Autor
Matyáš Procházka
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Filip Glazar
Oponenti
Ing. Oldřich Malec
Anotace
Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a následnou realizací mobilní multiplatformní aplikace na vyhledávání turisticky atraktivních míst. Existující produkty trpí omezenou nabídkou počtem i typem míst. Tato aplikace přináší řešení pomocí chytrého mísení více a méně známých míst a obsahem tvořeným přímo uživateli. Je určena pro plánování dovolené i pro nalezení nových míst v uživatelově lokalitě. Při tvorbě je kladen důraz na jednoduché uživatelské rozhraní a příjemný uživatelský zážitek. Zrealizovaná aplikace je následně podrobena uživatelskému testování, na základě kterého jsou navrženy nové funkce a případné úpravy stávajících. V příloze jsou k dispozici zdrojové kódy a dokumentace API rozhraní.

GoDeliver - implementace klientské části modulu Administrace

Autor
Matouš Škoda
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Filip Glazar
Oponenti
Ing. Monika Borkovcová, Ph.D.
Anotace
Bakalářská práce se zabývá implementací klientské části webového administračního rozhraní logistického systému GoDeliver. Aplikace slouží jako kompletní administrační rozhraní pro dispečery společností, umožňující kontrolu nad automatizovaným rozvážkovým systémem. V analýze stávajícího serverového řešení jsou popsány entity vyskytující se v systému, dále jsou analyzovány dodané grafické návrhy. Poté následuje popis nastavení nástrojů pro vývoj a automatickou integraci a nasazení aplikace. V implementační části je nejprve vysvětlen postup vytvoření datové vrstvy aplikace a následně je popsána implementace jednotlivých obrazovek. V poslední části práce je proveden uživatelský průzkum použitelnosti. Výsledkem práce je komplexní administrační rozhraní nasazené v produkčním prostředí, využívané společnostmi k rozvozu zásilek.

Rezervační systém klubu Silicon Hill - serverová část

Autor
Matúš Magur
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Filip Glazar
Oponenti
Ing. Pavel Štěpán
Anotace
Táto práca sa zaoberá vývojom rezervačného systému pre klub Silicon Hill, ktorý operuje na Koleji Strahov. Systém bude zastrešovať proces požičiavania predmetov a priestorov obyvateľom internátu. Momentálne je tento proces v rámci klubu neuniverzálny, čo má za následok nízky záujem zo strany obyvateľov Strahova. V tejto práci sa zaoberám serverovou časťou systému, ktorý budem nielen navrhovať, ale ho aj implementujem, otestujem a pripravím na nasadenie do produkcie. Súbežne s touto prácou vzniká aj bakalárska práca kolegu Mateja Strieranku, v rámci ktorej sa vyvíja klientská časť.

LightLog software pro zpracovaní logů aplikací

Autor
Dominik Dosoudil
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Filip Glazar
Oponenti
Ing. Jakub Jirůtka
Anotace
Cílem bakalářské práce je navržení a implementace paměťově a procesorově efektivního agregátoru log zpráv aplikací systému. Nejprve je obecně popsán vyznam logování a jeho stav v operačním systému Linux, následně je popsána konkurence, poté analyza a vyběr vhodnych technologií a programovacího jazyka. Nakonec je vysvětlena architektura a samotná realizace a implementace aplikace. Vysledkem práce je funkční prototyp uspokojující zadané požadavky. Přináší zpřehlednění monitorování stavu aplikací administrátorům.

Software eKroužek

Autor
Vojtěch Bešťák
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Filip Glazar
Oponenti
Ing. Jan Matoušek
Anotace
Většina lektorů volnočasových aktivit na školách musí v současnosti přihlášky a docházku vyřizovat manuálně. Tato práce se proto zabývá návrhem a realizací serverové aplikace umožňující komplexní správu zájmových činností, která by tuto administrativu ulehčila. Analýza existujících řešení prokazuje, že podobná řešení na trhu neexistují. Na základě podnětů od lektorů školních kroužků jsou definovány funkční a nefunkční požadavky a jsou popsány hlavní případy užití. Dále je provedena volba vhodných technologií, návrh databázového schématu a aplikačního rozhraní. Serverová aplikace je realizována jako REST API prostřednictvím frameworku Symfony v programovacím jazyce PHP. Zdokumentované aplikační rozhraní je následně vhodně otestováno. Výsledná aplikace je připravená k nasazení.

Webový objednávkový systém pro restaurace

Autor
Manh Tú Do
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Filip Glazar
Oponenti
Ing. David Bernhauer, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá vytvořením webové aplikace, která bude sloužit jako objednávkový systém pro restaurace. Náplní práce je analýza existujících objednávkových systému a analýza technologií pro vývoj webových aplikací. Na základě analýzy byl proveden návrh funkčních požadavků a pro vývoj aplikace byly zvoleny Full Stack .NET technologie, zejména ASP.NET Core a front endový framework Blazor, který má nahradit již starší JavaScript na front end vývoji. Dále byla provedena analýza dvou rozdílných hostitelských modelů Blazor Server pro správu restaurační části a Blazor WebAssembly pro klientskou část a bylo naimplementováno netradiční hybridní řešení pro bohatší ukázku obou technologií a srovnání jejich výhod a nevýhod.

Informační systém pro fyzioterapeuty - serverová část

Autor
Jakub Volák
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Filip Glazar
Oponenti
Ing. Marek Erben
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vývojem serverové části webového informačního systému pro soukromé fyzioterapeuty. Na začátku práce je proveden sběr informací a požadavků od fyzioterapeutů pomocí internetového dotazníku a jejich analýza. Podle této analýzy je proveden návrh systému. Ten se věnuje rozboru vhodných technologií pro vývoj moderní webové aplikace. Návrh definuje strukturu a části systému, včetně databázového modelu. Součástí návrhu je analýza obecné směrnice pro ochranu osobních údajů. Práce obsahuje porovnání navržené aplikace s konkurenčními systémy. Závěr práce se věnuje detailnímu popisu nejdůležitějších a nejzajímavějších částí implementace systému, včetně popisu způsobu testování aplikace. Poslední kapitola práce zmiňuje nasazení systému a možné vylepšení systému v budoucnosti. Výsledkem je funkční prototyp informačního systému, který zjednoduší práci fyzioterapeutům a urychlí léčbu klientů. Systém může klient i fyzioterapeut používat v českém a anglickém jazyce. Systém implementuje bezpečnostní požadavky směrnice o ochraně osobních údajů.

Fotofolio - mobilní aplikace pro tvorbu portfolia

Autor
Kryštof Příhoda
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Filip Glazar
Oponenti
Ing. Marek Erben
Anotace
Práce se zabývá analýzou, návrhem a tvorbou prototypu mobilní aplikace Fotofolio, který svou náplní pokrývá proces poptávky/nabídky fotografa. Fotografům platforma poskytuje možnost intuitivní tvorby portfolií a zákazníkům, kteří fotografa poptávají, tato portfolia prohlížet a na základě prací fotografů učinit volbu správného fotografa pro zákazníkovu událost. Aplikace je navržena pro mobilní telefony s operačním systémem iOS a prototyp je implementován v jazyku Swift s využitím frameworku SwiftUI. Výsledkem práce je platforma s minimalistickým uživatelským rozhraním, která žádné fotografy nediskriminuje a značně zjednodušuje proces navázání kontaktu zákazník-fotograf.

Optilynx - stavový kontejner

Autor
Matúš Varholík
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Filip Glazar
Oponenti
Ing. Oldřich Malec
Anotace
Táto bakalárska práca sa zaoberá integráciou vhodného riešenia pre správu stavu klientskej časti webovej aplikácie. Analyzuje súčasný stav zdrojového kódu, približuje jeho nedostatky a popisuje populárne riešenia tohto problému. Na základe analýzy je zvolená vhodná technológia pre správu stavu a vypracovaný podrobný návrh konkrétneho riešenia, ktoré je následne implementované. Na záver je uskutočnené užívateľské testovanie s cieľom zhodnotiť vplyv daných úprav na systém a vykonaná príprava na nasadenie.

Systém pro správu obsahu s využitím Next.js

Autor
Matouš Škoda
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Filip Glazar
Oponenti
Ing. Pavel Štěpán
Anotace
Bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací prototypu systému pro správu obsahu, založeného na technologiích React a Next.js. Cílem práce je navrhnout systém pro správu obsahu takový, který by co nejvíce zjednodušoval vývoj webových aplikací a prezentací, tedy se zaměřením na snadnou rozšiřitelnost, vysokou flexibilitu a snadnou automatizaci a nasazení. V teoretické části práce jsou popsány všechny technologie týkající se následné analýzy a implementace. V praktické části je nejdříve popsána analýza zadání a stávajících řešení, dále implementace automatizace, samotného prototypu a automatizovaného testování. Nakonec je provedena analýza prototypu a jsou navrženy jeho další rozšíření.

Aplikace Life is Skill pro iOS

Autor
Rostislav Babáček
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Filip Glazar
Oponenti
Ing. Jiří Hunka
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací, testováním a nasazením mobilní aplikace Life is Skill pro iOS platformu, díky níž se mohou děti zapojit do soutěže s volnočasovými aktivitami. Pro plnohodnotnou účast v soutěži musí aplikace uživatelům nabízet funkcionality, mezi něž patří možnost vyhledat soutěžní aktivity, načítat body za splněné volnočasové aktivity pomocí NFC a QR technologií, zobrazit si přehled načtených bodů a také porovnat své výsledky s ostatními soutěžícími. Hra je implementována v programovacím jazyku Swift s využitím moderních technologií pro vývoj iOS aplikací. Výsledkem práce je mobilní aplikace, jež je dostupná v obchodu App Store a umožňuje uživatelům s iOS zařízením plnohodnotnou účast ve hře Life is Skill.

Systém pro správu leteckých soutěží

Autor
Ivan Harašta
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Filip Glazar
Oponenti
Ing. Marián Hlaváč
Anotace
Bakalářská práce se věnuje návrhu a implementaci webové aplikace, která slouží k evidování leteckých soutěží, konkrétně závodů větroňů. Zároveň aplikace umožňuje evidování výsledků a jejich vizualizaci.

Aplikace pro sledování finančních příspěvků pro sportovní kluby

Autor
Jan Mikolášek
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Filip Glazar
Oponenti
Ing. Oldřich Malec
Anotace
Tato práce se především zabývá komunikací aplikace s bankou. Popisujeme zde také vytvoření webové aplikace za pomoci moderních technologií. Výstupem je portál, jehož cílem je pomáhat sportovním klubům s organizací příspěvků. Tento portál využívá serverové části, která zajišťuje komunikaci s bankou a databází. V práci najdeme automatizované testy a rozhovor s koncovým uživatelem. Ke konci dokumentu se dozvíme o budoucnosti projektu a jeho použití.

Poopeek - klientská část aplikace

Autor
Dominik Fryč
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Filip Glazar
Anotace
Bakalářská práce představuje návrh a implementaci klientské části webové aplikace, vytvořené pro start-up Poopeek. Aplikace slouží k propojení kapel a pořadatelů, kteří zde mohou vystavovat nabídky a vzájemně vyjednávat o podmínkách. Analýza existujícího serverového řešení, na které se aplikace napojuje, hovoří o použitých technologiích a základních entitách. Návrh uživatelského rozhraní a grafického designu se skládá z uživatelského výzkumu, popisu aplikace pomocí wireframů a následnou tvorbou prototypů. V rámci implementace je představen použitý framework Angular včetně jeho součástí, vytvořené komponenty a komunikace mezi nimi. Po sestavení aplikace následuje automatická integrace a dodatečné optimalizace. Výsledkem práce je produkční verze aplikace včetně nasazení, která zajišťuje komplexní systém pro booking kapel a pořadatelů.

Inzertní server s využitím architektury mikroslužeb

Autor
Serhii Holovko
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Filip Glazar
Oponenti
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Anotace
Tato práce popisuje hlavní zásady při návrhu a implementaci softwaru v rámci architektury mikroslužeb. Po teoretické části následuje demonstrace skutečného procesu vývoje, což čtenáři umožňuje pochopit základy a vývoj distribuované architektury. Dále jsou diskutovány výhody a nevýhody dané architektury.

Systém pro přípravu na ústní část maturity z českého jazyka

Autor
Martin Bedrna
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Filip Glazar
Oponenti
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem aplikace poskytující studentům komplexní informace, které mohou využít u testů z literatury a ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka. V rámci praktické části je naimplementována webová aplikace navržená na základě analýzy potřeb studentů středních škol. Aplikace obsahuje komunitně tvořenou databázi literárních autorů a rozborů jejich děl. Obsah těchto rozborů pokrývá všechny oblasti informací, které musí student střední školy o rozebíraném díle poznat.