Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

Mgr. Petr Matyáš

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Informační systém neziskové organizace

Autor
Mikhail Karimov
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Mgr. Petr Matyáš
Oponenti
Ing. Vojtěch Jirkovský
Anotace
Cílem teto práce je předělování víc než 7\\,let starého webového informačního systému nekomerční organizace. Analýza současné aplikace, datového modelu a procesů ukázala neefektivitu existujícího řešení v organizace. Ve studii proveditelnosti byli označeny požadavky a zadání na nový informační systém. Byli ohodnoceny náklady a benefity projektu. Nový informační systém implementován v jazyce Typescript. Aplikace má vrstvou architekturu klient-server a využívá technologie GraphQL na komunikace.

Elektronická sbírka příkladů z matematiky

Autor
Petr Pondělík
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Mgr. Petr Matyáš
Oponenti
Ing. Ondřej Guth, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá návrhem a implementací elektronické sbírky úloh z matematiky zaměřené na středoškolskou matematiku. Návrh a implementace aplikace jsou založeny na analýze stávajících webových aplikací pro správu zadání a řešení matematických úloh. Výstupem této práce je webová aplikace umožňující správu uživatelů. Výstupní aplikace dále umožňuje správu a klasifikaci matematických úloh dle tématu či obtížnosti a podporuje generování zadání testů a úloh. Výstupní aplikace je implementována v PHP frameworku Nette. Přínosem této práce je online podpora výuky středoškolské matematiky jak pro studenty, tak pro učitele. Výstupní aplikace poskytuje studentům možnost procvičování úloh, jež jim byly poskytnuty učitelem. Učitelům pak poskytuje rozhraní umožňující udržovat a strukturovat vlastní sbírku úloh, částečně automatizovat tvorbu zadání testů a spravovat studenty.

Modul pro tvorbu úvazků a výběr volitelných předmětů pro informační systém střední školy

Autor
Jan Vožeh
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Mgr. Petr Matyáš
Oponenti
Ing. Radomír Polách
Anotace
Cílem práce je zanalyzovat potřeby Střední školy a vyšší odborné školy reklamní a umělecké tvorby Michael a do připravovaného infromačního systému naprogramovat modul pro tvorbu úvazků učitelů a výběr volitelných předmětů studenty školy. První část práce se zabývá analýzou požadavků a již existujích řešení. Druhá část práce popisuje již samotnou implementací modulu na základě požadavků vedení školy. Připravovaný informační systém je realizován jako webová aplikace, proto byl pro tvorbu modulu použit PHP framework Symfony. Modul přiřadí učitelům předměty a vyučovací hodiny dle jejich pracovního úvazku a aprobace, dále v rámci vypsaných kapacit zapisuje studentům volitelné předměty dle jejich preferencí. Veškeré změny modul verzuje a výstupy lze exportovat pro potřeby školy. Funkčnost modulu byla ověřena integrací do prototypu informačního systému a následně proběhlo uživatelské testování.

Webová administrace informačního systému pro střední školu

Autor
Tomáš Trbola
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Mgr. Petr Matyáš
Oponenti
Ing. David Bernhauer
Anotace
Tato práce se zabývá analýzou požadavků, návrhem řešení a implementací prototypu administrace připravovaného informačního systému střední školy Michael. Výstupem práce je administrace implementovaná v PHP frameworku Symfony. Přínosem této práce je umožnění jednoduché správy uživatelů, přístupových účtů, tříd a studijních oborů vyučovaných na škole. Administrace dále poskytuje možnost importování studentů ze systému Bakaláři a převod tříd do vyšších ročníků. Výsledné řešení úspěšně realizuje všechny požadavky, jež byly na administraci kladeny.

Mobilní aplikace pro transkripci zvukového záznamu do notového zápisu

Autor
Šimon Lomič
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Mgr. Petr Matyáš
Oponenti
Ing. Dominik Veselý
Anotace
Tato práce se zabývá řešením problému automatické hudební transkripce. Analyzuje existující algoritmy sloužící k přepisu akustického monofonního signálu do hudební notace a hledá řešení problémů detekce výšky tónu, not, rytmu a tóniny.Tyto algoritmy jsou v práci implementovány a vzájemně porovnávány za pomoci nového testovacího frameworku pro analýzu hudební skladby.Porovnání algoritmů je prováděno na základě pevně definovaných metrik navržených za účelem volbyvhodných algoritmů pro implementaci hudební transkripce v mobilní aplikaci.Na základě výsledků srovnání je z nejlepších algoritmů navržen transkripční systém.

Informační systém pro podporu on-line doučování

Autor
Patrik Neuzer
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Mgr. Petr Matyáš
Oponenti
Ing. Vojtěch Jirkovský
Anotace
Táto bakalárska práca sa zaoberá predovšetkým analýzou, návrhom a realizáciou informačného systému na podporu online doučovania a individuálneho vzdelávania. Na základe požiadaviek zadávateľa bol navrhnutý systém, ktorý umožňuje svojim používateľom správu jednotlivých používateľov (lektorov a študentov), plánovanie a správu lekcií, podporu týchto lekcií formou zadávania domácich úloh a príkladov z databázy, ďalej dovoľuje správu študijných materiálov, tiež počítanie cien a určitú formu fakturácie. To všetko na základe rozličných používateľských práv. Informačný systém navyše spolupracuje s aplikáciou Google kalendár. Samotná aplikácia pritom funguje na PHP s využitím Nette frameworku na pozadí a s využitím Bootstrap frameworku na front-ende. Záver práce je venovaný procesu testovania aplikácie.

Virtuální laboratoř pro podporu výuky chemie na střední škole

Autor
Patrik Nikl
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Mgr. Petr Matyáš
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá usnadněním výuky středoškolské chemie. Jejím cílem je navrhnout a implementovat mobilní aplikaci pro Android v jazyce Java simulující laboratoř, která umožňuje provádět základní chemické reakce, bude brát v potaz poměry látek, jejich rozpustitelnost ve vodě a zda jsou zahřívány, za pomocí dat načtených z přiloženého xml souboru. Práce obsahuje srovnání s jinými chemickými aplikacemi. Aplikace dále umožňuje vyčíslit zadané chemické rovnice a případně je uložit pro použití v simulované laboratoři. Z ní lze také pořídit záznam o provedených úkonech. Práce obsahuje popis chemické teorie nutné pro tuto aplikaci, srovnání s jinými mobilními aplikacemi s tématikou chemie a popis aplikace samotné.

Uživatelská databáze dopravních přestupků

Autor
Jan Kirchner
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Mgr. Petr Matyáš
Oponenti
Ing. Vojtěch Jirkovský
Anotace
Tato bakalářská práce popisuje proces návrhu a implementace webové aplikace Road Hogs sloužící k evidenci dopravních přestupků samotnými účastníky silničního provozu. Zaznamenané události podložené důkazem v podobě fotografie/videa mohou sloužit buď běžným uživatelům jako ukazatel bezpečnosti dané pozemní komunikace, nebo správcům vozových parků pro sledování svěřených automobilů. Výsledkem je funkční prototyp schopný nasazení a běhu v reálném prostředí.

Grafické uživatelské rozhraní a front-end webové aplikace pro práci s notovými zápisy

Autor
Vojtěch Hejda
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Mgr. Petr Matyáš
Oponenti
Mgr. Jan Starý, Ph.D.