Ing. Jiří Novák, Ph.D.

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Aplikace pro řízení šachových turnajů

Autor
Jiří Pahorecký
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Oponenti
Ing. Miroslav Balík, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá problematikou aplikací pro řízení šachových turnajů. Většina aplikací je placená. Ty, které jsou zdarma, bývají nepřehledné či se dokonce v nich vyskytuje reklama. Cílem práce je vytvoření multiplatformní a open-source aplikace, která bude sloužit ředitelům a rozhodčím amatérských turnajů. Nejprve byla popsána nejdůležitější pravidla pro šachové turnaje a provedena rešerše existujích aplikací. Poté byla provedena analýza požadavků a navrhntua architektura. Architektura byla zvolena tak, aby aplikace byla snadno spravovatelná a aby bylo jednoduché přidat další párovací enginy a pomocná hodnocení. Aplikace byla implementována tak, aby byla jednoduchá na ovládání, ale přesto umožnila plnohodnotné řízení amatérských šachových turnajů.

Webová aplikace pro vyhledávání odcizených předmětů v online bazarech

Autor
Antonín Vlček
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Oponenti
Ing. Ondřej Guth, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá problémy souvisejícími s vyhledáváním odcizených předmětů online implementací systému, který využívá techniky scrapingu k agregování předmětů z online bazarů. Toto řešení umožňuje uživateli prohledávat datovou sadu takto získaných předmětů a nastavit si upozornění, aby obdržel zprávu, když je do datasetu přidána nová položka odpovídající jeho vyhledávacím kritériím. Systém se skládá z více služeb implementovaných docker kontejnery. Tyto služby používají ke komunikaci REST API a toto API je také vystaveno pro použití externím službám. Scraping samotný využívá fronty, které jsou zpracovávány asynchronně pomocí konzumentů postavenými nad frameworkem ReactPHP. Datová sada předmětů je uložena ve fulltextovém vyhledávači Elasticsearch, který poskytuje pokročilé možnosti vyhledávání a je snadno škálovatelný.

Rekomendace obsahu v IPTV/OTT platformě nangu.TV

Autor
Jan Štefánik
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá doporučováním obsahu v IPTV/OTT platformě nangu.TV. V práci jsou zanalyzována metadata dostupná pro doporučování a popsán poslední funkční rekomendační systém v nangu.TV. Na základě požadavků je poté navržen nový rekomendační systém. Prototyp tohoto systému je implementován v jazyce Java. Na závěr jsou zhodnoceny ekonomické dopady tohoto systému pro společnost nangu.TV

Podobnostní vyhledávání klavírních skladeb

Autor
Duc Anh Mai
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Jan Starý, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá problematikou podobnostního vyhledávání klavírních skladeb a porovnáváním zvukových stop. Popisuje možnosti získání dat ze zvukových nahrávek a způsoby jejich porovnání. Na základě současných metod navrhuje řešení a realizuje aplikaci na mobilní zařízení s platformou Android.

Využití sady invertovaných seznamů pro zrychlení identifikace peptidů z hmotnostních spekter

Autor
David Tošner
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.

Indexování deskriptorů SURF s využitím metrických přístupových metod

Autor
Martin Troup
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Oponenti
Ing. Petr Vaněk

Extrakce strukturovaných dat z českých faktur

Autor
Milan Vu
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Petr Novák, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá implementací použitelného řešení pro extrakci strukturovaných dat z českých faktur. V první řadě je prostudování veřejně dostupných (open-source) a komerčních řešení této problematiky a také prostudování veřejně dostupných nástrojů a modelů, které jdou potenciálně použít při vytváření vlastního řešení. Implementační část této práce je rozdělena do dvou částí: nejdříve je potřeba vytvořit nástroj pro označení klíčových hodnot na českých fakturách a tímto nástrojem vytvořit trénovací data pro evaluaci a trénování modelů našeho řešení. Druhou částí implementace je návrh a konstrukce modelu, který dokáže extrahovat strukturovaná data z českých faktur.

Generátor databáze stavebních bloků přírodních látek

Autor
Jan Přívratský
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Oponenti
Ing. Marek Suchánek
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou webové aplikace BBDGNC pro generování stavebních bloků přírodních látek. BBDGNC poskytuje elegantní řešení rozpadu peptidových sekvencí na jednotlivé stavební bloky pomocí vyhledávání peptidových a esterových vazeb ve struktuře látek definovaných s využitím formátu SMILES. Aplikace rovněž umožňuje vyhledávání struktur podle názvu nebo sumárního vzorce na webových službách PubChem, ChEBI a Norine. Také řeší import a export dat pro program CycloBranch, pro který je velkým přínosem, protože již nebude potřeba vytvářet a spravovat vstupy manuálně. Aplikace byla napsána s pomocí frameworku CodeIgniter a knihovny pro vykreslování chemických struktur Smiles Drawer, která byla pro potřeby této aplikace upravena.

Našeptávač v systému TA ČR Starfos

Autor
Róbert Schönfeld
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Oponenti
Ing. Karel Klouda, Ph.D.
Anotace
Našeptávače jsou rozšířená technologie ve vyhledávání, asistující uživateli při formulaci vyhledávacích dotazů. Tato práce se zabývá implementací našeptávače v existující aplikaci TA ČR Starfos. Je představena dekompozice problémové domény včetně problematiky uživatelských rozhraní vyhledávačů. Dosažena je uspokojivá implementace s použitím Apache Solr založená na autorem vytvořených klíčových slovách, která poskytuje základ pro budoucí vývoj.

Diplomové práce

Rozpoznávání receptů na webu

Autor
Stanislav Fifik
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Oponenti
RNDr. Jakub Klímek, Ph.D.
Anotace
Využití technologií pro zpracování přirozeného jazyka v dnešních prohlížečích, představuje zajímavý problém s omezeními jak na paměť tak čas. Řešení tohoto problému nám otevře cestu ke zlepšení uživatelova prožitku (UX) pomocí doplnění relavantních informací, automatické kategorizace nebo zvýrazněním důležitých informací. Jedním z možných využití této technologie je získání receptu z uživatelem prohlížené stránky.

Webová aplikace - interaktivní katalog restaurací s pokročilým vyhledáváním

Autor
Tomáš Záruba
Rok
2012
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Oponenti
Ing. Ivo Lašek, Ph.D.

Implementace webového portálu pro sběratelskou karetní hru

Autor
Pavel Špecht
Rok
2022
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Hlavní téma práce spočívá ve vytvoření webové aplikace pro nadšence do sběratelské karetní hry LOTR TCG. Po prvotním nastínění problému se představí teoretické koncepty a technologie, které výrazně urychlí a zlepší práci se systémem. Po získání informací o kartách pomocí dolování dat z webového zdroje byl vytvořen databázový model. Po naplnění databáze zpracovanými daty byl nakonfigurován Elasticsearch index. Aby spolu uživatelé systému mohli komunikovat v reálném čase, využila se technologie WebSocket. Pro snížení velikosti přenesených dat a zrychlení načítání stránek bylo výchozí nastavení politiky pro práci s dočasnou pamětí ve frameworku Symfony modifikováno. V části vytváření herních balíčků má uživatel k dispozici doporučovací nástroj založený na filtrování se zaměřením na obsah z metadat a informací o kartách. Kromě dočasné paměti na úrovni HTTP dotazů a odpovědí se řešilo i ukládání výsledků náročných výpočetních operací na serveru. V závěrečné části práce byl ověřen přínos použití Elasticsearch technologie oproti databázovému řešení. Jaké skutečné výsledky přinesla aplikace vlastní politiky pro dočasnou paměť? Vrací doporučovací nástroj relevantní výsledky podle aktuálního stavu herního balíčku? Naměřené hodnoty indikují splnění všech vytyčených cílů. Funkčnost systému podporuje budoucí použití v uzavřené komunitě hráčů a sběratelů.

Webová aplikace pro vyhledávání MIDI souborů na základě podobnosti melodií

Autor
Tadeáš Pála
Rok
2023
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Oponenti
prof. Dr. Ing. Petr Kroha, CSc.
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá vyhledáváním v hudebních MIDI databázích na základě podobnosti melodií. V práci jsou prezentovány algoritmy pro předzpracování a porovnání skladeb a struktura vyhledávače. Dále je prezentován paralelizační model umožňující zrychlení vyhledávání. U jednotlivých přístupů je porovnána jejich robustnost a efektivita a na základě této analýzy jsou zvoleny ty nejvhodnější. Z vybraných přístupů je vytvořena výsledná aplikace umožňující uživateli vyhledávat skladby pomocí grafického rozhraní.

MassSpecBlocks: Databáze sekvencí a stavebních bloků mikrobiálních metabolitů pro analýzu hmotnostních spekter

Autor
Jan Přívratský
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Oponenti
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Anotace
Pro potřeby charakterizace neribozomálních peptidů z hmotnostních spekter vznikla nová aplikace MassSpecBlocks - webová open-source aplikace vycházející z aplikace "Building Blocks Database Generator of Natural Compounds" (Bbdgnc) s možností vyhledávání chemických struktur ve veřejných databázích jako PubChem, ChemSpider, ChEBI a Norine. Struktury se mohou rozpadat na bloky v místech peptidových a esterových vazeb s možností editace. MassSpecBlocks může fungovat jako samostatná databáze, kam si mohou uživatelé přidávat a kde mohou spravovat své vlastní struktury, pro jejich potřeby například v hmotnostní spektrometrii.