Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.

Publikace

Business Process Models (BPMN and DEMO Notation) - Usability Study

Rok
2019
Publikováno
Enterprise and Organizational Modeling and Simulation. Springer, Cham, 2019. p. 167-174. 1. ISSN 1865-1348. ISBN 978-3-030-35646-0.
Typ
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná
Anotace
This paper deals with the comparison of BPMN and DEMO process modelling tools in the form of Usability study. The authors present the methods used to compare, define the appropriate equipment of the laboratory and propose the CASE study model. The results from the two CASE studies performed are critical and define the conclusion. The result is a recommendation when it is advisable to use BPMN and when DEMO. Another result is the proposed method of verification of process modelling tools.

Measures of Quality in Business Process Modeling

Autoři
Rok
2019
Publikováno
Enterprise and Organizational Modeling and Simulation. Springer, Cham, 2019. p. 146-155. 1. ISSN 1865-1348. ISBN 978-3-030-35646-0.
Typ
Stať ve sborníku
Anotace
Business process modeling is undoubtedly one of the most important parts of Applied (Business) Informatics. Quality of business process models (diagrams) is crucial for any purpose in this area. The goal of a process analyst’s work is to create generally understandable, explicit, unambiguous and error-free models. If a process is properly described, created models can be used as an input into deep analysis and optimization. Optimization is mostly focused on a higher efficiency of the process or at least on a better clarification of its meaning and working. Objective: It can be assumed that properly designed business process models (similarly as in the case of correctly written algorithms) contain characteristics that can be mathematically described. If it is possible to find measurable attributes of business process model’s quality, it will be possible to define a different quality maturity levels of business process modeling results. Furthermore, it will be possible creating a tool helping process analysts designing proper models. Method: A systematic literature review was conducted in order to find and analyze business process model’s design and business process model’s quality measuring methods. Results: It was found that mentioned area had already been subject of research investigation in the past. Thirty-three suitable scientific publications and twenty-two quality measures were found. Conclusions: Analyzed articles and existing quality measures do not reflect all important attributes of business process model’s clarity, simplicity and completeness. Therefore it would be appropriate adding new measures of quality.

Methods for evaluating the quality of process modelling tools

Autoři
Pavlíček, J.; Pavlíčková, P.
Rok
2018
Publikováno
Lecture Notes in Business Information Processing (2018) 332 171-177. Basel: Springer, 2018. p. 171-177. LNBIP. vol. volume 332. ISBN 978-3-030-00787-4.
Typ
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná
Anotace
This invited workshop Methods for evaluating the quality of process modelling tools was a part of EOMAS 2018. Workshop dealt with the comparison of BPMN and BORM process modelling tools in the form of Usability study. We practically presented the methods used to compare, defined the appropriate equipment of the laboratory and proposed the CASE study model. We hired participants (from the audience) and we used Tobii Glasses for eyes tracking and recording the participants focus. This technology has been used by authors in previous years to find a measure of quality of process models, and this year has been demonstrated and applied on BPMN and DEMO models.

Řízení kvality procesních diagramů vytvořených v notaci BPMN

Autoři
Hronza, R.; Pavlíček, J.; Neumann, M.; Lassaková, M.; Pavlíčková, P.
Rok
2016
Publikováno
I. ročník studentské vědecké konference k poctě Albína Bráfa. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2016. p. 57-62. ISBN 978-80-01-05951-7.
Typ
Stať ve sborníku
Anotace
Popis, dokumentace, vyhodnocování a zlepšování procesů by měla být nezbytnou součástí strategického řízení každé organizace. Díky dynamicky se měnícímu prostředí, musí organizace neustále adaptovat procesy na změny trhu. Aby to však bylo efektivně možné, procesy by měly být popsány a dokumentovány. Např. prostřednictvím procesních modelů, vykazujících vlastnosti kvality (tj. stručnost, jasnost, přesnost a jeho grafická kvalita). Kontrola kvality procesních modelů může být podpořena nástroji založených na matematickém vyjádření jejich kvalitativních charakteristik. Právě takový nástroj se autorský kolektiv snaží navrhnout. Cílem tohoto článku je sumarizovat a popsat aktuální stav výzkumu autorského kolektivu v této oblasti.

Míry kvality v procesním modelování

Autoři
Hronza, R.; Pavlíček, J.; Mach, R.; Náplava, P.
Rok
2015
Publikováno
Acta Informatica Pragensia. 2015, 4(1), 18-29. ISSN 1805-4951.
Typ
Článek
Anotace
Procesní analýza a modelování byznys procesů je jedna z významných částí aplikované (byznys) informatiky. Kvalita byznys procesů (diagramů) je v této oblasti velmi důležitá. Cílem každého procesního analytika by měla být tvorba srozumitelných, jednoznačných a bezchybných procesních diagramů. Pokud je proces řádně popsán, lze jej využít jako vstup pro detailnější analýzu a optimalizaci. Lze předpokládat, že řádně vytvořený a popsaný diagram byznys procesu (obdobně jako řádně napsaný algoritmus) bude obsahovat charakteristiky, které lze matematicky popsat. Kromě toho by bylo možné vytvořit nástroj, který by pomohl procesním analytikům vytvářet vhodné procesní diagramy. V rámci tohoto přehledového článku bude realizována rešerše dostupné literatury, jejíž cílem je nalezení a následné provedení analýzy míry návrhu a kvality byznys procesů. Rešerší bylo nalezeno, že zmíněná oblast již byla předmětem výzkumu. Bylo nalezeno třicet tři vědeckých publikací a dvacet dva měr kvality. Závěrem lze říci, že nalezené vědecké publikace a míry kvality nereflektují všechny důležité atributy jasnosti, jednoduchosti a úplnosti modelů byznys procesů. Z toho důvodu by bylo vhodné obohatit existující míry kvality diagramů byznys procesů.

B.H.H.E Emergency prediction research

Autoři
Pavlíček, J.; Náplava, P.; Kočí, J.
Rok
2014
Publikováno
Proceedings of 2014 International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid. Piscataway: IEEE Operations Center, 2014. ISBN 978-1-4673-6123-1.
Typ
Stať ve sborníku
Anotace
Abstract—the navigation within the building is possible to display using the oriented graph. To find shortest way in the graph is possible to solve in the different mode. Our question is Is possible to predict the shortest way by artificial Intelligence, primarily by Perceptron neural network with one secret layer. During the test project was used algorithm Dijkstra [1] and was developed tool for automatic way generation. Its name space is cz.cvut.fel.BHHETool [2] and is possible freely disseminate in according to GNU license. The tool allows generating the shortest way by input vector for neural network. The neural network is modeled by the tool Neuroph [3]. This article deals with the process and practical verification the possible prediction and to measure the deviation from the algorithm tools.

Emergency escape methodology powered by Businesses process modeling B.H.H.E Methodology

Autoři
Pavlíček, J.; Náplava, P.; Kočí, J.
Rok
2014
Publikováno
Proceedings of 2014 International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid. Piscataway: IEEE Operations Center, 2014, ISBN 978-1-4673-6123-1. Available from: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6835275
Typ
Stať ve sborníku
Anotace
Business process modeling for understanding and increasing company effectivity is common today. BPM (Business Process Models) allow to describe company business processes, better understand and influence them. These tasks are done for increasing company business. Very often is ability to understand business, to open new opportunities, to make business or to design process to be fluent and understandably for customers. To understand process and to be able to make it fluent opens opportunity to use BPM for modeling the emergency escape models for buildings etc. The escape emergency methodology powered by BPM we are calling B.H.H.E Methodology.