Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Správa parkovacího systému/domu

Autor
Tomáš Kovářík
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Mlejnek
Anotace
Bakalářská práce se zabývá informačním systémem umožňujícím centrální správu parkovišť a parkovacích míst. Analyzuje dostupná řešení, představuje návrh používaného rozhraní a implementuje komplexní nástroj složený z více menších částí, které jsou spojeny pomocí technologie Docker. Automaticky dokumentované aplikační rozhraní, založené na principu REST, slouží ke komunikaci implementovaných služeb, včetně dalšího použití externími systémy provozovatele. Mezi služby využívající veřejně dostupné rozhraní patří statické webové stránky založené na technologii React. Tyto stránky umožňují prezentaci aktuálního stavu spravovaných parkovišť, rezervaci míst a kontrolu plateb pomocí systému uživatelských účtů. Výsledkem práce je jednoduše použitelný systém podporující různé druhy parkování.

Mobilní aplikace pro komunitní účely

Autor
Jakub Pečenka
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Chludil
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem motivační mobilní aplikace a jejím zhodnocením z ekonomicko-manažerského hlediska. V práci se porovnávají podobné existující aplikace, analyzují se funkční požadavky, které jsou poté navrženy pomocí diagramu případů užití a je vytvořen a otestován prototyp navrhované aplikace. Na závěr jsou spočteny náklady metodami PERT a Use case points, analyzovány příjmy aplikace a projekt je manažersky zhodnocen. Vytvořené řešení poskytuje podklad pro následnou implementaci aplikace. Náklady na vývoj jsou odhadovány na 440 000 - 560 000 Kč. Práce je určená pro Dorostovou unii, která na základě výsledků práce posoudí návratnost investice a případně schválí implementaci v souladu s návrhem. V příloze lze nalézt vytvořený prototyp mobilní aplikace.

Webová aplikace pro správu skupinových výdajů

Autor
Quynh Chi Nguyen
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Chludil
Anotace
Cílem této práce je vytvořit webovou aplikaci umožňující uživatelům rozdělovat výdaje a spravovat dluhy ve skupinách. Na tento problém již existují několik řešení, avšak žádné z nich není dostatečně uspokojující z pohledu kombinace funkcionality a designu. Tato práce vznikla jako snaha vytvořit takovou aplikaci, která bude splňovat podmínky jednoduchého, uživatelsky přívětivého designu, a zároveň bude schopna uživatelům poskytovat především hlavní funkcionality, bez kterých by se aplikace zaměřená na správu a rozdělování skupinových výdajů neobešla. Práce obsahuje analýzu vybraných existujících řešení, výsledky průzkumu uživatelů, proces UI/UX designu, specifikace požadavků, návrh architektury aplikace, implementace, nasazení, uživatelské testování a na konec diskuzi o možném vylepšení a budoucím vývoji.

Tvorba webové aplikace pro návrh a tisk nástěnných kalendářů

Autor
Michal Konečný
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací webové aplikace pro návrh a tisk nástěnných kalendářů. Práce se nejprve věnuje analýze současných řešení, dále pak dostupným technologiím, vhodným architektonickým vzorům, požadavkům na samotnou aplikaci a rozborem případů užití. Práce dále navazuje návrhem na použití konkrétních technologií, zpracováním doménového modelu, návrhem designu z hlediska rozložení prvků a pohledem na design aplikace skrze Nielsenovu heuristiku. Realizační část je zaměřena na konkrétní implementační detaily. Práce se zde zabývá souborovou strukturou aplikace, podrobným popisem řešení uživatelského požadavku, jenž se týká možnosti stažení výsledného návrhu kalendáře do počítače a též řešením požadavku týkajícího se autentizace a autorizace. Také je zde nastíněna možná budoucnost projektu.

UI/UX návrh a prototyp portálu veřejné správy

Autor
Jan Mráz
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Oponenti
RNDr. Jakub Klímek, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá kvalitou českého eGovernmentu z pohledu použitelnosti (UI/UX) jeho webových portálů. Jejím hlavním cílem je vytvoření návrhu webových portálů pro zlepšení užívání online služeb českého státu. Základem je teoretická část zabývající se oborem interakce člověka s počítačem (HCI), který zahrnuje pojmy jako UI, UX či UCD. Pro zjištění aktuálního stavu eGovernmentu byla provedena série testů, a to na portálech: Portál občana, Portál pražana, ePortál ČSSZ a Portál eRecept. Použitá metodika se skládá z heuristické metody Nielsen 10 a nástroje Google Lighthouse. Pro řešení nalezených chyb zkoumaného českého eGovernmentu je vytvořen seznam charakteristik, které musí splňovat kvalitní eGovernment, vycházejících mimo jiné i z metodik použitých ve Velké Británii či Estonsku. Na základě těchto doporučení je vytvořen vysoce věrohodný (Hi-Fi) návrh části webových portálů českého eGovernmentu. Ten byl následně podroben validaci pomocí kognitivního průchodu a heuristické metodiky Nielsen 10. Výsledný návrh je po zhodnocení mnohem kvalitnější než jeho původní předloha. V závěru je nastíněn doporučený postup pro další vývoj českého eGovernmentu.

Implementace IT řešení pro volejbalový svaz

Autor
Martin Kop
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Oponenti
Ing. Filip Glazar
Anotace
Bakalářská práce se zabývá mobilni aplikaci, zaměřenou na přiznivce vo- lejbalu. Aplikace se skládá ze dvou části. Část, zahrnutá v této práci, je věnována architektuře, infrastruktuře a práci s daty. Druhá část, zpracovaná kolegou Markem Šulcem, se pak zaměřuje na design aplikace a ekonomicko- manažerskou analýzu. Architektura aplikace podporuje rozšiřitelnost a flexi- bilitu pro připadné změny v budoucnu. Ve vzniklé aplikaci přiznivci volejbalu dohledaji informace o uplynulých nebo nastávajicich událostech všech týmů a soutěži. Volejbalovému svazu se podařilo uživatelům pomoci aplikace vice zpřistupnit informace a nahradit nevyhovujici akuálni řešeni.

Vytvoření počítačové verze deskové hry v jazyce Java

Autor
Petr Lohonka
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Oponenti
Ing. Ondřej Guth, Ph.D.
Anotace
Hlavním smyslem celé práce je převést deskovou hru Vzdušný souboj stíhačů do virtuální podoby webové aplikace. Nejdříve analyzuji danou problematiku z hlediska historie a existujících řešení, poté vytvořím základní návrh vlastní aplikace s pomocí architektonického vzoru MVP. Při implementaci je nejzajímavější komponentou hry umělá inteligence, která simuluje lidského protivníka. Frontend je proveden v moderním frameworku Vaadin, backend v klasickém jazyce Java. Celá aplikace je připravena na nástup technologie Progressive Web Apps a nasazena na aplikační server. V závěru nalezneme i návrhy pro budoucí rozvoj celé hry.

Studie proveditelnosti integrační kontrolní jednotky chytré domácnosti

Autor
Jan Matějka
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá studií proveditelnosti integrované řídící jednotky chytré domácnosti, která řeší problém přijímání analogového signálu na sériovém portu a jeho zpracováním. Cílem bakalářské práce je tedy analýza vestavěného systému chytré domácnosti na platformě Rasberry PI 3 a následný návrh a implementace zpracování analogového signálu na sériovém portu a odesílání SMS zpráv přímo ze zaří- zení. Tento systém je využitelný jako automatizovaný řídící systém bez nutnosti zásahu člověka, který umí detekovat neočekávané situace pomocí čidel. Na tyto situace bude integrovaná jednotka reagovat odesláním SMS zprávy na přednastavené telefonní číslo a bude mít předpřipravené rozhraní pro komunikaci s JEE aplikací prostřednictvím internetu.

Systém správy úkolů pro jednotlivce a malé týmy

Autor
Martin Melka
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Mlejnek
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním existujících aplikací a tvorbou serverové části nové aplikace pro správu úkolů. Uživateli této aplikace budou jednotlivci a menší pracovní skupiny, které chtějí přidělovat zodpovědnosti a sledovat průběh práce na společných úkolech. Aplikace umožní lidem sdružovat se do skupin, spolupracovat na sdílených úkolech a zaznamenávat odvedenou práci. Součástí této práce je definice požadavků na aplikaci, srovnání navrhovaného řešení s existujícími aplikacemi, dále návrh, implementace, testování a nasazení aplikace. Výsledkem práce bude serverová část aplikace, vystavující funkcionalitu skrze REST.

Aplikace pro distribuci not v orchestru

Autor
Tomáš Vahalík
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Oponenti
Ing. Filip Glazar
Anotace
Tato práce se zabývá implementací webové aplikace, která pomůže členům orchestru připravovat se na koncerty tím, že umožní snadno distribuovat noty mezi jednotlivé hudebníky. Budu zkoumat, jak se noty mezi členy orchestru sdílejí v současné době a identifikuji problémy, které tyto postupy mají. Na základě této rešerše navrhnu funkční požadavky, které aplikace bude splňovat, aby nedostatky současného stavu odstraňovala. Aplikaci následně implementuji a otestuji v provozu. Budou ji používat členové Pražského filmového orchestru k přípravám na koncerty.

Detekce kvality návrhu procesního modelu na základě nástrojů strojového vidění

Autor
Oliver Findra
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Oponenti
prof. Dr. Ing. Petr Kroha, CSc.
Anotace
Táto práca sa zameriava na oblasť procesných modelov a merania ich kvality na základe počítačového videnia. Teoretická časť popisuje používané štandardy procesných modelov, identifikuje procesné miery a nástroje na ich výpočet. Taktiež pokrýva oblasť počítačového videnia a známe knižnice pre prácu s obrazom. Praktická časť je venovaná návrhu a implementácii nástroja, ktorý dokáže detegovať základné prvky BPMN diagramu s použitím knižnice OpenCV.

Vzory uživatelských rozhraní pro webovou prezentaci sporovních klubů

Autor
Václav Karafiát
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Oponenti
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vhodného uživatelského rozhraní pro webové stránky sportovních klubů pro vlastní prezentaci. Konkrétně o fotbalové sportovní kluby, ale rozhraní bude využitelné pro klub zabývající se jakýmkoliv sportem. Uživatelské rozhraní je vytvořeno za pomoci interakčního designu, podle kterého jsou vytvořeny UI specifikace k vybraným případům užití. UI Specifikace obsahují třídu vzorových uživatelů persony, typické případy užití a jejich symbolické realizace popsané pomocí drátových modelů. Návrh se řídí požadavky opravdových uživatelů, na kterých byly prováděny uživatelské testy, z jejichž výsledků došlo následně k úpravám výsledného uživatelského rozhraní. Výsledná práce bude sloužit jako vzorovým dokumentem pro tvůrce nových webových aplikací sportovních oddílů.

Vytvoření počítačové verze deskové hry v jazyce Java

Autor
Karel Bušta
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Oponenti
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Anotace
Stolní hra, která je zvolena jako předloha bakalářské práce se nazývá Lovci žraloků, byla vymyšlena panem Ing. Josefem Pavlíčkem, Ph.D. a graficky ztvárněna panem Ing. Petrem Netíkem. V této práci je hra podrobně analyzována, na základě analýzy je navrhnuta počítačová verze, která je rozšířená o vlastní vylepšení, znázorněna pomocí UML diagramu a následně je implementována v jazyce Java. Samotná aplikace je nasazena na server a je spustitelná v prohlížeči za pomoci frameworku Vaadin. V závěru praktické části jsou předloženy návrhy na budoucí rozšíření počítačové verze.

Návrh a tvorba měr pro výpočet kvality procesních modelů

Autor
Martina Lassaková
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Oponenti
Ing. Radek Hronza, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá výzkumem měr kvality procesních diagramů. Literární rešerše představuje pojem obchodní proces. Popisuje standardy používané pro modelování obchodních procesů a formáty pro ukládání vzniklých modelů. Dále představuje přehled nástrojů, které měří kvalitu procesních modelů. Praktická část představuje průběh mého výzkumu. Popisuje přípravu uživatelských testů, jejich uskutečnění v laboratoři použitelnosti a vyhodnocení těchto testů. Podařilo se navrhnout mezní hodnoty pro míry počet elementů modelu a hloubka procesu a tabulku vah srozumitelnosti pro míru srozumitelnosti. Výsledky této práce pomohou zlepšit kvalitu procesních modelů.

Uživatelsky konfigurovatelný logovací modul

Autor
Tomáš Malinkovič
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jan Žďárek, Ph.D.

Detekce počtu mláďat v ptačích hnízdech za pomoci nástrojů rozpoznání obrazu

Autor
Pavel Šuma
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Oponenti
Ing. Petr Pauš, Ph.D.
Anotace
Práce se zaměřuje na rozpoznávání objektů v obraze, konkrétně ptačích mláďat. První část popisuje potřebné metody počítačového vidění ke předzpracování obrazu, jeho segmentaci a rozpoznávání objektů na základě jejich tvarových vlastností. Druhá část tyto a další metody aplikuje na problematiku nalezení počtu ptačích mláďat v obrazovém záznamu ptačích budek a popisuje jejich úspěšnost. Celý program je implementován v jazyce Java bez dalších externích knihoven.

Vytvoření počítačové verze deskové hry v jazyce Java

Autor
Igor Tsaregorodtsev
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Mlejnek
Anotace
Během této práce se autor zabývá vývojem herni webové aplikace, která je klonem deskové hry. Předtim než začit vývoj, autor analyzuje technologie sloužici k vytvářeni webových her a historii jejich vzniku. Samotný vývoj probihá v jazyce Java s využitim technologii Java EE (Java Enterprise Edition) a podle principů unifikovaného procesu. Každý krok tohoto procesu je popsán a aplikován ke stávajicimu projektu.

Detekce objektů v ptačích hnízdech pomocí neuronových sítí

Autor
Jan Havlůj
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Oponenti
Ing. Petr Pauš, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou softwarové knihovny pro detekci objektů v obraze použitím neuronových sítí. V první části jsme seznámeni s cílem práce a detailní specifikací požadavků. Druhá část se věnuje teorii počítačového vidění, neuronových sítí a TensorFlow. Následně je na základě získaných teoretických znalostí a specifikace požadavků vypracována analýza možného řešení. Dle analýzy jsou navržena a implementována dvě řešení. První implementace se zaměřuje na detekci objektů, druhá na rozpoznávání a klasifikaci obrazu. V poslední části práce je vybráno efektivnější řešení, které je řádně ověřeno a otestováno. Výsledkem je softwarová knihovna, která umožňuje automaticky rozpoznávat počet vajec v daném videu. Celý program je implementován v jazyce Java a je možné ho integrovat do projektu BirdObserver.

Vhodné přístupy UX Designu při návrhu dětských aplikací

Autor
Yaroslava Sydorenko
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá hledáním typických chyb v návrhu uživatel-ského rozhraní aplikací určených pro děti předškolního věku, jejich popisem a návrhem vzorového řešení pro jejich odstranění. Daný problém je řešen testováním použitelnosti pomocí uživatelů zkoumané cílové skupiny. Nejprve byly prozkoumány již existující vhodné dětské aplikace a definovány nalezené chyby v jejich rozhraní. Poté jsou aplikace testovány na participantech zvolené cílové skupiny. Na základě zpracovaných materiálů jsou navržena vzorová řešení. Výstupem práce je specifikace metodik UX designu, zaměřených přímo na vývoj dětských aplikací.

Uživatelské specifikace rozhraní pro osobní webovou prezentaci a internetový obchod

Autor
Kateřina Koutová
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vhodného uživatelského rozhraní pro webové aplikace osobní prezentace a internetový obchod. Uživatelské rozhraní je vytvořeno na základě studia interakčního designu, zásad návrhu UI, požadavků reálných uživatelů a analýzy již existujících řešení. Na základě navržených UI specifikací byly vytvořeny grafické prototypy, na kterých bylo provedeno testování použitelnosti.

Návrh uživatelského rozhraní pro výukovou aplikaci Maturity

Autor
Zhanna Turylo
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Oponenti
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem uživatelského rozhraní mobilní aplikace pro přípravu k maturitním zkouškám a analýzou podobných aplikací z hlediska designu zaměřeného na člověka. V práci se provádí analýza pravidel a metod dobrého UX designu, podle které byl vytvořen navrh uživatelského rozhraní. Poté jsou popsány fáze vytvoření funkčního prototypu a definovány výsledky testování navržené aplikace na potenciálních uživatelích.

Návrh uživatelského rozhraní pro výukovou aplikaci

Autor
Volha Kurakova
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Oponenti
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vhodného uživatelského rozhraní dětské hry pro učení matematiky. Poskytuje krátký popis postupu vytvoření uživatelského rozhraní a některé známé metody jeho testování. Na základě pravidel dobrého UI, analýzy stávajících her a požadavků uživatelů je vytvořeno rozhraní hry. Popisuje se vytvoření funkčního prototypu a jeho testování na cílové skupině.

Uživatelské rozhraní aplikace digitalizovaných knih pro mobilní zařízení

Autor
Jan Tesařík
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vhodného řešení uživatelského rozhraní pro digitální knihovnu Manuscriptorium pro mobilní zařízení. Konkrétně se jedná o tablety s platformou Android a velikostí od sedmi palců výše. Uživatelské rozhraní je navrhováno na základě studia interakčního designu, zásad návrhu uživatelského rozhraní, standardů pro platformu Android a analýzy dostupných existujících řešení. Návrh se řídí požadavky, které byly zjištěny od typických potenciálních uživatelů. Je kladen důraz na to, aby uživatelské rozhraní bylo ovladatelné a srozumitelné pro uživatele zvyklé na práci s platformou Android. Výsledky práce jsou takzvaná UI specifikace, která popisuje veškeré aspekty navrhovaného uživatelského rozhraní, a také výsledky uživatelského testování.

Analýza a návrh mobilní aplikace pro Český volejbalový svaz

Autor
Marek Šulc
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Oponenti
Ing. Filip Glazar
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro Český volejba- lový svaz, zejména pak její analýzou a návrhem. Hlavní implementační část aplikace je zahrnuta v bakalářské práci kolegy Martina Kopa. Dle průzkumu technologií je v práci rozhodnuto, jaké technologie budou při vývoji aplikace použity. V sekci Byznys analýza jsou shrnuty základní manažerské informace o aplikaci. Je zde popsán uživatelský průzkum, který slouží k analýze webu cvf.cz a pro získání funkčních požadavků na aplikaci. Na základě existují- cích řešení a funkčních požadavků je navrženo vlastní řešení mobilní aplikace a jsou modelovány případy užití. V návrhu je také zachyceno UI s wireframe aplikace a vzhled obrazovek. Aplikace je dle návrhu implementována a poz- ději otestována na uživatelích. Na závěr je doporučen další vývojový postup aplikace.

Diplomové práce

Systém záznamu pohybu očí pro účely studií použitelnosti

Autor
Michal Mroček
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Hunka
Anotace
Tato práce obsahuje popis softwarového procesu, jehož výsledkem je webová aplikace. Ta zaznamenává data o pohybu očí po obrazovce a v reálném čase z nich vytváří teplotní mapy. Data umí exportovat do obrázku nebo strojově čitelné podoby. S pomocí zabezpečeného administračního rozhraní umožňuje vytvářet sady dat, které lze distribuovat mezi další uživatele. Součástí práce je analýza stávajících řešení, návrh systému, popis implementace, vyhodnocení testování a návrhy na budoucí vylepšení.

Nástroj pro generování harmonie z melodie zapsané v notovém zápisu

Autor
Aniket Madhukar Kanade
Rok
2023
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Oponenti
prof. Dr. Ing. Petr Kroha, CSc.
Anotace
C ilem t eto diplomov e pr ace je vytvoˇrte n astroj s n asleduj ic imi vlastnostmi: - ˇcten i not a akord u z hudebn ich list u (PDF) pomoc i n astroje Sibelius, - pˇrevod vygenerovan ych xml soubor u "hudebn i XML" na ˇretˇezce symbol u, kter e popisuj i melodii a odpov idaj ic i akordov y doprovod, - identifikace N-gram u melodick ych symbol u (notov ych symbol u) a N-gram u odpov idaj ic ich ako- rdov ych symbol u, - implementaˇcn i frekvence mapov an i mezi melodick ymi N-gramy a akordov ymi N-gramy, - vyhodnocen i v ysledk u.

Dynamic audio effects chain board

Autor
Daniel Alexandro Martínez Chaverri
Rok
2024
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Oponenti
prof. Dr. Ing. Petr Kroha, CSc.
Anotace
Tato práce představuje vývoj a implementaci webové aplikace pro zvukové efekty v reálném čase. Aplikace využívá možnosti rozhraní API Media Capture and Streams v jazyce JavaScript k získání zvukového vstupu od uživatelů a využívá rozhraní API Web Audio v jazyce JavaScript k přesnému ovládání vstupního zvukového signálu a aplikaci různých zvukových efektů v reálném čase, jako jsou Distortion, Reverb, Delay, Overdrive a Phaser. Tyto efekty jsou zkoumány prostřednictvím hloubkového zkoumání s cílem pochopit jejich základní principy a algoritmy. Mezi hlavní cíle této diplomové práce patří umožnit uživatelům manipulovat se zvukovými efekty a jejich parametry pro vlastní zpracování zvuku v reálném čase a nabídnout kontrolu nad směrováním efektů pro vytvoření jedinečných konfigurací zvukových výstupů.

Nalezení vhodných formátů BPM pro účel optimalizace obchodních procesů

Autor
Pavel Brabec
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Oponenti
Ing. Radek Hronza, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá tvorbou nástroje pro analýzu kvality modelů obchodních procesů. Teoretická část se zabývá notacemi pro modelování obchodních procesů, metrikami kvality obchodních procesů a okrajově i kritérii, které by měly kvalitní metriky splňovat. Praktická část popisuje implementaci nástroje Q4BPM, který umožňuje vypočítat metriky kvality pro modely ve formátech BPMN, XMI, XPDL.

Návrh a tvorba nástroje pro optimalizaci procesů na základě analýzy BPM modelů

Autor
Richard Mach
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Oponenti
Ing. Pavel Náplava, Ph.D.
Anotace
Táto práca sa zaoberá procesnými mierami kvantifikujúcimi rôzne aspekty biznis procesov, akými sú ich kvalita a zložitosť. Teoretická časť práce identifikuje a kategorizuje procesné miery, rozoberá dostupné grafické notácie a formáty modelov biznis procesov. Praktická časť práce implementuje nástroj analýzy biznis procesov s názvom BPMN Measures. Tento nástroj umožňuje vypočítať vybrané procesné miery a validovať vstupný formát modelu procesu.

Knihovna pro správu autorizačních a autentifikačních údajů pro projekt psaný ve Spring frameworku

Autor
Vít Steklý
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jakub Jirůtka
Anotace
Tato diplomová práce navrhuje implementaci knihovny pro správu uživatelských účtů v Java frameworku Spring. Kvůli svému abstraktnímu řešení, pojednává o možnostech spojení se Spring Security a Spring OAuth2.0.

Analýza a návrh vhodných postupů testování software určených pro děti do 6 let

Autor
Jana Srogončíková
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem vhodných postupů kvalitativního uživatelského testování použitelnosti mobilních vzdělávacích aplikací pro děti v předškolním věku. Zároveň je součástí práce v rámci poznání cílové skupiny uživatelů studie mentálního modelu dětí do šesti let a vlivu moderních technologií na tento model. Hlavním záměrem je ukázat důležitost cílení aplikací na její uživatele a upozornit na možné následky špatně navrženého uživatelského prostředí.

Návrh měr kvality obchodních procesních modelů

Autor
Klára Jelínková
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Oponenti
Ing. Radek Hronza, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá výzkumem měr kvality obchodních procesů. V teoretické části jsou definovány pojmy použité v práci a popisuje notaci BPMN. Jsou ukázány způsoby, jak lze ovlivnit kvalitu obchodních modelů při modelování a je provedena rešerše měr kvality obchodních procesů. Dále jsou představeny nástroje pro měření kvality obchodních procesů. V praktické části je popsán výzkum procesních měr. Výzkum je rozdělen do tří částí a v každé části se zabývá jinými mírami kvality.

MIDI stage piano

Autor
Petr Svoboda
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Oponenti
Ing. Petr Špaček, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce bylo vytvořit prostředí pro živou hudební produkci, které by využívalo virtuálních hudebních nástrojů a zároveň přinášelo výhody čistě hardwarových hudebních nástrojů. Byla provedena rešerše existujících řešení a následně navržen systém s využitím počítače a připojené MIDI klaviatury s prezentačními prvky. Součástí práce je i implementace navrženého řešení, která byla otestována na úrovni uživatelských testů.