Ing. Jan Trdlička, Ph.D.

Předseda Disciplinární komise

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Rozšíření knihovny JFreeChart o grafy typu Market Profile

Autor
Beksultan Baatyrbekov
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jan Trdlička, Ph.D.
Oponenti
Ing. Michal Šoch, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zaměřuje na analýzu knihovny JFreeChart Java Chart a konkrétního typu finančních grafů – Market Profile Charts a cílem této práce je rozšířit knihovnu JFreeChart o možnost vykreslování Market Profile Charts. Vytvořené řešení umožňuje vykreslovat grafy tržního profilu s objemovými profily.

Nepřetržitá integrace a nasazení aplikací s technologií Kubernetes

Autor
Radek Šmíd
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jan Trdlička, Ph.D.
Oponenti
Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.
Anotace
Poslední dobou by téměř každý chtěl své aplikace nasadit do Kubernetes. Jenže pro plné využití Kubernetes je třeba přijmout s otevřenou náručí postupy průběžné integrace (CI) a nasazení (CD). Je třeba CI/CD pipeline. Ale k dispozici je až zdrcující množství open-source nástrojů, kde každý pokrývá různé části celého procesu. Následující text vysvětlí základy technologií, kterých bude pro pipeline třeba. A následně shrne některé z populárních open-source nástrojů využívaných pro CI/CD. Z open-source nástrojů navrhneme pipeline. Závěrečné porovnání možných řešení (včetně proprietárních) poskytne čtenáři konkrétní tipy a rady ohledně vytváření vlastní pipeline.

Obchodní deník

Autor
Roman Nguyen
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jan Trdlička, Ph.D.
Oponenti
Ing. Michal Šoch, Ph.D.
Anotace
Cílém této bakalářské práce je návrh a implementace aplikace pro analýzu dat z obchodování na burzovních trzích. Analýza dat by měla přispět ke zlepšení a zefektivnění burzovních strategií a obchodování na burze obecně. Práce by měla zajistit jednodušší vyhodnocení velkého množství dat do přehledných tabulek a grafů, které pomohou obchodníkovi zvýšit šance na úspěch i s nižším kapitálem. Systém je vyvíjen jako webová aplikace, proto je přístupný z jakékoliv platformy připojené k internetu. Důležitou součástí aplikace je sdílení dat s dalšími uživateli, která umožňuje uživatelům diskutovat nad strategiemi obchodování společně.

Rozšíření vpsAdmin o zálohování pomocí Btrfs

Autor
Jiří Novák
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jan Trdlička, Ph.D.
Oponenti
Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.
Anotace
Bakalářská práce zabývající se filesystémy, a zálohováním. Popisuje implementaci nástroje pro synchronizaci snapshotů mezi filesystémy ZFS a Btrfs a jeho integraci se software vpsAdmin.

AOS založený na trendových obchodních strategiích

Autor
Matej Marčišin
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jan Trdlička, Ph.D.
Oponenti
Ing. Michal Šoch, Ph.D.
Anotace
Automatický obchodný system je software, ktorý obchoduje na finančných trhoch s cieľom zhodnotiť dostupný kapitál. Cieľom tejto práce je oboznámie sa s princípom a implementáciou AOS. Prvým krokom tejto práce je oboznámenie čitateľa s potrebnými znalosťami pre vstup na finančný trh. Následne sú zhodnotené tri najrozšírenejšie obchodné platformy pre elektronický obchod a najrozšírenejšieobchodnéstratégie.Vrámcitejtopráce,jezvolenáimplementácia AOS na základe trendových stratégií a je poskytnutý podrobný popis vývoja takéhoto systému. V závere sú podrobne otestované a zhodnotené tri implementované stratégie na rôznych finančných trhoch.

AOS založený na Market Profile strategiích

Autor
Marek Roubíček
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jan Trdlička, Ph.D.
Oponenti
Ing. Michal Šoch, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá zmapováním možností obchodování na financních trzích pomocí automatických obchodních systému. Dále jsou vysvětleny principy Market Profile(r) strategie, která bude následně použita při tvorbě prototypu automatického obchodního systému a je zhodnocena možnost obchodování na základě této strategie. Vytvořené řešení poskytuje základ pro obchodování na základě informací o objemu zrealizovaných obchodů.

Aplikace pro komunikaci s Trade Workstation (TWS) v AndroidOS

Autor
Michal Sakala
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jan Trdlička, Ph.D.
Oponenti
Ing. Miroslav Balík, Ph.D.
Anotace
Bakalářská práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro systém Android umožňující přístup na burzu prostřednictvím existujícího účtu u společnosti Interactive Brokers (IBKR) s využitím v lokální síti běžící obchodní platformy Trader Workstation (TWS). Interface je založen na proprietárním Java rozhraní brokera. Aplikace umožňuje zobrazení informací o účtu, zobrazení grafů jednotlivých finančních nástrojů spolu s indikátory, zároveň umožňuje zadávaní a vykonávání obchodních příkazů.

Obchodní indikátory a strategie pro platformu Metatrader

Autor
Martin Dostál
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jan Trdlička, Ph.D.
Oponenti
Ing. Michal Šoch, Ph.D.
Anotace
Tímto děkuji vedoucímu práce Ing. Janu Trdličkovi, PhD. za všechny konzultace a všechny užitečné nápady pro zlepšení práce. Dále bych chtěl poděkovat svému otci Ing. Miroslavu Dostálovi za odbornou pomoc při vymýšlení obchodní strategie.} \abstractCS{Cílem této práce je analýza indikátorů a způsob jejich implementace v obchodních strategiích na platformě Metatrader. První krok je analýza dostupných indikátorů, následuje implementace chybějích, popřípadě úprava nevyhovujících indikátorů, které budeme chtít využít v nové strategii. Vývoj indikátorů a strategie probíhá v programovacím jazyku MQL. Na závěr se strategie otestuje na různých trzích a porovnají se výsledky.

Demo aplikace pro ověření funkčnosti ClientPortal API

Autor
Daniil Poletaev
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jan Trdlička, Ph.D.
Oponenti
Ing. Michal Šoch, Ph.D.
Anotace
Cílem této bakalářské práce je vyvinutí mobilní demo aplikace pro iOS/iPadOS, díky které lze ukázat vlastnosti relativně nové technologie Interactive Brokers ClientPortal API. Demo aplikace umožňuje uživatelům využívat služby populárního amerického makléře Interactive Brokers, nakupovat, prodávat a analyzovat investiční nástroje. V rámci práce byla navržena architektura a rozhraní aplikace, které byly následně implementovány a otestovány. Na základě této demo aplikace mohou následně investoři a obchodníci vytvářet vlastní aplikace pro zařízení iOS/iPadOS.

Systém pro testování výkonnosti systémů souborů

Autor
Michal Pokorný
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jan Trdlička, Ph.D.
Oponenti
Ing. Michal Šoch, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením nástroje pro testování výkonnosti systému souborů na operačním systému Linux. Součástí teoretické části je shrnutí existujících nástrojů a technik testování. Praktická část se věnuje návrhu a implementaci administrátorského nástroje pro mikro-testování různých systémů souborů. Návrh nástroje je vytvořen tak, aby jednotlivé systémy souborů byly porovnatelné mezi sebou přesnou metodou. Výsledkem práce je rozšiřitelný nástroj v jazyce C++, který testuje výkonnost základních operací na systému souborů a umožňuje lokální testování. V příloženém médiu práce se nachází zdrojový kód tohoto nástroje.

AOS - obchodní strategie založené na S/R úrovních technické analýzy

Autor
Petr Jirásko
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jan Trdlička, Ph.D.
Oponenti
Ing. Michal Šoch, Ph.D.
Anotace
V posledních letech počítače radikálně změnily téměr každý aspekt lidských činností. Jednou z těchto činností je i obchodování; od směnných obchodů se obchodování vyvinulo až do své nejmodernější podoby - automatizovaného obchodování. Proto má práce představí základy historie a principů vybraných trhů, na kterých se automatizované obchodní systémy dají využít. Také popíše funkci, výhody a nevýhody automatických obchodní systémů. Navíc poskytne základní znalosti potřebné pro vytvoření takového systému, zejména úvod do světa obchodních platforem, výběr konkrétní platformy a základy technické analýzy. Následuje představení, implementace a vyhodnocení několika strategií založených na S/R úrovních technické analýzy.

Portál unixových distribucí

Autor
Jakub Žitný
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jan Trdlička, Ph.D.
Oponenti
Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.

Obchodní platforma zasílající upozornění

Autor
Peter Kolde
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jan Trdlička, Ph.D.
Oponenti
Ing. Michal Šoch, Ph.D.
Anotace
Táto bakalárska práca si kladie za cieľ analyzovať dostupné elementy potrebné pre implementáciu obchodnej aplikácie zasielajúcej upozornenia. Práca sa skladá z dvoch častí. Prvú časť tvorí analýza dostupných prostriedkov na zber trhových dát, porovnanie možných spôsobov zasielania upozornení a prieskum brokerov, ktorí umožnujú zadávať platobné príkazy prostredníctvom API. V rámci tejto analytickej časti sú dostupné riešenia porovnávané. Druhú časť práce tvorí praktická časť, kde je následne za pomoci poznatkov získaných v analytickej časti práce implementovaná výsledná webová aplikácia a taktiež zachycuje popis technológií zvolených pri implementácii aplikácie.