doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D.

Projekty

Anotace Webových služeb a Crowdsourcing

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS13/100/OHK3/1T/18
Období
2013
Popis
Cílem projektu je vytvořit metody crowdsourcingu pro anotaci webových služeb a metody pro analýzu struktury informací o webových službách a jejich doporučování. Výsledky tohoto výzkumu budou ověřeny na množině webových služeb z veřejných registrů na Webu jako je ProgrammableWeb.com. Pro crowdsourcing potom budou využiti studenti inženýrského studia, kteří budou v letním semestru navštěvovat předmět Web 2.0. Výzkum v tomto projektu přímo řeší vybrané otázky, které byly diskutovány na jarním sympoziu AAAI ve Stanfordu v březnu 2012 s názvem Inteligentní webové služby a metody sociálního výpočtu. Spoluorganizátorem tohoto sympozia byl Doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D.

Automatizace používání webových služeb s využitím kontextu a znalostí uživatelů

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS11/088/OHK3/1T/18
Období
2011
Popis
Webové služby rozšířené o sémantiku, známé jako sémantické webové služby, jsou předmětem výzkumu již několik let. Umožňují automatizovat proces používání webových služeb (jako například objevování služeb, jejich výběr, kompozice, mediace a spouštění) pomocí expresivních sémantických jazyků pro popis služeb, logického usuzování a metod "problem-solving" z umělé inteligence. Mnoho prací v této oblasti poskytuje metody a nástroje které jsou založeny na požadavku snížit manuální činnost uživatelů a nahradit ji inteligentním chováním softwarových agentů. Ačkoliv tyto nástroje poskytují velmi sofistikované metody pro automatizaci celého procesu, většinou využívají pouze explicitní definici uživatelského cíle s vyžadovanou kvalitou výsledku. Tyto nástroje neberou v úvahu širší souvislosti obsažené v uživatelském kontextu jako například uživatelovu přítomnost v sociální síti, sociální vztahy s ostatními uživateli, vztahy mezi znalostmi a požadavkami více uživatelů, ale také činnosti, které uži

Nové metody pro doporučování Webových služeb

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS14/104/OHK3/1T/18
Období
2014
Popis
Cílem projektu je vytvořit metody pro doporučování webových služeb, které zohlední jejich dynamiku. Tento projekt naváže na předcházející projekty SGS, ve kterých byly položeny základy pro datové sady o webových službách a základy metod pro doporučování. V tomto projektu budeme nadále tyto zavedené datové sady používat, rozšíříme je o nové datové sady a vytvoříme nové metody, které budou brát do úvahy stáří informace o webových službách a jejich životní cyklus. Výzkum v tomto projektu bude pokračovat v řešení otázek, které byly diskutovány na jarním sympoziu AAAI ve Stanfordu v březnu 2012 s názvem Inteligentní webové služby a metody sociálního výpočtu. V nadcházejících letech plánujeme podobné sympozium opakovat.

Pokročilý výzkum v softwarovém a webovém inženýrství

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS12/093/OHK3/1T/18
Období
2012
Popis
Předmětem projektu bude práce na moderních konceptech a technologiích v oblasti softwarového a webového inženýrství, který bude zahrnovat šest dílčích témat: (1) modelově řízený vývoj software, (2) interoperabilita objektových jazyků, (3) inteligentní filtrace novinových článků na Webu, (4) softwarové ekosystémy, (5) sémantická reprezentace webových služeb a aplikací, a (6) sémantika a dynamika zájmu uživatelů. Tento projekt umožní sjednocení těchto témat s cílem vylepšit organizaci práce efektivním řízením výzkumu, sjednotit hodnocení výsledků a vylepšit distribuci prostřeků na výzkum, která se bude odvíjet od konkrétních výsledků výzkumu.