doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D.

Závěrečné práce

Dizertační práce

Věda provozních dat: Strojového učení nad velkým množství dat z provozu infrastruktury systémů

Stupeň
Téma dizertační práce
Popis tématu

Infrastruktury systémů, které dnes zahrnují operační systémy, síťové komunikační prvky, webové servery, prvky pro vyvažování zátěže, aplikační servery, atd. produkují během provozu systémů obrovské množství provozních dat. Výzkum v oblasti datových věd využívající provozní data má za cíl vylepšit metody strojového učení k lepšímu rozpoznání různých vzorů chování systémů, korelací a podobností mezi daty za účelem vylepšit správu systémů ale i jejich změny v návrhu nebo analýzu důvodů vzniku incidentů. Tyto úkoly zahrnují predikci chování a simulaci systémů při vzniku plánovaných i neplánovaných událostí jako jsou např. výpadky spojení, chyby serverů nebo nárůst pracovní zátěže systémů. Tento výzkum vylepší metody učení známé jako “supervised” a “unsupervised” learning přizpůsobené pro podmínky provozu systémů a bude zahrnovat širokou škálu metod pro klasifikaci, clusterování nebo regresi.

Bakalářské práce

Ekonomicko-technická analýza dat tepelného čerpadla

Autor
Tereza Ehnová
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Anotace
Bakalárska práca sa zaoberá tepelným čerpadlom využívajúcim princíp vzduch-voda a asistovaným solárnym panelom. V práci sa vysvetľuje princíp fungovania konkrétneho systému a definujú sa metriky potrebné na opis jeho výkonnosti. V praktickej časti sú analyzované trendy v spotrebe a účinnosti a vysvetľuje sa, prečo účinnosť systému klesá počas letnej sezóny. Potom práca hodnotí vplyv rôznych faktorov na účinnosť a spotrebu elektrickej energie. Teplota má najväčší vplyv na účinnosť a rýchlosť kompresora má najvýznamnejší vplyv na spotrebu energie. Po analýze, boli najvplyvnejšie faktory použité na predikciu. Nakoniec finančná analýza ukázala, že investovanie do tepelného čerpadla je výhodné a v určitých prípadoch porovnatelne ziskové ako investovanie do akcií.

Diplomové práce

Detekce temných vzorů v českých internetových obchodech

Autor
Petr Hanzl
Rok
2022
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D.
Oponenti
Ing. Karel Klouda, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá vzory v uživatelské rozhraní, též známé jako temné vzory, které nutí uživatele dělat věci, nebo se rozhodovat jinak, než původně zamýšleli. Tato práce se zaměřuje na detekci temných vzorů použité webshopy na českém internetu a detekce probíhá ve velkém měřítku. Práce vychází z již provedeného výzkumu z Princetonovi univerzity, který zkoumal temné vzory na anglických webshopech. Byly vytvořeny několik nástrojů pro získání značného počtu webshopů. Nástroje z původního výzkumu byly upravené tak, aby mohly být použity pro český jazyk. Těmito nástroji bylo získáno několik datasetů mapující webshopy na českém internetu a temné vzory na nich použité. Bylo zjištěno, že temné vzory jsou na českých webshopech hojně využívány.

Systém pro centrální správu a integraci rezervačních systémů sportovních zařízení

Autor
Jan Fránek
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D.
Oponenti
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá integrací rezervačních systémů sportovních zařízení. Na začátku je proveden průzkum a analýza existujících rezervačních systémů pro sportoviště. Dále je provedena analýza způsobu integrace rezervačních systémů pro hotely. Poté jsou navrženy funkční požadavky, datový model, architektura systému a rozhraní pro integraci. V další části je popsána implementace systému a v závěru provedeno testování.

Aplikace pro zadávání a kontrolu písemných zkoušek

Autor
Adam Havel
Rok
2014
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D.
Oponenti
Ing. Milan Dojčinovski, Ph.D.
Anotace
Cílem této diplomové práce je vytvořit webovou aplikaci, která by obsáhla celý proces vytváření, skládání a hodnocení zkouškových testů. Krom přiblížení detailů implementace je snahou tohoto textu popsat rozhodnutí, která padla během vývoje aplikace, a představit čtenáři názory a myšlenky, na kterých byla tato rozhodnutí založena.

Nástroj pro faceted prohlížení studijních materiálů

Autor
Vladimír Říha
Rok
2012
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D.
Oponenti
Ing. Zdeněk Troníček, Ph.D.

Nástroj pro vytváření HTML5 prezentací s možnostmi interakce uživatelů v reálném čase

Autor
Petr Mikota
Rok
2012
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D.
Oponenti
Ing. Zdeněk Troníček, Ph.D.

Služba pro indexaci přednáškových videí

Autor
Jiří Zdvomka
Rok
2022
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D.
Oponenti
Ing. Milan Dojčinovski, Ph.D.
Anotace
Indexování studijních video materiálů, které není tak časté, může vést ke zkvalitnění výuky. Tato práce se zaměřuje na implementaci webové služby pro indexování video přednášek s pomocí podpůrných materiálů a cílí na předměty vyučované na FIT ČVUT. Výsledkem práce je nasazená webová služba pro indexování video přednášek s uspokojivou přesností. Webová služba poskytuje API i uživatelské rozhraní a modul s algoritmem jako Python balíček.

Analýza logů serveru

Autor
Daniil Fedotov
Rok
2022
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Anotace
V současné době informační systémy z pohledu infrasruktury zahrnují operační systémy, web servery, aplikační servery, prvky pro vyvažování zátěže a síťovou komunikaci, které produkují velké množství provozních dat a zapisují je do logů. Analýza takových logů pomáhá pochopit současný stav systému -- například, úrčit místa, kde vzníkají chyby. Podobné ználostí pomáhájí vylepšit výkonnost, stabilitu a dostupnost systému. Člověk není shopen přečíst, analyzovat a zpracovavat velký počet zpáv v rozumnem čase, tedy má smysl provést sdružovací analýzu nad logovými soubry ze serverů. Výsledkem takové analýzy budou skupiny (shluky) podobných logových zpráv. Tento přístup dovolí výrazně snízit dimenze původních dat logu a analyzovat skupiny místo jednotlivých zpráv logu, což zjednoduší vyhledávání a eliminaci problémů, které vzníkaly během provozu serveru. Tato diplomová práce návrhuje software pro sdružovácí analýzu serverových logů, založený na metodách zpracování přírozeného jazyka, strojově-generovaných textech a algoritmech strojového učení s následující analýzou shluků logových dat.

Analysis and Comparison of Application Architecture: Monolith, Microservices and Modular Approach

Autor
Martin Skalický
Rok
2024
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Mlejnek
Anotace
Architektura mikroslužeb se stala všudypřítomným standardem v softwarovém průmyslu, kde se často používá jako univerzální řešení, aniž by se braly v úvahu její nevýhody. Cílem této práce je analyzovat přístupy k návrhu monolitické architektury, architektury mikroslužeb a moderní modulární architektury a porovnat je a zároveň zdůraznit často přehlížené negativní důsledky mikroslužeb ve prospěch modulární monolitické architektury. Autor se zabývá svými zkušenostmi s prací na projektech mikroslužeb a problémy, se kterými se v praxi s touto architekturou setkal. Pro každý ze zmíněných typů architektury je vytvořena aplikace, která je důkladně analyzována z hlediska výkonu a latence. V závěru práce je představena metodika pro využití přístupu architektury Modular Monolith v nových projektech a způsob, jakým se může uvedená architektura dále rozvíjet v průběhu životního cyklu aplikace.

Nástroj pro vylepšenou prezentaci studijních materiálů pomocí technologie HTML5

Autor
Vojtěch Smrček
Rok
2012
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D.
Oponenti
Ing. Zdeněk Troníček, Ph.D.