Oborová rada doktorského studijního programu

Oborová rada pro studium v doktorském studijním programu (ORP) je základním odborným, kontrolním a hodnotícím orgánem studia. Za svou činnost odpovídá Vědecké radě FIT. ORP má minimálně pět členů, z nich nejméně dva členové nejsou zaměstnanci ČVUT. Členy ORP mohou být profesoři, docenti a další významní odborníci. Členy ORP jmenuje a odvolává děkan po schválení Vědeckou radou na základě návrhu školicích pracovišť.

Mezi hlavní kompetence rady patří:

 • Kontrolovat a hodnotit probíhající studium v doktorském studijním programu
 • Pečovat o aktualizaci a rozvoj doktorského studijního programu a jeho studijních oborů
 • Schvalovat před přijetím uchazeče ke studiu návrh vedoucích školicích pracovišť na rámcová témata nebo tematické okruhy dizertačních prací a školitele pro tato témata; po přijetí uchazeče na návrh školitele schvaluje též školitele-specialisty
 • Schvalovat individuální studijní plány a jejich změny
 • Navrhovat složení komisí pro přijímací zkoušky, složení komisí pro státní doktorské zkoušky a komisí pro obhajoby dizertačních prací
 • Schvalovat oponenty dizertačních prací

Složení rady

Program Informatika P0613D140001/P0613D140002 (akreditovaný od 18. 4. 2018)

 • prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. – předseda rady, FIT ČVUT
 • doc. Ing. Petr Fišer, Ph.D. – místopředseda rady, FIT ČVUT
 • prof. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek, CIIRC ČVUT
 • doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D., FIT ČVUT
 • doc. RNDr. Dušan Knop, Ph.D., FIT ČVUT
 • prof. Dr. Ing. Petr Kroha, CSc., FIT ČVUT
 • prof. Ing. Hana Kubátová, CSc., FIT ČVUT
 • prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., FIT ČVUT
 • doc. Dipl.-Ing. Dr. techn. Stefan Ratschan, FIT ČVUT
 • doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D., FIT ČVUT
 • prof. RNDr. Pavel Surynek, Ph.D., FIT ČVUT
 • prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr., FIS VŠE  
 • prof. Ing. Petr Tůma, Dr., MFF UK

Program Informatika P1801

 • prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. – předseda rady, FIT ČVUT
 • doc. Ing. Petr Fišer, Ph.D. – místopředseda rady, FIT ČVUT
 • prof. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek, CIIRC ČVUT
 • doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D., FIT ČVUT
 • doc. RNDr. Dušan Knop, Ph.D., FIT ČVUT
 • prof. Dr. Ing. Petr Kroha, CSc., FIT ČVUT
 • prof. Ing. Hana Kubátová, CSc., FIT ČVUT
 • prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., FIT ČVUT
 • doc. Dipl.-Ing. Dr. techn. Stefan Ratschan, FIT ČVUT
 • doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D., FIT ČVUT
 • prof. RNDr. Pavel Surynek, Ph.D., FIT ČVUT
 • prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr., FIS VŠE 
 • prof. Ing. Petr Tůma, Dr., MFF UK

Jednání rady

ORP zasedá podle potřeby, minimálně však jednou za rok. Zasedání řídí předseda ORP.  Ze zasedání vzniká zápis, který je zaslán členům ORP a děkanovi.