Nabídky práce pro studenty

Manuál pro zadavatele příležitostí

Naši studenti mají největší zájem o nabídky, které souvisí s jejich studijní specializací, nevytíží je tak, aby přestali zvládat školu, a znamenají (alespoň po nějakou dobu) jistotu pravidelného příjmu. Zároveň často hledají nabídky, kde se naučí něco nového a kde budou pracovat se seniorními experty.

Jak zveřejnit nabídku
Pouze pro partnery a sponzory

  1. Registrujte se na https://www.experts.ai.
  2. Zašlete na ssp@fit.cvut.cz své jméno a registrační e-mail, abychom přiřadili váš účet k dané organizaci.
  3. Vyplňte si profil a spravujte své nabídky.

Inzerce je pro všechny partnery a sponzory FIT ČVUT zahrnuta v ceně spolupráce.

REGISTRACE EXPERTS.AI

Typy nabídek

Níže dáváme pro inspiraci několik typů nabídek, které jsou u našich studentů dlouhodobě úspěšné.

Kontrakt (samostatná úloha)

Jedná se o jasně definovaný úkol, který student dodává tzv. na klíč. Očekává se, že studenti mají pro úspěšné splnění úkolu předpoklady, případně si jsou schopni sami zajistit odbornou pomoc. Žádanější jsou úlohy, které jsou oddělené od prostředí zadavatele (nevyžadují znalost interních systémů) a lze je vyřešit samostatně.


Příklad:

Prototyp aplikace pro monitorování zmínek o firmě na Twitteru
Zmapujte vhodné existující nástroje a vytvořte prototyp aplikace, jež bude monitorovat zmínky o naší společnosti na sociální síti Twitter. Výstupem bude programové API, které bude poskytovat přehled o zmínkách alespoň měsíc zpět a vedle textu tweetů bude vracet také jejich odhadovaný sentiment, případně další atributy.

  • Odměna: 30 tis. Kč
  • Termín dodání: prosinec 2025 (tzn. nespěchám na to, je to nice to have)

Pozor, zadavatel často očekává dodání profesionálního díla v termínu a předpokládá, že pro něj budou studenti dílo následně provozovat. V takovém případě je lepší se obrátit na softwarovou firmu. Od studentů lze spíše požadovat prototyp či tzv. proof-of-concept. Také není doporučeno touto formou zadávat úkoly, které tzv. hoří.

Školní dílo

Oproti kontraktu (kde studenti řeší váš problém) se u tohoto typu příležitosti předpokládá, že se primárně řeší problém studentů, tedy aby se něco naučili a splnili studijní povinnosti. Očekává se, že toto dílo bude odevzdáno jako semestrální nebo závěrečná práce, a proto musí být zadání z pohledu univerzity zajímavé a musí (zejména u závěrečných prací) splňovat jistá pravidla. Detaily řešíme při schvalování tématu závěrečné práce. Výhodou je, když zadání obsahuje nějakou výzkumnou otázku.


Příklad:

Algoritmy pro NP-těžké problémy
Pro některé NP-těžké problémy existují v praxi použitelné algoritmy, které využívají „typických vlastností vstupu“. Volně řečeno, NP-těžký problém je takový, pro který nepředpokládáme existenci efektivního algoritmu (bez dalších omezení). Například běžný vstup může pocházet z nějaké specifické třídy grafů nebo je jiným způsobem omezený (třeba váhy jsou pouze v určitém intervalu a podobně). NP-těžkých problémů je nepřeberné množství, práce se bude zabývat konkrétní variantou předem zvoleného grafového problému či problému z algoritmické teorie her.

  • Odměna: 10 tis. Kč
  • Termín dodání: prosinec 2025 (tzn. nespěchám na to, je to nice to have)

Jak je vidět z příkladu, zadání lze mít i poměrně obecné s tím, že se upřesní, když se přihlásí zájemce. Přespříliš obecná zadání ale zase nejsou pro studenty tak atraktivní. Důležitým bodem je zde charakter „školního díla“. V českém právu je to autorský počin, a jako takový vyžaduje před užitím díla uzavření licenční smlouvy s autorem (studentem) a finanční vypořádání s fakultou. Lze to samozřejmě řešit uvolněním díla pro obecné použití (například pod licencí MIT) se souhlasem fakulty.

Nabídky práce

Studenti preferují nabídku částečných úvazků, které jim umožňují pracovat při studiu. V posledním ročníku studenti zvažují i úvazky plné, zvláště pokud jim zaměstnavatel nabídne flexibilní režim, a mohou se tak při práci věnovat dokončení závěrečné práce a přípravě na státní závěrečné zkoušky.


Příklad:

Junior Python developer
Viz například https://nofluffjobs.com/cz/it-prace/python.


Studenti si čím dál více všímají toho, na jakém produktu a pro koho pracují, jak se díky tomu posunou dále a jak pomohou světu. Proto je třeba věnovat pozornost nejen popisu pracovní nabídky, ale také předat studentům vizi a misi firmy. Doporučujeme vám jmenovat experty, se kterými budou studenti spolupracovat a od kterých se mohou učit, a konkretizovat projekty, na nichž budou studenti pracovat. Je to často důležitější argument než plat a firemní benefity.

Mentoring

Pokud máte ve firmě experty, kteří jsou studentům ochotni věnovat svůj čas, něco je naučit a něco se naučit od nich, mentoring je zajímavý způsob, jak s nimi navázat dlouhodobou spolupráci.


Příklad:

Mentoring [Jméno_mentorky_či_mentora]
Odkaz například na LinkedIn profil, případně témata a zkušenosti pro mentoring.


Je důležité, aby byl mentor ochoten věnovat svůj čas (v řádu několik hodin týdně). Pokud se nějací zájemci přihlásí, bude si moci vybrat.

Podpora studentského výzkumu

Na fakultě již máme několik studentů doktorského studia, kteří jsou podporováni firmou. Firma posílá dary na jejich podporu a fakulta pak peníze doktorandům vyplácí jako nadstandardní stipendium.


Příklad:

Podpora studentského výzkumu v oblasti hardwarové bezpečnosti
Nabízíme podporu studentům, kteří jsou výzkumně aktivní v oblasti hardwarové bezpečnosti. Jedná se zejména o podporu studentů doktorského studia (tzv. industrial Ph.D.), ale rádi podpoříme i studenty magisterského nebo bakalářského programu se zajímavými výsledky (například publikace na kvalitních zahraničních konferencích nebo spoluautorství oblíbeného open-source projektu).


Pozor na fakt, že výsledky, které studenti v rámci svého výzkumu vytvoří, patří jim. Pokud v rámci práce vznikne software, obvykle je uvolněn jako open-source pod licencí MIT. V rámci industrial Ph.D. získáváte k výsledkům práce neomezenou nevýhradní licenci.

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Jakub Novák