Průvodce studiem

Přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny se statusem uprchlíka

Momentálně probíhá příprava a schvalování podmínek pro mimořádné přijímací řízení. Jejich schválení a zveřejnění předpokládáme na začátku června. Poté bude otevřena možnost podávat přihlášky ke studiu.

Mimořádné přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny se statusem uprchlíka do akademického roku 2022/2023

Předběžně předpokládáme:

 • Začátek přijímacího řízení a možnost podávání přihlášek na začátku června. 
 • Termín ukončení přijímání přihlášek 21. 8. 2022.
 • Termín přijímací zkoušky 29. 8. 2022.
 • Termín dodání příloh přihlášky do 31. 8. 2022 (doložení předchozího vzdělání, certifikát o úspěšně vykonané zkoušce z českého jazyka na úrovni B1).
 • Zápis do studia na začátku září.

Základní informace k podmínkám přijetí a přijímací zkoušce

 • Dodatečné přijímací řízení bude probíhat pouze do českých studijních programů. 
 • Požadovaná úroveň znalosti českého jazyka bude B1.
 • Přijímací zkouška bude z matematiky. Zadání příkladů bude v českém i anglickém jazyce.

Doložení předchozího vzdělání

 • Uchazeči, kteří úspěšně absolvují přijímací zkoušku, budou muset před zápisem doložit uznání středoškolského vzdělání (tzv. nostrifikace). Uchazečům nostrifikaci zprostředkuje ČVUT.

Podrobnosti k uznání vzdělání

První rok studia a uznání předchozího studia

 • Během prvního roku studia bude v rámci možností a volné kapacity předmětů umožněno ukrajinským studentům v českém programu studovat některé předměty v angličtině, aby přechod na výuku v češtině byl pozvolný.
 • Po přijetí bude s každým studentem individuálně posouzena jeho studijní situace. Může doložit absolvování předmětů z předchozího studia, a pokud budou obsahově odpovídat předmětům FIT, budou mu uznány. Není-li student schopen doložit absolvování předmětu, může přímo absolvovat zkoušku a předmět mu bude uznán. Podle množství uznaných předmětů může být pak zařazen do vyššího ročníku a/nebo mu může být upraven studijní plán.

Otevíráme přijímací řízení do českého programu z následujících důvodů

 • Podle našich zkušeností jsou ukrajinští studenti schopni se během cca půl roku naučit česky na takové úrovni, aby mohli úspěšně studovat.
 • U českého programu je garantováno, že je zdarma. Nepřekročí-li standardní délku studia 4 roků v bakalářském studiu nebo 3 roků v magisterském studiu.
 • V anglickém programu se platí školné 64 000 Kč /semestr, případná dotace je nejistá a určitě nebude pokrývat celou dobu studia.
 • V anglickém programu nejsou vypisovány všechny studijní specializace.

Přijímání uchazečů ke krátkodobému pobytu na ČVUT v akademickém roce 2021/2022
Z důvodů naplnění kapacity bylo ukončeno.

Ukrajinští studenti, jimž bylo studium na vysoké škole na Ukrajině vzhledem k současné situaci znemožněno se mohli ucházet o přijetí na ČVUT v Praze jako tzv. free movers. Tito studenti nyní absolvují přípravné kurzy českého jazyka a matematiky a předpokládáme jejich přihlášení do mimořádného přijímacího řízení.

Pro přijaté na krátkodobý studijní pobyt bez ohledu na fakultu platí

 • V probíhajícím letním semestru akademického roku 2021/2022 jsou studenti přijati na krátkodobý studijní pobyt na fakultu podle svého dosavadního studijního a odborného zaměření.
 • Získali statut studenta a je jim poskytnuta všestranná podpora, včetně finanční.
 • Je jim umožněno studium českého jazyka a dalších vybraných předmětů podle jejich zaměření.
 • Je vypsán společný předmět „UKMAT“, jehož náplní je příprava na přijímací zkoušku z matematiky.
 • Mají-li zájem pokračovat v řádném studiu na některé fakultě ČVUT v příštím akademickém roce, přihlásí se na příslušné fakultě do přijímacího řízení, a pokud úspěšně absolvují přijímací zkoušku, budou přijati jako řádní studenti od akademického roku 2022/2023.
 • Pokud již předtím na Ukrajině absolvovali podstatnou část studia, mohou jim být po přijetí uznány absolvované předměty srovnatelné se studiem na ČVUT.

Pro přijaté na krátkodobý studijní pobyt na FIT dále platí

Letní semestr 2021/2022
 • Kromě povinných předmětů českého jazyka a výše uvedené matematiky, je povinný i online předmět UKR-PKM, který dále připraví uchazeče na přijímací zkoušku z matematiky na FIT.
 • Každý student má možnost si zapsat i nějaké předměty z aktuálního semestru. Vzhledem k pozdějšímu přistoupení do výuky není požadováno jejich úspěšné zakončení, ale je vyžadována docházka a aktivní účast. Pokud student předmět splní, bude mu v budoucím studiu uznán.
 • Studenti si mohou vybírat z předmětů vyučovaných v angličtině i češtině.
 • Před rozhodnutím, zda příští rok pokračovat ve studiu na FIT, doporučujeme prostudovat si nabídku studijních specializací FIT, aby zvolená specializace odpovídala odbornému zaměření z předchozího studia.
Přijímací řízení
 • Bude-li chtít student pokračovat ve studiu na FIT v příštím akademickém roce, musí si podat přihlášku (informace o přijímacím řízení na FIT), nejlépe v řádném termínu do 31. 3. 2022. Pro studenty z Ukrajiny se statusem uprchlíka, kteří se z objektivních důvodů nemohli přihlásit na řádný termín, je vypsáno dodatečné přijímací řízení.
 • Přijímací zkouška je z matematiky a má formu písemného zaškrtávacího testu a následného pohovoru. Bude v českém i anglickém jazyce (i pro přijetí do českého programu).