Na ČVUT v Praze byla založena Fakulta informačních technologií

Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze souhlasil 22. dubna 2009 s vytvořením nové fakulty ČVUT – Fakulty informačních technologií (FIT). Nová fakulta bude mít sídlo v dejvickém areálu ČVUT, nejprve v Masarykově koleji ČVUT (Thákurova 1, Praha 6), poté v prostorách vzniklých redislokací součástí v souvislosti s výstavbou nové budovy ČVUT.

Projekt založení nové informatické fakulty zahájil v březnu 2008 rektor ČVUT prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. Jmenoval prof. Ing. Pavla Tvrdíka, CSc., svým poradcem pro informatiku s pověřením připravit projekt vytvoření nové informatické fakulty, která by zahájila činnost od začátku akademického roku 2009/10. Vedení ČVUT tento projekt po projednání jeho tezí podpořilo.

„Důvodem založení fakulty byl souběh několika významných okolností,“ říká prof. Tvrdík.

Během roční práce na projektu byly splněny všechny zákonné povinnosti vytvoření nové fakulty. V říjnu 2008 Akademický senát ČVUT projednal souhlasně programy pro připravovanou fakultu. V lednu 2009 Vědecká rada ČVUT schválila akreditační materiály pro bakalářský studijní program Informatika a v dubnu 2009 Akreditační komise ČR vyslovila souhlas se zřízením fakulty a s udělením akreditace bakalářského studijního programu pro tuto fakultu.

„ČVUT jako nejvýznamnější technická univerzita v Česku má ve svém dlouhodobém záměru zařazenou informatiku jako prioritní směr rozvoje, neboť na trhu práce existuje dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných vysokoškolsky vzdělaných informatiků. Je také třeba reflektovat, že informatika se ve 21. století stala uznávaným samostatným VŠ oborem v oblasti výzkumu i vzdělávání, a z těchto důvodů mnoho podobných fakult již na jiných univerzitách vzniklo,“ říká prof. Tvrdík.

Podobným procesem transformace a rozvoje před FIT za podobných podmínek prošla FIT VUT v Brně, která se od doby vzniku před 7 lety úspěšně rozvíjí. Proces emancipace informatiky manifestovaný vznikem samostatné fakulty zaměřené na informatiku proběhl v minulých letech na stovkách univerzit po celém světě. Specifikum FIT ČVUT je v tom, že od samého začátku vzniká celek odborně pokrývající HW i SW, což se ve světě typicky nevyskytuje.

Více o založení FIT

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková