Na ČVUT v Praze byla založena Fakulta informačních technologií

28. 4. 2009

Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze souhlasil 22. dubna 2009 s vytvořením nové fakulty ČVUT – Fakulty informačních technologií (FIT). Nová fakulta bude mít sídlo v dejvickém areálu ČVUT, nejprve v Masarykově koleji ČVUT (Thákurova 1, Praha 6), poté v prostorách vzniklých redislokací součástí v souvislosti s výstavbou nové budovy ČVUT.

Jak FIT vznikala

Projekt založení nové informatické fakulty zahájil v březnu 2008 rektor ČVUT prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. Jmenoval prof. Ing. Pavla Tvrdíka, CSc., svým poradcem pro informatiku s pověřením připravit projekt vytvoření nové informatické fakulty, která by zahájila činnost od začátku akademického roku 2009/10. Vedení ČVUT tento projekt po projednání jeho tezí podpořilo.

Během roční práce na projektu byly splněny všechny zákonné povinnosti vytvoření nové fakulty. V říjnu 2008 Akademický senát ČVUT projednal souhlasně programy pro připravovanou fakultu. V lednu 2009 Vědecká rada ČVUT schválila akreditační materiály pro bakalářský studijní program Informatika a v dubnu 2009 Akreditační komise ČR vyslovila souhlas se zřízením fakulty a s udělením akreditace bakalářského studijního programu pro tuto fakultu.

Podobným procesem transformace a rozvoje před FIT za podobných podmínek prošla FIT VUT v Brně, která se od doby vzniku před 7 lety úspěšně rozvíjí. Proces emancipace informatiky manifestovaný vznikem samostatné fakulty zaměřené na informatiku proběhl v minulých letech na stovkách univerzit po celém světě. Specifikum FIT ČVUT je v tom, že od samého začátku vzniká celek odborně pokrývající HW i SW, což se ve světě typicky nevyskytuje.

Proč nová fakulta

Názor p. rektora na FIT a její význam

„Důvodem založení fakulty byl souběh několika významných okolností,“ říká prof. Tvrdík.

„ČVUT jako nejvýznamnější technická univerzita v Česku má ve svém dlouhodobém záměru zařazenou informatiku jako prioritní směr rozvoje, neboť na trhu práce existuje dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných vysokoškolsky vzdělaných informatiků. Je také třeba reflektovat, že informatika se ve 21. století stala uznávaným samostatným VŠ oborem v oblasti výzkumu i vzdělávání, a z těchto důvodů mnoho podobných fakult již na jiných univerzitách vzniklo.“

FIT se chce stát moderní informatickou fakultou, začleněnou do sítě evropských informatických fakult a škol. Je připravena ke spolupráci s ICT průmyslem. Projekt vytvoření fakulty podpořilo v průběhu minulého roku svým dopisem rektorovi několik významných ICT firem (Asicentrum, Comguard, Fujitsu Siemens Computers, IBM, HP, Microsoft, O2, Oracle, Sabris, Sun Microsystems, T-Mobile) a sdružení SPIS.

„S těmito a dalšími firmami budeme připravovat modely oboustranně prospěšné spolupráce,“ doplňuje prof. Tvrdík.

Jaká bude forma a obsah studia

FIT se bude v souladu s tradicí a zkušenostmi zakládajícího týmu z dnešní katedry počítačů zaměřovat na čistou informatiku v celé její šíři, což dokládá i výčet oborů akreditovaného programu Informatika, se kterým fakulta zahajuje svou činnost. Ten se člení do šesti oborů se společným prvním rokem studia:

 • Informační systémy a management
 • Informační technologie
 • Počítačové inženýrství
 • Softwarové inženýrství
 • Teoretická informatika
 • Web a multimédia

Společnou teoretickou část akreditovaného bakalářského studijního programu Informatika tvoří matematické předměty (analýza, logika, lineární algebra, diskrétní matematika, pravděpodobnost a statistika), teoretická informatika (algoritmizace, datové struktury, teorie jazyků a automatů a teorie složitosti), informatické disciplíny pokrývající všechny úrovně architektur ICT systémů (číslicové a analogové obvody, procesory a architektura počítačů, operační systémy, databáze, počítačové sítě, bezpečnost, softwarové inženýrství) a ekonomicko-společenské disciplíny (rétorika, právní aspekty informatiky, management, ekonomika, apod.).

Žádoucí informatické dovednosti a potřebné znalosti mohou studenti získat absolvováním oborových předmětů jednotlivých oborů v průběhu 2. a 3. ročníku. Novinkou koncepce tohoto programu je možnost zapisovat si předměty různých oborů s tím, že vlastní obor studia, ve kterém absolvent získá nakonec diplom, je dán mírou příbuznosti k doporučenému průchodu oborem, volbou tématu bakalářské práce a přihláškou ke státní bakalářské zkoušce. Tento systém dovoluje i snadnou realizaci individuálního mezioborového studia, kdy se absolvent může profilovat v oblasti vyžadující znalosti ze dvou oborů.

Studenti mají navíc možnost úplné volitelnosti v rozsahu přibližně 7 předmětů. Volitelné předměty si studenti mohou vybírat z nabídky libovolné fakulty ČVUT, samotná FIT bude nabízet široké portfolio volitelných předmětů zaměřených na nejvýznamnější a nejmodernější informační technologie (Java, C++, C#, .NET, SQL, Python, Ruby, XML, XLST, AJAX, PHP, TCP/IP, VoIP, Unix, Linux, EDI, OpenMP). Na jejich výuce se budou podílet špičkoví odborníci z průmyslové praxe. Kromě toho bude FIT organizovat ve spolupráci předními ICT firmami a informatickými sdruženími (jako je např. Java User Group) celoročně odborné přednášky a semináře, kam budou zváni významní odborníci z celého světa.

Studijní program je akreditován zatím pouze v prezenční formě. Kombinovaná a anglická forma se předpokládají akreditovat za rok. Program byl navržen s přihlédnutím k celosvětově uznávaným doporučením Computing Curricula zpracovaným ACM a IEEE Computer Society a je srovnatelný s nejlepšími programy na jiných evropských informatických fakultách a univerzitách. Je plně kompatibilní s evropským kreditním systémem (kreditové ohodnocení předmětů a kreditová struktura splňují kritéria ECTS), takže studenti mohou bez problémů vyjíždět na studijními pobyty na evropské univerzity s podobnými programy, se kterými má ČVUT dohodu o výměnných pobytech Erasmus/Socrates/Athens.

Podrobnější informace o připraveném programu najdete na http://novyprogram.informatika.cvut.cz/

Jak budou přijímáni noví studenti

Přijímací řízení do 1. ročníku bakalářského studijního programu Informatika bude zahájeno v okamžiku, kdy MŠMT zaregistruje novou fakultu, což se očekává začátkem května. FIT bude přijímat písemné i elektronické přihlášky, poplatek za přihlášku je standardní. Příjem přihlášek bude otevřen jeden měsíc, uzávěrka tedy bude v první polovině června. Studenti budou obratem vyrozuměni o přijetí tak, aby se mohli zapsat na přelomu června a července. Stanovená kapacita 1. ročníku je 500 studentů. Studenti budou přijímání v pořadí podle svého studijního průměru do naplnění kapacity, uchazeči s průměrem do 1,3 (z matematiky) mají garantováno přijetí, stejně jako úspěšní účastníci olympiád. V případě nenaplnění kapacity bude vypsáno dodatečné kolo přijímacího řízení v září 2009 podle pravidel, která budou dodatečně zveřejněna a budou zahrnovat výsledky SCIO testů z matematiky. Na květen je rovněž připravena marketingová a reklamní kampaň.

Jak se uplatní absolventi FIT

Na stránce http://novyprogram.informatika.cvut.cz/ je možné nalézt i profily absolventů jednotlivých oborů a možnosti jejich uplatnění. Výhodou absolventů bude velmi solidní teoretický základ, který umožňuje značnou flexibilitu z hlediska uplatnění na trhu práce. Mohou např. pracovat na pozici SW tester, programátor-analytik, Java programátor, programátor PHP/SQL, C++ programátor, správce sítě, Learning System Expert, Web designer, HW designer nebo IT Specialista apod. Absolventi kromě toho mohou pokračovat na magisterském studiu na FIT ČVUT, jiné fakultě ČVUT nebo na kterékoli univerzitě ve světě (při splnění jazykových předpokladů).

Jak se bude FIT dále rozvíjet

Plán rozvoje FIT předpokládá postupný nárůst počtu studentů bakalářského studijního programu Informatika na celkem 2200 studentů. Možnost přechodu stávajících studentů Fakulty elektrotechnické ČVUT na oborech katedry počítačů do 2. a 3. ročníku nového studijního programu Informatika bude záviset na obsahu dohody, podle které budou pracovníci zakladatelského týmu FIT zajišťovat dobíhající výuku těchto oborů na Fakultě elektrotechnické ČVUT.

Nově akreditovaný bakalářský studijní program připravil kolektiv pracovníků dnešní katedry počítačů FEL, a ten také tvoří personální základ zaměstnanecké akademické obce FIT. Jedná se o kolektiv, který má s výukou informatiky dlouholeté zkušenosti. Katedra počítačů letos slaví 45 let své existence a vychovala tisíce absolventů, kteří pracují na školách, ve státní správě, ve výzkumných ústavech a v ICT průmyslu na všech úrovních pozic včetně těch nejvyšších (např. dva bývalí generální ředitelé IBM ČR jsou jejími absolventy).

Plán rozvoje FIT počítá s akreditováním navazujícího magisterského programu Informatika v horizontu dvou let, aby absolventi bakalářského programu mohli na fakultě v případě zájmu pokračovat. Předpokládá se, že tento program bude nabízet pět oborů se společným teoretickým základem:

 • Počítačové systémy a bezpečnost
 • Projektování číslicových systémů
 • Softwarové systémy a management
 • Teoretická informatika
 • Znalostní inženýrství

Nejpozději do tří let předpokládá FIT akreditování navazujícího doktorandského studijního programu Informatika. Cílová velikost FIT s těmito třemi programy by měla dosáhnout 3000 studentů v horizontu 4 - 5 let.

Kdo se bude podílet na výuce

Na novou fakultu je připraveno postupně přejít více než 60 akademických pracovníků dnešní katedry počítačů Fakulty elektrotechnické ČVUT. Plán rozvoje FIT počítá s nárůstem počtu akademických pracovníků na 200 v horizontu 4 - 5 let (z řad současných doktorandů, pracovníků Akademie věd ČR, zahraničích univerzit, průmyslových podniků ostatních univerzit).

Další informace o nové fakultě mohou zájemci nalézt na http://www.fit.cvut.cz/