Až dva miliony korun za samostatný výzkum mohou dostat studenti FIT ČVUT

24. 10. 2022

Jak podpořit a motivovat studenty v jejich vědeckém výzkumu? Za samostatnou vědeckou práci a její publikaci studenti získávají mimořádné stipendium či finanční odměnu v rámci programu podpory letního studentského výzkumu nazvaného Výzkumné léto na FIT (VýLeT). Ten probíhá již 6. rokem na FIT ČVUT a jeho cílem je zapojit studenty do vědecko-výzkumných aktivit. Do podpory vědecké činnosti studentů FIT ČVUT tímto již pošesté investuje téměř 2 miliony Kč.

Program VýLeT podporuje studenty fakulty v zapojení do výzkumu formou řešení samostatného výzkumného úkolu ve spolupráci s mentorem. Studenti se také podílejí na přípravě odborného článku do časopisu či příspěvku na odbornou konferenci. Na FIT ČVUT aktuálně probíhá šestý ročník programu VýLeT 2022, do kterého je přijato 32 studentů. Předchozí ročník VýLeTu 2021 byl úspěšně zakončen udělením 12 stipendií.

Celý program je rozdělen na 3 etapy. Výstupem 1. etapy, která probíhá v letních měsících, je úvodní studie k výzkumnému projektu, která má formu rešerše nebo rozpracovaného článku. Ve 2. etapě účastníci odevzdávají příspěvek na odbornou konferenci nebo článek do odborného časopisu. V závěrečné části pak o výsledcích svého výzkumu sepíší popularizační článek. Studenti se svým výzkumem ve spolupráci s mentory z řad akademických pracovníků a doktorandů FIT ČVUT podílejí na řešení aktuálních výzkumných problémů z akademické sféry i z praxe.

V aktuálním ročníku programu se sešlo několik velmi zajímavých výzkumných témat z oblasti informatiky a umělé inteligence. Student navazujícího magisterského studia Bc. Matěj Šutý se věnuje problematice využití celulárních automatů k modelování pohybu chodců při evakuaci. Celulární modely pohybu chodců se těší velké oblibě pro svou jednoduchost a schopnost postihnout důležité fenomény evakuace. Student v rámci svého projektu pracuje na modelování různých strategií pohybu jedinců v davu při průchodu úzkým hrdlem a zabývá se jejich důsledky v simulaci evakuace. Student Lukáš Rynt se věnuje výzkumu využití ověřených překladů dokumentů z veřejných zdrojů pro vytvoření vícejazyčného word embeddingu bez využití vyrovnávací metody. Studentka navazujícího magisterského studia Bc. Jana Martínková se ve své práci věnuje webovým ontologiím navrženým pro reprezentaci znalostí ve specifických problémových doménách. 

V loňském ročníku se studenti zabývali například využitím robotických agentů, dronů či vysokorychlostních kamer. Mezi úspěšné absolventy VýLeTu 2021 patří také Ing. Radek Ježek. Výsledky svého výzkumu založeném na své závěrečné práci shrnul v článku „Správa vegetace v okolí elektrického vedení za pomoci snímků z dronu“, který zaslal do prestižního vědeckého časopisu.

„Cílem mé práce bylo vytvořit robustní algoritmus pro automatickou rozpoznávání zásahů vegetace do ochranného pásma elektrického vedení pomocí dronů. Ty jsou schopné létat pouze pár desítek metrů nad dráty a pořizovat kvalitní snímky okolního terénu. Projekt pokrývá celý pracovní postup pro inspekci ochranného pásma drátů vysokého napětí,
a to s využitím metod z fotogrammetrie a počítačového vidění,“ říká o svém výzkumném projektu Ing. Radek Ježek.

Bc. Kristýna Janovská se ve svém výzkumu, který vycházel z její závěrečné práce, zabývala simulací evakuace budov pomocí metod umělé inteligence. Cílem jejího výzkumného projektu s názvem „Hierarchické řízení rojů při evakuaci“ bylo najít pro mobilní agenty nekonfliktní cesty tak, aby každý robotický agent dorazil bezpečně na cílové místo. Výsledky svého výzkumu realizovaného pod vedením mentora shrnula v příspěvku Hierarchical Control of Swarms during Evacuation, který byl publikován ve sborníku z odborné konference Proceedings of the 13th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management.

Více o programu VýLeT

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková