Zápis ze 7. zasedání Akademického senátu konaného dne 2. 12. 2022

Na 7. zasedání se řešily úpravy Podmínek pro přijetí do doktorského studijního programu a návrh nové pozice Ombudsmana FIT. Také byla navržena změna respiria ve 14. patře budovy A na tiché. 

Program schůze

 1. Schválení programu 7. zasedání AS FIT
 2. Schválení zápisu z 6. zasedání AS FIT
 3. Informace o dění v mailové konferenci AS FIT
 4. Podmínky pro přijetí do doktorského studijního programu na FIT
 5. Zřízení Komise pro hodnocení kvality studia
 6. Zřízení pozice Ombudsmana FIT
 7. Různé
1.

Schválení programu zasedání AS FIT

Předsedající otevřel diskuzi k tomuto návrhu programu a informoval senátory, že na žádost J. Meinlschmidta doplnil do bodu Různé bod 7a. Zřízení tichého respiria. O. Suchý se dotázal, jestli senátoři nechtějí bod 3. Informace o dění v mailové konferenci AS FIT rozepsat na dílčí body. Předseda T. Nováček informoval, že má shrnutí připravené pro tento bod, O. Suchý tedy tento návrh stáhl.

Žádné další návrhy k programu nebyly, předsedající proto uzavřel diskuzi a požádal senátory o hlasování.

 • Usnesení: AS FIT schvaluje program 7. zasedání AS FIT.
 • Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0
 • Usnesení bylo přijato.
2.

Schválení zápisu z 6. zasedání AS FIT

Předsedající otevřel diskuzi k tomuto bodu. T. Nováček informoval senátory, že veškeré poznámky technického rázu byly zapracovány. Dále si senátoři vyjasnili některé části z formulačního hlediska. O. Suchý poděkoval panu děkanovi za přípravu Podmínek pro přijetí do DSP. Děkan připomněl, že se nejedná o schvalování dokumentu, schválení AS FIT bude možné až po Gremiu děkana, které je v plánu 15. 12. D. Knop zmínil v části o prof. Vítkovi informaci, že dle jeho názoru by největší problém byl, kdybychom přišli o prof. Vítka, nikoliv ztráta projektů. I. Macnarová informovala AS FIT o informacích ohledně zobrazování zpráv na hlavní straně fakultního webu.

Další poznámky k zápisu nebyly, předsedající proto ukončil diskuzi a požádal senátory o hlasování.

 • Usnesení: AS FIT schvaluje zápis z 6. zasedání AS FIT.
 • Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
 • Usnesení bylo přijato.
3.

Informace o dění v mailové konferenci AS FIT

Předseda T. Nováček informoval o domluvě AS FIT, že budou pravidelně na zasedání informovat akademickou obec o informacích z mailové konference akademického senátu. Dále informoval na zasedání o důležitých bodech z mailové konference.

11. listopadu pan děkan informoval AS FIT o ukončení pracovního poměru pana tajemníka k datu 31. ledna 2023 a plánovaném vypsání nového výběrového řízení v následujících dnech.

11. listopadu zaslal T. Nováček zápis z interní schůzky k Anketě ČVUT, na které byli zástupci AS FIT, AS FEL a M. Valenta jako správce Ankety.

15. listopadu se O. Suchý dotázal děkana na podrobnější rozpis čerpání financí ze Stipendijního fondu (prospěchová stipendia, VýLeT, doktorandská stipendia atd.). Ke dni zasedání mail nebyl zodpovězen.

Děkan přislíbil, že do konce následujícího týdne (tedy do 11. 12.) vypracuje společně s proděkanem tabulku, kterou zašlou členům AS.

18. listopadu J. Meinlschmidt navrhl aktualizaci Směrnice děkana č. 30/2018, konkrétně článek 3, odstavec 7 a článek 3, odstavec 8, aby reflektovala změnu z Moodle na Courses jako primární systém pro prezentaci studijních materiálů a rozcestník. Tato změna byla již 14. 10. 2021 souhlasně projednána na Grémiu děkana, ale změna ve Směrnici oficiálně neproběhla. Změna Směrnice se 29. 11. 2022 projednávala na schůzi Vedení fakulty a byla odsouhlasena s tím, že se provede společně s dalšími plánovanými změnami Směrnice.“

Děkan informoval senátory, že k této změně dojde, Směrnice ke schválení je na programu Grémia děkana nejspíše 19. 1. 2023.

18. listopadu požádal O. Suchý vedoucího ICT oddělení Martina Vaňka o vyjádření k možnosti zveřejňování Helpdesk ticketů, které byly v květnu 2022 diskutovány na interní schůzce mezi AS FIT a vedoucím ICT. K 29. 11. 2022 žádné vyjádření nepřišlo, a tak T. Nováček otevřel téma znovu na schůzi Vedení fakulty. Vedoucí ICT na schůzce nebyl přítomen, a tak pan děkan slíbil, že vedoucího ICT v této věci popostrčí.

Děkan informoval senátory, že se prozatím nepodařilo vedoucího ICT zastihnout z důvodu dlouhodobé nemoci. Děkan se pokusí situaci vyřešit do konce následujícího týdne (11. 12.).

18. listopadu O. Suchý navrhl panu děkanovi řadu vylepšení pro zvýšení atraktivity FIT jako zaměstnavatele, tyto podmínky se vztahovaly (nejen) k vypsanému výběrovému řízení na pozici tajemníka.

Děkan vzal tento podnět v úvahu. D. Knop udělal anketu mezi kolegy, informoval děkana, že platové podmínky definované dle Tabulek ČVUT nejsou podle něj pro uchazeče zcela lukrativní. O. Suchý se dotázal, jestli je FIT schopna nabídnout lepší platové ohodnocení. Děkan reagoval, že záleží na stanovení platu tak, aby se fakulta vešla do Tabulky ČVUT a rozpočtu fakulty. J. Meinlschmidt zmínil další poznámky k výběrovým řízením, které mohou napomoci dělat lukrativní nabídky pro budoucí uchazeče, potažmo zaměstnance.

V průběhu listopadu byly v mailové konferenci diskutovány Podmínky pro přijetí do doktorských studijních programů a architektonický návrh budovy C.

J. Meinlschmidt zmínil, že došlo k zaslání dalších poznámek panu architektovi k návrhu budovy C. Děkan informoval, že poznámky od J. Škvora byly potřeba zpracovat, nicméně také tyto informace byly zaslány panu architektovi. T. Nováček doplnil, že se spolu s J. Meinlschmidtem setkali s paní prorektorkou pro výstavbu Kohoutkovou a doplnil, že plány v současné době vypadají nadějně z pohledu případného financování. Dále byli ujišťováni, že výstavba budovy C je pro ČVUT prioritou. Děkan doplnil informace ohledně výběrových řízení na projektanta/zhotovitele/a jiné. V současné době jsou největším problémem administrativní záležitosti. Děkan se však nadále snaží hájit a prosazovat zájmy fakulty. T. Nováček informoval senátory, že pověřil J. Meinlschmidta zastupováním AS FIT na Grémiích děkana a dalších schůzkách, které se týkají budovy C.

4.

Podmínky pro přijetí do doktorského studijního programu na FIT

Děkan informoval senát, že Směrnice děkana o přijímání studentů do DSP byla převedena s úpravami do Podmínek pro přijetí do doktorského studijního programu, současnou snahou právníka a proděkana pro VaV je co největší sjednocení s podmínkami pro BSP a MSP. Děkan zopakoval informaci, že Grémium děkana bude Podmínky projednávat 15. 12. 2022.

O. Suchý zmínil problematiku článku 3, odstavce 2 o volbě rámcového tématu předpokládané dizertační práce, T. Nováček doplnil své osobní zkušenosti z přijímacího řízení. D. Knop se dotázal, zda-li mají být rámcová témata vyvěšena na webu, když stejně doktorand prochází přijímacím řízením. Děkan reagoval, že na webu jsou vypsána rámcová témata, během přijímacího pohovoru se téma rozmýšlí a diskutuje jeho přesnější zaměření.

T. Valla doplnil informaci, že doktorské studium je primárně o školiteli a nikoliv vyloženě o tématu DP. Děkan souhlasil, doplnil svoji osobní zkušenost, kdy měl téma DP a pouze hledal vhodného školitele.

Dále proběhla diskuze mezi senátory a děkanem nad body Podmínek (získání podpisu budoucího školitele pro zahraniční studenty, přítomnost budoucího školitele u přijímacího pohovoru, posuzování dizertability tématu přijímací komisí, publikační plán, přijetí ke studiu a jiné.

Děkan informoval, že všechny změny připraví pro Grémium děkana, kde požádá členy o vyjádření. Dále doplnil, že celý dokument ještě nechá zpracovat a ověřit právníkem.

D. Knop a L. Procházková se dotázali, jestli dojde k překladu dokumentu do angličtiny. Děkan souhlasil, že dojde k překladu a s právníkem se poradí, zda-li půjde o dva oddělené dokumenty nebo o jeden a jeho překlad.

Žádné další poznámky k tomuto bodu nebyly, předsedající proto uzavřel diskuzi a přistoupil k dalšímu bodu programu.

5.

Zřízení Komise pro hodnocení kvality studia

T. Nováček navrhl zřízení komise na základě zkušeností z Konference akademických senátorů. Chtěl by tuto komisi zřídit také jako ubezpečení studentů, že se s výsledky z Ankety pracuje, komise kontroluje i průběh zlepšování hodnocení z Ankety a vydává analýzy a doporučení pro vedení fakulty i vedoucí kateder, jak by mohla být výuka zlepšena. Dále se nabídl, že formu a obsazení komise by si vzal na starosti.

O. Suchý se dotázal, zda se podařilo získat podklady od zástupců FEL, kde podobná komise již funguje. T. Nováček odpověděl, že zatím žádné podklady nemá, ale  pokusí se tyto podklady získat. J. Meinlschmidt zmínil, že téma Ankety probírá AS FIT již od začátku svého funkčního období, takže vytvoření komise má určitě smysl a je pro něj jakýmsi přirozeným vývojem tuto agendu vyčlenit.

L. Procházková doplnila, že je potřeba, aby složení komise bylo nejen zástupci studentů, ale také zástupci studentů-vyučujících. J. Mertlová podpořila vytvoření komise, jelikož se domnívá, že tato komise bude dobrým přínosem pro AS.

L. Bařinka se dotázal, jestli je nutné k tomuto bodu přijímat usnesení. T. Valla souhlasí s L. Bařinkou, že v tuto chvíli stačí ústní souhlas předsedovi T. Nováčkovi, že má připravit podklady k této komisi a usnesení se poté schválí až při vytvoření samotné komise.

Všichni senátoři formálně potvrdili záměr vytvoření komise a požádali T. Nováčka o přípravu podkladů pro vytvoření Komise pro hodnocení kvality studia.

6.

Zřízení pozice Ombudsmana FIT

J. Meinlschmidt před zasedáním zaslal členům AS FIT a vedení fakulty poznámky k navrhované pozici – souhrn činnosti, základní parametry, zjednodušený návrh jak tuto pozici legislativně začlenit, informace o ombudsmanech na fakultách ČVUT a UK a odpovědi na některé časté otázky.

Dále informoval, že na Fóru studentských senátorů (konaném 1. 12.) diskutoval zřízení pozice ombudsmana univerzity, s touto pozicí se však nepočítá z důvodu velkého množství studentů/zaměstnanců. Preferovaná cesta je ubírat se směrem fakultních ombudsmanů, kteří budou mít naopak hlubší znalost prostředí fakulty. FJFI nově pracuje na zřízení této pozice. Fakultní ombudsman již existuje na FSv a FA, která jeho vznik koordinovala s CIPS.

L. Procházková poděkovala za přípravu podkladů k tomuto bodu, z diskuzí mezi studenty je názoru, že tato pozice je na fakultě potřeba. O. Suchý reagoval, že mu v současné chvíli chybí vyjádření Vedení fakulty. Děkan požádal Vedení o jejich názor k této pozici, prozatím dostal spíše zdrženlivé vyjádření z důvodu chybějících podkladů k této pozici.

T. Valla se dotázal, jaký status a pravomoce by tato funkce měla. J. Meinlschmidt senátory seznámil se stručným výtahem informací z pracovního dokumentu – práva a povinnosti (nezávislost na struktuře fakulty, nestrannost, mlčenlivost, možnost kontaktovat anonymně, volí jej AO nebo AS FIT, právo vyžádat si vyjádření od zapojených stran, povinnost vedení se jeho podněty zabývat), je to jakási první instance, za kterou může kdokoliv (tj. student i zaměstnanec) přijít. Jeho úlohou není jen problémy řešit, ale také jim aktivně předcházet. Dle zkušeností z ostatních fakult řeší nejčastěji obtíže ve vzdělávacím procesu. Mnohdy jen žadatele navede na správná místa, poradenské služby nebo jinak pomůže. V případě formálního řízení pak předá vedení fakulty konkrétní návrhy na zlepšení. Má být jakýmsi pomocníkem a fakultě ulevit v daných agendách. Oblastí, kterým se ombudsman věnuje je mnoho, mimo jiné například mediace sporů. Pokud neřeší konkrétní podnět, věnuje se prevenci – dotazníková šetření, analyzuje a navrhuje zlepšení procesů na fakultě, pořádá semináře. Není vyloučena koordinace s CIPS. Součástí jeho náplně je také anonymizovaná výroční zpráva o činnosti. Běžným předpokladem pro pozici ombudsmana je pedagogické nebo psychologické pozadí.

T. Nováček poukázal na nedávný spor mezi studentem a zaměstnancem, ke kterému byli on a J. Meinlschmidt přizváni, poukázal na problém, že oni jako zástupci AS nemají vhodné pravomoce a zkušenosti pro řešení těchto sporů. Dále i on podpořil návrh na zřízení této pozice.

T. Valla se ještě dotázal, jestli má práci ombudsmana chápat obdobně jako práci střediska ELSA. L. Procházková doplnila, že ombudsman by měl být osobou, která bude moderovat konflikt na fakultě, zabývá se mocenskou nerovnováhou včetně přidružených problémů a měl by být přítomný pro obě strany konfliktu.

D. Bernhauer zmínil, že ombudsman má povinnost být anonymní, studenti či zaměstnanci se mohou obracet důvěrně na tuto osobu. Dále zmínil, že ombudsman může řešit i další problém včetně studijních záležitostí, zmínil i své zkušenosti s touto problematikou. Dále proběhla diskuze mezi senátory, D. Bernhauerem a P. Kolským o pozici ombudsmana v hierarchii fakulty a jeho komunikaci se členy akademické obce.

Děkan uvedl, že se této pozici nebrání, rád by však navrhl širší diskuzi napříč akademickou obcí, s přizváním současných ombudsmanů z jiných součástí/univerzit. L. Procházková doplnila, že tato diskuze by primárně měla být vedena na fungování této pozice, nikoliv na její zřízení či nezřízení. V. Dvořáková souhlasila s oslovením celé akademické obce (studentů i zaměstnanců), v této věci nabídla pomoc PR oddělení při přípravě této diskuze.

Předsedající V. Miškovský se dotázal senátorů, jestli se senátoři chtějí vyjádřit k tomuto bodu pomocí usnesení. Z diskuze vyplynul pouze souhlas s návrhem, aby se J. Meinlschmidt ve spolupráci s PR oddělením ujal příprav diskuze na téma Ombudsmana FIT.

7.

Různé

7a. Zřízení tichého respiria

J. Meinlschmidt zmínil anketu mezi studenty o zřízení tichého respiria, tuto možnost také diskutoval s J. Škvorem. Děkan se dotázal, jaká je představa, kterého respiria se změna bude týkat. J. Meinlschmidt zmínil respiria v 9., resp. ve 14. patře, po krátké diskuzi doporučil pro zřízení tichého respiria respirium ve 14. patře s tím, že studentům nadále zůstávají čtyři standardní respiria. Děkan souhlasil s tímto zřízením. P. Kolský se dotázal, jestli je případná možnost klid v takovémto respiriu vymáhat. Senátoři zmínili zkušenosti z FSv, kde takové respirium funguje bez obtíží a věří v slušné vychování všech návštěvníků tohoto respiria.

Předsedající V. Miškovský poděkoval všem senátorům, členům vedení a hostům za účast a ukončil 7. zasedání AS FIT v 15:11.

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Tomáš Nováček