Zápis z 8. zasedání Akademického senátu konaného dne 16. 12. 2022

8. zasedání Akademického senátu FIT bylo převážně interní – řešila se komunikace uvnitř a vně senátu a volilo se nové předsednictvo.

Program schůze

 1. Schválení programu 8. zasedání AS FIT
 2. Schválení zápisu z 7. zasedání AS FIT
 3. Informace o dění v mailové konferenci AS FIT
 4. Zefektivnění komunikace uvnitř a vně AS FIT
 5. Volba předsednictva AS FIT
 6. Různé
1.

Schválení programu 8. zasedání AS FIT

J. Meinlschmidt požádal předsedu o doplnění bodu do Různého 6.1. – Informace o Ombudsmanovi FIT. Žádné další návrhy nebyly, proto předseda uzavřel diskuzi a požádal senátory o hlasování.

 • Usnesení: AS FIT schvaluje program 8. zasedání AS FIT.
 • Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
 • Usnesení bylo přijato.

T. Nováček informoval senátory o zprávě volební komise ohledně voleb do AS FIT. Volby proběhly v pořádku, bez námitek na průběh. Dne 13. 12. 2022 skončil mandát L. Procházkové a P. Šťastnému, které nahradili P. Kolský a J. Mertlová. Dále připomněl senátorům, že od 14. 12. 2022 je v platnosti nový jednací řád AS FIT​​​​​​.

2.

Schválení zápisu z 7. zasedání AS FIT

Předseda otevřel diskuzi o zápisu z 7. zasedání. Oznámil senátorům, že všechny žádosti o technickou úpravu textu přijal a byly zapracovány.

L. Procházková navrhla změnu formulace ohledně výsledku diskuze o pozici Ombudsmana FIT. Předsedovi se tato formulace nelíbí, přijde mu nevhodná do zápisu ze zasedání a proto navrhuje ponechat původní formulaci.

J. Meinlschmidt souhlasí s nepřijetím této změny, připomněl, že tato formulace nebyla vůlí senátu a podotkl, že jak děkan, tak T. Valla vznesli „faktické“ poznámky, které je potřeba vyřešit pomocí navrhované diskuze. Ostatní senátoři souhlasili s nepřijetím této úpravy.

Další poznámky k zápisu nebyly, proto předseda uzavřel diskuzi a požádal senátory o hlasování.

 • Usnesení: AS FIT schvaluje zápis z 7. zasedání AS FIT.
 • Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 1
 • Usnesení bylo přijato.
3.

Informace o dění v mailové konferenci AS FIT

T. Nováček informoval senátory na zasedání ohledně informací, které šly v rámci mailové konference AS FIT.

„2. 12. děkan na prosbu O. Suchého zaslal tabulku se stavem čerpání ze Stipendijního fondu ke 2. 12. 2022.“

O. Suchý poděkoval panu děkanovi za zaslání a s touto informací je spokojen.

„15. 12. se O. Suchý dotazoval M. Valenty ohledně postupu změn v Anketě.“

V současné chvíli nebyl tento dotaz zodpovězen. T. Nováček dostal od M. Valenty informaci, že se změnami počítá, bohužel se zatím k tomu neměl šanci dostat. Zápis ze schůzky mu přišel v pořádku.

„V posledních dnech před zasedáním proběhla diskuze o zveřejňování HelpDesk ticketů.“

O. Suchý informoval o tom, že se za posledních 6 měsíců nic nedělo, vedoucí ICT oddělení nabídl schůzku ohledně HelpDesku, tu zatím O. Suchý nepotvrdil z důvodu nemoci. Má však dojem, že na květnové schůzce se něco řeklo, nicméně v tuto chvíli se mu zdá, že se obě strany nepochopily ohledně požadavků.

T. Nováček doplnil, že zápis z květnové schůzky byl pořizován, nekontroloval však, co všechno bylo splněno. O. Suchý se další schůzce nebrání, má však obavy, jestli tato schůzka bude mít význam. D. Knop doplnil informaci z diskuze s J. Jirutkou, který žádal o zveřejňování ticketů v rámci diskuze s ostatními členy ICT, nicméně tomu se vedoucí ICT bránil. T. Nováček přislíbil rozeslání zápisu z květnové schůzky všem senátorům, po domluvě s J. Meinlschmidtem zveřejní tento a další zápisy v interním týmu AS FIT na MS Teams. Poté požádá o návrh bodu na další zasedání AS FIT, kde bude chtít přijmout k tomuto tématu usnesení. Na toto zasedání by rád pozval i vedoucího ICT.

T. Nováček dále informoval senátory o dění na Grémiu 15. 12., kde byly probrány podmínky pro přijetí do DSP, největší diskuze byla o účasti školitele v rámci neveřejné části přijímacího pohovoru – rozděleno na tři části: prezentace uchazeče, diskuze se školitelem a komisí a samostatná diskuze přijímací komise. Tuto informaci senátoři kvitovali, počítají s předložením podmínek na nejbližším zasedání AS FIT.

D. Knop se dále dotázal, jestli se mohou do interní komunikace senátu dostat i výtahy z Grémia děkana. Dále proběhla diskuze mezi T. Nováčkem, S. Jeřábkem a dalšími senátory ohledně intenzivnější komunikace informací z porad vedení FIT a grémia FIT v kanálech AS FIT.

Další témata k tomuto bodu nebyla, proto předseda uzavřel diskuzi a přistoupil k dalšímu bodu.

4.

Zefektivnění komunikace uvnitř i vně AS FIT

T. Nováček představil tento bod jako prosby pro budoucí předsednictvo a hlavně předsedu AS FIT. Věří, že členové AS FIT mají nápady, které mohou jak senát, tak fakultu posouvat vpřed. Přál by si, aby senát byl jednotnější při předkládání návrhů a proseb vůči vedení fakulty.

Doporučil postup, kdy nejprve se téma prodiskutuje uvnitř senátu (např. pomocí konverzace v MS Teams), její výsledek se poté zašle vedení fakulty pomocí mailové konferenci AS FIT, aby žádost vyzněla jako výsledek jednání celého senátu.

S tímto návrhem souhlasili i další senátoři, O. Suchý doplnil, že i když on sám tento způsob nedodržoval, bude rád, když tento systém bude fungovat. T. Nováček i S. Jeřábek jako dosavadní předsedové poděkovali za zpětnou vazbu a věří, že tento postup se bude snažit nové předsednictvo praktikovat co nejvíce.

J. Meinlschmidt doporučil, že je vhodné, aby případná témata v Teamsech měla pevně stanovený deadline pro vyjádření, dále požádal senátory, aby se k tématu vždy vyjádřili alespoň zvednutým palcem, aby bylo jasné, že s tímto návrhem souhlasí.

Dále proběhla diskuze mezi senátory nad možnostmi práce v Teamsech a s podpůrnými aplikacemi pro akademický senát.

Další téma do diskuze již nebylo, proto předseda uzavřel diskuzi a přistoupil k dalšímu bodu programu.

5.

Volba předsednictva AS FIT

Předseda informoval ještě jednou o změně JŘ AS FIT, v tuto chvíli se bude volit předseda, resp. 1. a 2. místopředseda. Funkce a práce těchto osob zůstávají stejné.

S. Jeřábek se dotázal, jestli současné vyhotovení zápisů je vyhovující. Dále poukázal na to, že v současné době není funkce externího zapisovatele nijak zakotvena v Jednacím řádu, tato pozice je v tuto chvíli pouze domluvená. T. Nováčkovi přijdou současné zápisy dostatečně detailní, celková práce zapisovatele mu přijde v pořádku. Dále také informoval, že pan děkan schválil finanční ohodnocení této pozice a peníze budou vyplaceny na začátku roku ve formě DPP. D. Knop se dotázal, jestli není vhodnější vyplácet zapisovatele ze stipendia, když se ve většině případů jedná o studenta. S. Jeřábek doplnil, že je lepší tuto práci vyplácet přes DPP než ze stipendií, jelikož se jedná o práci pro fakultu a ubíraly by se peníze stipendijnímu fondu.

Všichni senátoři jsou s touto pozicí spokojeni a navrhli, že se diskuzí o zakotvení této pozice v Jednacím řádu budou zabývat později.

S. Jeřábek navrhl na pozici předsedy AS FIT dosavadního předsedu Tomáše Nováčka. T. Nováček poděkoval za nominaci a souhlasil s ní. Žádné další návrhy na předsedu nebyly.

S. Jeřábek dále informoval senátory o technickém zajištění tajné volby předsednictva – podařilo se zprovoznit plný přístup do aplikace hlasovani.cvut.cz, dále popsal senátorům technické zpracování této aplikace. O. Suchý požádal o doplnění informací ohledně vyhodnocení hlasování o předsednictvu. S. Jeřábek doplnil informaci o kvoru pro úspěšné zvolení funkce dle JŘ AS FIT.

 • Usnesení: AS FIT volí předsedou AS FIT Ing. Tomáše Nováčka.
 • Hlasování: Pro – 5, Proti – 2, Zdržel se – 2
 • Usnesení bylo přijato.

T. Nováček navrhl na pozici 1. místopředsedy AS FIT Stanislava Jeřábka. S. Jeřábek tuto nominaci přijal a doplnil, že se rád této práce ujme. Žádné další návrhy na 1. místopředsedu nebyly.

S. Jeřábek doplnil informaci, že kvorum pro úspěšné zvolení funkce je stejné jako u volby předsedy AS FIT.

 • Usnesení: AS FIT volí 1. místopředsedou AS FIT Ing. Stanislava Jeřábka.
 • Hlasování: Pro – 7, Proti – 1, Zdržel se – 1
 • Usnesení bylo přijato.

S. Jeřábek navrhl na pozici 2. místopředsedy Jakuba Meinlschmidta. J. Meinlschmidt s nominací souhlasil. Žádné další návrhy na 2. místopředsedu nebyly.

S. Jeřábek opět potvrdil stejné kvorum pro úspěšné zvolení funkce jako
u předchozích voleb.

 • Usnesení:  AS FIT volí 2. místopředsedou AS FIT Jakuba Meinlschmidta.
 • Hlasování: Pro – 5, Proti – 2, Zdržel se – 2
 • Usnesení bylo přijato.
6.

Různé

Informace o Ombudsmanovi FIT

J. Meinlschmidt podal krátkou informaci, jak se situace s pozicí Ombudsmana FIT posouvá. Společně s O. Štorcem (nově zvoleným senátorem AS ČVUT za studenty) se zúčastnil posledního zasedání AS ČVUT 14. 12., kde se řešil problém duševního zdraví. Na toto zasedání byli pozváni zástupci CIPS a ELSA, diskuse byla obsáhlá a nechce na zasedání rozvíjet dlouhou diskuzi. Informoval o vyvěšení plakátů na sociálních zařízeních fakulty, které mají pomoci při řešení krizových situací, dále se řeší zřízení nové pozice psychologa na CIPSu. Poté se ještě neformálně bavil s ředitelkou CIPSu, která přislíbila pomoc při řešení Ombudsmana na FIT. Dále J. Meinlschmidt informoval od spolupráci s V. Dvořákovou, kdy termín diskuze je navržen na druhý týden letního semestru. Cílem je, aby se diskuze účastnili studenti i akademičtí pracovníci, aby všichni měli povědomí, co ta pozice obnáší, proč ji chceme zavádět. Na tuto schůzku budou sezváni odborníci v této problematice.

J. Mertlová zmínila v Různém informaci z Discord kanálu AS o možnosti udílet kredity za Letní školu. Navrhla otevřít diskuzi se Z. Muzikářem, O. Suchý ji podpořil, v tuto chvíli má ale pocit, že je zbytečné tím prodlužovat zasedání, jelikož nikdo z vedení na zasedání není přítomný. Dále zavrhl z osobních důvodu udílení kreditů za Stigma letní školu, J. Mertlová se omluvila a použila Stigmu spíš jako příklad.

S. Jeřábek doplnil informace ohledně úprav Studijního plánu, doplnění volitelných předmětů a správné nastavení parametrů pro Letní školy. Dále proběhla diskuze mezi D. Knopem, L. Bařinkou a J. Mertlovou ohledně stanovení kreditového ohodnocení za Letní školy. J. Mertlová poděkovala za poznámky, připraví pro toto téma dokument, který poté rozešle do interního kanálu senátu k diskuzi.

Na závěr J. Meinlschmidt informoval o zpřístupnění tzv. tichého respiria ve 14. patře – změna označení místnosti, v řešení je i plakát ve spolupráci s E. Novotnou, ale respirium již funguje.

1. místopředseda AS FIT S. Jeřábek poděkoval všem senátorům a hostům za účast a ukončil 8. zasedání AS FIT v 13:57.

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Tomáš Nováček