Zápis z 9. zasedání Akademického senátu konaného dne 5. 1. 2023

Na 9. zasedání AS FIT byly přijaty nové Podmínky pro přijetí do doktorského studia, proběhla diskuze o účasti členů AS FIT na výběrových řízení na FIT a také byly navrženy vylepšení Tichého respiria.

Program schůze

 1. Schválení programu 9. zasedání AS FIT
 2. Schválení zápisu z 8. zasedání AS FIT
 3. Informace o dění v mailové konferenci AS FIT
 4. Schválení Podmínek pro přijetí do doktorského studia na FIT
 5. Informace o výběrových řízeních na FIT
 6. Vylepšení tichého respiria
 7. Různé
1.

Schválení programu 9. zasedání AS FIT

S. Jeřábek otevřel diskuzi k návrhu programu. J. Meinlschmidt požádal o přidání bodu různého 7.1. – Informace o Ombudsmanovi, T. Nováček požádal o přidání bodu různého 7.2. – Informace o Hospodářské komisi AS FIT. Další návrhy nebyly, proto S. Jeřábek uzavřel diskuzi a požádal senátory o hlasování.

 • Usnesení: AS FIT schvaluje program 9. zasedání AS FIT.
 • Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
 • Usnesení bylo přijato.
2.

Schválení zápisu z 8. zasedání AS FIT

S. Jeřábek otevřel diskuzi k tomuto bodu. Po domluvě zapisovatele J. Řezníčka a senátorů O. Suchého a D. Knopa byla upravena informace ohledně zveřejnění ticketů HelpDesku. Další poznámky k zápisu nebyly, proto S. Jeřábek uzavřel diskuzi a požádal senátory o hlasování.

 • Usnesení: AS FIT schvaluje zápis z 8. zasedání AS FIT.
 • Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
 • Usnesení bylo přijato.
3.

Informace o dění v mailové konferenci AS FIT

S. Jeřábek otevřel diskusi k tomuto bodu. T. Nováček informoval senátory, že proběhla diskuze k Anketě s M. Valentou, ten již Anketu pro letošní semestr otevřel. O. Suchý doplnil, že by měl dle informací ještě přijít mail učitelům, aby si zkontrolovali správné přiřazení k předmětům v Anketě. Další informace z mailové konference AS FIT nebyly.

T. Nováček se dotázal senátorů, jestli tato podoba předávání informací z mailové konference AS FIT jim přijde v pořádku a měli by v ní pokračovat. J. Meinlschmidt vyjádřil podporu zavedení pravidelného bodu programu. D. Knop se dotázal, jestli by se k tomuto bodu nepřidala i diskuze, která probíhá v MS Teams. T. Nováček to odmítl, jelikož se jedná o uzavřenou diskuzi „pouze“ mezi senátory. Z tohoto důvodu se na minulém zasedání domluvilo oficiální vyjádření AS FIT do mailové konference AS FIT, případně projednání bodu na zasedání (např. přidání bodu Různé).

Nikdo další se do diskuze nevyjádřil, S. Jeřábek proto diskuzi uzavřel a přešel k dalšímu bodu.

4.

Schválení Podmínek pro přijetí do doktorského studia na FIT

S. Jeřábek uvedl tento bod a předal slovo proděkanovi pro vědu a výzkum Š. Starostovi.

Š. Starosta informoval senátory, že předložené Podmínky vznikly na základě požadavku z AS FIT na sjednocení Podmínek pro přijetí do DSP a Směrnice děkana pro přijímací řízení do všech forem doktorského studijního programu Informatika do Podmínek pro přijetí do DSP. F. Janouch Podmínky upravil tak, aby byly v podobném formátu, jako jsou Podmínky pro bakalářské a navazující magisterské studium. Věcné změny v Podmínkách byly na základě podnětů členů AS FIT. Nejvýznamnější úpravou byl hlavně článek 5, odstavec 7 ohledně přijímací komise a co hodnotí.

D. Knop se dotázal na podmínku znalosti anglického jazyka. Š. Starosta informoval, že hodnocení úrovně anglického jazyka je i v hodnocení přijímací zkoušky, tak mu to přijde v pořádku i na základě potvrzení od F. Janoucha. S. Jeřábkovi to přijde v pořádku, uchazeč o doktorské studium by měl umět anglicky a je tedy jedno, kolikrát tam bude tato podmínka zmíněna. D. Knop souhlasil. O. Suchý navrhl drobné stylistické úpravy, se kterými se Š. Starosta ztotožnil.

J. Meinlschmidt se zeptal, jak je to s anglickou verzí Podmínek. Š. Starosta doplnil, že Podmínky v angličtině jsou pouze standardní překlad z české verze, drobné detaily v Podmínkách nemají vliv na samotné přijímací řízení. Důležité je mít primárně schválený dokument v mateřském jazyce.

Žádné další poznámky do diskuze nebyly, S. Jeřábek proto diskuzi uzavřel a požádal senátory o hlasování.

 • Usnesení: AS FIT schvaluje Podmínky pro přijetí do doktorského studijního programu Informatika pro AR 2023/24.
 • Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
 • Usnesení bylo přijato.
5.

Informace o výběrových řízeních na FIT

S. Jeřábek uvedl tento bod a předal slovo předkladateli T. Nováčkovi. Ten senátory informoval, že dle Řádu výběrového řízení na ČVUT musí být výběrové řízení oznámeno předsedovi AS, který má týden na nominaci některého ze členů AS. Dále zmínil zkušenosti z předešlých výběrových řízení, že vedoucí kateder, resp. děkan žádají jednotlivé členy AS o účast ve výběrové komisi a o této účasti neprobíhala diskuze mezi členy AS.

T. Nováček tedy navrhl stanovit postup obsazování členů výběrových komisí senátory AS FIT. V. Miškovský zmínil, že by bylo vhodné, aby senátoři nechodili k výběrovým řízením vlastních kateder. S. Jeřábek nemá na toto jasný názor, protože obě varianty (člen katedry nebo nestranný člen senátu ve výběrové komisi) mu přijdou pochopitelné. T. Nováček zmínil, že byl například vybrán jako člen komise na KAM, kde je pouze doktorandem, kmenově patří ke KSI. O. Suchý zmiňuje, že v případě členství v komisi jiné katedry nemá tušení, k čemu by byl v té komisi užitečný.

T. Valla se dotázal, jakou roli má mít člen AS FIT ve výběrové komisi. S. Jeřábek zmínil, že není povinností, aby každá komise měla za člena senátora z AS, má jít o kontrolní pozici. T. Nováček doplnil, že aktuální sestava senátu ani nepokrývá všechny katedry, a tak není možné mít na každém výběrovém řízení jednoho člena senátu z dané katedry.

Dále došlo mezi členy senátu ke shodě, že v případě klasických řadových pozic na katedrách může být do komise nominován kterýkoliv člen AS a ostatní bude pouze informovat v kanálu na MS Teams, při vyšších pozicích (např. vedoucí kateder) dojde k projednání mezi členy AS FIT.

Š. Starosta informoval senátory, že Řád výběrového řízení je primárně pro pozice akademických pracovníků, F. Janouch reagoval, že dle článku 4, odstavce 3 tohoto řádu se přiměřeně používá i pro pozice neakademických pracovníků.

T. Nováček poděkoval za náměty v diskuzi a požádal J. Meinlschmidta, aby připravil v týmu členů AS FIT v aplikaci MS Teams separátní kanál pro výběrová řízení.

Další náměty do diskuze nebyly, S. Jeřábek proto diskuzi uzavřel a přistoupil k dalšímu bodu programu.

6.

Vylepšení tichého respiria

S. Jeřábek uvedl tento bod a předal slovo předkladateli J. Meinlschmidtovi.

J. Meinlschmidt uvedl, že zhruba před rokem jako zaměstnanec byl osloven, aby prodiskutoval možná vylepšení studijních prostor, např. respiria. Byla vytvořena skupina, jejímiž členy jsou J. Meinlschmidt, E. Novotná, O. Brém, A. Kudláč a J. Škvor (provozní technik). Jejich cílem je přijít s možnostmi, jak zlepšit prostory pro studenty, jaké jsou překážky a co pro toto zlepšení je možné udělat. Primárním úkolem bylo najít někoho, kdo by se návrhy zabýval, dále pak realizace a financování samotných návrhů. Jako první projekt bylo vybráno zařízení tichého respiria, J. Meinlschmidt v rámci prezentace seznámil senátory s návrhem E. Novotné a A. Kudláče včetně nacenění položek a vizualizace změn. Inspirací byla respiria na FEL a FSv. Následně byl návrh validován s J. Škvorem, který si tento návrh osvojil a přislíbil, že tento návrh bude řešit osobně přes rozpočet tajemníka, požádal o finanční rezervu na vlastní úpravy respiria. J. Meinlschmidt chtěl tento první návrh představit na AS FIT, byl by rád, pokud by se na vedení fakulty našla vůle a prostředky pro podporu těchto projektů i nadále, primárním cílem je případné další návrhy směřovat do roku 2024.

O. Suchý zmínil, že v současné době běží grant na vybavení místností pro doktorandy.
Š. Starosta upřesnil, že se primárně jedná o vybavení učeben pro doktorandy, nicméně se zkusí zeptat D. Košlerové, zda-li by se tímto nedalo nějak financovat i možné dovybavení respiria a jiné.

S. Jeřábek poděkoval za představení návrhu, osobně se mu velice líbí a je rád, že tento projekt již J. Škvor řeší. J. Meinlschmidt představil návrh jako ukázku, že tyto projekty umíme a máme možnosti, jak tyto projekty připravovat a realizovat i do budoucna. T. Nováček doplnil, že by bylo dobré získat i feedback od studentů a na jeho základech pokračovat s dalšími projekty.

V. Miškovský se dotázal, jestli tento prvotní projekt vznikl z feedbacku studentů. J. Meinlschmidt reagoval, že feedback očekávají spíše až po realizaci prvního projektu a budou se podle něj řídit další.

Žádné další otázky do diskuze nebyly, S. Jeřábek proto diskuzi uzavřel a přistoupil k dalšímu bodu.

7.

Různé

7.1. Informace o ombudsmanovi

S. Jeřábek uvedl tento bod a předal slovo J. Meinlschmidtovi. Ten senátory informoval, že oslovil paní vedoucí CIPS ohledně případné spolupráce, prozatím čeká na odpověď. Současně komunikuje s ombudsmankou z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dále pokračuje příprava panelové diskuze s PR oddělením, termín je cílen na druhý týden letního semestru.

V. Miškovský zmínil debatu v Teamsech ohledně termínu panelové diskuze. T. Nováček reagoval, že z debaty nejlépe vyšel právě druhý týden semestru, ke kterému se kloní i J. Meinlschmidt, protože příprava potřebuje nějaký čas. Dále proběhla diskuze mezi senátory nad termínem a formou panelové diskuze o ombudsmanovi, ze které vyplynula shoda senátorů nad hybridním konáním akce a použitím anonymizované online aplikace pro pokládání dotazů před nebo v průběhu akce.

Další dotazy k bodu nebyly, S. Jeřábek tedy uzavřel diskuzi a přistoupil k dalšímu bodu.

7.2. Informace o Hospodářské komisi AS FIT

T. Nováček byl J. Meinlschmidtem informován, že v roce 2020 byla zřízena trvalá Hospodářská komise AS FIT, jejímž členem je také stávající senátor L. Bařinka, a dotázal se ho, jakým způsobem dříve komise fungovala. L. Bařinka potvrdil členství v této komisi, o rozpočet se zajímá dlouhodobě. Před tím, než byl rozpočet předložen do AS FIT, si ho členové HK prostudovali a dotazovali se tajemníka na jednotlivé položky, jelikož se většinou jednalo o nepopsané tabulky v Excelu. Na zasedání byly poté shrnuty informace z tohoto jednání, aby bylo hlasování o rozpočtu snazší a neztrácel se čas diskuzí přímo na zasedání.

S. Jeřábek zmínil zkušenost, že se před schvalováním podniklo setkání senátorů s tajemníkem a děkanem ohledně rozpočtu fakulty. Dále zmínil, že v zápisu z 8. června 2020 není dostatek informací ohledně této komise. T. Nováček se dotázal, proč tato komise neměla schůzku před schválením rozpočtu v minulém roce. L. Bařinka zmínil, že se schůzka bohužel nekonala a rozpočet se nakonec probíral až přímo na zasedání. 

Rozpočet se schvaluje v polovině roku z důvodu čekání na metodiky ze strany ČVUT a MŠMT, následně je pak velký tlak na rychlé schválení. Na letošní rok pan děkan přislíbil, že předloží záměr čerpání rozpočtu na začátku roku, jelikož i když se neznají konkrétní čísla, tak se již podle tohoto neschváleného rozpočtu nakupuje. Výsledný rozpočet se poté upravuje dle rozpisu ČVUT. L. Bařinka poukázal, že se vždy o rozpočtu přestalo mluvit po jeho schválení. V tabulkách není vidět, jaké částky se v loňském roce schválily a vyčerpaly. Bylo by vhodné tuto informaci probrat s novým tajemníkem fakulty.

T. Nováček poděkoval za doplnění informací. Doporučil tuto komisi obnovit – zeptat se na účast aktuálních členů komise, protože věří, že návrh rozpočtu by měl být předložen v nejbližších týdnech. D. Knop podpořil návrhy L. Bařinky a doporučil, aby tato rozšíření dat o rozpočtu probral senát s novým tajemníkem.

J. Meinlschmidt si dovolil shrnout výsledky z této diskuze – komunikace se stávajícími členy HK AS FIT (T. Nováček si vzal na starost), obnovit průběžná jednání komise s vedením fakulty o rozpočtu a nastavit formálnější pravidla pro tuto komisi. T. Nováček doplnil, že přes MS Teams zasílal dokument ke zřizování komisí AS FIT, podle kterého by se dala specifikovat i tato HK AS FIT. O. Suchému přijde dokument technicky příliš detailní, dotázal se, z jakého důvodu musí uchazeč o členství v komisi podávat kandidátku. T. Nováček reagoval, že primárním úkolem bylo specifikovat jak komise fungují. Vydefinování kandidátky je vhodné jak pro členy senátu, tak pro případné uchazeče o členství v komisi, aby se vědělo, co se od členů komise očekává. Dále požádal senátory o vyjádření připomínek k tomuto dokumentu do vlákna v MS Teams. Pokud to bude možné, rád by tento dokument projednal na příštím zasedání AS FIT včetně možnosti transformovat HK AS FIT dle tohoto dokumentu.

Další připomínky k tomuto bodu nebyly, S. Jeřábek proto diskuzi uzavřel a přešel k závěrečné části zasedání.

 

T. Nováček poděkoval J. Meinlschmidtovi za správu týmu v MS Teams a doporučil se pobavit o případné úpravě práv v kanálech a případných týmech pro komise AS FIT.

Senátoři se v závěrečné diskuzi domluvili na pokračování využívání nové hlasovací aplikace pro výběr termínů zasedání AS FIT.

1. místopředseda S. Jeřábek poděkoval všem senátorům, členům vedení a hostům za účast a ukončil 9. zasedání AS FIT v 14:18.

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Tomáš Nováček