doc. RNDr. Josef Kolář, CSc.

Projekty

Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků ČVUT

Program
OPVVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Strukturální fondy EU
Poskytovatel
Evropská komise
Kód
EF16_027/0008465, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008465
Období
2018 - 2022
Popis
Hlavním cílem projektu je realizace mezinárodní mobility výzkumných pracovníků ČVUT se zaměřením na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu. Dalším cílem projektu je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků a rozvoj výzkumných organizace ČVUT prostřednictvím posílením lidských zdrojů. Projekt bude realizován pracovními pobyty výzkumných pracovníků v zahraničí v případě výjezdů z ČR nebo pracovními pobyty výzkumných pracovníků v ČR v případě příjezdů do ČR.

Mobilita ČVUT - VTA

Program
OPVVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Strukturální fondy EU
Poskytovatel
Evropská komise
Kód
EF18_053/0016980, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016980
Období
2020 - 2023
Popis
Projekt je zaměřen na posílení mezinárodní mobility vědeckých, technických a administrativních pracovníků (jak výjezdů, tak příjezdů) na ČVUT. ČVUT patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má 8 fakult (stavební, strojní, elektrotechnickou, jadernou a fyzikálně inženýrskou, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a 6 ústavů. Vybrané mobility svým zaměřením pokrývají téměř všechny hlavní výzkumné směry žadatele. Cílem projektu je realizace mobilit vědeckých, technických a administrativních pracovníků ČVUT, které přispějí k rozvoji jejich dovedností, kompetencí a získání zkušeností ze zahraničních pracovišť. V rámci 6 klíčových aktivit proběhne dle předpokladu celkem 116 mobilit, které svým zaměřením pokrývají všechny hlavní výzkumné oblasti žadatele. Celková disponibilní alokace byla mezi jednotlivá výzkumná pracoviště rozdělena adekvátně dle velikosti pracovišť a podílů dle RIV tak, aby byl zajištěn rovný přístup a nediskriminace v rámci celé organizace. Rozvoj odbornosti perspektivních pracovníků pomocí stáží na mezinárodních renomovaných pracovištích v oblastech důležitých pro další rozvoj ČVUT je nezbytnou součástí kariérního vývoje vybraných pracovníků, pro vědecké pracovníky pak představuje nedílnou součást jejich profesního a odborného růstu. Součástí všech realizovaných výjezdových mobilit bude také návratová fáze, jejímž cílem je zajištění přenosu zkušeností ze zahraničí a diseminace výsledků mobility. Přilákání zahraničních vědeckých pracovníků umožní také navázání nových kontaktů se špičkovými pracovišti v zahraničí. Mezinárodní mobilita technických a administrativních pracovníků významně přispěje ke sdílení informací o spolupracujících institucích, diseminaci informací o probíhajících výzkumech a rozvíjení vzájemných kontaktů.