doc. RNDr. Josef Kolář, CSc.

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Hledání optimální trasy v porostní mapě

Autor
Martin Zachov
Rok
2012
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. RNDr. Josef Kolář, CSc.

Vyhledávání v cyklických řetězech

Autor
Vojtěch Krákora
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. RNDr. Josef Kolář, CSc.
Oponenti
Ing. Jan Trávníček, Ph.D.

Implementace hry Tower Defense

Autor
Eliška Šestáková
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. RNDr. Josef Kolář, CSc.

Interaktivní testy a self-testy v předmětu BI-ZDM

Autor
Alena Nohová
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. RNDr. Josef Kolář, CSc.

WWW stránky pro domov seniorů se zrakovým postižením

Autor
Marek Slepička
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. RNDr. Josef Kolář, CSc.
Oponenti
Ing. Jiří Chludil
Anotace
Tato práce pojednává o tvorbe webových stránek domova pro zrakove postižené Palata. Hlavní cástí je analýza zrakových postižení a potreb pro tvorbu stránek pro zrakove handicapované. Následne je popsán zpusob implementace techto stránek. Soucástí této práce je také souhrnný prehled prostredku používaných pro usnadnení práce s pocítacem u osob se zrakovým postižením.

Klientská strana portálu pro pomoc s informačními technologiemi

Autor
Igor Kuľka
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. RNDr. Josef Kolář, CSc.
Oponenti
Ing. Pavel Štěpán
Anotace
Moja bakalárska práca sa zaoberá analýzou, návrhom a vytvorením klientskej strany portálu pre pomoc s informačnými technológiami. Tento portál má za úlohu pomôcť bežným užívateľom s ich každodennými problémami s informačnými technológiami tým, že si prostredníctvom neho môžu objednať pomoc študenta informačných technológií. Na základe referenčného riešenia z Holandska a na základe analýzy užívateľov som s použitím najmodernejších technológií a postupov vyhotovil klientske užívateľské rozhranie, ktoré som následne podrobil užívateľskému testovaniu, ktorého výsledky sú zhrnuté v poslednej kapitole tejto práce.

Portál ITStudentHelp - back-end

Autor
Štefan Töltési
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. RNDr. Josef Kolář, CSc.
Oponenti
doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací a testováním webového portálu ITStudentHelp. Cílem práce je seznámit čtenáře s postupy použitými ve vývoji zmíněného systému. Portál zákazníkům poskytuje možnost, jak vyřešit problém s výpočetní technikou. Řešení poskytují studenti IT oborů. Hlavní důraz práce je kladen na administrátorskou správu systému a na zpracování nové zakázky přes telefonický hovor. Jedno z kriterií systému byla škálovatelnost. Proto jsme se rozhodli zvolit technologii Node.js, která se pro naše řešení hodí. Vytvořené řešení poskytuje plnou administrátorskou správu webového portálu a podporuje veškeré aktivity nutné pro člověka, který poskytuje podporu na telefonu.

Portál ITStudentHelp

Autor
Jan Kabela
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. RNDr. Josef Kolář, CSc.
Oponenti
Ing. Ivan Halaška
Anotace
Tato bakalářská práce je součástí projektu zabývajícího se realizací webového portálu ITStudentsHelp. Tento portál by měl zprostředkovávat pomoc zákazníkům s problémy v oblasti IT. Tato pomoc bude realizována z větší části studenty univerzity ČVUT Fakulty informačních technologií a dále pak i učiteli této fakulty (případně jiných škol). Cílem této bakalářské práce je vytvořit pro daný webový portál backend, skládající se z databáze a funkcionalit backendu. Funkcionalitami se rozumí vytváření uživatelských účtů, vytváření zakázek, nakonec pak funkcionality pro posílání dat na frontend. Pro řešení databáze jsem zvolil PostgreSQL, pro backend server Node.js. Pro komunikaci mezi frontendem a backendem je zvolen protokol HTTPS a pro přesnost dat se používá struktura JSON. Výsledkem této práce je funkční a otestovaný backend server s databází, připravený na propojení s ostatními částmi webového portálu, vyvíjenými v projektu ITStudentsHelp portál.

Obarvení grafu - Případová studie použití evolučních výpočtů

Autor
Petr Šefčík
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. RNDr. Josef Kolář, CSc.
Oponenti
doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.

Grafické prostředí pro testování agentů

Autor
Jakub Horák
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. RNDr. Josef Kolář, CSc.
Oponenti
doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.

Diplomové práce

EasyPacking

Autor
Jan Kabela
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. RNDr. Josef Kolář, CSc.
Oponenti
Ing. Jan Fesl, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá vývojem aplikace EasyPacking pro OS Android. Aplikace by měla pomáhat uživatelům při balení na cesty. V aplikaci může uživatel vytvářet seznamy věcí, které si na cestu plánuje vzít. Tyto seznamy budou parametrizovány pomocí těchto kritérií: věk, pohlaví, cílová destinace, aktivity, jež uživatel plánuje v cílové destinaci provádět, způsob dopravy a předpokládané počasí. Vytvořené seznamy budou k dispozici i ostatním uživatelům, kteří je mohou použít pro svou cestu nebo se jimi mohou inspirovat. V rámci vyhledávání budou uživateli doporučovány předměty, na základě vytvořených seznamů ostatních uživatelů. Doporučování bude probíhat za pomoci statistického modelu a za pomoci neuronové sítě. Jednotlivé předměty budou rozděleny podle kategorií (oblečení, hygiena, ...). Pro realizaci aplikace bude nutné vytvořit aplikační server. Na tomto serveru se budou zpracovávat data potřebná pro chod aplikace. Zároveň bude server spolupracovat s databází pro ukládání jednotlivých seznamů. Pro komunikaci mezi serverem a aplikací je použit protokol HTTPS. Data se přenášejí ve struktuře JSON. Pro databázi je zvolena technologie PostgreSQL. Aplikace je vytvořená pomocí jazyku Kotlin. Server je vytvořen v jazyku Ruby on Rails. Výsledkem této práce je otestovaná aplikace EasyPacking spolu s aplikačním serverem a databází. Zároveň budou v rámci práce porovnány obě doporučovací metody.