Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.

Proděkanka pro rozvoj

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Aplikace pro práci s daty naměřenými systémem Digiterm

Autor
Martin Votruba
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. Pavel Krsek, Ph.D.
Anotace
Předmětem práce je návrh a implementace vizualizačního prostředí pro interpretaci naměřených dat systémem Digiterm. Systém Digiterm se používá na monitoring veličin (teplot, vlhkosti \ldots), nejčastěji ve farmaceutickém průmyslu. Program je vyvíjen v .NET frameworku jako desktopová aplikace pro operační systém Windows. Cílem práce je zpracovat analýzu a návrh nové verze programu. Starší verze programu nevyhovovala nárokům na moderním software a neimplementovala veškeré žádané funkce. Základem práce jsou rozpracované jednotlivé případy užití a jejich specifikace. V práci je zahrnut doménový a databázový model. Úspěšně provedenou analýzou se mi podařilo formulovat podobu nového programu tak, aby lépe vyhovoval požadavkům uživatelů.

Věnná města českých královen - analýza projektu a rizik

Autor
Denis Drda
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Chludil
Anotace
Práce se zaměřuje na analýzu vzniklého projektu "Věnná města českých královen" (VMČK). Dále pojednává o následném návrhu řešení procesů v projektu spolu s doporučeními dalšího postupu pro lepší fungování projektu VMČK. Teoretická část práce se zaměřuje na definování podstatných pojmů souvisejících s prací. Jako jsou virtuální realita (VR), rozšířená realita (AR), licence MIT a historie Věnných měst. Pojednává rovněž o možnostech nástrojů podporujících virtuální a rozšířenou realitu, zaměřené na hardwarové vybavení i na pořizovací náklady. Spolu s předchozím cílem je prověření nástrojů a následné porovnání odlišných výhod pro běžného uživatele. Kapitola se bude věnovat i projektovému řízení, zaměřenému na dva základní metodické standardy (PRINCE2 a IPMA). Úvod praktické části se zabývá prozkoumáním existujících projektů daných historií. Konkrétně projektů v oblasti v historických věd, například historické počítačové hry a aplikace. Poté následují základní informace o projektu. Dále bude proveden rozbor o předávání výstupů i konkretních výstupů v rámci projektu VMČK. V práci následuje analýza současného stavu projektu VMČK a následný návrh řešení procesů řízení pro projekt VMČK. Celá tato kapitola bude zakončena průzkumem o používání licence MIT, včetně jejich výhod. V poslední řade nebude chybět vyhodnocení celé práce a návrhu řešení procesů řízení v projektu. Bude následovat doporučení dalšího postupu pro projekt VMČK.

Praktická implementace gamifikace Scrumu

Autor
Martin Koliba
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. Petr Špaček, Ph.D.
Anotace
Záměr této práce je prozkoumat použití gamifikace v rámci frameworku Scrum, shromáždit informace o gamifikaci a zmapovat existující řešení gamifikace pro Scrum. Hlavním cílem práce je vytvoření návrhu gamifikačního systém pro Scrum, navrhnout proces implementace a odhadnout potřebný čas a zdroje pro provedení. Výsledky práce jsou následující: seznamy obchodních cílů a cílového chování, které lze řešit gamifikací, návrh gamifikačního systému, návrh postupu implementace a odhad zdrojů a času potřebných pro realizaci projektu.

Webová aplikace pro podporu efektivního studia

Autor
Klára Pavlišová
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce pojednává o vzniku nástroje pro podporu efektivního studia. Cílem práce je zanalyzovat současná řešení problematiky, navrhnout jejich vylepšení, prozkoumat požadavky uživatelů a na základě předchozích šetření implementovat výslednou aplikaci a otestovat ji. Výsledkem práce je zhodnocení problematiky sebetestování a vytvoření prototypu webové aplikace, který pokrývá zjištěné případy užití a cílí především na studenty.

Modulární webová aplikace pro správu serverů

Autor
Viktorie Novotná
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. Pavel Štěpán
Anotace
Tato práce řeší problém evidence zákazníků a serverů v hostingové společnosti, přesněji roztříštěnost již existující evidence do mnoha nespolupracujících systémů. Tento problém práce řeší vytvořením nového informačního systému, který zobrazuje veškeré informace na jednom místě a jehož pomocí je možné i vytvářet nové serverové instance a jejich evidenci. Firmě a jejím zaměstnancům tento systém přináší zjednodušení běžných úkolů a přesnější evidenci. Pro externího čtenáře může být zajímavá samotná implementace. Systém například nepoužívá žádné vlastní úložiště a veškerá data asynchronně získává přes HTTP REST API.

Webová aplikace pro správu multimediálních souborů

Autor
Petr Suchý
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou webové aplikace pro správu multimediálních souborů. Za cíl si klade analyzovat požadavky jednotlivců a malých týmu, následný návrh uživatelského rozhraní a v poslední fázi vytvoření prototypu modulární aplikace pro správu multimédií. Aplikace bude schopna zobrazovat detailnější informace o souborech, zobrazovat náhledy, umožňovat třídění a filtrování souborů. Implementace je cílena na modularitu formou podpory pro pluginy jednotlivých formátu, přehlednost zobrazení a nízkou hardwarovou náročnost. Výstupem práce je prototyp aplikace a výsledky analýzy požadavku pro případné další použití.

Analýza a vyhodnocení marketingových technik pro mobilní aplikace

Autor
Martin Mazanec
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. Pavel Krejčí
Anotace
Tato práce se zaměřuje na vylepšení akvizice uživatelů, retence a zvyšení celkovych příjmů vybrané mobilní aplikace pomocí marketingovych technik typickych pro mobilní aplikace. Teoretická část práce zkoumá, popisuje a vysvětluje stav mobilního marketingu a byznysu mobilních aplikací. V práci vysvětluji vybrané marketingové metody, sdílím názory ostatních odborníků a vysledky dalších vyzkumů. Kromě toho zkoumám a popisuji, jak je využívají nejlepší mobilní aplikace na trhu. Praktická část práce spočívá v experimentování a analyze těchto technik na aplikaci Fitify Workouts & Plans - fitness aplikaci firmy Fitify Workouts s.r.o. Tyto A/B testy byly vytvořeny a vyhodnoceny pomocí nástrojů Firebase Analytics, Google BigQuery a Google Data Studio.

Analýza a návrh změn pokladního systému na Koupališti Flošna

Autor
Lenka Stejskalová
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Anotace
Práce se zaměřuje na analýzu a návrh změn pokladního systému na Koupališti Flošna v Hradci Králové. Cílem práce je zanalyzovat nynější stav systému, navrhnout jeho vylepšení a toto řešení srovnat se stávajícím řešením. První část práce obsahuje analýzu současného stavu systému. Druhá část práce se zaměřuje na návrh optimalizovaného řešení systému a návrh dobíjecího automatu. Práce se též zaměřuje na bezpečnost z hlediska systému a dobíjení. Práce analyzuje bezpečnost čipových karet a použitý typ šifrování dat. Bylo navrhnuto řešení, které zefektivnilo chod systému, eliminovalo problémy stávajícího řešení a zjednodušilo práci personálu koupaliště. Byl implementován a otestován dobíjecí automat. Návrh byl předán majiteli koupaliště.

Využití chytrých hodinek pro ovládání vzdálených zařízení

Autor
Jan Holub
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením technologie, která umožní pomocí chytrých hodinek ovládat ostatní zařízení, která k tomu budou přizpůsobena. Práce obsahuje analýzu, návrh a samotnou implementaci. Výsledkem této práce je prototypová aplikace pro chytré hodinky, serverová aplikace a několik zkušebních virtuálních zařízení, která lze ovládat.

Mobilní aplikace pro parkování v Praze

Autor
Bogdan Kurpakov
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou mobilní aplikace pro iOS zařízení, kde provádí nastiňování vnitřní struktury projektu a stručně popisuje technologie a postupy použité při tvorbě mobilní aplikace. Dále byla v práci provedena analýza trhu, obchodní strategie a závěrem je mobilní aplikace implementována a otestována. Vytvořené řešení poskytuje přes iPhone rychlé a jednoduché objednání virtuálních parkovacích hodin v Praze. V příloze práce lze nalézt CD s obrázky, videem a zdrojovým kódem aplikace.

Mobilní aplikace pro pomoc léčby dětské obezity u společnosti MEDASOL

Autor
Lukáš Pekař
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem mobilní aplikace MedaFit na operační systém Android, která pomáhá léčit dětskou obezitu u společnosti Medasol. Na základě dřívější diplomové práce zabývající se business modelem pro tento projekt, je provedena specifikace, návrh a implementace dané aplikace s použitím metodik pro softwarové inženýrství. Jádrem aplikace je sdílení fotografií jídel od léčeného dítěte směrem k lékaři a herní prvky (gamifikace). Výsledkem práce je funkční mobilní aplikace na Android, jež může společnost Medasol užívat pro léčbu dětské obezity.

Modulární rezervační systém pro restaurační zařízení

Autor
Pavel Beran
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá vývojem nového rezervačního systému pro restaurační zařízení. Hlavní myšlenkou systému je vygenerování rezervančího formuláře, jehož vizuální podobu si bude moci restaurace sama nastavit a zároveň nasazení formuláře na stránky bude jednoduché a celý proces časově nenáročný. Za účelem vývoje byly prozkoumány a zhodnoceny aktuálně dostupná řešení a možnosti vytvoření univerzálního kódu, který, vložen na stránky, nenaruší strukturu a zároveň graficky zapadne. Výstupem práce je samotná otestovaná aplikace splňující uvedené požadavky a doporučení pro její další vývoj.

Rezervační systém pro fotbalové utkání

Autor
Nikolai Kosariev
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Anotace
Tato bakalarska prace je zamerena na reseni problemu organizace fotbalovych utkani. Cilem prace je zanalyzovat soucasna reseni teto problematiky, navrhnout jejich vylepseni, prozkoumat pozadavky uzivatelu a na zaklade predchozich setreni navrhnout nejoptimalnejsi reseni a nasledne implementovat a otestovat prototyp rezervacniho systemu. Samotny rezervacni system bude realizovan jako webova aplikace postavena na Java frameworku Spring. Prototyp aplikace bude jakozto hlavni vystup teto prace podporovat autentizaci jednotlivych uzivatelu, vytvoreni novych utkani, vyhledavani jiz existujicich utkani a jejich zucastneni.

Informační systém pro správu směn brigádníků

Autor
Martin Zákravský
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce je zaměřena na řešení problému plánování směn a organizace časových možností brigádníků ve firmě. Motivací k výběru tohoto tématu pro mě byla vize příjemnějšího a přehlednějšího prostředí pro organizaci pracovní činnosti zaměstnanců i zaměstnavatele, jakožto i prevence problémů (např. kolize směn, překročení limitu zaměstnanců na směnu) a zabezpečení před neoprávněnými změnami (např. zasahování do směn cizích lidí, neohlášené rušení vlastních směn). Cílem této práce je podrobný návrh, analýza a implementace informačního systému, který bude tento problém řešit. Součástí analýzy bude detailní stanovení požadavků na životní cyklus směn, práva uživatelů a fungování interních procesů. Samotný informační systém bude realizován jako webová aplikace založená na PHP s použitím vhodného frameworku, která bude komunikovat s MySQL databází. Prototyp aplikace bude jakožto hlavní výstup této práce podporovat autentizaci jednotlivých uživatelů, rozlišení uživatelských rolí, manipulaci s jednotlivými směnami podle předepsaných pravidel stanovených v rámci analýzy a přehledné vyobrazení obsazenosti směn.

Návrh služby pro podporu prodeje reklamy na sociálních sítích

Autor
Martin Vaňo
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Anotace
Cieľom této práce je automatizovať proces vyhľadávania vhodných kandidátov pre reklamu na sociálnych sieťach. Podstatou procesu vyhľadávania takýchto kandidátov je analýza užívateľov sociálnych sietí na základe ich profilu, nasledovníkov a verejných konverzácii, ktoré vedú s ostatnými užívateľmi. Súčasťou programu je tiež návrh jednotlivých typov dátového úložiska pre efektívne spracovanie dát a vyhľadávanie. Výsledkom je systém, v ktorom je možné na základe požiadavky od zákazníka jednoducho vyhľadať užívateľov, ktorí majú vplyv na jeho cieľovú skupinu.

Diplomové práce

Informačný systém na správu žiadostí o podporu v Operačnom programe Životné prostredie

Autor
Marek Pukaj
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Anotace
Diplomová práca sa zameriava na problematiku správy žiadostí o podporu v Operačnom programe Životné prostredie. Základným cieľom práce je návrh a implementácia informačného systému, ktorý bude slúžiť Štátnemu fondu životného prostredia ČR ku správe žiadostí o finančnú podporu. V práci je popísaný podrobný proces vytvárania systému, ktorý začína analýzou a končí testovaním. V závere práce sa nachádza zhodnotenie prínosov tohto systému pre Štátny fond životného prostredia ČR a predstavenie možnosti ďalšieho rozvoja.

Porovnání notací DEMO a BPMN s využitím studie použitelnosti v UI laboratoři

Autor
Jan Mára
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. David Šenkýř
Anotace
Práce se zabývá notací Business Process Model and Notation (BPMN) a metodikou Design \& Engineering Methodology for Organizations (DEMO), které popisují různé způsoby modelování procesů. Obě mají rozdílné přístupy a chceme zjistit, která z nich je vhodnější pro jaké situace. Pokusíme se najít dva procesy, jeden vhodnější pro notaci BPMN a druhý pro metodiku DEMO, vyslovíme hypotézy o čitelnosti modelů v BPMN a DEMO, stanovíme kritéria pro vyhodnocení hypotéz a tyto čtyři modely porovnáme uživatelským testováním v laboratoři použitelnosti. Na základě výstupů z testování vyhodnotíme vyslovené hypotézy. Při stanovování procesů k modelování, jsme zjistili, že aby modely byly porovnatelné, nedokážeme jasně určit vhodnější proces pro BPMN či DEMO. Tím pádem jsme zaměřili práci na hledání hypotéz z uživatelského testování, než na jejich ověřování. Nalezli jsme proces dostatečně vhodný pro oba přístupy a ten jsme podrobili testování v laboratoři. V závěru vyslovujeme hypotézu, že BPMN diagramy jsou více intuitivní než DEMO modely pro čtenáře neznalé ani jednoho přístupu. Doporučujeme následnou studii BPM systémů založených na BPMN a DEMO, jelikož si myslíme, že DEMO má velký potenciál, ale uplatnění DEMO silně závisí na implementaci jeho BPM systému.

Porovnání notací DEMO a BPMN s využitím studie použitelnosti v UI laboratoři

Autor
Marek Peša
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. Marek Skotnica
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá srovnáním dvou nástrojů pro popis podnikových procesů. Metodikou DEMO a notací BPMN. Toto dílo je výsledkem spolupráce s kolegou Bc. Janem Márou pod vedením Ing. Petry Pavlíčkové, Ph.D. V teoretické části je čtenář seznámen s pojmem podnikový proces, notací BPMN, metodikou DEMO a s teorií uživatelského průzkumu. V praktické části je zpracován podnikový proces legislativa ČR a vymodelován jak v BPMN, tak v DEMO. Společně s procesem Jana Máry jsme je podrobili uživatelskému testování. Na základě testovaní jsme stanovili hypotézu, že BPMN diagramy jsou více intuitivní než DEMO modely pro čtenáře neznalé v BPMN ani DEMO. Další poznatky z testovaní jsou, že krátká prezentace nestačí běžnému uživateli, aby pochopil metodiku DEMO, BPMN je poměrně intuitivní, ale obsahuje některé speciální symboly, a náš třetí závěr byl, že metodika DEMO byla navržena pro procesy většího měřítka, než je legislativa ČR.

Analýza a návrh procesů Technologické agentury ČR v souvislosti s bezpečností informací

Autor
Marian-Daniel Rolník
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
{Práce se věnuje návrhu procesů a politik Technologické agentury ČR. Před návrhy byla vytvořena analýza procesů Technologické agentury ČR v souvislosti s bezpečností informací. Na základě této analýzy je vytvořen návrh procesů a politik. Navržené procesy jsou vytvořeny dle metodiky ARIS s použitím nástroje SW ARPO. Návrhy procesů a politik byly vytvořeny na základě série norem ISO/IEC 20000 a ISO/IEC 27000 s cílem certifikace na tyto normy.

Návrh heuristických algoritmů v rámci aplikace Wowee

Autor
Michal Šanda
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. Pavel Krejčí
Anotace
Cílem práce je nalézt vhodné metody pro vybrání co nejlepší možnosti pro reklamu a ohodnocení vhodnosti sbírky v rámci aplikace Wowee. Práce vychází z historických dat e-shopů, které využívají platformu Shoptet. K získání těchto dat je použito Shoptet API. Teoretická část se zabývá poznatky ohledně chování zákazníka, podobností se známými problémy, procesem vývoje a technologickými trendy. Praktická část využívá poznatky z teoretické části: Popisuje návrh databázového modelu, implementaci jednotlivých skriptů, datovou analýzu a využití dat k výše zmíněným účelům v rámci aplikace Wowee.

Optimalizace sběru a vykazování informací o fyzických osobách v projektech aplikovaného výzkumu v ČR

Autor
Kristýna Viktorová
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Práce se věnuje optimalizaci sběru a vykazování informací o fyzických osobách v projektech aplikovaného výzkumu v ČR. Byla provedena analýza aktuálního stavu v informačním systému Technologické agentury ČR a rozhovory s klíčovými osobami. Pro jednotlivé informace byly analyzovány důvody jejich sběru, včetně prostudování souvisejících zákonů. Zjištěné informace o toku dat v prostředí VaV byly graficky vizualizovány. Na základě zjištěných informací byl vytvořen soubor opatření ke zlepšení. Daná opatření byla za součinnosti klíčových osob zhodnocena. Na základě hodnocení jednotlivých opatření byl navržen postup a další rozvoj.

Návrh systému na řízení znalostí

Autor
Marek Elznic
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá problematikou řízení znalostí uvnitř organizace. Konkrétně zkoumá znalostní management a systémy znalostního managementu, které podporují řízení znalostí. Práce představuje principy jejich návrhu, zkoumá aktuální dostupná řešení a doporučuje vhodná řešení pro typové příklady organizací z IT segmentu. Cílem práce je ukázat základy znalostního managementu a navrhnout informační systém, který bude sloužit jako znalostní báze ve středně velké IT organizaci. Hlavním přínosem práce je navržený systém, který může být v představené organizaci snadno implementován.

Návrh uloženia podnikových dát v manažérskom informačnom systéme

Autor
Maroš Karas
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Anotace
Diplomová práca sa zaoberá uložením podnikových dát v manažérskom informačnom systéme, ktorý bude zdieľaný viacerými podnikmi v cloudovom prostredí. Dané riešenie som vytvoril pomocou uloženia dát do jednej databázy a do zdieľaných databázových tabuliek jednotlivými podnikmi. Vytvorené riešenie zaisťuje bezpečnosť podnikových dát a zamedzuje prístup používateľom k cudzím podnikovým dátam. Riešenie takisto berie do úvahy premenlivosť podnikov a umožňuje tak presun podnikových dát medzi jednotlivými podnikmi pri akvizíciach a fúziach podnikov. Prínosom tejto práce je zlepšenie nasadzovania nových verzií manažérskeho informačného systému a možná škálovateľnosť systému pre vyšší počet podnikov, ktoré budú mať záujem o systém.

Návrh mobilní aplikace pro podporu Zero Waste životního stylu

Autor
Lenka Obermajerová
Rok
2022
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Alena Libánská, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá tématem, jak mohou technologie pomoci lidem žít šetrněji k životnímu prostředí. Hlavním cílem je navrhnout mobilní aplikaci, která lidem pomůže žít více ve stylu Zero Waste. K dosažení tohoto cíle je vytvořena důkladná analýza existujících řešení. Pro návrh řešení je zároveň vytvořen obchodní model s využitím metody Lean Canvas. Práce obsahuje také podrobný harmonogram a finanční plán projektu. Jsou zde spočítány veškeré náklady projektu a vytvořen podrobný model příjmů pro odhad výnosů. Kombinací je vytvořený pětiletý podrobný plán ve třech verzích. Ten lze v průběhu celého projektu využít k vyhodnocení skutečného stavu ve srovnání s navrženými variantami. Nezbytnou součástí práce a podkladem pro sestavení požadavků jsou hloubkové rozhovory vedené podle metodiky Design Thinking a jejich vyhodnocení. Z něho vycházejí wireframy a hi-fi prototyp pro část funkcí systému. Diplomová práce byla vytvořena tak, aby bylo možné všechny její části využít pro skutečný projekt. Proto pomocí dalších kroků navržených v poslední části práce lze aplikaci realizovat a využít ji k pomoci lidem naučit se žít šetrněji k přírodě.

Gamifikace testování software

Autor
Pavel Čejka
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi aplikace gamifikace, jakožto populárního trendu současné doby, na procesy testování software. Cílem práce je prozkoumat možnosti gamifikace, které se pro tuto oblast nabízejí. Nejprve se v práci připomíná důležitá teorie ohledně nutnosti testování a několika druhů testování, poté je vysvětlena gamifikace, důvody, proč gamifikovat a způsoby, jakými lze gamifikovat. Práce se pak zaměřuje na možnosti přidání gamifikačních prvků do programu JMeter a jemu příbuzných programů. V praktické části diplomové práce jsou analyzovány nedostatky programu JMeter a navržena architektura nového vizualizéru aplikující vybrané gamifikační prvky. Přestože vznikl demonstrativní prototyp, výstupem práce je především několik doporučení a směrů, kterými se vývoj gamifikace může nadále ubírat.

Analýza konkurence a nových příležitostí v segmentu zdravotnictví

Autor
Štěpán Tužil
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. Libor Jonáš
Anotace
Analýza segmentu zdravotnictví v České republice a metodická analýza hlavních hráčů v tomto segmentu a následné objevení nových příležitostí pro společnost B. Braun v tomto segmentu.

Návrh systému pro reporting parkovacích systémů

Autor
Jakub Zahradníček
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá návrhem a implementací systému pro získávání, zpracování a prezentaci dat parkovacího systému společnosti GREEN Center. Systém se skládá ze dvou samostatných webových aplikací vzájemně komunikujících pomocí REST API. Aplikace jsou implementovány v jazyce Java za použití frameworků Spring a Bootstrap. Mezi další technologie použité k implementaci a nasazení aplikací patří například aplikační server WildFly, databázový server SQL Anywhere a několik externích knihoven. Výsledkem je prototyp systému, který umožňuje provozovatelům parkovacího systému společnosti GREEN Center manuální i automatické generování reportů, souhrnů a statistik.

Aplikace pro konfiguraci dispečerských terminálů

Autor
Jiří Mantlík
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací serverové aplikace pro konfiguraci drážních dispečerských terminálů. Aplikace by měla sloužit administrátorům Správy železniční dopravní cesty ke správě konfigurací, firmware a telefonních seznamů používaných terminály v jednotlivých stanicích. Přínosem práce je zjednodušení údržby terminálů, která je nyní prováděna ruční instalací a konfigurací každého stroje.

Nasazení softwaru pro řízení projektů v rámci firmy Tipsport

Autor
Tomáš Lála
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. Radek Jáchim
Anotace
Tato práce se zabývá nasazením softwaru pro řízení portfolia projektů ve společnosti Tipsport. Prvně popisuje zavedenou strukturu firmy a její procesy pro plánování a realizaci projektů. Zabývá se analýzou dostupných řešení a na základě stanovených kritérií popisuje vybraný nástroj. V práci je popsáno podrobné chování nástroje a jeho konfigurace dle potřeb společnosti. Následně jsou v práci popsány procesy, které byly s novým nástrojem upraveny či vytvořeny. V závěru jsou uvedeny dopady na společnost a možnosti dalšího rozvoje.

Analýza a návrh aplikace PurePortfolio

Autor
Rostislav Babáček
Rok
2022
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. Pavel Krejčí
Anotace
Diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací prototypu aplikace, jejíž cílem je zjednodušit a zefektivnit sledování investičního portfolia. Aplikace umožňuje zobrazit nejrůznější statistiky zaměřené na jednotlivá aktiva, investiční instrumenty či celkové portfolio. Nabízí také možnost rozřadit investice do skupin, které je možné mezi sebou porovnávat. Velkou výhodou je, že aktiva nejsou omezena, jak je běžné, na malý okruh investičních instrumentů. Výsledkem práce je sestavený business model a businnes case projektu, zpracovaný návrh aplikace podle Design Thinking metodiky a implementovaný funkční Hi-fi prototyp na cílových platformách (iOS, iPadOS, macOS), který byl podroben uživatelskému testování.

Měření potenciálu kritičnosti a rizikovosti projektů

Autor
Jan Kubovic
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou doplňku pro Microsoft Project, který implementuje výpočet potenciálu kritičnosti a rizikovosti. Na začátku práce jsou nejdříve vysvětleny teoretické základy pro pochopení metody potenciálu kritičnosti a rizikovosti. Druhá část práce se zabývá analýzou, implementací a testováním doplňku. V závěru práce jsou popsány instalace doplňku a uživatelské rozhraní doplňku.

Návrh Matice ohrožení v rámci plánovací fáze projektu

Autor
Josef Havlíček
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá vytvořením softwarového doplňku nástroje Microsoft Project. Doplněk slouží v projektovém řízení k měření potenciálu kritičnosti a potenciálu selhání jednotlivých úkolů a pro sestavování Matice ohrožení, přehledného grafického zobrazení těchto dvou potenciálů. V rámci práce se zabývám teoretickými základy potenciálu kritičnosti, potenciálu selhání a matice ohrožení. Rozebírám možnosti implementace doplňku pro Microsoft Project a podrobněji se věnuji VSTO typu doplňku. Dále popisuji provedenou analýzu požadavků, implementaci a testování vytvořeného doplňku. Na konci práce se nachází postup instalace doplňku a uživatelská příručka.

Návrh systému pro zjištění ekonomické efektivnosti IT projektu

Autor
Daniel Králík
Rok
2023
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Diplomová práce "Návrh systému pro zjištění ekonomické efektivnosti IT projektu" se zabývá tématem návrhu systému pro efektivní využití lidských a ekonomických zdrojů v rámci procesu vytváření IT projektu dle metodiky Design Thinking. Hlavním cílem je pak popsat základní problém, sestavit business model, analyzovat rizika, vytvořit časový a finanční plán projektu a jeho ekonomickou návratnost. Během práce byly provedeny hloubkové rozhovory s odborníky různých firem v oboru informatiky a managementu. Na základě analýzy problému a hloubkových rozhovorů byl sestrojen základní prototyp. Závěrem jsou napsána doporučení pro budoucí rozvoj aplikace a pokračování projektu. Navrhovaný systém může posloužit jako základ pro skutečnou realizaci projektu a měl by poskytnout uživateli jednoduchý a přehledný pohled na IT projekt z hlediska zdrojů a dalších přínosů. Měl by podpořit proces rozhodování uživatele pro zhodnocení daného IT projektu a jeho přínosu pro podnik. Podstata této diplomové práce je pak detailní proces řízení takového projektu, vytvoření business modelu, business casu a pomocí metody Design Thinking vytvořit základní hi-fi prototyp budoucí aplikace.

Webová aplikace pro tvorbu grafického prototypu ve hře Agilně

Autor
Marek Mouček
Rok
2022
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. Ondřej Havazík
Anotace
Tato práce se zabývá vytvořením webového grafického editoru určeného pro podporu průběhu hry Agilně. V práci jsou využity a popsány nejnovější technologie a standardy, včetně knihoven použitých k její tvorbě. Primárně práce využívá knihovny React a Konva. Jsou zde také porovnány výhody a nevýhody jednotlivých přístupů a celé řešení je nakonec řádně otestováno pomocí automatického i manuálního testování.

Návrh CRM systému pro ISP

Autor
Lukáš Korel
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou informačního systému pro poskytovatele internetových služeb, který využívá bezdrátové technologie. Práce obsahuje analýzu požadavků správců sítě na systém. Na jejich základě jsou sestaveny případy užití systému a uživatelské role. Pro popsání objektů u poskytovatele je sestaven analytický doménový model. Na základě analýzy je sestaven návrh řešení pomocí informačního systému. V návrhu jsou zkoumány a vybrány vhodné technologie pro výsledný systém. Součástí návrhu je softwarová architektura systému pro snazší pochopení navržené struktury systému. Pro pochopení, jaká data budou ukládána, je vytvořen objektový datový model. Dále je navrženo aplikační programové rozhraní, které umožňuje napojení různých aplikací na systém. Pro snadné použití systému uživateli je vytvořen návrh, jak by uživatelské rozhraní systému mělo vypadat. Podle návrhu je naprogramována serverová část systému s využitím a různých externích aplikací a knihoven pro snazší implementaci systému. Součástí implementace je také zabezpečení vůči neoprávněnému přístupu k datům, jelikož systém bude přístupný přes internet. Část práce se také zabývá vyhodnocením systému. Zabývá se finančními náklady na vytvoření a údržbu výsledného systému. Jsou zde také popsány limity vytvořeného řešení a popsány možnosti dalšího rozvoje systému. V příloze jsou veškeré zdrojové soubory, které byly vytvořeny v rámci této práce. Hlavním přínosem této práce je návrh řešení pro řízení plateb za internetové služby a vytvoření základu projektu, který je připraven k implementaci uživatelské části systému a dalšímu rozšiřování.

Analýza protokolu IOTA a jeho případy užití

Autor
Pavel Beran
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Internet věcí je jedním z moderních konceptů, který však stále hledá technologie, o které by se v budoucnu opíral. Důvodem jsou především jeho rozsáhlé požadavky, které na dané technologie klade. Jednou z těchto technologií, které si kladou za cíl stát se standardem v rámci Internetu věcí, je protokol IOTA. Jedná se o jednu z implementací distribuované účetní knihy. V rámci práce je nejprve představena samotná technologie a koncepty, na kterých je založena. Následně je protokol analyzován z hlediska použitelnosti v rámci Internetu věcí a to především z hlediska specifických vlastností, které by měl splňovat. Zároveň jsou představeny nové obchodní modely a aplikace, které díky vlastnostem protokolu mohou vzniknout. Jedna z těchto aplikací je následně implementována a tato implementace je využita ke zhodnocení možností vývoje nad danou technologií. Práce tedy představuje nový protokol IOTA a hodnotí jej jako technologii pro IoT, projekt jako celek a zároveň jako technologii určenou pro stavbu dalších aplikací.

Návrh informačního systému a business modelu projektu StudentSport

Autor
Jiří Kasl
Rok
2022
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá tvorbou byznys modelu softwarového produktu StudentSport. Jde o produkt, který by usnadnil studentům přístup k různorodým sportovním aktivitám a motivoval je tak k pravidelnému pohybu. V teoretické části práce je popsána struktura byznys modelů, marketing, hodnocení investic a metoda Desing Thinking. Praktická část se zabývá vytvořením byznys modelu, finančního plánu a ohodnocení celé investice. Je zde používána metoda Desing Thinking na základě, které byly vedeny hloubkové rozhovory. V práci je také nastíněna architektura informačního systému z důvodu přesnějšího odhadu ceny vývoje systému. V poslední kapitole práce je, na základě dat sesbíraných od uživatelů, navržená mobilní aplikace a její implementace. Na závěr této kapitoly je popis průběhu uživatelského testování aplikace.

Implementace mobilní aplikace FLOWIO s využitím konceptu WebView

Autor
Luka Lukašević
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá studiem konceptu WebView a následnou aplikací poznatků na podnikovou aplikaci FLOWIO. Cílem práce je funkční mobilní aplikace FLOWIO, která bude z uživatelského hlediska vystupovat jako nativní mobilní aplikace. Hlavní myšlenkou bylo usnadnění procesu vývoje pro společnosti, které potřebují k existující webové aplikaci vytvořit i odpovídající mobilní aplikaci. Po detailní analýze konceptu WebView jsem zpracoval požadavky na mobilní aplikaci FLOWIO a implementoval adekvátní řešení. V práci jsem ukázal, že lze využít WebView k zobrazení i složitějších webových aplikací, než jsou pouhé statické webové stránky.

Výuková aplikace pro metodu PERT

Autor
Tomáš Sýkora
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou webové aplikace pro výuku metody PERT a její simulace. Na začátku práce jsou nejdříve vysvětleny potřebné teoretické znalosti pro pochopení této metody. Následně uvádím návrh uživatelského rozhraní aplikace, analýzu a architekturu systému. Druhá polovina práce začíná implementací informačního systému. Poté práce obsahuje popis testování aplikace a shrnutí vytvářené dokumentace. V závěru práce ještě popisuji možná vylepšení systému, kterými je na vytvořený systém v budoucnu možné navázat.

Mobilní aplikace pro Dopravní podnik města Jihlavy a.s.

Autor
František Koumar
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá realizací mobilní aplikace pro Dopravní podnik města Jihlavy a.s. určené pro operační systém Android, která uživatelům umožní přistupovat k informacím, které jsou dopravním podnikem poskytovány veřejnosti, v rámci jedné aplikace, a zároveň realizací serverové části aplikace sloužící pro správu offline podkladů, které jsou mobilní částí využívány v rámci její funkcionality. V rámci práce je provedena rešerše obdobných mobilních aplikací a s využitím metod softwarového inženýrství je vypracována analýza požadavků, na jejímž základě je navrhnut a implementován funkční prototyp aplikace, který je následně důkladně otestován. V závěru práce je pak navrženo několik vylepšení, která by mohla být do budoucna do aplikace zapracována. Výsledný funkční prototyp aplikace pak svojí funkcionalitou úspěšně nahrazuje stávající a již nevyhovující aplikaci pro vyhledávání v jízdních řádech a zároveň přináší novou funkcionalitu v podobě online mapy dopravy, možnosti zobrazení aktuálních odjezdů z dané zastávky či možnosti zobrazení aktualit o změnách v dopravě.

Aplikácia pre podporu výskumu biotopov rýb

Autor
Lukáš Kozlík
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Anotace
Diplomová práca sa zaoberá analýzou, návrhom a implementáciou lokálnej webovej aplikácie pre podporu a spravovanie dát výskumu biotopu rýb. Aplikácia by mala slúžit pre tím z Ústavu pre životné prostredie Karlovej Univerzity. Jej cieľom je podporiť jednoduchšie spravovanie dát z výskumu. To obnáša vytvorenie jednotnej štruktúry dát, možnosť pristupovať k čiastočným dátam a export podskupín dát, ako ich predpríprava pre ďalšie analytické nástroje.

Aplikace pro analýzu materiálu v automatizační stanici

Autor
Lukáš Lojík
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá problematikou složitosti různých typů materiálů dopravovaných ve speciálních aplikacích vibračních dopravníků v automatizačních linkách. Cílem práce je vytvořit aplikaci, která provede vyhodnocení složitosti materiálu v závislosti na zkušenostech z minulých projektů. Teoretická část práce se zabývá principem vibrační dopravy a popisuje typy dopravníků. Praktická část práce se věnuje analýze vlastností jednotlivých typů materiálů, přičemž ze zjištěných poznatků vychází zvolení důležitých vlastností a návrh hierarchie materiálů. Práce dále obsahuje analýzu, návrh, implementaci a testování pilotní verze aplikace. Závěrečná část práce vyhodnocuje náklady a benefity celého projektu a navrhuje budoucí vývoj aplikace.

Sestavení business modelu a návrh mobilní aplikace MyFilms

Autor
Martin Kutiš
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. Monika Borkovcová, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá problematikou návrhu a designu mobilní aplikace dle metodiky Design Thinking. Hlavním cílem je sestavení business modelu a vytvoření návrhu mobilní aplikace MyFilms, která svým uživatelům slouží jako zápisník jejich filmových zážitků. Pro jeho naplnění je proveden rozbor řešeného problému a analýza současných řešení. Dále je navržena marketingová a obchodní strategie zavedení nové mobilní aplikace na trh, sestaven finanční plán a harmonogram projektu. V neposlední řadě je na základě provedení hloubkových rozhovorů s potenciálními uživateli provedena analýza a navržen prototyp hlavní části aplikace. Závěrem jsou sestavena doporučení pro další rozvoj aplikace. Práce může posloužit jako základ pro skutečnou realizaci projektu, neboť poskytuje podrobný rozbor a návrh aplikace. Zároveň práce přináší detailní vhled do obecného plánování projektů a sestavování business modelů, které může být aplikováno i při realizaci dalších podnikatelských záměrů v budoucnosti.

Návrh Informačního systému pro cukrárnu

Autor
Jan Fara
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací informačního systému pro reálného zákazníka. Hlavní důraz je kladen na rozbor business plánu celého projektu. Na základě požadavků zákazníka je představen návrh systému. Následně je popsána implementace, testování a nasazení navrženého systému. Z práce vyplynul pro autora i postup, jak na základě získaných zkušeností a reference začít s vývojem informačních systémů pro další koncové zákazníky.

Vytvoření business modelu projektu dětská obezita

Autor
Andrea Holoubková
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh business modelu projektu dětská obezita, jejíž cílem je vytvoření mobilní aplikace, která bude pomáhat obézním dětem k hubnutí. Na základě business modelu jsou definovány persóny reprezentující typické rodiče obézních dětí. Podle těchto persón jsou za pomocí metodiky Design Thinking vedeny hloubkové rozhovory s rodiči, kde jsou zjištěny jejich motivace ohledně mobilní aplikace. Slouží k ověření zájmu o aplikaci a zjištění pravých potřeb klienta. Na základě těchto výsledků je provedena analýza a navržen prototyp aplikace. Výstup této práce by měl sloužit pro Medasol (Evropský tým se silným lékařským zázemím a obchodními zkušenostmi), který chce tento projekt v budoucnu zrealizovat.

Návrh business modelu cloudové aplikace pro vykreslování 3D modelů

Autor
Martin Holodniok
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Chludil
Anotace
Hlavním cílem této práce je vytvoření business modelu cloudové aplikace pro vykreslování 3D modelů. I v dnešní době, kdy je přes cloud dostupná takřka neomezená výpočetní kapacita, si lidé často vykreslují vizualizace na svých osobních počítačích. Jelikož se jedná o výpočetně náročné operace, jejich zařízení pak mohou být i několik hodin nepoužitelná. Cílem je vytvořit řešení vhodné pro takovéto uživatele a zvýšit tak jejich efektivitu práce. Business model staví na řešení, které vzniklo na ČVUT FIT v rámci projektu Věnná města českých královen. Řešení je unikátní v možnosti generování textur, které dokáží měnit atmosféru vizualizace. To se dá využít i ve sféře virtuální reality, kam business model také zasahuje. První část práce se zabývá rešerší problematiky a metodik potřebných k práci. Následuje praktická část, která zahrnuje analýzu již hotových částí systému, analýzu prostředí a zejména tvorbu business modelu, přičemž v této části je aplikována metodika design thinking. Na vytvořený business model navazuje příprava realizace celého projektu, kde je vytvořen finanční plán, harmonogram, či analýza rizik.

Vytvoření prototypu na zadávání speciálních algoritmů v prostředí Moodlu

Autor
Denis Drda
Rok
2022
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Práce se zaměřuje na vytvoření prototypu na zadávání speciálních algoritmů v prostředí Moodlu. Kromě toho pojednává o souvisejících pojmu, informacích důležitých nejen k vývoji, ale i pro analýzu a návrh. Teoretická část práce se zaměřuje na definování podstatných pojmů souvisejících s prací. Jako je informace a použití úloh z Lineárního programování, podrobněji Simplexového algoritmu. Pojednává o elektronickém vzdělání pomocí systému Moodle. Spolu s předchozím cílem je důkladná analýza běžně dostupného Moodlu i vývojového prostředí systému. Kapitola se bude věnovat i programovacím pravidlům a možnostech ke sdílení vytvořeného modulu. Praktická část v úvodu se bude zabývat nainstalováním vývojového prostředí Moodle pro tvorbu testů. Konkrétně vytvoření testové úlohy na testování Simplexové úlohy v základní instalaci bez doplňků. Poté následuje hlavní část práce o vývoji nového prototypu na zadávání speciálních algoritmů, jako jsou potřebné oblasti analýza řešení, návrh a následná implementace prototypu. Dále bude vypracovaná uživatelská příručka o instalaci a ovládání uživatelského rozhraní. V práci následuje otestování a zdokumentování vytvořeného modulu. Celá práce v poslední řade bude zakončena zhodnocením a doporučením dalšího postupu pro vytvořený prototyp pluginu.

Výuková aplikace pro metodu GERT

Autor
Přemysl Černý
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce se zaměřuje na tvorbu výukové aplikace pro metodu GERT, která se používá pro odhad doby trvání projektů. Po teoretickém úvodu k projektovému řízení, k teorii grafů a k metodám CPM, PERT a GERT následuje analýza vlastní aplikace založená na sběru požadavků a případech užití, návrh architektury, implementace aplikace pro webové prohlížeče a tvorba základních výukových tutoriálů, které jsou dále rozšiřitelné, modifikovatelné a replikovatelné. Důraz je kladen především na interaktivitu aplikace, tvorbu vlastních činností projektu a jejich přidávání do grafové reprezentace a snadnou navigaci mezi tutoriály a jejich vnitřními stránkami. Hlavním cílem této práce je s pomocí zmíněné výukové aplikace zefektivnit výuku metody GERT a zvýšit tak pravděpodobnost jejího využívání při návrhu reálných projektů.

Návrh systému pro identifikaci vzájemných závislostí rizik

Autor
Vilém Hujňák
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. David Pešek
Anotace
Tato práce se zabývá problematikou identifikace vzájemných závislostí rizik. Představuje současné stěžejní metodické přístupy řízení rizik a shrnuje současné poznatky o závislostech mezi riziky. V práci je navržen nový způsob strukturovaného popisu rizik - rizikový scénář - který umožňuje identifikaci několika typů vzájemných závislostí. Tyto závislosti byly nalezeny a byl vymyšlen způsob, jak je identifikovat a posoudit. Jedním specifickým typem je závislost v práci nazvaná kauzální nebo-li domino efekt. Dále je v práci navržen systém, který implementuje identifikaci vzájemných závislostí rizik a pomocí experimentů vyvinutým prototypem a s testovací množinou rizik jsou vyhodnoceny některá důležitá zjištění.

Rozšíření volejbalové pomůcky Training lights do dalších sportovních odvětví

Autor
Dominik Stasiowski
Rok
2023
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá technologickým rozšířením volejbalové pomůcky Training lights. Pomůcka Training lights, včetně podpůrné aplikace, je aktuálně přizpůsobená speciálně pro účely volejbalu. V rámci této práce jsou provedeny hloubkové rozhovory se zástupci vybraných sportů s cílem zjistit, jaká je motivace použití obdobných pomůcek napříč dalšími sporty, a jak by bylo možné do nich Training lights zapojit. Na základě výsledků je provedena analýza a specifikace změn po hardwarové i softwarové stránce, které bude nutné implementovat pro rozšíření Training lights. Následně je zpracován návrh nových funkcionalit do podpůrné aplikace. Závěrem práce je provedena analýza rizik a vytvořen business model a business case projektu. Postup práce byl inspirovaný procesem metody Design Thinking. Výstup této práce poslouží společnosti DSparx Tech s.r.o. jako vstupní podklady pro budoucí realizaci projektu a rozšíření produktu Training lights.

Aplikace pro vyhodnocování dat projektů komunitního financování

Autor
Lucie Stará
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Tato práce se věnuje převážně odměnovému typu komunitního financování. Nabízí vysvětlení co je crowdfunding, jak funguje a jaké jsou druhy. Stručně shrnuje historii na českém území i v zahraniční a jakým způsobem byl tento nový styl financování přijat. Práce dále obsahuje rozbor čtyř nejznámějších crowdfundingových portálů, dva české a dva zahraniční, analyzuje jejich vzhled, pravidla a jakým stylem fungují. Jsou tu popsány nástroje, které se dají použít pro sledování vývoje projektů, které ale fungují jen pro zahraniční portály. Praktická část se zabývá analýzou, návrhem, implementací a testováním nástroje pro stahování dat projektů z portálu Hithit.com a nástroje pro zobrazení stažených dat uživatelům. Dále se práce zaobírá zhodnocením vývoje celého projektu a návrhem na další vývoj.

Návrh aplikace pro správu akciových portfolií

Autor
Tomáš Halama
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. Pavel Krejčí
Anotace
Cílem této diplomové práce je navrhnout business model projektu, jehož cílem je vytvoření aplikace pro správu akciových portfolií. Práce obsahuje praktickou část, ve které je s pomocí dostupných nástrojů vytvořen business model aplikace, odhadnut harmonogram projektu a jeho náklady a výnosy včetně návratnosti. Na základě tohoto business modelu jsou navrhnuty persóny reprezentující potenciálního zákazníka produktu. S využitím metody Design Thinking jsou provedeny hloubkové rozhovory se zákazníky, kteří reprezentují definované persóny. V další části práce jsou získané poznatky využity pro analýzu a návrh této aplikace. Na základě této analýzy a návrhu je implementován prototyp aplikace.

Výuková webová aplikace pro matematické modelování metodou MPM

Autor
Václav Dvořák
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jan Rydval, Ph.D.
Anotace
Diplomová práce se zabývá tvorbou webové aplikace pro výuku metody MPM. Metra Potential Method je jednou z metod sloužících k časové analýze projektu v rámci projektového řízení. Tato metoda je velice podobná metodě kritické cesty, kterou rozšiřuje o kladný a záporný potenciál jednotlivých vazeb mezi činnostmi. Díky těmto potenciálům vazeb umožňuje metoda pozměnit časový plán projektu bez složitých úprav topologie síťového diagramu. Vytvořená webová aplikace studentovi poskytuje veškerou teorii týkající se této metody včetně jejího rozšíření o různé typy vazeb. Aplikace dále obsahuje vizuální editor pro tvorbu síťových diagramů, na kterých je tato metoda simulována včetně popisu jejího výpočtu. Student si může vytvořit síťový diagram od první činnosti nebo nahrát několik vzorových příkladů, se kterými může dále pracovat.

Sociální webový systém Pheeha

Autor
Martin Strobel
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Oponenti
Ing. Pavel Krejčí
Anotace
Tato diplomová práce představuje podnikatelský záměr, spočívající ve vytvoření sociálního systému Pheeha, který se zaměřuje na oblast módy, konkrétně hodnocení outfitů. Záměr je realizován v podobě podnikatelského plánu a naprogramování funkčního prototypu. Součástí práce je analýza konkurence, zahrnující znázornění odlišností, resp. přidané hodnoty představovaného systému. V práci je sestaven business model systému a zpracován časový harmonogram spolu s rozborem rizik. Dílčím cílem práce je analytická a návrhová dokumentace včetně wireframes. Práce rovněž pojednává o zhodnocení dalšího rozvoje systému a návratnosti projektu.

Výuková aplikace pro CPM metodu

Autor
Tomáš Doležálek
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Anotace
V této diplomové práci se čtenář seznámí s jednou ze základních metod časové analýzy projektu a to s metodou kritické cesty. Pro pochopení této metody jsou v diplomové práci rozebrány potřebné základy teorie grafů, které jsou důležité pro pochopení vlastností a tvorby síťového grafu. Metoda kritické cesty je založená na výpočtech v síťovém grafu aktivit projektu. V teoretické části práce je rozebrána metoda kritické cesty včetně příkladů výpočtu a to pro hranově i uzlově definované síťové grafy. V praktické části této diplomové práce se věnuji implementaci webové aplikace pro podporu výuku metody kritické cesty. Praktická část je rozdělena na návrh a analýzu a pak na samotnou implementaci a testování. V návrhové části jsou popsány podporované procesy, analýza funkčních a nefunkčních požadavků a případy užití. Následuje návrh uživatelského rozhraní a volba architektury pro implementaci. V implementační části jsou popsány algoritmy pro průchod síťovým grafem, jednotlivé části aplikace a jejich třídy. Testování zahrnuje heuristickou analýzu pro zhodnocení použitelnosti uživatelského rozhraní a popis základních testovacích scénářů. Nakonec je v práci provedeno ekonomické zhodnocení nákladů na analýzu a vývoj výukové aplikace.